Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Mart 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25049

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4823 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4824 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5319 Merkezi Burdur’da Bulunan “İnsuyu Turistik Tesisler Birliği”nin Adının,“İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2003/5328 Merkezi Denizli İli, Acıpayam İlçesinde bulunan “Acıpayam Sağ Sahil Sulama Birliği”nin Adının, “Acıpayam Sulama Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2003/5332 Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2003/5336 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Nezahat GÜNDOĞAN (TURAN)’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/35)

— Hükümlü Canali TÜRKMEN’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/36)

Atama Kararları

— Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)


14/3/2003 tarihli ve 25048 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 

Bakanlar Kurulu'nun Atanmasına Dair 

Tezkere yayımlanmıştır.


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

Kanun No. 4823                                                                                                                                Kabul Tarihi : 12.3.2003

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 38. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmeti yapmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde döviz ödemeleri veya temel eğitimlerini süresi içinde yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, ek 1 inci maddedeki şartları taşımaları hâlinde, iki yıl içinde durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında def’aten ödemeleri ve bir ay süreli temel askerlik eğitimini yapmaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını tamamlamış olanlar, 10.224 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında def’aten ödemeleri hâlinde temel askerlik eğitimine tâbi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesine göre Türk vatandaşlığından çıkmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olanlar ile aynı Kanunun 25 inci maddesine istinaden Türk vatandaşlığını kaybettirilmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlardan, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihini müteakip bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında; saklı, yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından adlî takibat yapılmaz.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2003

—— • ——

Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının,

Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların

İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4824                                                                                                                              Kabul Tarihi : 12.3.2003

MADDE 1. — 4 Aralık 1997 tarihinde imzaya açılan "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"ye katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5319

Merkezi Burdur’da bulunan “İnsuyu Turistik Tesisler Birliği”nin adının, “İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 19/2/2003 tarihli ve 61107 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5328

Merkezi Denizli İli, Acıpayam İlçesinde bulunan “Acıpayam Sağ Sahil Sulama Birliği”nin adının “Acıpayam Sulama Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 30/1/2003 tarihli ve 61082 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5332

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 21/2/2003 tarihli ve 1173 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5336

14/1/1998 tarihli ve 98/10537 sayılı Kararnameye ektir.

Tabii afet nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardımlara dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 23/1/2003 tarihli ve 1098 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 31/1/2003 Tarihli ve 2003/5336 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3985

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı İbrahim BERBEROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                        K. UNAKITAN

   Başbakan                              Maliye Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3990

1 — Bakanlık Müşaviri Dr. Latif ATASEVER’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 Prof. Dr. R. AKDAĞ

    Başbakan                           Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3950

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Nuri AYDOĞAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                  B. YILDIRIM

    Başbakan                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3951

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan KAYA’nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 B. YILDIRIM

    Başbakan                  Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3952

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Eyüp ÇELİK’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 B. YILDIRIM

    Başbakan                  Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3954

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Arif AYDIN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 B. YILDIRIM

    Başbakan                  Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3992

1 — Bakanlık Müşaviri Hülya KARADENİZ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 B. YILDIRIM

    Başbakan                  Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3995

1 — Bitlis İl Müdürlüğüne Tahsin SEVİM’in atanmasına ilişkin 6/2/2003 tarihli ve 2003-3747 sayılı kararın iptali, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bitlis İl Müdürlüğüne, Hidayet AKTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

   Başbakan                  Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3996

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Adnan KURBAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                  A. COŞKUN

    Başbakan            Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3997

1 — Müsteşar Yardımcısı Adnan UZ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                  A. COŞKUN

    Başbakan            Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3998

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Dr. Necmettin KARAKUŞ’un atanması; 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                  A. COŞKUN

    Başbakan            Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3999

1 — Bakanlık Müşaviri Rasim AĞADAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                  A. COŞKUN

    Başbakan            Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4001

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet ARKAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                         Dr. M. H. GÜLER

    Başbakan               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4004

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Başuzmanı Orhan YILMAZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                         Dr. M. H. GÜLER

    Başbakan               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4005

1 — Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL Dr. M. H. GÜLER

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4007

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Mustafa BÜYÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                G. AKŞİT

  Başbakan                  Turizm Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4008

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Mehmet Emin TEMEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

13 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                G. AKŞİT

  Başbakan                  Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Kültür Bakanlığından :

Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —17/12/1999 tarihli ve 23909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 9/2/2001 tarihli ve 24313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 27 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin

36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 2/7/1986 tarihli ve 19152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin, 9/8/1995 tarihli ve 22369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tatbikat Gezisi - Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminer Giderleri

Madde 36 —Tatbikat gezilerinin araç ücretleri, yeme- içme ve konaklama giderleri kursiyerler tarafından, zorunlu hizmet içi eğitimi seminerlerinin tüm organizasyon giderleri ise seminerlere katılan rehberler tarafından karşılanır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Adalet Bakanlığından:

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi

Konu ve kapsam

Madde 1. — Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu tarife hükümleri uygulanır.

Hakemlerden birinin, bu tarifede düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu tarife hükümleri uygulanmaz.

Hakemlik ücretinin kapsadığı işler

Madde 2. — Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hâlleri ek ücreti gerektirmez.

Başkanın ücreti

Madde 3. — Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Ücretin kısmen hakedilmesi ve ücret ödenmeyecek haller

Madde 4. — Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi hâlinde, ücret tarifesinde yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona ermesi hâllerinde hakem ücreti ödenmez.

Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde ücret tarifesinde yazılı olan hakem ücretinin dörtte birine hükmedilir.

Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının 1,2,3,4,6 ve 7 inci bentlerinde yazılı hâllerden birinin, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce gerçekleşmesi hâlinde tarifede belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi hâlinde ise tamamına hükmolunur.

Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret

Madde 5. — Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi hâlinde tarifede belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi hâlinde ise tarifede belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret

Madde 6. — Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi hâlinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.

Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi hâlinde ücret tarifesinde yazılı ücretin tamamına hükmedilir.

İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

Madde 7. — İptal davasının kabulü hâlinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci bendinin (b), (d), (e), (f), (g) alt bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt bendindeki hâllerin varlığı sebebiyle kabulü hâlinde, eski hakemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, ücret tarifesinde yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir.

Ücretin hakedilme zamanı

Madde 8. —Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hakedilir.

Ücretin paylaşımı

Madde 9. — Ücret tarifesine ilişkin tabloya göre belirlenecek ücret, tarifenin 3 üncü maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

Ücret tarifesi

Madde 10. — Ücret, davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan tarifeye göre verilir.

Yürürlük

Madde 11. — Milletlerarası Tahkim Kanununun Geçici 1 inci maddesi uyarınca Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarife 15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe girer.

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Genel Tebliği

(Seri No: 20)

 

Sayfa Başı