İS­TİK­LAL MA­DAL­YA­SI VE­RİL­MİŞ BU­LU­NAN­LA­RA VA­TA­Nİ HİZ­MET TERTİBİN­DEN ŞE­REF AY­LI­ĞI BAĞ­LAN­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN­DA DEĞİŞİKLİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

Kanun No. 5595

 

Kabul Tarihi : 6/3/2007      

MAD­DE 1- 20/2/1968 ta­rih­li ve 1005 sa­yı­lı İs­tik­lal Ma­dal­ya­sı Ve­ril­miş Bu­lu­nan­la­ra Vata­ni Hiz­met Ter­ti­bin­den Şe­ref Ay­lı­ğı Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin birin­ci fık­ra­sın­da ge­çen “4000” ra­ka­mı “5750” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş ve ay­nı fık­ra­nın so­nu­na aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş­tir.

“Yu­ka­rı­da be­lir­ti­lenler­den her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan ge­lir ve­ya ay­lık bağlanma­dı­ğı gi­bi, zo­run­lu ola­rak sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan bi­ri­ne tâbi ol­ma­yı gerektiren bir iş­te de ça­lış­ma­dı­ğı­nı bel­ge­le­mek su­re­tiy­le ya­zı­lı ta­lep­te bu­lu­nan hak sahiplerinin aylık­la­rı ise ya­zı­lı ta­lep­le­ri­nin Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı­nın kayıtlarına geç­ti­ği ta­ri­hi ta­kip eden ay­dan ge­çer­li ol­mak üze­re ve bu du­rum­la­rı de­vam et­ti­ği müd­det­çe 16 ya­şın­dan bü­yük iş­çi­ler için uy­gu­la­nan 30 gün­lük net as­ga­rî üc­ret tu­ta­rı (dul eş­ler için bu tutarın % 75’i) esas alı­na­rak öde­nir.”

MAD­DE 2- 1005 sa­yı­lı Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de değiştiril­miş­tir.

“Bu Ka­nun kap­sa­mın­da ay­lık bağ­la­nan­lar ile bun­la­rın eş­le­ri­nin res­mî sağ­lık ku­rum ve kuru­luş­la­rın­da ve­ya bu ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca sevk edil­dik­le­ri özel sağ­lık ku­rum ve kuruluşların­da gö­re­cek­le­ri te­da­vi­le­re iliş­kin gi­der­ler ile ilaç  gi­der­le­ri; her­han­gi bir ka­tı­lım payı ve­ya fark alın­mak­sı­zın, Dev­let me­mur­la­rı­nın te­da­vi yar­dı­mı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rı çer­çe­ve­sin­de ve bu amaç­la Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­ne ko­nu­la­cak öde­nek­ten karşılanır.”

MAD­DE 3- 1005 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 1- Bu Ka­nun ve 28/5/1986 ta­rih­li ve 3292 sa­yı­lı Va­ta­ni Hiz­met Ter­ti­bi Aylık­la­rı­nın Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun kap­sa­mın­da va­ta­nî hiz­met ter­ti­bin­den  ay­lık bağlanan­lar ile ma­lûl ga­zi ola­rak ay­lık bağ­lan­mış olan­lar ve şe­hit dul ve ye­ti­mi sı­fa­tıy­la ay­lık ve­ya ge­lir bağ­lan­mış bu­lu­nan­la­rın; be­le­di­ye­ler­ce ta­hak­kuk et­ti­ri­le­cek su üc­re­ti % 50’den az in­di­rim içer­me­mek üze­re be­le­di­ye mec­lis­le­ri ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek ta­ri­fe üze­rin­den alı­nır.”

MAD­DE 4- Bu Ka­nu­nun;

a) 1 in­ci mad­de­si 1/7/2007 ta­ri­hin­de,

b) Di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 5- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.