Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Ocak 2004

SALI

Sayı : 25345

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5036 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5037 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5038 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5039 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5040 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM Kararları

792 Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddi asıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

793 Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Maliye Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

Yönetmelikler

— Özelleştirme Fonu Yönetmeliği

— Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Yönetmeliği

Tebliğler

— Mecburi Standard ÖSG-2003/94 Sayılı Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/06 Sayılı Kararı

Kurul Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 287 Sayılı Kararı

— Rekabet Kuruluna Ait 5 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,Görev ve Yargılama

Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Kanun No. 5036

Kabul Tarihi : 7.1.2004

MADDE 1. — 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir belediyeleri hudutları içinde kalan ilçeler hariç,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2. — 2253 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. - Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi ihtiyaca göre, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında

Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5037

Kabul Tarihi : 7.1.2004

MADDE 1. — 26 Mart 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004

—— • ——

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin

155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğu Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5038

Kabul Tarihi : 7.1.2004

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1981 yılında Cenevre’de yapılan 67 nci oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004

—— • ——

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğu Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5039

Kabul Tarihi : 7.1.2004

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1985 yılında Cenevre’de yapılan 71 inci oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında

Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi

ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine

Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5040

Kabul Tarihi : 7.1.2004

MADDE 1. — 23 Şubat 2003 tarihinde Selanik’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Yunanistan Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında

Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5041

Kabul Tarihi : 8.1.2004

MADDE 1. — 21 Kasım 2000 tarihinde Kebek’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakat”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004

Sayfa Başı


TBMM Kararları

Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu

ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının Tahkikini Zamanında

Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal

Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin

Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal

Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele

Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında

Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci

Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması

Açılmasına İlişkin Karar

 

Karar No: 792

Karar Tarihi: 6.1.2004

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.1.2004 tarihli 38 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——

Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden

Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve

Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara

Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci

Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski

Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü,

İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir

Meclis Soruşturması Açılmasına

İlişkin Karar

 

Karar No: 793

Karar Tarihi: 6.l.2004

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek Devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.1.2004 tarihli 38 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-559

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ocak 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-10-2004-37

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-539 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ocak 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-604

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Utrecht Uluslararası Turizm Fuarına katılmak üzere, 13 Ocak 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-11-2004-38

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-604 sayılı yazınız.

Utrecht Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak üzere, 13 Ocak 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5350

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ali HASPOLAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

12 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                  K. UNAKITAN

          Başbakan                                   Maliye Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden:

Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/6/1998 tarih ve 23360 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği"nin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör'ün görevlendireceği üç üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre süresi uzatılabilir. Müdürün çağrısı üzerine her dönem en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi (YÜSEM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde l — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM)" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan merkezin amacı, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle toplumun her kesimine gereksinim duydukları alanlarda her türlü (örgün yada internet destekli) eğitim programları düzenlemek, üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak böylece bölgenin ve ülkenin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmektir.

Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve merkezin çalışmaları ile ilgili esasları kapsar.

Faaliyet Alanları

Madde 4 — Merkezin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Gereksinim duyulan her konuda eğitim programları açmak (sertifika, katılım belgesi, diploma),

b) Kampus içi ve/veya dışında katılıma açık dersler ve kurslar düzenlemek,

c) İnternet yoluyla her yaş ve ilgi grubuna yönelik internet destekli programlar açmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet-içi eğitim programlan düzenlemek,

e) Üniversitenin uygun gördüğü alanlarda ilgili birimlerin düzenleyecekleri kurs ve her türlü eğitim çalışmalarını yürütmek, araç-gereç ve benzeri olanakları sağlamak,

f) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışveriş alanları yaratmak, kaynaşmayı sağlayıcı geziler düzenlemek,

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Yürütme Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanları ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, üniversitede kadrolu öğretim elemanları arasından 2 (iki) kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer ve yardımcılar Rektör onayıyla atanır.

Merkez Müdürü, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürü ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak ve Merkez Müdürünün olmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmekle görevlidirler.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 7 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Her yıl sonunda faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

d) Merkezin kadro ihtiyacı ile ilgili işler ve yazışmalarını yürütmek, Merkezin ihtiyaçlarını saptayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkez personelinin çalışmalarını denetlemek,

f) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermektir.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcıları ile üç öğretim üyesinden oluşur. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları dışındaki üyeler, Merkez Yürütme Kurulunda görevli kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak üzere karara bağlamak,

c) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, katılım belgesi ve dip-lomaların düzenleme koşullarını belirleyerek Üniversite Senatosuna sunmak.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 10 — Merkez Yürütme Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Kurul, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin kadrolu öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer Fakülte Temsilcisi ile bir Bilgisayar Uzmanından oluşur.

Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 11 — Merkez Yürütme Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin atanması ve görev süresi Yönetim Kurulu üyeleri gibidir. Merkez Yürütme Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısıyla toplanır.

Kadrolar

Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı