JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ

KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN

 

Kanun No. 4838       

 

Kabul Tarihi : 3.4.2003      

 

MADDE 1. - 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 4. - Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

MADDE 2. - Bu Kanun, yayımı tarihini takip eden malî yılbaşında yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.