Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Ağustos 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24847

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4773 İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Semra ASKERİ’nin Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/51)

Atama Kararı

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği

— Denizcilik Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik


 YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla

Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4773

Kabul Tarihi : 9.8.2002

MADDE 1. — 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 6 ncı maddesinin başlığı ile (III) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

Sanayi, ticaret ve tarım işleri:

III. Bu Kanunun uygulanması bakımından tarımdan sayılacak işler şunlardır:

a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması işleri,

b) Fidanlık ve ağaçlandırma, tabiî ve sunî tensil, orman koruma ve bakımı (yangın dahil), orman imar ve ıslahı, tohum toplama, ormancılık araştırma (sulama, dikim, yetiştirme, bakım), tali orman yolu yapımı ve onarımı, amenajman, silvikültür, orman ürünleri istihsali, ana depolara nakil, son depolarda istif ve tasnif, millî parkların yapım, bakım ve geliştirilmesi işleri,

c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması işleri ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri,

ç) 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması, taşınması ve üretilmesi işleri.

IV. Yukarıda sayılan işler dışında kalan bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret veya tarım işlerinden sayılıp sayılmadığını belirlemeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 2. — 1475 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Madde 13. — Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Hizmet akdi;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek akdi feshetmesi, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanmasına engel olmaz.

13/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin hizmet akdinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Feshin geçerli sebebe dayandırılması :

MADDE 13/A. — On veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak,

b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya temsilciliğe aday olmak,

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idarî veya adlî makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak,

d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik veya sosyal köken,

e) 70 inci madde uyarınca kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek,

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 17 nci maddenin (I) numaralı bendinin (b) fıkrasında öngörülen bekleme süresinde işe geçici olarak devam etmemek.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.

Akdin feshinde usul:

MADDE 13/B. — İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

İşveren bakımından beklenemeyecek haller hariç olmak üzere, hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 17 nci maddenin (II) numaralı bendinde gösterilen sebeplerle fesih hakkı saklıdır.

Fesih bildirimine itiraz ve usul:

MADDE 13/C. — Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları:

MADDE 13/D. — İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az altı ay en çok bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları kendisine ödenir.

Bildirim süresine ait ücret işçiye peşin ödenmişse, bu tutar yukarıdaki hükümlere göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren altı iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukukî sonuçları ile sorumlu olur.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

Yeni işe girme:

MADDE 13/E. — Hizmet akdi feshedilen işçi yeni bir işe girer ve mahkemece feshin geçersizliğine karar verilirse, önceki işine dönmek istemeyen işçi durumu altı iş günü içinde önceki işverenine bildirir. Yazılı olarak yapılacak bu bildirim üzerine belirsiz süreli hizmet akdi işverence geçerli bir sebeple feshedilmiş gibi sayılır ve buna ilişkin hukukî sonuçlar doğar.

MADDE 3. — 1475 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "13" ibaresi, "13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E" şeklinde, aynı Kanunun 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "13 üncü maddenin (C) bendinde" ibaresi "13 üncü maddesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4. — 1475 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

IV. - İşçi, feshin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

MADDE 5. — 1475 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Toplu işçi çıkarma:

Madde 24. — İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gerekleri sonucu topluca veya bir ay içinde toplam en az on işçinin iş akdini feshetmek istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

Bu bildirimde işçi çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları ve işe son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Bildirimden sonra temsilcilerle işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilân etmekle yükümlüdür.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

İşveren, toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddeleri hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi sözü edilen maddelere göre dava açabilir.

MADDE 6. — 1475 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "13 üncü maddenin (A) bendinde" ibaresi, "13 üncü maddede" şeklinde, aynı maddenin (B) bendinde yer alan "24 üncü maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran veya işyerine yeni işçi alan işveren veya vekiline işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için" ibaresi "24 üncü maddesindeki hükümlere aykırı hareket eden işveren veya vekiline" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7. — 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 4. – Tarımdan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin hükümleri, hizmet akdî, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 8. — 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 13. — İşyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye kadar, işyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadığı hallerde, o işyerinde çalışan işçiler tarafından 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinde belirlenen sayıda seçilecek işçi temsilcileri görev yaparlar.

MADDE 9. — 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. — İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde 1475 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, 1475 sayılı Kanunun 13/D maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir.

İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.

MADDE 10. — 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, 1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E madde hükümleri uygulanır. Ancak, 1475 sayılı Kanunun 13/D maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz.

854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 818 sayılı Borçlar Kanununa tâbi olan işçiler ve tarımdan sayılan işlerde çalışanlar ile 1475 sayılı Kanunun 13/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı davada, ispat yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun genel hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat miktarı için, altıncı fıkra hükmü esas alınır.

İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır.

MADDE 11. — 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi "50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım işlerinin yapıldığı iş yerlerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12. — 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun değişik 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E ile 24 üncü maddeleri hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

MADDE 13. — Bu Kanun 15 Mart 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/8/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


 Atama Kararı

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3215

1 — Bu kararda kimliği yazılı (6) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

14 Ağustos 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

 

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

Dz.K.K.As.Mah.As.Hak. ANKARA, As.Hak.Alb., Ramazan ŞAFAK, Nevşehir, 1980-0002, 30.08.2001, M.S.B. Huk.Müş. ve Dava.D.Bşk. Adli Dava. ve Mütal.Ş.Md. ANKARA

M.S.B. Huk.Müş. ve Dava.D.Bşk., Adli Dava. ve Mütal.Ş.Md. ANKARA, As.Hak. Kd.Yzb., Selçuk TAŞKIRAN, Çanakkale, 1989-0002, 30.08.1997, Dz.K.K. Adli Müş.Huk. İşl.Md. ANKARA

Dz.K.K. Adli Müş.Huk.İşl.Md. ANKARA, As.Hak.Yzb., Ahmet SİVAS, Samsun, 1993-0003, 30.08.2000, M.S.B. As.Yük.İda.Mah.Bşk. Başsavcılık Savcı ANKARA

Güney Dz.Sh.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc. İZMİR, As.Hak.Ütğm., Sıddık SOYSAL, Gaziantep, 1997-0003, 30.08.1999, Dz.K.K.As.Mah.As.Hak. ANKARA

Donanma K.As.Mah.As.Hak.Yrdc. Gölcük-KOCAELİ, As.Hak.Ütğm., MetinYILMAZ, Isparta, 1997-0001, 30.08.1999, Donanma K.As.Mah.As.Hak. Gölcük-KOCAELİ

Kuzey Dz.Sh.K.As.Sav.As.Sav.Yrdc. İSTANBUL, As.Hak.Ütğm., Öner ŞENTEPE, Ordu, 1997-0002, 30.08.1999, Kuzey Dz.Sh.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav. İSTANBUL

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Kurumu Yayın Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile; Başkanlık, Merkez ve Enstitülere ait tüm yayınların hazırlanışı, basımı, dağıtılması, satışı, telif hakları ve benzeri konulardaki işlemler düzenlenmektedir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu (TÜBİTAK),

Bilim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunu,

Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanını,

Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

Merkez:Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına bağlı Marmara Araştırma Merkezini (MAM),

Grup: 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kuruluş Kanunu’nun 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 6 ncı maddesinde tanımlanan Araştırma Gruplarını,

Enstitü: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına doğrudan bağlı olarak belirlenmiş alanlarda AR-GE faaliyetlerini yürüten ve/veya AR-GE faaliyetlerini destekleyici/ kolaylaştırıcı hizmet veren birimleri,

Daire Başkanlığı: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınlar ve Tanıtım Daire Başkanlığı’nı,

Birim: Yayınlar ve Tanıtım Daire Başkanlığı müdürlüklerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Türleri, İstisnalar ve Yayın Komisyonu

Yayın Türleri

Madde 4 — Kurum Yayınları aşağıda belirtilen türlerden oluşur:

a) Süreli Yayınlar (Bilim ve Teknik, Bilim-Çocuk, Bilimsel Dergiler vb.),

b) Kitaplar,

c) Araştırma projeleri kesin raporları arasından seçilmiş olanlar,

d) Tanıtıcı Yayınlar (Bültenler, broşürler, kataloglar vb.),

e) Bilimsel toplantıların tebliğ ve dokümanları,

f) Kaynak eserler (Bibliyografyalar, toplu kataloglar vb.).

Ayrıca Kurum personeli tarafından yapılan bilimsel incelemeler, araştırmalar ve derlemeler ile Kurumun gereksinim duyduğu her türlü çalışmanın ürünü, bu esaslar çerçevesinde yayınlanabilir.

Madde 5 — Süreli yayınların hazırlanması, dağıtımı ve satışına ilişkin esaslar Bilim Kurulunca ayrı bir esasla düzenlenir. Ayrıca Merkez, Enstitü, Gruplar ve Başkanlığa bağlı birimler 4 üncü maddede sıralananlardan (c, d, e) ve (f) bendlerinde belirtilen türde yayın yapmak istediklerinde bu konuda Başkan’dan, türüne göre, bir kerelik olur veya kurumiçi periyodik bülten benzeri sürekli yayın için belirli bir süreyi kapsayan olur alırlar. Başkan, gerekli gördüğü hallerde bu tür yayın istemini, Yayın Komisyonuna inceletebilir.

Yayın Komisyonu

Madde 6 — Yayın Komisyonu, beş asil üyeden oluşur. Yayınlar ve Tanıtım Daire Başkanı ile Popüler Bilim Kitapları İşletme Müdürü, komisyonun doğal üyesidirler. Komisyonun diğer üç üyesi, Başkan tarafından iki yıl için seçilir. Komisyon Başkanı, Başkan tarafından belirlenir. Bilim ve Teknik Dergisi Yazı İşleri Müdürü de Komisyon toplantılarına danışman üye olarak katılır. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Yayın Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yayımlanmasında yarar görülen tercüme ve telif kitapları belirlemek,

b) Yayımlanması kabul edilen kitabın hangi dizide yer alacağına karar vermek,

c) Kuruma ilk kez çeviri yapmak üzere başvuran çevirmenlerin deneme çevirilerini ve/veya yayımlanmış başka çevirilerini inceleyerek, uygun olup olmadıklarına karar vermek,

d) İtibari sayfa başına ödenecek çeviri ücretini ekonomik göstergeler doğrultusunda saptayarak Bilim Kurulunun onayı için Başkana sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınların Hazırlanması, Yayın Hakları,

Yayın Haklarının Devri ve Yayın Baskı Adetleri

Yayınların Hazırlanması

Madde 8 — Yayın Komisyonunun yayımlanmasına karar verdiği telif ve çeviri kitap veya elektronik yayınlar, Daire Başkanlığınca yayıma hazırlanır.

Telif ya da çeviri eser sahipleri, yayınlarını elektronik ortamda disket veya CD’ye yazılmış olarak, ayrıca bilgisayar çıktısıyla birlikte eğer varsa, basıma uygun kalitede şekil ve fotoğraflarıyla birlikte Kuruma teslim ederler.

Basılacak kitapların biçim ve teknik özellikleri ile tirajları Daire Başkanlığınca belirlenir. Yazar, çevirmen, bilimsel danışman ve redaktörlerle yapılacak sözleşmeler Başkanın onayı ile kesinleşir.

Yayın Hakları

Madde 9 — Kurum tarafından yayımlanmasına karar verilen çeviri ya da telif eserlerin yayın hakları, yayın hakkına sahip kişi veya kuruluştan yayıma hazırlanma sürecinin başlangıcında Kurum tarafından doğrudan veya bir copyright ajansı aracılığıyla alınır. Gerekiyorsa, telif hakkı ve ilgili işlemler için ücret ödenir.

Yayın Haklarının Devri

Madde 10 — Basılacak eserler için; yazar, çevirmen ya da proje yürütücüsü Kurum arasında, eserlerin baskı ve yayın hakkının Kuruma devir sözleşmesi imzalanır. Ayrıca adı geçen kişilere basım, dağıtım ve pazarlama işlerinin bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmasını kabul ettiklerine dair düzenlenecek belge imzalatılır.

Yayınların Baskı Adetleri

Madde 11 — Kitapların ilk ve sonraki baskı adetleri, yayının özelliği ve piyasa koşulları dikkate alınarak, ilgili birimin önerisiyle Daire Başkanlığınca belirlenir. Baskı adetlerinin belirlenmesinde, ilk baskıların aylık satış ortalaması ve piyasadan gelen talep dikkate alınır.

Süreli yayınların baskı adetleri, her ay dağıtım şirketinden gelen raporlar ve abone sayısındaki değişimler doğrultusunda ilgili birimce saptanır. Diğer yayınların baskı adetleri 5 inci maddede ifade edilen Başkan olurunda belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeviri ve Telif Ücretleri

Çeviri Ücretinin Hesaplanması ve Ödenmesi

Madde 12 — Çeviri ücretinin hesaplanmasında, basılı kitaptaki her 200 kelime bir itibari sayfa olarak işlem görür. Her itibari sayfa için ödenecek birim çeviri ücreti her yıl Yayın Komisyonunun önerisiyle Bilim Kurulu tarafından belirlenir.

a) İtibari sayfaların hesaplanması aşağıdaki gibi yapılır:

1) Şekil (resim, grafik, fotoğraf), cetvel, formül gibi kısımlar metinle dolu olarak kabul edilir.

2) Yarım ve yarımdan fazla sayfalar tam olarak sayılır; yarımdan az olanlar hesaba katılmaz.

3) Literatür listesi, indeks ve benzeri sayfalar metin sayfaları gibi değerlendirilir.

b) Bilim Kurulunun kabul ettiği itibari sayfa başına ödenecek ücret, çocuk ve gençliğe yönelik diziler için uygulanır. Diğer kitap dizileri için bu birim ücretin yüzde 40 fazlası uygulanır.

c) Toplam çeviri ücreti, itibari sayfa başına çeviri ücretiyle, toplam itibari sayfa sayısının çarpımıyla elde edilir. Bu ücret, 2500 adetlik ilk basım için ödenir. Sonraki her 2500 adetlik dilim için, toplam çeviri ücretinin yüzde 25’i tutarında ödeme yapılır. Bu ödemeler toplam baskı adedi 15.000’e ulaşıncaya kadar yapılır. 15.000 adetten sonrası için çeviri ücreti ödemesi yapılamaz.

d) Çeviri ücretleri, her baskı tamamlanıp piyasaya sürüldükten sonra, peşin olarak ödenir.

e) Herhangi bir surette ilk baskısının yapılmasından vazgeçilen çeviriler için, çevirmene 2.500 adet basılmışcasına ödeme yapılır.

Telif Ücretinin Hesaplanması ve Ödenmesi

Madde 13 — Telif eserler için telif ücretinin hesaplanmasında, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen itibari sayfa hesabı uygulanır.

a) Telif eserlerde, her itibari sayfa için Bilim Kurulunca belirlenen birim çeviri ücretinin iki katı uygulanır.

b) İlk 2500 adetlik baskı için toplam telif ücreti, toplam itibari sayfa sayısının, her itibari sayfa için belirlenen telif ücretiyle çarpımı sonucunda elde edilen miktardır.

c) İzleyen her yeni baskı için ödenecek telif ücreti, itibari sayfa başına o yıl için belirlenmiş olan telif ücretinin toplam itibari sayfa sayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerin, yeni baskı sayısının 2500’e bölünmesiyle oluşan sayı ile çarpılması sonucu elde edilir.

d) Eser sahibi birden fazla kişi ise, hesaplanan telif ücreti bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırılır.

e) Telif ücreti, ilk ve her yeni baskı tamamlanıp kitap piyasaya sürüldükten sonra peşin olarak ödenir.

Kurum Personeline Telif ve Çeviri Ücreti Ödenmesi

Madde 14 — Kurum personelinin asli görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sonunda meydana getirdikleri ve bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerle, yaptıkları çeviriler için telif veya çeviri ücreti ödenmez. Ancak Birim çalışanları dışındaki personelin görev saatleri dışında yazdıkları özgün makale, tebliğ, kitap gibi bilimsel veya teknolojik içerikli eserlerle, yaptıkları çevirilere ücret ödenir. Ödenecek miktar, 12 nci ve 13 üncü maddelerdeki kurallara göre belirlenir.

Yayının Maliyetinin Belirlenmesi

Madde 15 — Basılan kitapların maliyet hesabı Daire Başkanlığının ilgili birimince aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak hesaplanır.

a) Çeviri eserlerde, çeviri ücreti,

b) Telif eserlerde, telif ücreti,

c) Bilimsel danışman ve redaktör ücreti,

d) Varsa yayın hakkı,

e) Kağıt ve baskı,

f) Personel,

g) Dağıtım maliyeti,

h) Bandrol.

Bulunan toplamın baskı sayısına bölünmesi ile o yayının beher nüshasının gerçek maliyeti bulunur. Yayınların dağıtım ve reklam yöntemleri de aynı birimce önerilir ve Başkanın onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basım, Satış Fiyatının Belirlenmesi, Satış ve Dağıtım

Basım

Madde 16 — Kurum yayınlarının basım işleri ilke olarak Kurum matbaası yapılır. Ancak Kurum matbaasının olanakları yetersiz kaldığı zaman basım işleri Başkanın onayı ile Kurum dışında yaptırılabilir.

Satış Fiyatının Belirlenmesi

Madde 17 — Kurumun satılan yayınları için fiyat saptanırken şu esaslar göz önünde tutulur:

a) Kurumun satılan yayınlarının fiyatı gerçek maliyet üzerine Kurum payı eklenerek bulunur. Ancak araştırmayı ve eğitimi özendirici yayınlar için maliyetin altında da bir fiyat belirlenebilir.

b)Yıllar itibariyle gerçek maliyet giderleri değiştiğinde, eskiden yayınlanmış kitapların satış fiyatları o günkü gerçek maliyetler dikkate alınarak yeniden belirlenebilir.

Bu değerlendirmeler sonucunda belirlenen yayın satış fiyatları Başkanın onayı ile kesinleşir.

Satış ve Dağıtım

Madde 18 — TÜBİTAK Yayınları ücret karşılığı satılır.

a) Kurum yayınlarının ücretli, ücretsiz, toptan ve perakende, işletmecilik gereği indirimli, indirimsiz, dağıtım, satış ve abone işleri, Daire Başkanlığının önerisi üzerine Başkanın onayı ile kesinleşir.

b) Süreli ve süresiz Kurum yayınlarının dağıtım ve satış yöntemleri, mevcut piyasa koşullarına göre Daire Başkanlığının önerisi ve Başkanın onayıyla belirlenir ve uygulanır.

c) Defolu, kusurlu görülerek dağıtımdan geri dönen kitaplarla, dağıtım şirketinden iade olarak gelen süreli yayınlar, görev amacına uygun olarak, ilgili birimin önerisi ve Başkanın onayıyla indirimle satılabilir veya ücretsiz dağıtımı yapılabilir.

Diğer yayınların dağıtımı ve satışı, ilgili birimlerin önerisi ve Başkanın onayıyla yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19 — 30/5/1995 tarihli ve 22298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

Denizcilik Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/12/1995 tarihli ve 22507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum arşivinde bulunan araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması; yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, daire başkanlığına kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış Arşiv Yer Damgası (Ek:1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanmak suretiyle basılır. Arşiv Yer Damgasında, Alt Birim Koduna kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden bunların belirlenmiş kodları lâstik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın Kutu veya Klasör Numarası, Dosya Numarası ve Evrak Sıra Numarası bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivi ile taşra bölge arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 26 — Cari İşlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 27 nci madde de sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının başlangıcında yer alan Birim arşivlerinde ibaresi Taşra ve bölge arşivlerinde şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 31inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır."

"İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 34 — Kurum arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Denizcilik Müsteşarının onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra ve bölge arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili birimin en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir gibi arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Müsteşarlık elinde bulunan veya bilahare elde edilecek eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Müsteşarlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1’inde yer alan "Arşiv Yer Damgası (Evrakın Arka Yüzüne)" ibaresi, "Arşiv Yer Damgası (Evrakın Ön Yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • —— 

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/6/1993 tarihli ve 21609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Kurul, Çevre Bakanının başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm, Orman Bakanlıkları Müsteşarları, Gümrük Müsteşarı, Diyanet İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanları ile Üniversitelerin çevre ile ilgili çeşitli dallarında Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesi, Türkiye Ticaret ve Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanlarından oluşur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplantı Tarihi

Madde 7 — Kurul, Çevre Bakanının uygun gördüğü tarihte ve çağrısı üzerine toplanır. Kurulun yılda bir kez toplanması esastır. Ayrıca Çevre Bakanı gerekli gördüğü durumlarda Kurulu toplantıya çağırabilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplantı Gündemi

Madde 8 — Komite tarafından belirlenen gündem, Çevre Bakanı tarafından onaylanarak Kurul üyesi bakanlık ve kuruluşlara toplantı çağrısı ile birlikte gönderilir.

Gerekli görülmesi halinde gündemde yer alması önerilen konuların görüşülmesine Kurul oy çokluğu ile karar verir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11— Kurul kararlarının ilgili bakanlık ve kuruluşlarca uygulanmasına yönelik olarak bu kuruluşlardan, yapılan çalışmaların izlenmesi için 6 aylık dönemleri kapsayan faaliyetlere ilişkin bilgi istenir. İstenen bilgiler komitece değerlendirilir ve Kurulun bir sonraki toplantısına sunulur. Bakanlık gerekli görmesi halinde daha kısa sürelerde de bilgi isteyebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Komite, Çevre Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında 5 inci maddede yer alan bakanlık ve kuruluşların aşağıda belirtilen amirlerinden oluşur.

- Yüksek Öğretim Kurumu Başkan Vekili,

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

- Milli Savunma Bakanlığı, Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı,

- İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürü,

- Dışişleri Bakanlığı, Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürü,

- Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı,

- Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü,

- Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü,

- Ulaştırma Bakanlığı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürü,

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı,

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü,

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü,

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü,

- Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü,

- Turizm Bakanlığı,Yatırımlar Genel Müdürü,

- Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü,

- Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürü,

- Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı,

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı,

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı,

- Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek Üniversitelerin çevre ile ilgili dallarından bir öğretim üyesi,

- Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Başkan Vekili,

- Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Teknik Hizmetler Kurulu Başkanı.

Komite toplantılarına gerekli görülen hallerde diğer bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile bakanlık birim amirleri de oy hakkı olmaksızın davet edilebilir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kurul kararlarına esas olacak plan ve proje önerilerini geliştirmek,

c) Kurul kararlarının sonuçlarını izlemek, değerlendirmek, sonuçlarını kurul toplantılarına ve bir rapor halinde Bakanlık Makamına sunmak,

d) Kurul toplantılarının gündemini tespit etmek."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sekretarya ve Görevleri

Madde 18 — Kurul ve komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Kurul ve komitenin toplantılarına ilişkin çağrıları ilgililere göndermek,

b) Kurul ve komite toplantılarının hazırlıklarını yapmak, komitenin toplantı gündemini belirlemek,

c) Toplantılara ilişkin gerekli görülen makam onaylarını hazırlamak ve sunmak,

ç) Kurul ve komitenin toplantılarına ilişkin tutanakların şeklini belirlemek, tutanakların imzalanmasını sağlamak ve muhafaza etmek,

d) Kurul ve komite kararlarını ilgililere duyurmak ve komitece kararların izlenmesine ilişkin olarak kuruluşlardan bilgi istemek, bu bilgileri komite toplantılarından en az bir ay önce ve gerektiğinde komite başkanına sunmak, bu bilgileri derlemek ve muhafaza etmek,

e) Kurul ve komite toplantıları ile ilgili yazışmaları yapmak."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

Sayfa Başı