Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Nisan 2003

SALI

Sayı : 25073

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4838 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Ulaş GÖÇMEN’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/48)

— Hükümlü Mustafa TOKUR’un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/49)

— Hükümlü MuratKIRSAY’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/50)

— Hükümlü Nil Pınar ARIN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/51)

— Hükümlü Necatin AYAZ’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/52)

Yönetmelikler

— Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 47 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANÜNSAM) Yönetmeliği

Tebliğler

— 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliği

— Rekabet Kurulunun 02-13/128-55 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-24/244-99 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-26/265-105 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-30/346-141 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-36/392-162 Sayılı Kararı

— Kırklareli İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

— Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 11)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/44 (4566 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/192 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/7 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2003/3 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/171 (3167 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/5 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Kanununa Bir Madde Eklenmesine

Dair Kanun

Kanun No. 4838                                                                                                                          Kabul Tarihi : 3.4.2003

MADDE 1. - 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 4. - Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

MADDE 2. - Bu Kanun, yayımı tarihini takip eden malî yılbaşında yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/4/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Nisan 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-5610

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Nisan 2003 tarihinde Sırbistan ve Karadağ’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Nisan 2003

B.01.0.KKB.01-06-53-2003-430

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Nisan 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5610 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Nisan 2003 tarihinde Sırbistan ve Karadağ’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çevre Bakanlığından:

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 47 nci Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 47 —Motorlu kara taşıtları, demiryolu taşıtları ve su taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sınırların altında tutulur. Motorlu kara taşıtların egzoz emisyonlarının azaltılması amacıyla bu taşıtların yapısı ve donanımlarıyla ilgili esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

Taşıtların işletilmesi ve teknik muayenesi ile ilgili esaslar, kara taşıtları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı tarafından, demiryolu ve su taşıtları için Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde belirlenir.

Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla trafikte kullanılmakta olan benzinli ve dizel motorlu taşıtlar için egzoz emisyonlarının ölçümü, ölçüm esaslarının tayini ve denetlenmesi Çevre Bakanlığı tarafından tebliğ ile belirlenir."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

(ANÜNSAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 – 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi" kurulmuştur; kısaltılmış adı ANÜNSAM'dır.

Merkezin Amacı

Madde 2 – Merkezin amacı, komşu ülkeler başta olmak üzere Türkiye’nin yoğun ilişkiler içinde bulunduğu ülkelere yönelik tarihsel, kültürel, hukuksal, toplumsal, siyasal, ekonomik, psikolojik, jeo-politik ve jeo-stratejik yapısına yönelik, bilimsel yöntemlerle stratejik araştırmalar yapıp sonuçlarını resmi kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine ve toplumun yararlanmasına sunmaktır.

Merkezin Çalışma Alanı

Madde 3 – ANÜNSAM, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen konulardaki amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma projeleri geliştirmek, araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Çalışma alanına giren konularda ulusal veya uluslar arası düzeylerdeki araştırmalara katılmak ve desteklemek,

c) Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve desteklemek,

d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla eğitim alanında işbirliği yapmak, seminerler, kurslar, meslek içi eğitim programları düzenlemek,

e) Türkiye’nin tarihten gelen ve bugüne yansıyan sorunları üzerinde projeler üretmek, araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapanların çalışmalarına katılmak ve destek vermek,

f) Komşu ülkelerle, karşılıklı çıkar ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelere yönelik olmak üzere onların devlet yapısı ve anlayışı, tarih, kültür, ekonomik, siyasal, sosyal durumları hakkında kısa bilgiler veren, o ülkelerde ortaya çıkan değişimlere yer veren yayınlar yapıp bunları kamuya ulaştırmak,

g) Ülkelerin global ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek, bu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri, bu ilişkilerin bütün boyutlarıyla nasıl bir yol izlediği ve gelecekte nasıl bir yol izleyeceği konusunu araştırmak ve gelecekteki durumlarıyla ilgili öngörülerde bulunmak,

h) Komşu ülkelerle, karşılıklı çıkar ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde bulunan, önemi ve etkinlikleri gittikçe artan uluslar arası resmi ve sivil toplum örgütlerinin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, savunma ve güvenlik açısından, uluslar arası ilişkilerde ne gibi roller oynadıklarını araştırmak, bunlardan sonuçlar çıkarmak, bu verileri ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yararlanmasına sunmak, gerektiğinde toplumu bilgilendirmek,

ı) Bilimsel ve teknik araştırmalar konusunda iletişimi sağlamak, sonuçları yaymak ve tanıtmak üzere tartışma raporu, bülten, dergi, kitap, CD, DVD, VCD ve benzeri yayınlar yapmak, yaptırmak,

j) Gerektiğinde "ı" bendinde belirtilen çalışmaların sonuçlarını internet sitesi ile yaymak ve tanıtmak,

k) Üniversite içinde ve dışında istenildiğinde danışmanlık hizmeti vermek,

l) Konusuyla ilgili bir ihtisas kütüphanesi ve arşivi hazırlamak,

m) Yetkili organ ve kurullarca istenen diğer çalışmaları yapmaktır.

Merkezin Organları

Madde 4 – Merkez, aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 5 – Merkez Müdürü, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi bitmeden görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirir.

Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda altı aya kadar Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 6 – Merkez Müdürünün görevleri,

a) Gerekli olan her yerde ve durumda Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu, Merkez Kurulu ve Çalışma Gruplarına başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Gereksinme duyulduğunda kurulacak Çalışma Gruplarının her biri ve Merkezin diğer çalışmaları için Yönetim Kuruluna yönergeler hazırlattırıp Rektörlüğe sunmak,

e) Her yıl sonunda Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezde çalışacak akademik, teknik ve destek personeli için kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe sunmak,

g) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdümü sağlamak, Merkezde çalışanlarla ilgili genel gözetim ve denetim görevini yapmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 – Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından seçilen iki üye,

c) Merkez Kurulunun, üyeleri arasından seçtiği iki üye.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 8 – Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 9 – Merkez Yönetim Kurulunun görevleri,

a) Merkezin her türlü çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara bağlamak,

c) Her yıl sonunda hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez Müdürüne vermek,

d) Bir sonraki yıl için çalışma programı hazırlamak ve Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez Müdürüne vermek,

e) Üniversite dışı ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol ve yönerge taslaklarını hazırlayıp Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez Müdürüne vermektir.

Merkez Kurulu

Madde 10 – Merkez Kurulu,

a) Merkez Müdürü,

b) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulunca seçilecek iki üye,

c) Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunca seçilecek iki üye,

d) Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulunca seçilecek iki üye,

e) Genelkurmay ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırma Merkezince görevlendirilecek bir üye,

f) Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir üye,

g) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince görevlendirilecek bir üye,

h) Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)'nce görevlendirilecek bir üye olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur.

Merkez Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

Merkez Müdürün önerisi ve Merkez Kurulunun kararı ile gerek görülen durumlarda bir veya birden fazla Çalışma Grupları oluşturulabilir.

Çalışma Grubu üyeleri yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde görev yapan ve konunun uzmanı olan kişiler arasından Merkez Kurulu tarafından seçilir. Her çalışma grubunun üye sayısı, Çalışma Grubuna başkanlık eden Merkez Müdürü ile birlikte beş kişiyi geçemez.

Çalışma Grubu üyelerinin görev süresi, üzerinde çalışılan konunun durumuna bağlı olarak üç yıldan kısa olabilir. Çalışma Grubunun çalışması bittiğinde görev süresi de sona erer. Ancak çalışmanın uzaması durumunda görev süresi üç yılı geçemez. Üç yılı tamamlayan üyelerin yeniden görevlendirilmesi Merkez Kurulunca yapılır.

Müdürün önerisi ve Merkez Kurulunun kararı ile gerek görüldüğünde, görüşlerine başvurmak üzere Üniversite içinden veya dışından konunun uzmanları toplantıya davet edilebilir. Ancak bunların oy hakkı yoktur ve görev süreleri çağırıldıkları toplantı ile sınırlıdır.

Merkez Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 11 – Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Merkez Kuruluna Merkez Müdürü veya bulunmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 12 – Merkez Kurulunun görevleri,

a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

b) Bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,

c) Araştırma ve eğitim projeleri üzerinde görüş bildirmek,

d) Yapılmış ve halen yürütülmekte olan projeler hakkında görüş bildirmek,

e) Gereksinim duyulduğunda yeni proje ve programlar hazırlamak,

f) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olmaktır.

Yürürlük

Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Maliye Bakanlığından:

 

2003 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatı

(Sıra No: 7)

 

2003 Mali Yılı Bütçesi; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, kamu borç stokunu düşürmek, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak amacıyla ve azami ölçüde tasarruf anlayışıyla hazırlanmıştır.

Bu itibarla, konsolide bütçe ödeneklerinin bu amaçlar ve anlayış doğrultusunda kullanılması büyük önem taşımaktadır.

4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8 inci maddesinde, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerindeki ödeneklerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapamayacakları belirtilmektedir.

Bu hükme istinaden, 2003 yılı ödenekleri ayrıntılı harcama programına bağlanacağından, kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak ayrıntılı harcama programı tekliflerinin aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir;

1) Kurum ve kuruluşlarca ayrıntılı harcama programı teklifleri; uygulanmakta olan ekonomik program, bütçe gider ve gelirlerindeki önceki yıllar aylık gerçekleşmeleri, 3 aylık geçici bütçe dönemi harcamaları, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2) Personel ödenekleri, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadrolar esas alınarak 2003 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden; işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak, mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde aylık olarak dağıtılacaktır.

3) Kurum ve kuruluşlar, ayrıntılı harcama programı tekliflerini Bütçe Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen iptalleri dikkate alarak bulacakları kesintili başlangıç ödenekleri toplamı üzerinden (Ek-1)’deki listede yer alan blokeler yapılmak suretiyle aylar itibariyle hazırlayarak, merkezde Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığı ile birlikte, tertipler ve ekonomik ayrım bazında (cari, yatırım ve transfer) konsolide ederek tek cetvel (Ek: 2) halinde düzenleyeceklerdir.

Diğer taraftan, önceki yıllarda olduğu gibi Bakanlığımızca vize edilecek ayrıntılı harcama programında özellikli bazı tertiplerdeki ödenekler yukarıda belirtilenlere ilave olarak ayrıca bloke tutulabilecektir.

4) Tertipler itibarıyla programlanan kurum ve kuruluş bütçelerinin detay listesi (Ek: 3) teklife eklenecektir.

5) Genel ve katma bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait ayrıntılı harcama programı teklifleri ise önceki yıllarda olduğu gibi sözkonusu kuruluşlar tarafından (Ek: 4)’de yer alan cetvel ve/veya gerektiğinde istenecek diğer cetveller esas alınarak ayrıca düzenlenecek; bu cetvelde aylar itibariyle yer alacak rakamlar (Ek: 2) ve (Ek: 3)’deki cetvellerin ilgili bölümünde de gösterilecektir.

6) Bu talimata göre hazırlanacak cetvellerdeki tutarlar (Milyon TL.) olarak gösterilecektir.

7) Kurum ve kuruluş bütçelerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılacak yatırım ödenekleri, kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol kapsamındaki ödenek aktarmaları, il özel idarelerine aktarılmak suretiyle kullanılacak ödenekler ile benzeri nitelikte olanların aylık harcama dağılımları da konsolide cetvele (Ek: 2) dahil edilecektir. Bu nitelikte yapılacak ödenek aktarmaları ve aylık harcama tahminleri ayrıntılı olarak bu cetvele ek olarak ayrıca bildirilecektir.

8) Bu talimat, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip Bakanlığımız (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ( www.bumko.gov.tr ) yer alacaktır. Bu itibarla, ayrıntılı harcama programı ile ilgili istenilen tablolar sözkonusu internet adresinden temin edilebileceği gibi, internet imkanına sahip olmayan kurum ve kuruluşlara disket ortamında da verilebilecektir.

9) Kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ayrıntılı harcama programı teklifleri, ilgili Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığına en geç 18 Nisan 2003 tarihine kadar teslim edilecektir. Teklifler, Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine (BYES) girilecek ve 24 Nisan 2003 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir.

10) Kurum ve kuruluşlardan alınan bu teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde kuruluşlarla görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

Tebliğ olunur.

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Kırklareli Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 2003/1

Karar Tarihi : 20/3/2003

1 – Amaç: 6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10/9/1976, 7/12520 sayılı Kararı ile yürürlüğe konan "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik" esasları gereği, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi mücadelesinde Orman Bakanlığı dışındaki kuruluşların olanaklarını tespit, yararlanma ve yardımlaşma ilkelerini belirleme, yangın söndürme planının tatbiki ve önlemlerin alınmasıdır.

2 – Haber Verme: Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde en önemli olgular görme / gözetleme, haberleşme, ulaşım ve erken müdahaledir. Ormanların içinde / bitişiğinde / yakınında yangın belirtisi görenlerin haber verme isteklerine Devlete ait askeri ve mülki haberleşme vasıtaları ile "Alo 177 Orman Yangın İhbarı" hizmet hattından ücretsiz faydalanma olanağı sağlanacaktır.

3 – Mükellefiyet: Orman yangınlarında civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu yangın söndürmekle mükelleftir. Ormana yakın civar köy ve kasabalarda mükellef listeleri hazırlanarak Orman İşletme Müdürlüğünce tayin ve tespit edilecektir.

4 – Mükelleflerin Yangın Mahalline Sevki: Orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla diğer daire ve belediyelere ait taşıma vasıtaları, akaryakıt ihtiyaçları Orman Genel Müdürlüğünce karşılanmak koşuluyla, ücretsiz olarak en büyük mülki amir tarafından görevlendirilecektir.

5 – Söndürme İş ve İşlemleri: Orman yangınının teknik bakımdan söndürülmesi işi yangının söndürülmesine iştirak eden yangın amiri tarafından sevk ve idare edilecektir. Yangın amiri Orman İşletme Müdürüdür.

6 – Teşkilatlanma: Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu İl Merkezinde Vali Yardımcısı Başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl Sivil Savunma Müdürlüğü, D.S.İ. 112 nci Şube Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden oluşacaktır. İsimleri belirlenmiş kurul üyeleri orman yangın ihbarı sonrasında Orman İşletme Müdürlüğünde toplanacaktır.

7 – Önlemler:

a) Üye Kuruluşlar, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda temsil edilecekleri görevlilerin adı, soyadı, unvan, adres, ulaşılacak telefon / cep telefon numaralarını 1/5/2003 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

b) Üye Kuruluşların haberleşme görevlileri, orman yangınları haberleşmesinin önemi/özelliği konusunda kuruluşlarınca bilgilendirilecektir.

c) Yangın mükellef listelerinin ilanı 1/6/2003 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

d) Toplu taşıma ve arazili hizmet aracı bulunan daireler ve belediyeler, mükellefleri yangın mahalline sevk hizmetini verecek toplu taşıma ve arazili hizmet vasıtalarının plaka no. ve özelliklerini içeren (görevli adı / soyadı, adresi, iletişim sağlanacak cep dahil telefon numarası ve benzeri) bilgi cetvelini 15/5/2003 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğüne göndereceklerdir.

e) Üye kuruluşlarla, T.P.A.O, Botaş, Alpullu Şeker Fabrikası, diğer resmi ve özel kuruluşlar iş makineleri / treyler / yangın söndürme araçları park güçlerine ait (sayı, nitelik, görevli adı ve soyadı, iletişim sağlanacak telefon / işyeri – ev adresi ve benzeri) bilgi cetvelini 15/6/2003 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğüne ileteceklerdir.

f) Orman yangınlarının çıkış sebepleri arasında bulunan avcı ve çoban ateşleri konusunda mülki idare vasıtası ile çobanlar, avcılık dernekleri vasıtası ile de avcılar ikaz edilecektir.

g) Yangın riskinin yüksek olduğu günlerde, ilçe ve belde merkezlerinde belediye ilan bürolarından, köylerde muhtarlıklar cami ses yayın cihazından, sesli ikazlar yapılarak halkın dikkati çekilecektir.

h) Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi hususunda talep olduğunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından askeri birliklerde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır.

i) İl Müftülüğünce, yangın mevsimi süresinde (Haziran-Ekim) camilerde din görevlilerinin uyarıcı / eğitici vaazlar verilmesi sağlanacaktır.

j) Halkın yoğun olarak bulunduğu merkezlere yangın mevsimi boyunca asılı kalacak uyarıcı pankartlar asılacaktır. Afiş ve uyarıcı / eğitici broşür konusunda sponsor firma aranacaktır.

k) 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesine göre ormanlara 4 km. mesafede veya aynı Kanunun 31 inci (mülki hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan köyler) ve 32 nci (mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köyler) maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız veya bitki örtüsü yakmak yasaktır. Anılan madde kapsamına giren köylerde olası ekin ve anız yangınlarına ilk müdahale en yakın belediye itfaiye teşkilatı ile yangın söndürme teşkilatı bulunan kurum / kuruluş tarafından yapılacaktır.

l) Hasat sonrasında ekili alanların çevresi, sahipleri tarafından, beş sıradan aşağı olmamak üzere pulluk ile sürülerek olası anız yangınının yayılmasına karşı önlem alacaktır. Anız yakılmaması ve olası anız yangınlarına karşı önlem alınması konularında Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma yapılacak ve titizlikle takip edilecektir.

m) Yerel yayın organları aracılığı ile halkın orman yangınları konusunda daha duyarlı davranması için gerekli uyarıların yapılması sağlanacaktır.

n) Meteoroloji İl Müdürlüğü yangın mevsimi süresince hava raporlarına ait bilgileri "Alo 177 Orman Yangını İhbar" hizmet hattı görevlisine bildirecektir. Ayrıca nispi rutubetin % 30’un altına, rüzgar hızının 20 Km./saat üstüne çıktığı / çıkacağı hava halleri Orman İşletme Müdürlüğüne ivedi bildirilecektir.

o) İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü devriye hizmeti veren birimlerini/görevlilerini orman yangınları ve anız yangınları konusunda uyarıcı / caydırıcı olmaları hususunda bilgilendirecektir.

p) İl Sağlık Teşkilatı, talep olduğunda, yangın söndürme çalışmalarına, mahalline sağlık ekibi ve ambulans göndererek katkıda bulunacaktır.

r) Giriş-çıkışı yasaklanması gereken ormanlık alanlar Orman İdaresi tarafından tespit edilecektir.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Siirt Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 28.12 .2002

Karar No      : 11

Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu; Vali yardımcısı Bilal BOZDEMİR başkanlığında 28.12.2002 tarihinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 —2002-2003 Kış sezonunda Siirt il merkezinde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla;

İl ve ilçe merkezlerinde özel kalorifer yakıtı (TSE-F-RF1) dışında tüm fuel-oillerin ısınma amaçlı olarak kullanılması yasaklanmıştır. Yurt dışından getirilen ucuz motorin 6 nolu fuel-oille karıştırılarak, kalorifer yakıtı adı altında satıldığı ve söz konusu yakıtın insan ve çevre sağlığını tehlikeye soktuğu, haksız kazanç ve rekabete sebep olduğundan söz konusu yakıtın da ilimizde kullanılması ve pazarlanmasının yasaklanmasına,

Madde 2 —İlimizde 2002-2003 kış döneminde hava kirliliği ile ilgili olarak alınacak tedbirler, satışa sunulacak sıvı ve katı yakıtların özellikleri, pazarlanması, tüketimi ve yapılacak denetimlerde aşağıdaki kurallara uyulmasına;

a) Sıvı Yakıtlarda:

Özel kalorifer yakıtının (Kal-Yak) kükürt (S) oranının %1.5 olarak belirlenmesine,

1) Satıcı Bazında:

(a) İlimizde sıvı yakıt satışı yapacakların, Valilik Makamından (İl Çevre Müdürlüğünden) "Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi" almaları zorunluluğunun getirilmesine ve verilecek taahhütnameye riayet edilmesine,

Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi almak için;

(1) Firmanın ilgili meslek kuruluşundan alınacak ticaret sicili kaydı,

(2) İmza sirküleri,

(3) Vergi levhası,

(4) Bayilik sözleşmesi (2002 vizeli),

(5) Çevre Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (Yakıt ithalatçıları için),

(6) Varsa işletmeye kayıtlı taşıma aracı (tanker) sayısı veya taşıma aracı kiralama taahhüdü,

(7) Varsa alt bayilerin adı-adresi,

(8) Varsa Belediyeden alınmış açılış ruhsatlı depo yeri ve kapasitesini gösterir belge veya üretici firmadan tüketiciye bekletilmeden (depolanmadan) verildiğine dair belge,

(9) Yakıtın menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

(10) Noterden tasdikli Taahhütname,

Belgeleri ile beraber Siirt Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına, Siirt Valiliğinden alınacak Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi’nin 30 Nisan 2004 tarihine kadar geçerli olmasına ve bundan sonra her sezon için alınacak olan belgelerin takibeden yılın nisan ayının sonuna kadar geçerli olmasına,

(b) Siirt İli sınırları içinde ısınma ve sanayi amaçlı petrokok, petrokok briketlerinin (Çevre Bakanlığınca izin verilenler hariç) kullanılmasının yasaklanmasına,

(c) Küçük sanayi siteleri, motor bakım ve onarım atölyelerinde akaryakıt istasyonlarının oto yıkama-yağlama gibi işyerlerinde ve fırınlarda 6 nolu fuel-oil ve ham petrol ile karıştırılmış yakıt ve kullanılmış yağların yakıt olarak kullanılmasının veya herhangi bir amaçla yakılmasının yasaklanmasına,

(d) Çevre Bakanlığının 20.11.2001 tarih ve 22 sayı ve 2001/1 nolu Genelgesi doğrultusunda standart dışı yakıtın kullanılmasını engellenmek amacıyla; getirilen ve satılan yakıtın özel kalorifer yakıtı olduğunun fatura ve irsaliye ile belgelendirilmesine,

(e) Amacı ve miktarı ne olursa olsun depo ruhsatı olmayan ve Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi bulunmayan ticarethanelerde yakıt depolanmasının yasaklanmasına,

2) Kullanıcı (Alıcı) Bazında:

(a) Tüketicilerin, tüketim maksadıyla ihtiyaç duydukları yakıtları Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi almış satıcılardan alma ve yapılan kontrollerde fatura, parekende satış fişi, sevk irsaliyesi ve yakıtın menşei belgesini ibraz etme zorunluluğu getirilmesine,

b) Yakma sistemlerinin denetlenmesinde;

(1) Yakıt menşei belgesi, (Fatura sevk irsaliyesi)

(2) Varsa yakıtın fiziksel özellikleri,

(3) Ateşleyicilere ait ateşçi belgesinin bulunup bulunmadığı,

(4) İzin verilen yakıtların dışında yakıtın bulunup bulunmadığı,

(5) Kazan yakma talimatının ateşçilerin görebileceği şekilde asılı olup olmadığı,

(6) Kazan ve bacaların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığının tespit edilmesine,

(7) Yukarda yazılı bahse konu önlemlerin kullanıcı tarafından taahhüt edilmesine,

b) Katı Yakıtlarda:

Ülke ekonomisi açısından ithal kömüre alternatif olarak yüksek kalorili, düşük kükürtlü, yerli linyit kömürlerinin kullanımının sağlanması amacıyla, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17.05.1999 tarih ve 320-6260 sayılı kömür kullanımıyla ilgili esasları bildiren yazıları, 31.07.2000 tarih ve 80857 sayılı İçişleri Bakanlığının yazıları, 8 Haziran 2000 tarih ve 45 sayılı yazı ile 24 Temmuz 2001 tarih ve 70-3333-11158 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yazıları doğrultusunda ve Çevre Bakanlığı raporu ile 3. derece kirli iller arasında yer alan Siirt İli için ısınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılacak kömür standartları aşağıda şekilde tespit edilmesine,

Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Kömür Standartları

(Satışa sunulan)

 

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt

: %1 max (+ %0,1 tolerans) kuru bazda

 

Uçucu Madde

: % 12-22 (+ 1 tolerans)

 

Toplam Nem

: % 10 (+%1 tolerans)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max %10 tolerans

Isınma Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Standartları

(Satışa sunulan)

 

Alt Isıl Değer

: 3000 Kcal/kg (-200 Kcal/kg tolerans)

 

Yanar Kükürt

: %1,65 max

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max %10 tolerans

 

  200 mm (üstü %10 tolerans)

 

Toplam Nem

: %21 (+%1 tolerans)

Yanar Kükürt ;

(3. Dereceden kirli iller için 1000 Kcal başına % 0.55 değerini geçmeyecek)

 

Sanayi Amaçlı Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri

(Satışa sunulan)

 

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt

: % 1 max (+% 0,1 tolerans) kuru bazda

 

Uçucu Madde

: % 36 (+%1 tolerans)

 

Toplam Nem

: % 10 (+%1 tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm.

Briket Kömür Özellikleri

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briket – Isınmada kullanılan" standartlarına uyulması gerekmektedir.

İthal Linyit Tozundan Üretilen Briket Kömür Özellikleri

 

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg) orijinal bazda

 

Toplam Kükürt

: % 1 max (+% 0,1 tolerans) orijinal bazda

 

Toplam Nem

: % 10 (+%1 tolerans) orijinal bazda

 

Uçucu Madde

: % 12-22 (+%1 tolerans) orijinal bazda

 

Kırılma Mukavemeti

: (Yumurta biçimi) 80 kgf/cm2

   

  (Tabanı düz) 130 kgf/cm2

 

Yerli Linyit Tozundan Üretilen Briket Kömür Özellikleri

 

Alt Isıl Değer

: 4000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg) orijinal bazda

 

Toplam Kükürt

: % 1 max (+% 0,1 tolerans) orijinal bazda

 

Toplam Nem

: % 10 (+% 1 tolerans) orijinal bazda

 

Uçucu Madde

: % 12-22 (+%1 tolerans) orijinal bazda

 

Kırılma Mukavemeti

: (Yumurta biçimli) 80 kgf/cm2

Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak melas, nişasta ve petrol türevi olmayan bağlayıcı özelliği kabul edilmiş maddelerin kullanılmasına,

Siirt Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan ithal ve yerli kömürlerle, briket kömürlerin İl genelinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesinin yasaklanmasına,

İlimiz sınırları içerisinde (İlçeler dahil) Çevre Bakanlığının 13.01.1995 tarih ve 1995/1 sayılı Genelgesi gereği, ısınma amaçlı petrol koku satılması ve kullanılması yasaktır. Sadece çimento fabrikaları ve reküperasyonlu maden teknolojiye sahip kireç fabrikalarında petrol koku kullanılmasına,

Başbakanlığın 17.05.1999 tarih ve 320-6290 sayılı yazıları gereği; kok kömürünün ısınma amaçlı olarak kullanılmamasına,

Kömür ve kömür briket üretimi yapan ve kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler; Siirt ili sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri taktirde Siirt Valiliğinden (İl Çevre Müdürlüğü) Kömür Satış İzin Belgesi alacaklardır. İzin başvurusunda aşağıdaki belgelerin istenmesine;

Firmadan İstenen Belgeler :

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ana sözleşmesinde Kömür ticaretinin çalışma konuları arasında olduğuna dair belge,

(2) Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge,

(3) İthalat izin belgesi (İthal kömürler için),

(4) Depo yeri kömürün menşeini belirten belge ve analiz raporu,

(5) Vergi levhası ve imza sirküsü.(Noterden tasdikli),

Bayiden (Satış noktası) İstenen Belgeler :

(1) Müracaat dilekçesi,

(2) Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge veya kömür tevzi sahasında işyeri olduğuna dair belge,

(3) Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, satacağı kömürü getiren firmanın Valiliğimizden almış olduğu izin belgesi,

(4) Vergi levhası,

(5) Belediyeden alınmış açma ruhsatı,

Belgeleri ile beraber Siirt Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına, Siirt Valiliğinden alınacak Kömür Satış İzin Belgesi’nin 30 Nisan 2004 tarihine kadar geçerli olmasına ve bundan sonra her sezon için alınacak olan belgelerin takibeden yılın nisan ayının sonuna kadar geçerli olmasına,

Siirt İli’nde satışına izin verilen kömürlerin satışı esnasında ve şehir dışından nakli sırasında Valiliğimizce verilen "Kömür Satış İzin Belgesi"nin bulundurulması zorunludur. Denetimler sırasında satın alınan kömüre ait fatura, fiş, izin belgesi ve tevzi sahası çıkış kantar fişini ibraz edilmesi zorunludur. Denetim sırasında analiz için alınacak kömür numunelerinin analiz ve kargo ücretleri satıcı tarafından karşılanması ve analiz sonucunun olumsuz çıkması durumunda, tüketicinin zararının satıcı tarafından karşılanmasına,

İl Merkezinde, kullanıcı bazında, standart dışı kömürle mücadele Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerince yapılacaktır. Denetimler sonucu bulunan standart dışı kömürler kontrol altına alınacak, İl Çevre Müdürlüğünce bu kömürlerin hava sirkülasyonunun olduğu şehir dışındaki yerlere gönderilmesine,

İl Merkezinde, satıcı bazında, standart dışı kömürle mücadele için İl Çevre Müdürlüğü Başkanlığında, Belediye Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Defterdarlıktan birer üyenin katılımıyla bir komisyon oluşturularak, bu komisyon tarafından kömür satışı yapan merkezlerin denetlenmesine, bu Komisyonun gerekli güvenliğini sağlamak üzere Emniyet Müdürlüğünce bir ekip görevlendirilmesine,

İl Merkezinde ısınma ve enerji üretimi amaçlı olarak yanık yağ, çöp, lastik, plastik ve türevlerinin yakılmasının yasaklanmasına,

İş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri kış sezonu girmeden önce bu eğitimi verecek şekilde kurs düzenleyecektir. Bina yöneticileri ve idareciler kış sezonu öncesi baca temizliklerini yaptırarak belgelendirecektir. Baca temizliğinin kontrol ve organizasyonunun Belediye Başkanlığınca yapılmasına,

2002-2003 kış sezonunda bina önlerine, çevresel kirliliğe sebep olan açık kömür dökülmesine karşı Belediyece gerekli ikazlar yapılarak, uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerinin uygulanmasına,

Madde 3 —İlimiz dahilinde standart dışı yakıt (katı ve sıvı) girişinin önlenmesi amacıyla il merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontroller yapılacak, sevk irsaliyesi ve satış izin belgesi bulundurmayan araçların şehre girişi engellenecektir. Standart dışı katı ve sıvı yakıt taşıyan kamyon ve tankerlerin Belediye Başkanlığı denetim ekibine bildirilmesine,

Belediye sınırları dışında, yakıt (katı ve sıvı) yüklü kamyon ve tankerlerin denetimi Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Denetim esnasında özel tahsis belgesi veya transit geçiş yapan kamyon ve tankerler dışında İlimize giriş yapan yakıt yüklü kamyon ve tankerlerden sevk irsaliyesi ve satış izin belgesi sorulacaktır. Noksan evrak bulunduran araçların şehre sokulmamasına,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasına,

İlimizde hava kirliliğini önlemeye yönelik bu Kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) bendinde aynı kanunun 66 ncı maddesi gereğince basın yayın yolu ile ilgililere tebliğ edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Yargıtay Kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden:

Esas No   : 2003/403

Karar No : 2003/1544

 

MAHKEMESİ

: Gebze Asliye 3. Hukuk Mahkemesi

 

TARİHİ

: 12.07.2002

 

NUMARASI

: 2001/420

 

DAVACI

: Ünal Tohumculuk Ltd. Şti.

 

DAVALI

: Gebze Yüksek Teknoloji Enst. Rektörlüğü

 

Taraflar arasında görülen tesbit davası sırasında temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.07.2002 gün, 2001/420 sayılı kararının kanun yararına bozulması, Adalet Bakanlığının 02.12.2002 gün ve 24692 sayılı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.01.2003 tarihli yazılarıyla istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

KARAR

Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/420 esasında kayıtlı davanın yargılaması sırasında, davalı vekilinin tarihsiz ve havalesiz dilekçe ile reddi hakim talebinde bulunduğu, 27.06.2002 günlü oturumda reddedilen Hakim Temel Doğangün tarafından istemin kabulünün yanısıra, 10.06.2002 ve 14.06.2002 tarihleri arasında davalının şikayeti üzerine soruşturma geçirilmesi nedeniyle, yargılamanın huzur ve sükun içinde devamının sağlanması gerekçe gösterilerek davadan istinkaf edilmesine karar verildiği, kararı değerlendiren merci Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, "27.06.2002 tarihli reddin kabulü yönündeki kararın doğru olmadığından kaldırılmasına, aynı tarihli çekinme kararının sonuç olarak doğru olduğundan onanmasına, dosyaya bakmak üzere 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi E. Uğur Kılıç'ın görevlendirilmesine..." kesin olarak karar verildiği; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca H.Y.U.Y.nın 427/6. maddesi uyarınca usul ve yasaya uygun olmayan kararın kanun yararına bozulmasının istendiği görülmüştür.

H.Y.U.Y.nın 29. maddesi; hakimin kendini reddetmesi veya iki taraftan birince reddolunması durumunu düzenlemekte, aynı kanunun 32. maddesi, “bir hakim reddini gerektiren sebepleri bildirerek davaya bakmaktan çekinirse, red istemini incelemeye yetkili olan merci bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar verir” hükmünü içermekte, 33. maddesinde ise, red talebini inceleyecek merci belirtilmektedir.

Hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi ile hakimin davadan çekinmesi hallerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen H.Y.U.Y.nın ikinci faslındaki 28-37 maddelerde, red ve çekinmeyi değerlendirecek mercinin bu talebi kabul etmesi halinde görevli hakim veya mahkemeyi de belirleyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

O halde; asıl yetkili mahkeme hakiminin herhangi bir nedenle yargılamaya katılamadığı hallerde yerine hangi hakimin yetkili olacağı hususu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yetki ve görevlendirmesine göre çözülmesi gerekirken, merci kararının hüküm fıkrası 3 numaralı bendinde "...dosyaya bakmak üzere 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi E. Uğur Kılıç'ın görevlendirilmesine..." şeklinde hüküm kurulmuş olması, hükmün bu yönüyle kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Gebze Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 2001/420 Esas sayılı dosyasında kesin olarak verilen 12/07/2002 tarihli kararının H.Y.U.Y.nın 427/6 maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA 11/03/2003 günü oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı