Kanun

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

             Kanun No. 5453                                                                                                  Kabul Tarihi: 1.2.2006

             MADDE 1 — 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun mevcut geçici maddesine "1" numarası verilmiş ve Kanuna aşağıdaki  geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 2 — 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur."

             MADDE 2 — Bu Kanun 23/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Şubat 2006