KANUN

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5476                                                                                                   Kabul Tarihi : 22.3.2006

             MADDE 1 – 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir."

             MADDE 2 – 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin başına "Koşulara kayıtlı her at, doping muayenesine tabi tutulabilir." cümlesi eklenerek birinci cümlesinde yer alan "koşturulduğunun" ibaresi "olduğunun" şeklinde, (b) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Doping eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, dopingli olduğu tespit edilen at, ilk defasında bir yıl süreyle, ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz koşulara katılmaktan yasaklanır. İlk kez dopingli olduğu tespit edilen at, kayıtlı olduğu koşudaki birincilik ikramiyesinin üç katı tutarındaki para cezasının, at sahibi veya at sahibi vekili tarafından yarış müessesesine nakden ve bir defada ödenmesi halinde koşulara katılır. Bu durum atın ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldırmaz. Aynı atta tekrar doping tespit edilmesi veya aynı şahsa ait bir başka atta doping tespiti halinde bu maddedeki tekerrür hükümleri uygulanır."

             "Bu maddede öngörülen ihtar cezası ile onbeş yarış gününe kadar koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından geçici yasaklama cezaları, Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilgililerin savunmaları alınmak kaydıyla verilir. Yarış Komiserler Kurulu tarafından alınan savunmalar ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, onbeş yarış gününü aşan geçici yasaklama cezaları ile süresiz yasaklama cezaları Yüksek Komiserler Kurulunca verilir. Bu maddede belirtilen para cezaları ise her iki Kurul tarafından da verilebilir."

             MADDE 3 – 6132 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Carî yılda, yarış gelirlerinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın yüzde kırklık kısmı Kamu Haznedarlığı Sistemine dahil bir kamu bankasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak özel hesaba aktarılır. Bu hesapta biriken para, at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sarf edilir veya yarış müessesesine sarf ettirilir.

             Carî yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu hesaptan kapatılır."

             MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2006