24 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26916

KANUN

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5769                                                                                              Kabul Tarihi: 11/6/2008

             MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 103 – Bu Kanuna göre askerlik meclisleri ile il ve ilçe idare kurullarının aldığı askerlik kararları ile kurul üyeleri hakkındaki şikâyet veya itirazlar Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken; askerlik daireleri ve şubelerinin askerlik işlemlerine ilişkin kararları ile hekimlerin verdikleri raporlar hakkındaki şikâyet ve itirazlar Milli Savunma Bakanlığınca incelettirilir.

             Anılan meclis ve kurullar ile askerlik daire ve şubelerinin verdikleri kararlar ile muayenede görevli hekimlerin verdikleri raporlar aleyhine yapılacak şikâyet veya itirazlar yahut bu karar ve raporların düzeltilmesini ya da değiştirilmesini gerektirecek nitelikteki bilgi ve belgelerin herhangi bir şekilde elde edilmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca bunların doğruluğu ve mevzuata uygunluğu araştırılarak sonucuna göre işlem yapılır."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2008