AVRASYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 5044       

 

Kabul Tarihi : 13.1.2004      

 

MADDE 1. – 6 Haziran 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

AVRASYA POSTA BİRLİĞİ

KURULUŞ YASASI

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

AVRASYA POSTA BİRLİĞİNİN

KURULUŞ YASASI

 

KISIM I

Kuruluşa İlişkin Hükümler

 

Bölüm I

Genel Hükümler

 

MADDE

1. Kuruluş Yasası ve Birliğin Amacı

2. Birliğin Üyeleri

3. Resmî Dil

4. Özel Anlaşmalar

5. Teknik İşbirliği

 

Bölüm II

Birliğe Katılma veya Birlikten Çekilme

 

MADDE

6. Birliğe Katılma

7. Birlikten Çekilme

 

Bölüm III

Birliğin Teşkilâtı

 

MADDE

8. Birliğin Organları

9. Kongre

10. Olağanüstü Kongre

11. İcra Konseyi

12. İşletme Konseyi

13. Merkezi Büro

14. Genel Sekreter

 

Bölüm IV

Birliğin Finansmanı

MADDE

15. Birlik Giderleri

 

KISIM II

Birlik Senetleri

 

Bölüm I

Genel Hükümler

 

Bölüm II

Birlik Senetlerinin Kabulü

 

MADDE

16. Birlik Senetlerinin İmzası, Onaylanması, Kabulü veya Uygun Bulunması

17. Birlik Senetlerinin İmzası, Onaylanması, Kabulü veya Uygun Bulunmasının Bildirilmesi

18. Birliğin Kuruluş Yasasına, Ek Protokolüne ve Diğer Senetlerine Katılma

 

Bölüm III

Tekliflerin Sunulması ve Birlik Senetlerinin Değiştirilmesi

 

MADDE

19. Tekliflerin Sunulması

20. Birlik senetlerinin Değiştirilmesi

 

Bölüm IV

Hakemlik

 

MADDE

21. Hakemlik

 

KISIM III

Son Hükümler

 

MADDE

22. Yer Verilmeyen Hükümler

23. Kuruluş Yasasının Yürürlüğe Giriş Tarihi ve Süresi

 


ÖNSÖZ

Aşağıda imzaları bulunan ülkeler Hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri:

- Üye ülkeler halkının, tarihi geçmişe dayanan kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirme ve güçlendirme isteklerinin dikkate alınması,

- Üye   ülkeler   posta   idarelerinin   karşılaştıkları   ortak   sorunların   çözümünün sağlayacağı faydaların öneminin dikkate alınması,

- Üye ülkeler halkının yararına posta hizmetlerinin geliştirilmesi için büyük fırsatların olduğu inancının bulunması,

- Bu işbirliğine katılmayı arzu eden diğer bölge ülkelerinin Birliğe kabul edilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması,

- Posta idarelerince Küçük Birlikler kurulmasına ilişkin Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8. Maddesi doğrultusunda verilen hakların kullanılması gibi

açıklanan   bu   noktalar   doğrultusunda   Avrasya   Posta   Birliğinin   faaliyete geçirilmesinde mutabakata varmışlardır.

 

AVRASYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI

KISIM I

Kuruluşa İlişkin Hükümler

Bölüm I

Genel Hükümler

MADDE 1

Kuruluş Yasası ve Amaç

1. Bundan böyle "Birlik" olarak anılacak olan "Avrasya Posta Birliği" adı altındaki bu Kuruluş Yasasını kabul eden ülkeler aralarında posta gönderilerinin alınıp verilmesi ve diğer posta hizmetleri yönünden tek bir posta ülkesi sayılır.

2. Birliğin amacı, üye ülkeler arasında posta ilişkilerini geliştirmek ve hizmetleri yaymak, kolaylaştırmak ve Birliğin Organları tarafından ele alınacak önemli konularda mümkün mertebe bir yaklaşım geliştirmektir.

MADDE 2

Birliğin Üyeleri

Birliğin üyeleri:

1. Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birliğin kurucu üyeleridir.

2. 6. Maddeye uygun olarak üyelik statüsü kazanan ülkeler Birliğin üyeleridir.

MADDE 3

Resmî Dil

Birliğin resmî dili Türkçe ve İngilizcedir. Uyuşmazlık halinde imzalı İngilizce metin geçerli olacaktır.

MADDE 4      

Özel Anlaşmalar

Birlik üyesi ülkeler veya onların Posta İdareleri, bu ülkelerin iş mevzuatları izin verdiği taktirde, bu Birliğin koşullarına aykırı bir hüküm bulunmaması kaydıyla uluslararası posta servislerine ilişkin konularda özel anlaşmalar yapabilirler. Bu tür özel anlaşmalar, Birlik üyesi ülkelere veya Posta İdarelerine Genel Sekreter aracılığıyla bildirilmelidir.

Birlik üyesi ülkeler arasında yapılacak özel ve ikili anlaşmalar Dünya Posta Birliği'nin Sözleşmesi'ne aykırı hüküm taşıyamaz ve diğer üye ülkelerin aleyhine sonuçlar doğuramaz.

MADDE 5

Teknik İşbirliği

Birliğin üye ülkeleri, haberleşme, uzman mübadelesi, eğitim kolaylıklarının sağlanması, seminerler düzenlenmesi veya bunun gibi diğer imkanlarla faydalı olabilecek bilgi mübadelesi ve teknik yardım önerirler.

Bölüm II

Birliğe Katılma veya Birlikten Çekilme

MADDE 6

Birliğe Katılma

1. Birliğe katılmak üzere davet edilen herhangi bir ülke veya topraklar Birliğe üye olabilirler.

2. Birliğin kurucu üyeleri karşılıklı görüşme ve oybirliği ile anlaşmadan sonra bölgedeki ülkeleri üye olmaya davet edebilir.

3. Birliğe katılma Kuruluş Yasasının resmi olarak kabulünü gerektirir.

4. Birliğe katılma, Genel Sekreter tarafından diplomatik kanaldan Birlik üyesi ülkelerin hükümetlerine bildirilir. Bu bildirim tarihinden itibaren üyelik yürürlüğe girmiş sayılır.

MADDE 7

Birlikten Çekilme

Bir üye ülke, Kuruluş Yasasının fesih bildirimi isteğini, bunu üye ülkeler hükümetlerine duyuracak olan Genel Sekretere diplomatik kanaldan bildirmek suretiyle Birlikten çıkabilir. Birlikten çekilme, fesih bildiriminin Genel Sekreterlikçe alındığı günden itibaren l yıl sonra yürürlüğe girer.

Bölüm III

Birliğin Teşkilâtı

MADDE 8

Birliğin Organları

Birliğin Organları, Kongre, İcra Konseyi ve Merkezi Büro'dur.

MADDE 9

Kongre

Kongre,  Birliğin en yüksek organıdır.  Kongre, tüm üye katılımıyla oluşur.   

MADDE 10   

Olağanüstü Kongre                                   

Bir olağanüstü Kongre, herhangi bir üye ülkenin başvurusuyla ve üye ülkelerin üçte ikisinin onaylamasıyla toplanabilir.

MADDE 11

İcra Konseyi

Üye ülkelerin tümünü ilgilendiren işletme, teknik ve ekonomik konuları ele almakla yükümlü olan İcra Konseyi Birliğe üye tüm ülkelerden oluşur. Kongreler arasındaki süre içerisinde Birlik çalışmalarının devamını sağlamak için İcra Konseyi prensip olarak yılda l kere toplanır. İcra Konseyinin teşkili, işleyişi ve toplanması Genel Tüzükte yer almıştır.

MADDE 12

Merkezi Büro

1. Birliğin Merkezi Bürosu gelecek Kongre'ye kadar Ankara'dadır.

2. Merkezi Büro, doğrudan doğruya Genel Sekreterin denetimi altında faaliyetlerini sürdürür.

3. Merkezi Büro, Birliğe üye Posta İdareleri için bir irtibat, bilgi verme ve danışma merkezi olarak görevini yürütür.

MADDE 13

Genel Sekreter

Birlik Genel Sekreteri bir üye ülke posta idaresinin gerekli nitelikleri taşıyan memurudur.

Genel Sekreter, Genel Tüzükte belirtildiği şekilde seçilir ve yine belirtilen sürece görevde kalır.

Bölüm IV

Birliğin Finansmanı

MADDE 14

Birlik Giderleri

Birliğin giderleri, Birlik üyesi ülkeler tarafından eşit şekilde karşılanır.

Katılma payları ait olduğu yılın ilk 6 ayında ABD Doları cinsinden ödenir. Bu sürenin aşımından sonra   ödenmeyen borçlar için 7 nci aydan itibaren yıllık % 6'lık bir faiz uygulanır.

Bununla birlikte, üye ülkeler katılma sınıflarını yükseltme hakkına sahiptir.

Birlik toplantılarına katılan üye ülke temsilcilerinin yolculuk ve ikamet giderleri İdarelerine aittir.

KISIM II

Birlik Senetleri

Bölüm I

Genel Hükümler

MADDE 15

Birlik Senetleri

1. Kuruluş Yasası Birliğin temel senetidir. Kuruluş Yasası, Birliğin organik yapısına ilişkin hükümleri kapsar ve sadece Kongre tarafından değiştirilebilir.

2. Genel Tüzük, Kuruluş Yasasının uygulanmasını ve Birliğin çalışmasını sağlayan hükümleri düzenler. Bu hükümler, Birlik üyesi ülkelerin tümünü bağlar.

3. Sözleşme ve buna dair Tüzük, üye ülkeler arasında uluslararası posta servisine ilişkin, İcra Konseyi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere belirlenecek hükümleri kapsar. Bu senetler üye ülkelerin tümünü bağlar.

Bölüm II

Birlik Senetlerinin Kabulü

MADDE 16

Birlik Senetlerinin İmzası, Onaylanması, Kabulü veya Uygun Bulunması

1. Sözleşme, Sözleşme Tüzüğü ve Kongre tarafından kabul edilen diğer Senetler mümkün olan en kısa süre içerisinde kendi iç mevzuatlarına uygun olarak onu imzalayan ülkeler tarafından onaylanmalıdır. Bu tür onaylama, bundan üye ülkeleri haberdar edecek Genel Sekretere diplomatik kanallarla bildirilir.

2. Birlik üyesi ülkelerden biri, imzaladığı Birlik Senetlerini tasdik etmez, kabul etmez veya uygun bulmazsa, Kuruluş Yasası ve diğer Senetler bunları onaylayan veya uygun bulan diğer ülkeler için geçerli olacaktır.

MADDE 17

Birlik senetlerinin onaylanması, kabulü veya uygun bulunmasının bildirilmesi

Kuruluş yasasının onaylanması, kabulü veya uygun bulunması ve Birliğin diğer Senetlerinin kabul ve uygun bulunmasına ilişkin belgeler mümkün olan en kısa süre içerisinde, bu belgelerden diğer üye ülkeleri haberdar edecek Merkezi Büronun bulunduğu üye ülke hükümetine tevdi edilecektir. 

MADDE 18   

Birliğin Kuruluş Yasasına, Ek Protokolüne ve Diğer Senetlerine Katılma

1. Birliğin Kuruluş yasasını ve Ek Protokolünü veya Senetlerini imzalamayan üye ülkeler bu Senetlere her zaman katılabilirler.

2. Katılmaya ilişkin resmi beyanlar, bunu diğer üye ülkelere bildirecek olan Genel Sekretere diplomatik kanallardan ulaştırılır.

Bölüm III

Tekliflerin Sunulması ve Birlik Senetlerinin Değiştirilmesi

MADDE 19

Tekliflerin Sunulması

Bir üye ülkenin Posta İdaresinin Kongreye ve Kongreler arasında Birlik Senetleriyle ilgili önerileri sunma hakkı vardır. Birlik senetleri ve Tüzükleri Kongre tarafından değiştirilebilir.

MADDE 20

Birlik Senetlerinin Değiştirilmesi

Kongreye sunulan ve Birlik Senetlerine ilişkin tekliflerin kabul edilmeleri için Birlik üyesi ülkelerin çoğunluğu tarafından tasvip edilmesi gereklidir.

Bölüm IV

Hakemlik

MADDE 21

Hakemlik

1) Birlik Senetlerinin ve Tüzüğünün yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin üye ülkeler posta İdareleri arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkması halinde bu anlaşmazlık İcra Konseyine sunulur.

2) Hakem kararı ile çözülecek uyuşmazlık halinde ilgili posta idarelerinden her biri uyuşmazlıkla doğrudan doğruya ilgili olmayan bir üye ülkenin posta idaresini seçer.

3) Uyuşmazlık bu Kuruluş Yasası ve Genel Tüzük'ten biri ile ilgili olursa hakemler Birlik üyesi ülkelerden seçilemez.

4) İlgili taraflar, bir hakem seçme hususunda anlaşabilirler. Bu hakem, Dünya Posta Birliği (UPU) nin Uluslararası Büro'su olabilir.

Kısım III

Son Hükümler

MADDE 22

Yer Verilmeyen Hükümler

Birliğin iş bu Kuruluş Yasasında ve Genel Tüzüğünde yer almayan bütün konulara ve ülkelere Dünya Posta Birliği Senetleri uygulanır.

MADDE 23

Kuruluş Yasasının Yürürlüğe Giriş Tarihi ve Süresi

Bu Kuruluş Yasası 6 Haziran 2001  tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve belirsiz bir süre yürürlükte kalır.

Aşağıda adı geçen ülkelerin tam yetkili temsilcileri, aslı Merkezi Büroda bulunacak olan bu Kuruluş Yasasını imzalamışlardır.

Bu orijinal Kuruluş yasasının birer kopyası delegasyonların her birine verilir. Genel Sekreter, bu Kuruluş yasasını Birlik üyesi ülkelere diplomatik kanaldan bildirir.

İstanbul, 6 Haziran 2001

Hükümetleri adına:                                                                                 İmza

AZERBAYCAN                                          

Nadir AHMEDOV                                      

 

GÜRCİSTAN

 

PAKİSTAN

 

Agha Masood HASAN

 

K.K.T.C.

Gülter KURAN

 

TÜRKİYE 

Dr. Dursun DAĞAŞAN