TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KANUN

 

AVRUPA ORMAN ENSTİTÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5410

 

Kabul Tarihi :6.10.2005      

 

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti tarafından 28 Ağustos 2003 tarihinde Finlandiya’nın Joensuu kentinde imzalanan “Avrupa Orman Enstitüsü’ne İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S. Sayısı: 795)

 

 

 

 

 

AVRUPA ORMAN ENSTİTÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bu Sözleşmenin tarafları bundan böyle “Âkit Taraflar” olarak anılacak olup,

1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında ormanlara ilişkin kabul edilen kararları; Hükümetlerarası Orman Forumu ile Hükümetlerarası Orman Paneli tarafından hazırlanan Eylem Teklifleri; Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile bağlantılı olan Ormanların Biyolojik Çeşitliliğine İlişkin Genişletilmiş Çalışma Programının yanısıra Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinin sonuçlarını hatırlayarak;

Avrupa’daki ormanların korunması konusunda yapılan Bakanlar Konferanslarında yapılan taahhütlerin uygulanmasındaki başarı ve ilerlemeleri kabul ederek;

Avrupa’da orman ve ormancılığa ilişkin konuların ve toplumdaki kaygıların değişkenliği ile doğru karar verebilmek amacıyla gerekli bilimsel verileri üretme ihtiyacının farkında olarak;

Avrupa Ormancılık Enstitüsünün Avrupa düzeyinde ormancılık, ormanlar ve ormanların korunmasının araştırılmasına katkıda bulunmak üzere 1993 yılında Finlandiya kanunlarına göre bir dernek olarak kurulduğu gözönünde bulundurularak;

Ormancılık ile ormanlara ilişkin araştırmaların uluslararası düzeyde bağdaştırılmasının sağlayacağı katkısal değerin bilinciyle;

Ormancılık ve ormanlara ilişkin araştırmalar konusunda uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı ve aynı zamanda çabaların tekrarından kaçınmayı arzu ederek;

aşağıdaki hususlar üzerine anlaşmışlardır.

Madde 1. - Enstitü

Avrupa Ormancılık Enstitüsü (bundan böyle Enstitü) işbu Sözleşme ile bir uluslararası örgüt olarak kurulmaktadır. Merkezi Joensuu, Finlandiya’da olacaktır.

Madde 2. -  Amaç ve Faaliyetler

1. - Enstitünün amacı Avrupa’da ormanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için, ekoloji üzerindeki çevresel etkileri de dahil olmak üzere, Avrupa çapında ormanlara ilişkin izlenen politikalar, Avrupa’daki ormanların çok yönlü kullanımı, kaynakları ve sağlığı ve kereste ile diğer orman ürün ve hizmetlerinin arzı ve bunlara olan talep hakkında araştırma yapmaktır.

2. -  Amacına ulaşmak için Enstitü;

a) Avrupa ülkelerinde politika oluşturulması ve karar alınması için orman ve orman endüstrisine ilişkin gerekli bilgiyi sağlar;

b) yukarıda sözü edilen konularda araştırma yapar;

c) araştırma metodları geliştirir;

d) bilimsel toplantılar düzenler ve bu toplantılara katılır; ve

e) çalışmaları ve çalışmalarının sonuçlarını düzenler ve dağıtır.

Madde 3. - Bilgi

Âkit Taraflar, Enstitünün talebi üzerine, diğer veri toplayan kuruluşlardan elde edilemeyen makul ölçülerde sağlanabilir ormanla ilgili bilgileri temin etmek suretiyle Enstitünün çalışmalarını desteklerler. Çabaların tekrarını önlemek için Enstitü, veri toplayan kuruluşlar da dahil olmak üzere, diğer uluslararası kuruluşlar ile gerekli işbirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Madde 4. - Enstitünün Üyeleri, Ortak Üyeleri ve Bağlı Üyeleri

1. - Âkit Taraflar Enstitünün üyeleridir.

2. - Enstitünün ortak üyeliği, araştırma kuruluşları, eğitim kurumları, ticarî örgütler, orman makamları, sivil toplum örgütleri ile Avrupa Devletlerindeki diğer benzer kuruluşlara açıktır (bundan böyle Ortak Üyeler olarak anılacaktır). Bağlı üyelik Avrupa dışındaki Devletlerdeki benzer kuruluşlara açıktır (bundan böyle Bağlı Üyeler olarak anılacaktır). Bağlı Üyeler, Enstitünün karar verme sürecine katılmazlar.

Madde 5. - Organlar

Enstitünün organları, bir Konsey, Konferans, Kurul ve bir Direktör tarafından idare edilecek bir Sekretarya olacaktır.

Madde 6. - Konsey

1. - Konsey, Üyelerin temsilcilerinden oluşur ve üç senede bir olağan olarak toplanır. Olağanüstü oturum, bir üye veya Kurulun talebi üzerine, Üyelerin basit çoğunluğunun onayı ile yapılabilir.

2. - Konsey,

a) Madde 8, paragraf 2 a), c) ve d) uyarınca Kurulun üyelerini atar;

b) Madde 8, paragraf 4, altparagraf d) uyarınca Direktörün atanmasına onay verir;

c) Enstitünün çalışmaları için politika çerçevesi oluşturur;

d) Üyeler, Konferans veya Kurul tarafından gündeme getirilen teknik, malî veya idarî nitelikteki genel konular hakkında karar alır;

e) Enstitü ve Organlarının işleyişi için gerekli olabilecek rehber ilkeleri basit çoğunluk ile onaylar; ve

f) kendi Usul Kurallarını, basit çoğunluk ile onaylar ve değiştirir.

3. - Her üyenin bir oyu olacaktır. Kararlar, Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, oydaşma ile alınacaktır.

Madde 7. - Konferans

1. - Konferans Ortak Üyelerin temsilcilerinden oluşacaktır. Konferans yılda bir tam yetkili oturumla toplanacak ve basit çoğunluk ile karar alacaktır. Bağlı Üyeler Konferansın yıllık tam yetkili oturumlarına katılabilirler. Enstitünün Ortak veya Bağlı Üyesi olmayan kuruluşlar ile bölgesel veya uluslararası örgütler Kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, Konferansın tam yetkili oturumlarına katılmaya davet edilebilirler.

2. - Konferans, diğer görevlerinin yanısıra,

a) Madde 8, paragraf 2 b, c) ve d) uyarınca kurul üyelerini atar;

b) Ortak ve Bağlı Üyelerin, üyelik aidatlarını belirler;

c) Enstitünün amaçlarının gerçekleşmesini teminen faaliyet başlatmak üzere tavsiyelerde bulur;

d) denetlenen malî bildirimleri onaylar;

e) Kurul tarafından sunulan bir sonraki senenin çalışma planını onaylar;

f) Enstitünün faaliyetlerine ilişkin Yıllık Raporu gözden geçirecek ve onaylar;

g) kendi Usul Kurallarını onaylayacak ve değiştirecektir.

Madde 8. - Kurul

1. - Kurul, Enstitünün faaliyet yürüttüğü alanlarda yetkin olan sekiz kişiden oluşacaktır. Kurul üyeleri artarda iki dönemden fazla görev yapamazlar.

2. -

a) Kurulun dört üyesi, üç yıllık bir süre için Konsey tarafından atanacaktır.

b) Kurulun dört üyesi, üç yıllık bir süre için Konferans tarafından atanacaktır.

c) Konsey ve Konferans atadıkları üyelerin aday gösterilmesi ve rotasyonuna ilişkin kuralları kabul edeceklerdir.

d) Geçici boş kadrolar yazılı yöntem ile, sırasıyla Konsey veya Konferans tarafından doldurulur.

3. Kurul yılda en az bir defa toplanır ve kararlar basit çoğunluk ile alınır.

4. Kurul,

a) Konseyin oluşturduğu politika çerçevesinde, Enstitü çalışmalarının idarî ve araştırma programını oluşturur ve gözden geçirir;

b) Konseyin yönlendirmesi altında, gerekli tüm iç düzenlemeleri yapar;

c) bütçe ve hesapları onaylar;

d) Konseyin onayıyla Direktörü atar;

e) Ortak ve Bağlı Üyelerin üyeliklerini ve üyelikten çıkarılmalarını onaylar;

f) Konsey ve Konferansa rapor verir;

g) Konseyin olası yönlendirmesi ile Madde 12’de atıfta bulunulan anlaşmayı onaylar;

h) kendi Usul Kurallarını onaylayacak ve değiştirecektir;

i) Madde 7, paragraf 1’de atıfta bulunulan kuralları oluşturacaktır.

Madde 9. - Sekretarya

1. - Direktör tarafından idare edilen Sekretarya Enstitünün personelini oluşturacaktır.

2. - Konsey, Konferans ve Kurulun genel yönlendirmelerine tâbi olmak koşuluyla Direktör, Enstitünün amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli diğer personeli, uygun gördüğü koşullarda ve kendisi tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, atar.

Madde 10. - Malî Kaynaklar

Enstitünün işleyişi için gerekli olan malî kaynaklar

a) üyelik aidatları yoluyla Ortak ve Bağlı Üyeler tarafından;

b) gönüllü katkılar yoluyla Üyeler tarafından

c) ortaya çıkan diğer yollardan sağlanır.

Madde 11. - Bütçe ve Hesaplar

Enstitünün bütçesi ile hesapları, Direktörün teklifi üzerine, Kurul tarafından basit çoğunlukla onaylanır.

Madde 12. - Tüzel Kişilik, Ayrıcalık ve Bağışıklıklar

Enstitü uluslararası ve ulusal tüzel kişiliği haiz olacaktır. Finlandiya topraklarında, işlevlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan ayrıcalık ve bağışıklıklara sahip olacaktır. Sözkonusu ayrıcalık ve bağışıklıklar Enstitü ile Finlandiya Hükümeti arasında yapılacak bir anlaşma ile tanımlanacaktır.

Madde 13. - Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasından doğan ve müzakere veya Kurulun iyi niyet girişimi yoluyla çözümlenemeyen anlaşmazlıklar ihtilafın tarafları arasında yapılacak anlaşmayla Daimî Hakem Mahkemesinin İhtiyarî Uzlaştırma Kuralları çerçevesinde uzlaştırmaya sunulacaktır.

Madde 14. - İmza ve Bağlanma Rızası

1. - İşbu Sözleşme 28 Ağustos 2003 tarihinde Joensuu’da Avrupa Devletleri ile Avrupa bölgesel ekonomik entegrasyon örgütleri için imzaya açılacaktır. Bu tarihten sonra Sözleşme, Helsinki’de Finlandiya Dışişleri Bakanlığında 28 Kasım 2003 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır.

2. - İşbu Sözleşme imzacı devletlerin ve bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerinin onayı, kabulü veya uygun bulmasına tâbidir. Onay, kabul ve uygun bulma belgeleri saklayıcı konumunda olan Finlandiya Hükümeti tarafından saklanacaktır.

3. - İşbu Sözleşme, Sözleşmeyi imzalamamış olan Avrupa Devletleri ile Avrupa bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerinin katılımına açık olacaktır. Katılma Belgeleri Saklayıcı tarafından saklanacaktır.

4. - İşbu Sözleşme çerçevesinde Avrupa Devleti; Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna Avrupa Devleti olarak üye olma yeterliliği olan ülkedir.

Madde 15. - Yürürlüğe Giriş

1. - İşbu Sözleşme, sekizinci onay, kabul veya katılma belgesinin saklayıcıya tevdi edildiği günü takip eden altmışıncı günde yürürlüğe girecektir.

2. - Sekizinci onay, uygun bulma veya katılma belgesinin saklayıcıya tevdi edilmesinin ardından işbu Sözleşmeyi onaylayan, uygun bulan veya Sözleşmeye katılan her Devlet ve bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü açısından, işbu Sözleşme, onay, uygun bulma veya katılma belgesinin saklayıcıya tevdi edildiği günü takip eden altmışıncı günde yürürlüğe girecektir.

Madde 16. - Geçici Hükümler

1. - İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip, Finlandiya kanunlarına göre 1993 yılında bir dernek olarak kurulan Avrupa Orman Enstitüsüne üye veya ortak üye olan ve bu tarihe kadar kendi yönetmeliklerine göre ayrılma dilekçesi vermemiş olan araştırma enstitüleri eğitim kurumları, ticarî örgütler, orman kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Avrupa Devletlerinden benzeri kuruluşlar Enstitünün Ortak Üyesi olacaktır. Avrupa dışındaki Devletlerden, bahsekonu Avrupa Orman Enstitüsüne ortak üye olan, benzer nitelikli kuruluşlar ayrılma dilekçesi vermemiş olmaları durumunda Enstitünün Bağlı Üyesi olacaklardır.

2. - İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben, Enstitü 1993 yılında Finlandiya kanunlarına göre bir dernek olarak kurulan Avrupa Orman Enstitüsü ile derneğin faaliyetleri, fonları, varlıkları ve borçların Enstitüye devri konusunda müzakereler başlatacaktır.

Madde 17. - Değişiklikler

1. - İşbu Sözleşme, Konsey toplantısında hazır bulunan üyelerin oybirliği ile veya yazılı usullere göre değiştirilebilir. Değişiklik teklifleri, saklayıcı tarafından en az sekiz hafta önceden dağıtılacaktır.

Yazılı yöntemin uygulanması durumunda yanıtlar için son tarih Saklayıcı tarafından belirlenecektir.

2. - Değişiklik, tüm tarafların ulusal yasalardan kaynaklanan değişikliğe ilişkin gereklilikleri yerine getirdiklerini Saklayıcıya bildirmelerini takip eden altmışıncı günde yürürlüğe girecektir.

3. - Konferans onaylamadığı sürece, değişiklikler Ortak veya Bağlı Üyelerin kurumsal durumlarını etkilemeyecektir.

Madde 18. - Çekilme

Âkit Taraflar, Saklayıcıya çekilmeye ilişkin yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeden çekilebilirler. Çekilme yazılı bildirimin Saklayıcıya ulaşmasından bir sene sonra etkili olacaktır.

Madde 19. - Sona Erme

İşbu Sözleşme, yürürlüğe girişini takip eden herhangi bir dönemde Taraf sayısı sekizin altına düştüğü takdirde sona erdirilecektir.

Bunun şahidi olarak, aşağıda imzaları bulunanlar, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilerek işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 28 Ağustos 2003 ‘de Joensuu’da İngilizce dilinde imzalanmıştır.