Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Şubat 2004

SALI

Sayı : 25376

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5085 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5090 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

5091 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5093 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5094 Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5095 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5096 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5097 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5098 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5099 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

TBMM Kararları

797 Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma ve Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca Bakanlıkları Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında İlgili Kurum ve Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu Zarara Uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara Onay Verdikleri ve Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Fiillerini İşledikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

798 Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak İlişki ve Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/6749 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

2004/6755 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme Bakanlığı Arasında Posta ve Telekomünikasyon Alanında Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

2004/6761 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Yunanistan Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/6766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme’nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/6748 Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 40 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali ve Bir Kişi ile İlgili Maddi Hatanın Düzeltilmesi Hakkında Karar

2004/6834 Uluslararası Piyasalardan Ham Petrol Teminine İlişkin Karar

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Hasan GÜRBÜZER’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2004/6)

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Yönetmeliği

— Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği

— Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

— Yüksek Seçim Kurulunun 304 ve 323 Sayılı Kararları


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun

(Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname ve Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile  

Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun)

 

Kanun No. 5085       

 

Kabul Tarihi : 10.2.2004      

 MADDE 1.- 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde  3.- Bu  Kanunda  geçen  deyimlerden;

a) Uzman Çavuş: En az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar veya en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenler ile yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri,

b) Uzman Onbaşı: En az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenleri,

c) Uzman Erbaş: Bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları,

İfade eder.

MADDE 2.- 3269  sayılı  Kanunun  değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4.- Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, yirmialtı yaşından gün almamış olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.

MADDE 3.- 3269 sayılı  Kanunun  değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5.- Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri  kadronun  görev  özelliklerine  göre  sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.

MADDE 4.- 3269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet şartları ve yedeklik dönemi

Madde 6.- Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. Muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında er ve emsal rütbedeki erbaşların üstü olup; disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Askerî öğrenciler ile astlık üstlük münasebetleri yoktur. Uzman erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması fer'i cezası uygulanmaz.

Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman erbaşlara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.

Terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 5.- 3269 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi

Madde 9.- Uzman erbaşların;

a) Kademe ilerlemesi yapabilmesi için;

1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,

3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

b) Derece yükselmesi yapabilmesi için;

1) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin  üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması,

2) Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması,

3) Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması,

Şarttır.

En az bir yıl hizmet ettikten sonra görevde başarılı olan uzman onbaşılar, yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.

MADDE 6.- 3269 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10.- Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere bir sözleşme yılı içinde üç ayı geçemez. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Uzman erbaş emeklileri ile harp malûllüğü, vazife malûllüğü veya adî malûllük aylığı bağlanarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malûllüğünü gerektiren nedenlerden dolayı vefat edenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci ve 70 inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler.

Uzman erbaşlardan;

a) Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle sözleşmeleri sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen süre kadar ve on yılı geçmemek üzere,

b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ile istihdam edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesi feshedilenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ise  Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve beş yılı geçmemek üzere,

Muayene ve tedavi hizmetleri askerî hastahanelerde ücretsiz olarak verilmeye devam edilir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı doğanlar, bu hakları mevcut olduğu sürece bu fıkraya göre   askerî hastahanelerden yararlanamazlar.

Sözleşmeleri sağlık nedeniyle feshedilip de, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre malûllük aylığına hak kazanamayan uzman erbaşlardan, sözleşmelerinin feshine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine devam edilenlere, oniki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların (27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) 2/3'ü her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenir. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 7.- 3269 sayılı Kanunun  değişik 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar

Madde 12.- Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar, yedekte er kaynağına alınırlar.

Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

Ayrıca;

a) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,

b) Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi;

1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

2) Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,

ç) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,

d) Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alanların,

e) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin,

f) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların,

Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

MADDE 8.- 3269 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin başlığı "Kıyafet ve zatî tabanca" olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

MADDE 9.- 3269 sayılı Kanunun 28.5.2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu madde hükümlerine göre uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların mecburi hizmet süresi, ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren onbeş yıldır. Bu personelin uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

MADDE 10.- 3269 sayılı Kanunun değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16.- Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak Kanuna ekli Ek-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir. Uzman çavuşlar 10 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır. Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre, tayın bedeli 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir. Uzman erbaşlardan uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatına ilâve olarak, bu hizmetlerde görevlendirilen ve aynı uçuş, dalış ve atlayış hizmet süresinde bulunan astsubaylara 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet yılları itibarıyla ödenen uçuş, dalış ve atlayış tazminatlarının % 30'u tutarında aylık uçuş, dalış ve atlayış tazminatı ayrıca ödenir. Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler. Tutuklanan, firar veya izin tecavüzünde bulunan ve cezası infaz edilmekte olan uzman erbaşların aylık, ödenek ve tazminatları hakkında   926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve  bunlar hakkında,  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silâhlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir ve bunlara ikramiye ödenmez. Astsubay nasbedilenlere de ikramiye verilmez. Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığı veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.

Uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir. Bu fıkra uyarınca, atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tâbi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilirler. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.

Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tâbi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmaz.

Vefat eden uzman erbaşların dul ve yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanamaması durumunda, bu Kanun esaslarına göre hesaplanacak ikramiye kanunî mirasçılara aynen ödenir.

MADDE 11.- 3269 sayılı Kanunun  değişik 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Atama, geçici görev ve harcırah

Madde 18.- Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tâbi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler. Bu şekilde atanan veya geçici görevle görevlendirilenlere ve ayrıca terhislerinden sonra uzman erbaş olarak atananlarla kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin bitiminde ayrılanlara 6245 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunu esaslarına göre harcırah verilir.

MADDE 12.- 3.1.1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına "Uzman erbaşlar ile" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13.- 3269 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 1.- Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda ilköğretim okulu mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu olma şartı aranmaz.

MADDE 14.- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek-1 sayılı aylık gösterge tablosu eklenmiştir.

 

EK-1 SAYILI CETVEL

UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

 

Dereceler

Kademeler

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

---

4

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

1265

5

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

6

760

785

810

835

865

895

915

950

985

7

705

720

740

760

785

810

835

865

895

8

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

620

630

645

660

675

690

705

720

740

10

590

600

610

620

630

645

660

675

690

11

560

570

580

590

600

610

620

630

645

 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce, sözleşmesi sağlık nedeniyle feshedilip de, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre malûllük aylığına hak kazanamayan uzman erbaşlardan sözleşmenin feshine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine halen devam edilenlere, bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren oniki ayı geçmemek üzere tedavi sürelerinin sonuna kadar görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile  500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç)  2/3'ü, her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenir. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce  926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli EK-IX sayılı cetvele göre aylık almakta olan uzman erbaşlar; hizmete giriş derece ve kademeleri esas alınarak, başarılı olarak hizmet ettikleri her yıl için bir kademe ve her üç yıl için de bir derece verilmek suretiyle bu Kanunla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa eklenen EK-1 sayılı aylık gösterge tablosuna intibak ettirilirler. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi etmiş olanların intibaklarında, ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun bu Kanunla değişik 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki intibak hükmü esas alınır. 22.9.1991 tarihli ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir üst dereceye yükseltilme uygulamasından istifade edenlerin bu hakları intibaklarında ayrıca dikkate alınır.

Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte, mevcut sözleşmesi gereği istihdamına devam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanların alacakları ikramiyenin hesabında, sona erdirilen sözleşmenin başlangıç tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten sonra, sözleşmesi yenilenenlerin ikramiye hesabında ise, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun bu Kanunla değişik  16 ncı maddesindeki esaslar dikkate alınır.

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce 3269 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinden yararlandırılanların bu hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının veya sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanmamak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen süre kadar ve on yılı geçmemek üzere askerî hastahanelerde muayene ve tedavileri ücretsiz olarak yapılır. Bunlardan, sonradan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma durumuna girenler, bu hakları mevcut olduğu sürece bu maddeye göre askerî hastahanelerden yararlanamazlar.

MADDE 15.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici

Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. 5090       

 

Kabul Tarihi : 11.2.2004      

 MADDE 1. - 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Geçici 1 inci maddenin yedinci fıkrası gereğince olağanüstü halin bittiği tarihten itibaren kırkbeş günlük süre içinde mahallî mülkî amirliklere müracaat ederek taşıma ruhsatlarını bulundurma ruhsatına dönüştürmeyenler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, geçici 1 inci madde hükmünden yararlandırılır ve bunlar hakkında devam eden soruşturma ve davalar düşer. Ancak soruşturma veya dava dosyasının bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya davaya devam olunur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun  

Kanun No. 5091

 

Kabul Tarihi : 11.2.2004      

MADDE 1. - 10.7.1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. - Mülkiyetinde, ortaklığında veya kirası altındaki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör, at sahibi antrenör ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlileri gibi ilgilileri ve koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış usul ve nizamlarına ve yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarışların ve yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlar hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır :

a) İhtar cezası.

b) Para cezası.

1. Yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket eden, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlara yüzyirmibeşmilyon lira.

2. Kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ikiyüzellimilyon lira.

3. Yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışlarda bulunanlara beşyüzmilyon lira.

c) Yarışlarla ilgili yerlerde geçici veya süresiz sanat icrasından yasaklama.

d) Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici veya süresiz yasaklama.

e) Atın koşulara katılmasının geçici olarak yasaklanması.

Eylemin tekrarı halinde yukarıda yazılı para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.

Yarış usul ve nizamları ile yarış dürüstlüğünün doping fiili sebebiyle bozulduğu hallerde aşağıdaki cezalar verilir :

a)  Atın dopingli koşturulduğunun tespiti halinde doping eylemine katıldığı tespit edilen at sahipleri, bunların vekilleri ve binicileri ile doping fiiline katıldıkları tespit edilmemiş olsa bile atların bakım, beslenme ve idman işleri ile doğrudan ilgili olan antrenör, at sahibi antrenör, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilere ilk defasında bir yıl süre ile birinci fıkranın (d) bendi uyarınca geçici olarak yasaklama ve beşyüzmilyon lira para cezası, ayrıca antrenör, at sahibi antrenör, binici, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilere aynı süre ile birinci fıkranın (c) bendinde yazılı muvakkaten men cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve hizmet sıfatına bakılmaksızın; para ve yasaklama cezaları iki katına çıkarılarak uygulanır. Aynı eylemin üçüncü defa tekrar işlenmesi halinde ise, bu kişiler hakkında süresiz olarak yasaklama cezası uygulanır.

Doping fiiline katıldıkları tespit edilen koşularda ve yarışlarda görevlendirilen kişiler hakkında (c) bendindeki süresiz yasaklama cezası ile beşyüzmilyon lira para cezası uygulanır ve bu kişilerin görevlerine derhal son verilir. Bu kişiler, yarış işlerinde bir daha görevlendirilemezler.

b)  Doping eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, dopingli koşturulduğu tespit edilen at, ilk defasında bir yıl süreyle, ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz koşulara katılmaktan yasaklanır. İlk kez dopingli koşturulan at, dopingli koştuğu koşudaki birincilik ikramiyesinin üç katı tutarındaki para cezasının, at sahibi veya at sahibi vekili tarafından yarış müessesesine nakden ve bir defada ödenmesi halinde koşulara katılır. Aynı atın tekrar dopingli koşturulduğunun veya aynı şahsa ait bir başka atın dopingli koşturulduğunun tespiti halinde bu bentteki tekerrür hükümleri uygulanır. Atın ilk defa dopingli olarak koşturulması ve para cezası ödemek kaydıyla koşulara katılması konusu atın ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldırmaz.

Bu maddede öngörülen ihtar cezası ile ikiyüzellimilyon liraya kadar para cezası, onbeş yarış gününe kadar koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından geçici yasaklama cezaları Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilgililerin savunmaları alınmak kaydıyla verilir ve derhal icra olunur. İkiyüzelli milyon lirayı aşan para cezaları ile onbeş yarış gününü aşan geçici yasaklama cezaları ve süresiz yasaklama cezaları Yüksek Komiserler Kurulunca verilir.

Eylemin ağırlık derecesine göre, yukarıda yazılı disiplin cezalarından biri veya birkaçı birlikte verilebilir.

Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezalara karşı öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün zarfında Yüksek Komiserler Kuruluna itiraz edilebilir. Yüksek Komiserler Kurulunca itirazen veya ilk derece olarak verilen cezalar kesindir.

MADDE 2. - 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun değişik 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birinci  fıkra  hükmüne  aykırı  hareket  edenler hakkında üç aydan iki seneye kadar hapis ve 10 000 000 000 (onmilyar) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir.

MADDE 3. - 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Cari yılda, yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından fazla olması halinde, bu fazladan yarış ikramiyelerine düşecek kısım millî bir bankada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak hususi fona devredilir. Fonda biriken para Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesine sarf olunur.

MADDE 4. - 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle verilmiş disiplin cezaları bir defaya mahsus olmak üzere bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu durum, ilgililere daha önce verilmiş ve uygulanmış olan cezalardan dolayı atın ikramiye, kupa ve sair mükâfatları ile herhangi bir parasal talep için hak doğurmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren eylemlerden dolayı ilgililer ve yarış atları hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. Bu Kanunun kapsamına giren ve Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş disiplin suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlük tarihinden önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen hükümler uygulanır.

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile

Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 5093

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004       

 MADDE 1. – 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması” ile Anlaşmada değişiklik yapan notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 5094       

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004      

 MADDE 1. - 23 Haziran 1993 tarihinde Lahey’de imzaya açılan ve Türkiye tarafından 16 Nisan 1998 tarihinde imzalanan “Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler

Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve

Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı

Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı

Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun 

Kanun No. 5095       

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004      

 MADDE 1. - 28 Haziran 2002 tarihinde imzalanan “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu

Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna

Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına

Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5096       

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004      

MADDE 1. - 19 Haziran 2003 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri

Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 5097       

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004      

 MADDE 1. - 6 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük

Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No. 5098       

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004      

MADDE 1. - "Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişiklikleri"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

—— • ——

Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına

İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No. 5099      

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004      

 MADDE 1. - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesince hazırlanan ve 21 Ekim 1982 tarihinde Cenevre'de imzalanan "Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16 Şubat 2004

Sayfa Başı


TBMM Kararları

Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma

ve Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı

ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca

Bakanlıkları Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında

İlgili Kurum ve Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu

Zarara Uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara

Onay Verdikleri ve Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma

Fiillerini İşledikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve

366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski

Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında

Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna

Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No: 797                                                                                                                               Karar Tarihi: 14.1.2004

Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, Devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında kurulan (9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 14.1.2004 tarihli 42 nci Birleşiminde ve Komisyonun 20.1.2004 ve 10.2.2004 tarihli toplantılarında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

 

Başkan

Musa SIVACIOĞLU

Kastamonu

AK Parti

 

Başkanvekili

Mehmet SOYDAN

Hatay

AK Parti

 

Sözcü

Mehmet GÜNER

Bolu

AK Parti

 

Katip

Fatma ŞAHİN

Gaziantep

AK Parti

 

Üye

Ayhan Zeynep TEKİN

Adana

AK Parti

 

Üye

Ahmet Faruk ÜNSAL

Adıyaman

AK Parti

 

Üye

Sedat PEKEL

Balıkesir

CHP

 

Üye

İrfan Rıza YAZICIOĞLU

Diyarbakır

AK Parti

 

Üye

Sedat UZUNBAY

İzmir

CHP

 

Üye

Fatih ARIKAN

Kahramanmaraş

AK Parti

 

Üye

Murat YILMAZER

Kırıkkale

AK Parti

 

Üye

Nuri ÇİLİNGİR

Manisa

CHP

 

Üye

Kazım TÜRKMEN

Ordu

CHP

 

Üye

Selami UZUN

Sivas

AK Parti

 

Üye

Nadir SARAÇ

Zonguldak

CHP

—— • ——

Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak

İlişki ve Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun

205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve

Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Kurulan Meclis

Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No: 798                                                                                                                            Karar Tarihi: 21.1.2004

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner haklarında kurulan (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 21.1.2004 tarihli 45 inci Birleşiminde ve Komisyonun 10.2.2004 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

 

Başkan

Mustafa DEMİR

Samsun

AK Parti

 

Başkanvekili

Kerim ÖZKUL

Konya

AK Parti

 

Sözcü

Muzaffer KÜLCÜ

Çorum

AK Parti

 

Katip

Ahmet ÇAĞLAYAN

Uşak

AK Parti

 

Üye

Feridun Fikret BALOĞLU

Antalya

CHP

 

Üye

Ali Kemal DEVECİLER

Balıkesir

CHP

 

Üye

Mehmet KÜÇÜKAŞIK

Bursa

CHP

 

Üye

Cavit TORUN

Diyarbakır

AK Parti

 

Üye

Muharrem TOZÇÖKEN

Eskişehir

AK Parti

 

Üye

Fuat GEÇEN

Hatay

AK Parti

 

Üye

Yücel ARTANTAŞ

Iğdır

CHP

 

Üye

İsmet ATALAY

İstanbul

CHP

 

Üye

Ramazan CAN

Kırıkkale

AK Parti

 

Üye

Mikail ARSLAN

Kırşehir

AK Parti

 

Üye

Mahmut Uğur ÇETİN

Niğde

AK Parti

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

—— • ——

Sayfa Başı


Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06/B-1-2004-194

 

 

BAŞBAKANLIĞA

Tahran’da gerçekleştirilecek olan D-8 Doruk Toplantısı nedeniyle 17-18 Şubat 2004 tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2123

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Şubat 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-46-2004-211

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2123 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Şubat 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2004/6

Dolandırıcılık suçundan, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14.07.2003 günlü, E:1999/161, K:2003/583 sayılı kararıyla Türk Ceza Yasası'nın 504/3., 522/1. ve 40. maddeleri ile Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 326. maddesinin son fıkrası ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasa'nın 5. maddesi gereğince l yıl 6 ay hapis ve 1.800.000.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen Hatay İl'i, Dörtyol İlçesi, Yeşil Mahallesi, Cilt No: 11, Hane No: 355, Birey Sıra No: 4'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Fatma'dan olma 05.03.1937 doğumlu, 20174023728 T.C. Kimlik Numaralı Hasan GÜRBÜZER'in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu'nun 21.11.2003 günlü, A.T.No: 130/17112003-059094-7056/6860 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/5520

1 — Açık bulunan T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Başbakanlık Temsilcisi) Ömer TÜRK’ün atanması, 5434 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5521

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Yılmaz TUNA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. A. ŞENER

              Başbakan                                 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5522

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına İlyas ÇELİKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Doç. Dr. A. ŞENER

            Başbakan                                     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5524

1 — T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) İsmet SALİHOĞLU’nun, görev süresini tamamlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                A. BABACAN

                Başbakan                                           Devlet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5539

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, İsmail Hakkı SELÇUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             Z. ERGEZEN

           Başbakan                             Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5540

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                 Prof. Dr. R. AKDAĞ

               Başbakan                                     Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5542

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Arazi ve İskan Dairesi Başkanı Hikmet ÇINAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       S. GÜÇLÜ

           Başbakan                         Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5544

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Şenol YEŞİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       S. GÜÇLÜ

           Başbakan                         Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5545

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara İl Müdürlüğüne, Ali KARACA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       S. GÜÇLÜ

           Başbakan                         Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5547

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. İsmail KIRCA’nın atanması,

5000 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       A. COŞKUN

                Başbakan                         Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5548

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mahmut İNAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       A. COŞKUN

                Başbakan                         Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5550

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bekir AKSOY’un atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            Dr. M. H. GÜLER

               Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5555

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih PAŞAOĞLU’nun atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            Dr. M. H. GÜLER

               Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5556

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettişler Mehmet Sefa SOYDAN, Mustafa Hacı EMİNOĞLU, Süleyman TEKELİ ve Vedat SÜER’in atanmaları,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            Dr. M. H. GÜLER

               Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5557

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Başmüfettişi Zeynel KOÇ’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                           Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5558

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Okan İBİŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                           Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5560

1 — Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Osman Uğur ESMERLİ’nin atanmasına dair 20/10/2003 tarih ve 2003/5068 sayılı kararın iptali uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                           Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5561

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gıyasettin YALÇINER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                           Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk,

Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım

ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik

Amaç-Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunların içinde bulunan taşınır kültür varlıkları, tarihi bahçeleri ve çevrelerinin bakım, onarım, koruma ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve Milli Saraylar Daire Başkanlığına yardımcı olmak üzere Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile Kurula yardımcı olacak Danışmanlar Komitesinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu Yönetmelik, öncelikle rölöve ve restorasyon çalışmaları olmak üzere Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki saray, köşk ve kasırlar ile bunların içinde bulunan taşınır kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, koruma ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi, rölöve ve restorasyon projelerinin incelenmesi, uygulama ve aksaklıkların izlenerek bilimsel ve teknik önerilerin geliştirilmesi hususlarını kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Koruma ve Kullanma: Milli saray, köşk ve kasırların muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, konservasyon, fonksiyon verme, kullanım amaçlarını belirleme ve değiştirme işlemlerini; bunların içindeki taşınır kültür varlıklarının muhafaza, bakım, onarım, restorasyon ve bu konularla ilgili eğitim işlerini,

Değerlendirme: Milli saray, köşk ve kasırlar ile içlerinde bulunan kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,

Genel Sekreterlik: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğini,

Daire Başkanlığı: Milli Saraylar Daire Başkanlığını,

Kurul: Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunu,

Komite: Milli Saraylar Danışmanlar Komitesini

ifade eder.

Bilim ve Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu

Madde 4 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.

Kurulun çalışma yeri İstanbul’dur.

Kurulun Görevleri

Madde 5 — Master Planlar ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda; Milli Saraylar Daire Başkanlığına yardımcı olarak çalışacak olan Kurul,

a) Rölöve ve restorasyon projelerini geliştirmek, incelemek, uygulama kararlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

b) Gezi, yeni mekanların açılışı ve düzenlenmesi, tarihi eşyanın bölümlere ayrılması, teşhir, tanzim ve kullanılması projelerini inceleyerek görüş belirtmek,

c) Daire Başkanlığınca hazırlanan yıllık koruma, değerlendirme ve tanıtım programı taslağını ve yıl içinde yapılacak program değişikliklerini incelemek ve değerlendirmek,

d) Koruma ve değerlendirme uygulamalarının ulusal kültürümüz yönünde gelişmesini sağlamak, doğacak veya görülecek aksaklık ve sorunları değerlendirerek görüş vermek, alınacak tedbirleri belirlemek ve önermek

görevlerini yerine getirir.

Kurulun Oluşumu

Madde 6 — Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Sanat Tarihi, müzecilik, mimari, iç mimarlık ve güzel sanatlar konularında uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek 6 kişi ile tabii üye olan Milli Saraylar Daire Başkanından oluşur.

Kurul Başkanı, üyeler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından seçilir.

Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 7 — Tabii üye dışındaki Kurul üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Milli Saraylar Daire Başkanının herhangi bir sebeple görevinden geçici olarak ayrılması halinde Kurula, yerine vekalet eden katılır.

Kurulun Çalışma Şekli

Madde 8 — Kurul, en az ayda bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğünde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Kurulun çalışma gündemi Daire Başkanlığınca hazırlanır. Kurul Başkanı gündemde gerekli gördüğü değişikliği yapabilir.

Kurul salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

Kurul toplantılarına, aralıksız 3 veya yıl içinde 5 defa geçerli mazereti bulunmadan katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer.

Kurul gerekli gördüğü durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardım ve işbirliğinden yararlanabilir.

Kurulda Komisyon Kurulması

Madde 9 — Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak üzere; gündemdeki konularla ilgili Kurula aydınlatıcı bilgilerin toplanması ve gerektiğinde bazı konuların yerinde incelenmesi amacıyla komisyonlar kurabilir.

Müzakerelerin Tekrarı

Madde 10 — Kurul toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür. Ancak, aynı toplantıda bir konunun ikinci defa görüşülmesi, müzakerenin tekrarlanması yolu ile mümkün olur. Müzakerenin tekrarı, toplantı süresi sonuna kadar üyelerden birinin isteği üzerine Kurul kararı ile yapılabilir.

Kurul Gündemi ve Kararlarının imzalanması

Madde 11 — Kurulda görüşmelerin isabet ve verimliliğini sağlamak amacıyla gündem, toplantıdan en az bir hafta önce Daire Başkanlığınca üyelere gönderilir. Kurulca alınan kararlar toplantı sonunda Başkan ve üyelerce imzalanır.

Sözlü veya Yazılı Açıklamada Bulunma Yasağı

Madde 12 — Kurul çalışmaları ile ilgili konularda, Genel Sekreterce görevlendirilecek yetkili dışında hiç kimse sözlü veya yazılı açıklamada bulunamaz.

Kurulun Sekreteryası ve Raportörlük Hizmetleri

Madde 13 — Kurulun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Kurul Üyelerinin Huzur Hakkı, Yolluk ve Gündelikleri

Madde 14 — Kurul üyelerine, yılda onikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 12000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı bütçesinden huzur hakkı ödenir. Ayrıca, Kurul üyelerine Kurul çalışmalarına ilişkin olarak memuriyet mahalleri dışındaki seyahatlerine ait yol giderleri ve gündelikleri ödenir.

Danışmanlar Komitesi

Madde 15 — Danışmanlar Komitesi, Bilim ve Değerlendirme Kuruluna yardımcı olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar bünyesinde yer alan saray, köşk, kasırlar ve içlerinde bulunan taşınır kültür varlıklarının, koruma, konservasyon, restorasyon, tanıtım ve yapım işlerine yeteri sayıda, uzman, bilim adamı ve/veya öğretim üyelerinden oluşur. Danışmanlar Komitesi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Onursal Başkanı tarafından belirlenir. Üyelere Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücret verilir.

Komitenin Görevleri

Madde 16 — Danışmanlar Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar bünyesinde yer alan saray, köşk ve kasırların;

Koruma - restorasyon, Rölöve - Restitüsyon projelerinin hazırlanmasında,

Alınacak önlemlerin belirlenmesinde,

Yapılacak tanıtım ve kültürel etkinliklerde uygulanacak yol ve yöntemlerin geliştirilmesinde,

Bilim ve Değerlendirme Kurulunca öngörülen tüm sorunlara ilişkin somut önerilerin oluşturulmasında, bilim ve teknolojinin hakim kılınması amacıyla çalışmalar yapar.

Komitenin Çalışma Şekli

Madde 17 — Danışmanlar Komitesi haftada bir toplanır. Bilim ve Değerlendirme Kurulunca talep edilen proje ve çözüm önerilerini ortaya koyar. Toplantı gündemini, Bilim ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda Milli Saraylar Daire Başkanı belirler.

Danışmanlar Komitesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanı başkanlık eder. Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerinden bir üye, Kurul ve Komite arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Komite toplantılarına katılır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

—— • ——

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kütüphane Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinin çalışma ilkelerini ve Kütüphaneden yararlanma şartlarını belirler.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 173 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kütüphane: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesini,

b) Kütüphane Kurulu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Kurulunu,

c) Müdür: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürünü,

d) Nadir eser: Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kütüphane dışına ödünç verilemeyen yayınları,

e) Eser: Basılı veya elektronik ortamda kayıtlı her türlü bilgi kaynağını,

f) Derleme: 21/6/1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu uyarınca derlenip Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine gönderilen yayınları,

g) Okuyucu: Kütüphanedeki belge ve bilgi kaynaklarından yararlananları,

ifade eder.

Yönetim

Madde 4 — Kütüphane, idari yönden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlıdır. Kütüphane hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesiyle ilgili ilke ve kararları Kütüphane Kurulu belirler.

Kütüphanenin Amacı

Madde 5 — Kütüphane hizmetlerinin amacı; öncelikle milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge ve bilgi kaynaklarının sağlanması, organize edilmesi ve etkin şekilde hizmete sunulmasıdır.

Kütüphane Kurulu

Madde 6 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından seçilecek bir Başkanvekilinin Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından seçilecek bir İdare Amiri,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı,

d) Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürü.

Kurulun Çalışma Şekli

Madde 7— Kütüphane Kurulu, Kurul Başkanının yazılı daveti üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde Kurula İdare Amiri, o da yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyesi Başkanlık eder. Müdür, Kurulun raportörlük ve sekreterlik hizmetlerini yürütür ve Kurul kararlarını uygular.

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Kütüphane Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kütüphanenin amacına uygun etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Satın alınacak ve abone olunacak yayınlara karar vermek,

c) Kütüphaneden yararlanma, ödünç verme ve kaybedilen veya zarar verilen eserlerin tazmini konularında gerekli tedbir ve kararları almak,

d) Kütüphane koleksiyonunda bulunan mükerrer, yıpranmış ve güncelliğini yitirmiş eserlerin demirbaş kayıtlarının silinmesine karar vermek,

e) Kütüphane hizmetlerinin ücretlendirilmesi konusunda ilke ve sınırları tespit etmek,

f) Kütüphaneye hediye ve derleme yolu ile gelen eserlerden koleksiyona alınacakların seçimine ilişkin ilkeleri belirlemektir.

Kütüphanenin Çalışma Süresi

Madde 9 — Kütüphane, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalıştığı günlerde Genel Kurulun bitimine kadar, Genel Kurulun olmadığı günlerde ise normal mesai saatleri arasında açıktır. Milli ve dini bayramlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil ve ara verme dönemi hariç, Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında gazete, dergi ve okuma salonu açık tutulur. Müdür, hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 10 — Kütüphaneden;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından atanmış Bakanlar,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,

d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevlendirilen personeli,

e) Milletvekili danışmanları,

f) TBMM Koruma Müdürlüğü ve Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı personeli,

g) Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde hizmet veren diğer kurumların personeli,

h) Parlamento Muhabirleri Derneğine üye basın mensupları,

i) Araştırmacılar,

yararlanır.

Araştırmacılar, araştırmanın kamuya açık bir başka kütüphanede yapılma imkanının olmaması dikkate alınarak Müdürün teklifi ve Kütüphane Kurulu Başkanı veya İdare Amirinin onayı ile Kütüphaneden yararlanabilirler. Yararlanma süresi araştırma konusuna bağlı olarak en çok 30 gündür ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Yararlanması uygun görülenler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Araştırmacıların Kütüphaneden günlük yararlanmaları, iş yoğunluğu dikkate alınarak Kütüphane Müdürlüğünce düzenlenir.

Okuyucular, ödünç aldıkları veya kütüphane içinde yararlandıkları eserlere verdikleri zararı tazmin ile yükümlüdür.

Ödünç Verme

Madde 11 — Kütüphaneden bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (i) bendi dışında kalan okuyucular eserleri ödünç alabilirler. Ancak aynı maddenin (g) ve (h) bendlerinde yer alanların ödünç alabilmesi bağlı olduğu kurumun yazılı taahhüdüne bağlıdır. Ödünç verme süresi 30 gündür. Bu süre en çok bir defa uzatılabilir. İstek olması durumunda süre dolmadan da geri istenebilir. Süresi dolan eserler iade edilmedikçe yeniden ödünç verilemez. Ancak, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bendlerine girenlerin yeniden ödünç alabilmeleri Kütüphane Kurulu Başkanının iznine bağlıdır.

Ödünç Verilemeyecek Eserler

Madde 12 — Ansiklopedi, sözlük, atlas ve benzeri danışma kaynakları, süreli yayınlar, yazma ve nadir basma eserler ile mikrofilmler kütüphane dışına ödünç verilemez. Yazma ve diğer nadir eserlerden yararlanma Müdürün iznine bağlıdır.

Gününde İade Edilmeyen Eserler

Madde 13 — Ödünç alınan eserlerin herhangi bir şekilde zarar verilmeden zamanında iadesi esastır. Ödünç alınıp süresinde iade edilmeyen eserler için ilgiliye yazı ile hatırlatmada bulunulur ve 15 gün içinde iade edilmesi istenir. Buna rağmen iade edilmeyen eserler için Kütüphane Kurulu piyasadan temin edilip bedelinin ilgiliden tahsiline karar verebilir.

Piyasadan temini mümkün olmayan eserin kütüphane kayıtlarındaki fiyatı güncellendikten sonra bunun 5 katı borç miktarı olarak Kütüphane Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Bu miktar, kütüphane kurulunun belirlediği asgari sınırın altında olamaz. Eserin kayıtlara işlenmiş bir fiyatı yoksa, aynı dönemde basılmış benzer nitelikteki eserin fiyatı emsal alınabilir.

Borcun tahsiline ilişkin yazı, üyelerle ve dışardan atanan bakanlarla ilgili olarak Kurul Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, diğerleriyle ilgili olarak Müdür tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine gönderilir.

Borç, ödenmediği taktirde üyelerin ödeneklerinden, eski üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli, milletvekili danışmanı ve geçici görevlilerin maaşlarından kesilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde görev yapan diğer kurumların personeli ile ilgili işlemler ise bağlı olduğu birimin yöneticisi tarafından yerine getirilir.

Borcun tahsilinden sonra eserin demirbaş kaydı silinir.

Görevlerinden ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli, milletvekili danışmanı ve geçici görevliler kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu konudaki düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü yapar.

Mikrofilm ve Çoğaltma

Madde 14 — Fotokopi ve mikrofilm hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine ait kaynaklara münhasır olmak üzere bedeli karşılığı verilir. Bir eserin tamamının fotokopisi yapılamaz. Maliyeti dikkate alınarak fotokopi ve diğer baskı ücretleri Kütüphane Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer Hususlar

Madde 15 — Mikrofilm veya elektronik kopyası bulunan süreli yayınlar ile yazma ve nadir basma eserlerin orijinallerinin hizmete sunulması, Kütüphane Müdürünün iznine bağlıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 16 — 1/10/1989 tarihli ve 20299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine Satın Alınacak Yayınlar ile Kütüphaneden Yararlanma Yönetmeliği ve 1/2/1997 tarihli ve 22895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine Satın Alınacak Yayınlar ile Kütüphaneden Yararlanma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik; tohumluk beyannamelerinin değerlendirilmesi, tohumluk üretim alanlarının kontrolü, tohumluk partilerinden numune alınması ve piyasa denetimi konularında görevlendirilecek personelin belirlenmesi ve yetkili kılınması amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmeliğin; 1 inci maddesinde belirtilen görevleri yapacak personelin seçimi, eğitimi, kontrolör unvanını kazanmasını, çalışma şekillerini, görevlerini, yetki ve sorumlulukları ile sicil işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik; 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri, Kontrol ve Bitki Koruma Şube Müdürlüklerini,

d) Tohumluk Sertifikasyon Kuruluşları: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Antalya – Mersin – Samsun İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerini,

e) Kontrolör: Tohumluk beyannamelerini değerlendiren, tarla kontrollerini yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen, bu Yönetmelik uyarınca kontrolör unvanını kazanmış teknik personeli,

f) Tohum: Döllenme sonucunda meydana gelen ve embriyosu bulunan generatif kısım içeren bitki kısımlarını,

g) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

h) Tohumluk Sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve tohum sağlığı ile ilgili değerlerin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini,

ı) Tarla Kontrolü: Herhangi bir sınıf veya kademedeki tohumluğu yetiştirmek amacıyla ekilen tarlaların bitkinin belirli gelişme dönemlerinde sahip olması gereken özelliklerin yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından kontrol edilerek standartlarla mukayese edilmesi işlemini,

j) Tohumluk Numunesi: Tohumluk partisini temsilen partinin niteliklerinin tespiti ve sonucunda tohumluğa sertifika veya rapor verilebilmesi için tohumluk cinsine has laboratuvar analiz ve testlerine tabi tutulacak birim ağırlıktaki tohumluğu,

k) Numune Alma: Tohumluk partisini temsil edecek tohumluk numunesinin 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve buna istinaden çıkartılan yönetmelik ve talimatlarda belirtilen esaslara uygun olarak alınması işlemini,

l) Tohumluk Partisi: Tohumluk kontrol ve sertifikasyon sisteminde, bir numunenin alınmasına esas olan, bir sertifika veya raporun temsil ettiği, tohumluğun cinsine göre tespit edilmiş azami tohumluk miktarını,

m) Araştırma Kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen kamu veya özel kuruluşları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontrolörün Seçimi, Eğitimi ve Kimlik Kartı Verilmesi

 

Adayların Nitelikleri

Madde 5 —Kontrolör adaylarında aranılan nitelikler şunlardır:

a) Ziraat Fakültelerinin tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve bitkisel üretim dersleri alan bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) Tarla kontrolü ve numune alma konusunda ilgili Müdürlüklerin veya tohumluk sertifikasyon kuruluşlarının birinde en az bir yıl süreyle çalışmış olmak yada konu ile ilgili hizmet veriyor olmak.

c) Kamu ahlakına aykırı suç işlememiş olmak, ve/veya sicillerinde güvenilir olmamak, şahsi menfaatlerini düşünmek, yalan söylemek ve memuriyetle bağdaşmayacak kötü alışkanlıklara sahip olmak gibi bir kayda rastlamamak.

Adaylık

Madde 6 —Kontrolör adayı olabilmek için ilgililerin müracaatı ve müracaat yapan isteklilerin isimleri çalıştıkları kurum veya kuruluş aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu Yönetmeliğin; 5 inci maddesindeki nitelikleri taşıyan adaylar, Genel Müdürlükçe açılacak kurslara katılma hakkını kazanır.

Kurslar ve Kimlik Kartı Verilmesi

Madde 7 —Kurslar; tohumluk kontrolörü olacak adaylar için her iki yılda bir veya ihtiyaç olması halinde her yıl Haziran veya Temmuz ayında düzenlenir. Adaylara, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen bir program dahilinde, teorik ve uygulamalı bilgiler verilir.

Genel Müdürlük tarafından ilgili birim ve tohumluk sertifikasyon kuruluşlarındaki yetkililerden oluşturulan en az 5 kişilik komisyon, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde, kurs sonunda bir değerlendirme sınavı yapar.

Değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alanlar Kontrolör olmaya hak kazanır.

Sınav sonuç tutanakları Genel Müdürlüğe gönderilir, Genel Müdürlük sınav sonuçları ile ilgili bilgileri İl Müdürlüklerine gönderir. Hak sahipleri için Kontrolör Kimlik Kartı (Ek-I) düzenlenir. Bu kart, kontrolörün çalıştığı İl için geçerlidir. Bir başka İle atanması ve kontrolörlük görevine devam etmesi halinde kartı, atandığı İl için yeniden düzenlenir.

Tohumluk Kontrolör unvanına sahip kontrolörler, her 4 yılda bir bu maddede belirtilen eğitime katılır. Bu eğitim sonucunda yapılacak sınav sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük sınav sonuçlarını değerlendirerek en az 70 puan alan kontrolörlerin yetkisi, dört yıl süreyle uzatılarak yeniden Kontrolör Kimlik Kartı düzenler. Sınav sonuçları 70 puanın altında olanların kontrolör kimlik kartları iptal edilerek ilgili Müdürlüğe bildirilir.

Sicil Defteri

Madde 8 —Genel Müdürlükçe, kontrolörlere ait göreve başlama, nakil, yetkilendirme, iptal, emeklilik, istifa gibi bilgileri içeren bir Sicil Defteri düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrolörlerin Çalışma Şekilleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Çalışma Şekilleri

Madde 9 —Kontrolörler, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere Müdürlükler veya tohumluk sertifikasyon kuruluşları tarafından görevlendirilir.

Kontrolörler, gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de görevlendirilebilir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 10 —Kontrolörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kontrolör, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ, talimat ve genelgelere istinaden beyanname kabulünü, tarla muayenesini ve usulüne uygun olarak numune alma işlemlerini yapar.

b) Kontrolör, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ, talimat ve genelgeler çerçevesinde piyasa denetimini yapar.

c) Kontrolörler, yaptıkları kontrol ve işlemlerden, düzenledikleri belgelerden bizzat sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, İptal, Kazanılmış Haklar ve İstisna

 

Denetim

Madde 11 —Genel Müdürlükçe, kontrolör unvanına sahip kişiler, her yıl denetimi yapacak tohumluk sertifikasyon kuruluşlarına bildirilir.

Kontrolörler, tohumluk sertifikasyon kuruluşlarınca en az iki yetkiliden oluşan ve yılda en az 1 defa olmak kaydıyla görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mahalinde tesadüfi olarak denetlenir.

Tohumluk Sertifikasyon Kuruluşları, yapılan denetim ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporlarını 6 şar aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

Denetimi yapan kuruluşlarca aksaklık ve noksanlık tespit edildiğinde, bu aksaklık ve noksanlığın en geç 1 ay içerisinde giderilmemesi halinde, kontrolör veya özel tohumluk kontrolörlerine yazılı olarak ihtar verilir ve çalıştıkları kurum veya kuruluşlar bilgilendirilir. İhtara uyulmaması halinde durum Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir ve Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İptal

Madde 12 —Kontrolörlerin görev ve yetkilerini kötüye kullanmaları, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen olumsuz hallerinin ortaya çıkması durumunda Müdürlüğün ve yine bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yapılan denetimler sonucunda görevini usulüne uygun olarak yapmadığı tespit edildiği durumlarda denetimi yapan kuruluşun teklifi ile kontrolör kimlik kartları Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu personel tekrar kontrolör olamaz.

Emekli olanların kartları müdürlükçe veya tohumluk sertifikasyon kuruluşları tarafından alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Kartların Geçici Alımı

Madde 13 —Tohumluk sertifikasyon kuruluşları ve müdürlükler dışındaki yönetici kadrolara atanan veya bu Müdürlükler dışında herhangi bir birimin teknik kadrolarına atanan veya görevlendirilen kontrolörlerin kartları önceki müdürlüklerince alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Kartları alınanların, bir yıl içerisinde bu maddede ismi geçen birimlere atanmaları veya görevlendirilmeleri halinde, kartları Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenir ve ilgiliye gönderilir.

Bu birimlere iki yıldan daha geç atanan veya görevlendirilen kontrolörlerin kartları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen eğitime katılmalarından sonra yenilenir.

Kazanılmış Haklar

Madde 14 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili birimlerde çalışan ve bu konudaki eğitimlerden birine katılmış olanların hakları saklıdır. Ancak, bu durumdaki personel için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son paragrafındaki hükmü uygulanır.

İstisna

Madde 15 —Kontrolörü olmayan illere Şube Müdürü olarak atanan kontrolörlerin kartları, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü taktirde yenilenebilir.

Ancak, bu işlemden sonra bu illerin bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ismi geçen birimlere kontrolör atanması halinde, istisnai olarak yenilenen bu kontrolör kartları, Müdürlükçe alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 16 —Araştırma kuruluş yetkisine sahip kamu veya özel kuruluşlarda veya tohumluk üretim faaliyetinde bulunan 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinde çalışan teknik personel bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlara haiz olması, ve yine bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerindeki şartları yerine getirmeleri halinde Bakanlık tarafından Özel Tohumluk Kontrolörü olarak yetkilendirilirler, hak sahipleri için Özel Tohumluk Kontrolör Kimlik Kartı (Ek-II) düzenlenir.

Özel Tohumluk Kontrolörü unvanı kazanan teknik personel kendi çalıştıkları kuruluş veya kurumlarda sadece sertifikalı sınıfındaki tohumluk üretiminde tarla kontrolü işlemlerinden sorumludur.

Özel Tohumluk Kontrolörü unvanını taşıyan teknik personelin çalışma usul ve prensipleri ile denetim esasları tamim ile düzenlenir.

Ücret

Madde 17 —Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan Özel Tohumluk Kontrolörleri için düzenlenecek kurslar ücretli olup, ücretler her yıl Bakanlıkça Ocak ayında belirlenerek ilan edilir.

Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlardan kurslara katılacaklar, Bakanlığın belirlediği kurs ücretlerini ilgili müdürlüğün döner sermaye işletmesine öderler. Kurs ücretlerini ödemeyenler kursa ve sınava alınmazlar.

Yürürlük

Madde 18 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 —Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Yayın

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —21/3/1997 tarihli ve 22940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Yayın Yönetmeliği"nin adı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki "Merkez-Müdürlük: Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğünü," ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim ve Araştırma Merkezi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,"

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yayın Kurulu, Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanının başkanlığında, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından Bakanlık Onayı ile belirlenecek birer temsilciden oluşur."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (A) bendinin, (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kağıdın tek yüzüne bilgisayar ortamında veya daktilo ile iki satır aralıkla her türlü maddi hatadan arındırılmış ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmış bulunması,”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yayın Kurulunun sekreterya hizmetleri Eğitim ve Araştırma Merkezince yerine getirilir."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 —Bu Yönetmelik esaslarına göre yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına veya satın alınmasına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır."

MADDE 7 —Aynı Yönetmelikte geçen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Müdürlük" ve "Müdürlüğe" ibareleri ise, "Merkez" ve "Merkeze" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 8 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin

Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 —Bu Yönetmelik 15/4/2006 tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Personelinin Görevde Yükselme ve Atama

Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 14/4/2001 tarihli ve 24373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin (A) bendinin (a) alt bendinde yer alan “Bölge Müdürü” ibaresi “Müessese Müdürü” şeklinde, (b) alt bendinde yer alan “Bölge Müdür Yardımcısı” ibaresi “Müessese Müdür Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 16/7/2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 16 ncı maddesinin (A)bendinin (b) alt bendinde yer alan “Bölge Müdürü” ibaresi “Müessese Müdürü”, “Bölge Müdür Yardımcısı” ibaresi “Müessese Müdür Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme

ve Yükseltme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/7/2001 tarihli ve 24467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "Eleme Sınavı" ibaresi tanımıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"KPSS : 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavını,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) KPSS 'de her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilecek puan türünde asgari puanı almış olmak,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) KPSS sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden yazılı olarak yapılır. Aday bu diller arasından seçtiği birinden sınava girer."

"Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Başarılı olamayan adaylar giriş sınavının sonraki aşamalarına çağırılmazlar."

Yürürlük

Madde 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/3/2001 tarih ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olarak iki türlüdür.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’unu aşamaz.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir yüksek öğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 — Öğrenci: yarıyıl veya yıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı fakülte/yüksekokullar tarafından belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıl/yıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı : Yarıyıl veya yıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı, bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25 i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakültede/yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile - 22 nci maddede belirtildiği gibi - çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 2,00’dir, en son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,00 ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıl/yıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın (yılın) ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl (yıl sisteminde bir yıl) süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıl/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrencilerden herhangi bir sebeple eski Yönetmeliğe göre bir önceki sınıftan aldığı derslerden % 70 ini almak zorunda olanlar, yeni Yönetmeliğe tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Ancak % 70’den daha az dersleri almak zorunda olan öğrenciler ise bu derslerin yeni programda bulunmaması halinde ilgili yönetim kurullarınca belirlenen eşdeğer dersleri alırlar. Kayıt donduran öğrenciler ise eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında, bulundukları sınıfta uygulanan yönetmeliğe tabi olurlar."

MADDE 10 — Bu Yönetmelikle yapılan değişiklikler çerçevesinde, 1/3/2001 tarih ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi fakülte ve yüksekokullar kendi yönetmeliklerini tadil ederler.

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

—— • ——

Sayfa Başı