Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Mayıs 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24397

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4652     Polis Yüksek Öğretim Kanunu

4653     Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4654     Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4655     Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4656     Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4657     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4658     Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4659     Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tarihli Tek Sözleşmenin Tadiline İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4660     Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4661     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4662     Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4663     Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4664     Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4665     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakan Atanmasına Dair İşlem

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bartın Milletvekili Zeki ÇAKAN’ın Atanmasına Dair İşlem

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet, Maliye Bakanlığı ile Çevre Bakanlığına Ait 5 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon 2001/11)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

Polis Yüksek Öğretim Kanunu

Kanun No. 4652

Kabul Tarihi : 25.4.2001

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Polis Teşkilâtının en yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisi ve bağlı fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, bu okulların teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili esasları düzenlemektir.

Bu Kanun, Akademi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarını, yönetim ve öğretim organlarını, bunların işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim esaslarını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimler;

a) Bakan

: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık

: İçişleri Bakanlığını,

c) Genel Müdür

: Emniyet Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük

: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

e) Başkan

: Polis Akademisi Başkanını,

f) Başkanlık

: Polis Akademisi Başkanlığını,

g) Dekan

: İlgili fakülte dekanını,

h) Dekanlık

: İlgili fakülte dekanlığını,

ı) Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü: Polis Akademisine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksek okul müdürünü,

i) Yükseköğretim Kurulu: 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan Kurulu,

j) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan Kurulu,

k) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, Polis Akademisi, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

l) Polis Akademisi: Emniyet Teşkilâtının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,

m) Enstitü: Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,

n) Güvenlik Bilimleri Fakültesi: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yüksek öğretim kurumunu,

o) Bölüm: Akademinin eğitim ve öğretiminde, teşkilâtın hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi,

ö) Anabilim Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

p) Bilim Dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

r) Polis Meslek Yüksek Okulu: Emniyet Teşkilâtının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan yüksek öğretim kurumunu,

s) Öğretim Elemanları: Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları,

ş) Öğretim Üyeleri: Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen Türk ya da yabancı uyruklu veya emniyet hizmetleri sınıfından profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

t) Öğretim Görevlisi: Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

u) Okutman: Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

ü) Öğretim Yardımcıları: Polis yüksek öğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim plânlamacılarını,

1) Araştırma Görevlileri: Polis yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme, uygulama ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

2) Uzmanlar: Eğitim-öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

3) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

4) Eğitim-Öğretim Planlamacıları: Eğitim-öğretim plânlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

v) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Akademinin kuruluş, amaç, görev ve ana ilkeleri

MADDE 3. — Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim yapmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere bilimsel özerkliğe sahip ve bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bir yüksek öğretim kurumu olarak Polis Akademisi kurulmuştur.

Akademinin görevi, bu Kanunda belirtilen amaç, nitelik ve Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarına uygun olarak:

a) Temel bilimler ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli veya birimi eğitebilecek ve yönetebilecek düzeyde Emniyet Teşkilatına amir ve yönetici yetiştirmek,

b) Başkanlığın bünyesinde kurulacak fakülte, enstitü veya enstitülerde emniyet hizmetleri sınıfından en az lisans düzeyinde eğitim-öğretim görmüş amir ve yöneticilerle, aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki diğer kişilere, ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermek,

c) Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksek okullarında, polis memuru yetiştirilmesini sağlamaktır.

Akademideki eğitim-öğretimin plân ve programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim-öğretim plân ve programları çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve Teşkilâtın ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu Genel Müdürlükçe yapılır.

d) Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretimdeki verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Başkanlığın önerileri ile Genel Müdürlükçe plânlanır ve gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademinin Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Organlar

MADDE 4. — Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) Başkan,

b) Dekan,

c) Akademi Yönetim Kurulu,

d) Enstitü Müdürü,

e) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

f) Bilimsel Denetleme Kurulu,

g) Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü,

h) Fakülte Öğretim Kurulu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu,

i) Disiplin Kurulları,

j) Genel Yönetim Birimleri,

Tarafından yürütülür. Hizmetin gerektirdiği hallerde, diğer birim ve kurullar teşkil edilebilir. 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu uyarınca gerekli hallerde başka fakülteler kurulabilir.

Başkan, dekan, enstitü ve polis meslek yüksek okulu müdürü

MADDE 5. — Başkan; akademi, fakülte, enstitü, polis meslek yüksek okulları ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur.

Başkan profesör ise kendisi, değilse Başkanın görevlendireceği bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.

Dekan, akademideki lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan fakültelerin faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden Başkana karşı sorumlu profesördür.

Enstitü müdürü, enstitüdeki bütün idari ve bilimsel faaliyetlerin yönetim, denetim ve gözetiminden Başkana karşı sorumlu öğretim üyesidir.

Polis meslek yüksek okulu müdürü, okulun eğitim-öğretim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmede Başkana karşı sorumlu kişidir.

Akademi Başkanı, dekan, enstitü müdürü ve yardımcıları ile polis meslek yüksek okulu müdürünün atanması

MADDE 6. — Başkan en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip birinci sınıf emniyet müdürlerinden veya profesör öğretim üyelerinden, Genel Müdürün teklifi, Bakanın uygun görmesi üzerine dört yıllığına, müşterek kararname ile atanır.

Dekan, Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görmesi üzerine Bakan tarafından gösterilecek üç profesör arasından Yüksek Öğretim Kurulunca üç yıllığına atanır.

Başkana yardımcı olmak üzere üç, dekana yardımcı olmak üzere iki yardımcı atanır. Başkan yardımcılarından birisi eğitim işlerinden sorumlu olmak üzere öğretim üyelerinden, diğerleri ise birinci sınıf emniyet müdürlerinden; Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Dekan yardımcılarının ise birisi öğretim üyelerinden, dekanın önerisi Başkanın uygun görmesi üzerine Genel Müdürün onayı ile atanır, diğeri ise birinci sınıf emniyet müdürlerinden, Genel Müdürün teklifi Bakanın onayı ile atanır.

Enstitü müdürü ve iki yardımcısı öğretim üyelerinden, Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi üzerine Bakanın onayı ile atanır.

Polis meslek yüksek okulu müdürü birinci sınıf emniyet müdürlerinden üç yıllığına Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır.

Akademi Yönetim Kurulunun kuruluş, işleyiş ve görevleri

MADDE 7. — Başkanın başkanlığında, dekan, enstitü müdürü, Başkanın polis meslek yüksek okulu müdürleri arasından seçeceği beş, öğretim elemanları arasından seçeceği bir üyeden oluşur.

Akademi Yönetim Kurulu Akademinin idari faaliyetlerinde;

a) Faaliyet plân ve programlarının uygulanmasını sağlamak,

b) Akademinin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

c) Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,

d) Başkanın Akademi yönetimi ile ilgili olarak Kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak,

e) Bu Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,

İle görevlidir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

MADDE 8. — Kurul, Başkanın başkanlığında, dekan, enstitü müdürü, Başkanın görevlendireceği üç polis meslek yüksek okulu müdürü ve bölüm başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Kurula akademik yönden en kıdemli üye başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu kendiliğinden toplantıya çağırabilir.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Genel Müdürlükçe belirlenen temel esaslar doğrultusunda; Akademinin eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında kararlar alan, Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip Genel Müdürlüğe görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Bilimsel Denetleme Kurulu

MADDE 9. — Kurula, her bölümdeki öğretim elemanları tarafından, bölümde en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, bir yıl için gizli oyla biri asıl, diğeri yedek olmak üzere iki üye seçilir. Seçilen asıl üyeler arasından kıdemce en büyük olan bu Kurula başkanlık eder.

Bu Kurul öğretim faaliyetlerinin ve öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ve öğretim elemanlarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerinin denetimini yapar. Kurul denetim sonuçlarını her yıl bir rapor ile Başkana bildirir. Bu Kurul bilimsel denetleme faaliyeti için gerek görüldüğünde Genel Müdür ya da Başkan tarafından görevlendirilebilir.

Polis meslek yüksek okullarının kuruluş, öğrenci kaynakları ve öğretim süresi

MADDE 10. — Emniyet Teşkilâtının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere; Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis meslek yüksek okulları açılır.

Polis meslek yüksek okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır.

Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir.

Polis meslek yüksek okulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

Öğrenimlerini süresi içerisinde başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatı kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

Başkan ve dekanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11. — Akademi Başkanı;

a) Öğrencilerin 3 üncü maddede belirtilen ana ilkeler doğrultusunda ve polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilip yetiştirilmediği konusunda dekanı denetlemek,

b) Öğretim bölümleri ile yönetim birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak ve Akademinin tüm yönetim işlerini yürütmek,

c) Akademi birimleri ve öğretim elemanları dahil her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Akademinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında dekandan aldığı rapora, varsa görüşlerini de eklemek suretiyle Genel Müdürlüğe vermek,

e) Akademinin, fakültenin, enstitünün ve polis meslek yüksek okullarının yatırım programlarını ve bütçe tekliflerini, kadro ihtiyaçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek ve verilecek emirler doğrultusunda uygulamak,

f) Gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim elemanlarının Akademideki görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

g) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak,

İle görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.

Başkan, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında Genel Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte Dekanı;

a) Öğrencilerin 3 üncü maddede belirlenen ana ilkeler doğrultusunda ve polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilmesini sağlamak,

b) Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikleri, Genel Müdürlük ve fakülte öğretim kurulunun da önerilerini dikkate alarak fakültenin eğitim ve bilimsel araştırma işlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Başkana rapor sunmak,

d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak,

İle görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.

Dekan, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında, Başkana karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte öğretim kurulu ve fakülte yönetim kurulunun kuruluş, işleyiş ve görevleri

MADDE 12. — Fakülte öğretim kurulu, dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ile bölüm başkanları ve fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin her birinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte öğretim kurulu normal olarak her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda toplanır.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde de kendiliğinden bu kurulu toplantıya çağırabilir.

Fakülte öğretim kurulu;

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bildirmek, öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşmek,

b) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapmak,

c) Dekanın uygun gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak,

İle görevlidir.

Fakülte yönetim kurulu;

Fakülte yönetim kurulu, dekana yardımcı bir organ olup, dekanın başkanlığında, eğitim işleri ile görevli dekan yardımcısı ile bölüm başkanları ve fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından fakülte öğretim kurulu tarafından üç yıllık süre için seçilecek birer üyeden oluşur. Bu kurul, dekanın gerekli gördüğü hallerde toplanır.

Fakülte yönetim kurulu fakültenin idari faaliyetlerinde;

a) Fakültenin eğitim-öğretim, plân ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

b) Fakülte öğretim kurulunun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne almak suretiyle bunların uygulanmasında dekana yardımcı olmak,

c) Fakültenin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

d) Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,

e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve fakülteden çıkarılmaları, Genel Müdürlükçe bildirilecek esaslara göre bölümlere ayrılmaları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

f) Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili raporlarını inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağlamak,

g) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak,

İle görevlidir.

Diğer kurullar ve genel yönetim birimleri

MADDE 13. — Akademide, akademik seviyede olmak üzere, fakülte öğretim kurulunun veya Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile başka kurullar teşkil edilebilir.

Akademinin, bu Kanunla belirlenen ilkelere uygun olarak yönetilebilmesi için Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile hizmetin gerektirdiği genel yönetim birimleri kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademi Öğretim Organları ve Görevleri

Bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları

MADDE 14. — Fakültede, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, dekanın teklifi, Başkanın uygun görmesi üzerine Genel Müdürün onayı ile bölüm başkanlıkları kurulabilir, birleştirilebilir veya kapatılabilir.

Bölüm başkanlıkları, öğretim üyeleri ve ikinci sınıf emniyet müdürleri tarafından yürütülür. Öğretim üyesi bölüm başkanları, dekanın teklifi, Başkanın onayı ile, ikinci sınıf emniyet müdürü bölüm başkanları ise Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile en çok üç yıllığına atanır.

Bölüm başkanları, bölümlerinin her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaları ile bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Anabilim dalı içinde yer alan dersleri veren öğretim elemanları, dekanın başkanlığında toplanarak kendi aralarından iki yıl için bir başkan seçerler.

Anabilim dalı başkanları, o bilim dalına ait her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte Öğrencileri

Öğrenci kaynağı, öğrencilerin istihkakları, özlük işlemleri ve mecburi hizmet yükümlülüğü ile evlenme yasağı

MADDE 15. — Fakültenin esas öğrenci kaynağı polis kolejidir. İhtiyaç halinde, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yönetmelikle belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de fakülteye alınabilirler.

İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye kabul edilmeleri Bakanın onayı ile olur.

Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim-öğretimi izleyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit edilmesinden sonra öğretime başlatılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler Akademi öğrencilerine uygulanan kurallara uymakla yükümlüdür.

Polis Koleji mezunlarından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve açılacak sınavda başarılı olanlar, Polis Akademisine bağlı fakültelere denkliği Bakanlıkça belirlenen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına gönderilebilirler. Bunların eğitim, barınma, iaşe, ulaşım ve sağlık giderleri için Genel Müdürlük bütçesinden, tutarı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek miktarda ödenek verilir. Bu öğrenciler mecburi hizmet konusunda Polis Akademisine bağlı fakültelerde okuyan öğrencilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklere tabidir.

Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir.

Öğrenciler, Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır.

Fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ayrıca, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.

Öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlemler Başkanlıkça yürütülür.

Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında lisans, lisans üstü veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

Fakülteye evli öğrenci alınmaz ve öğrenciler öğrenimleri süresince evlenemezler.

Polis koleji ile ilgili mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Öğrencilik sıfatının sona ermesi

MADDE 16. — Fakültede öğrenimde bulunan öğrencilerin aşağıdaki hallerde öğrenimlerine son verilir:

a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ahlâk notu yetersiz olanlar.

b) Haklarında fakülteden çıkarma cezası verilerek, cezası kesinleşenler.

c) Öğrenimlerini, bu Kanunla belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanlar.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenler.

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkanı kalmadığı Genel Müdürlük sağlık komisyonunca belirlenenler.

f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.

(c) bendi kapsamına girenler, istekleri halinde, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğin belirleyeceği esaslar uyarınca uygun görülecek polis kadrolarına atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin ve Ceza İşleri

Disiplin kurulları

MADDE 17. — Akademide; Başkanlık Polis Disiplin Kurulu, Fakülte Polis Disiplin Kurulu ve Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu bulunur.

Başkanlık Polis Disiplin Kurulu ve Fakülte Polis Disiplin Kurulunun teşkili, çalışma esas ve usulleri Emniyet Teşkilâtı mevzuatına tâbidir. Enstitülerdeki öğrenci ve diğer personelin disiplin işlerine, Akademideki Başkanlık Polis Disiplin Kurulu bakmakla yetkilidir.

Akademide ek ders görevlileri ve emniyet hizmetleri sınıfından öğretim elemanları dışındaki kadrolu öğretim elemanlarının disiplin ve ceza işleri hakkında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzere, dekanın başkanlığında, fakülte öğretim kurulu ile fakülte yönetim kurulunun kendi aralarında seçecekleri ikişer üyeden oluşur.

Kurul üyelerinin görev süresi, Kurulun vereceği cezalar ve bu cezaların; karşılığı olan olay, tutum ve davranışlar, disiplin cezaları nedeniyle ilişik kesilmesini gerektiren haller ve uygulama esasları ile bu konulara ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Polis yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci disiplin kurulunca verilen, fakülteden, enstitülerden ve polis meslek yüksek okullarından çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile, diğer kararlar ise fakülteler için dekanın, enstitüler için başkanın, polis meslek yüksek okulları için ise okul müdürlerinin onayı ile kesinleşir.

Soruşturma yetkisi ve doğrudan ceza verme

MADDE 18. — Başkan, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli ek ders görevlileri dışındaki öğretim elemanları ve diğer personel ile öğrenciler hakkında Akademi içinde veya dışında işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Bakan veya Genel Müdür gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli emniyet hizmetleri sınıfından öğretim elemanları ile her düzeydeki personel için soruşturma açılmasını isteyebilir veya doğrudan yaptırabilir, Emniyet Teşkilâtı mevzuatında belirlenen cezaları doğrudan verebilir.

Emniyet Teşkilâtı mevzuatında eğitim ve öğretim kurumu müdürlerince verilmesi öngörülen cezaları, Başkan da doğrudan vermeye yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Mezuniyet

Lisans eğitim-öğretimi ve süresi

MADDE 19. — Fakültede lisans eğitim-öğretimi bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Ders programları ilk üç sınıfta polis mesleği için gerekli genel bilgileri, son sınıfta Genel Müdürlüğün belirleyeceği türde ihtisas bölümleri için özel bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türk dili, yabancı dil ve beden eğitimi zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu derslerden meslekî ağırlıklı olanlar Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun önerisi ile Genel Müdürlükçe, meslekî olmayan dersler ise fakülte öğretim kurulunun önerisi, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı ile belirlenir.

c) Lisans öğretiminde, 11 ve 12 nci maddeler de dikkate alınarak yukarıdaki bentlere göre okutulacak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşitleri, öğrencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalışmaları, verilecek konferanslar ve bu konulara ilişkin diğer programlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Fakültede öğretim süresi, ders geçme esası ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme esası ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere iki yarıyıl veya bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanlar hakkında, 16 ncı maddenin son fıkrası hükmü uygulanır.

16 ncı maddenin (e) bendi gereğince sağlık şartları bakımından öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebileceği ve aktif polislik yapabileceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük sağlık komisyonunca belirlenenler Akademiye yeniden öğrenci olarak alınabilirler.

İhtisas bölümlerine ayırma ve uygulama eğitimleri

MADDE 20. — Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler, fakülte yönetim kurulunca, türü ve kontenjan miktarı Genel Müdürlükçe belirlenecek ihtisas bölümlerine ayrılır ve dördüncü sınıfı, ayrıldığı ihtisas bölümünde tamamlarlar.

Bölümlere ayırma işlemi, ihtisasın özellikleri, öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı ve yetenekleri ile öğrencinin isteği göz önünde bulundurularak fakülte yönetim kurulunca yapılır.

Fakülte öğrencileri öğretim yılı sonunda uygun görülen kamp yerlerinde en az bir, en çok iki ay süre ile esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek mesleki eğitim, atış tatbikatı, fizikî kondisyon çalışmalarına tâbi tutulurlar.

Devam-devamsızlık ve mezuniyet

MADDE 21. — Öğrenciler tüm derslere devam etmek zorundadırlar.

Öğrencilerden;

İki yarıyılda veya bir öğretim yılında mazeretsiz olarak yirmi ders gününden fazla eğitim ve öğretime katılmayanlar,

İdarece kabul edilebilir mazeretleri olsa bile yarıyıl veya öğretim yılının üçte birini aşan sürede devam imkânı bulunmayanlar,

O yarıyıl veya öğretim yılına ait tüm sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar.

Fakülteyi başarı ile bitiren öğrencilere lisans diploması verilir ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen rütbedeki amir sınıfına nasbedilerek ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarına İlişkin Esaslar

Öğretim elemanları ve görevleri

MADDE 22. — Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilecek personel aşağıda gösterilmiştir:

a) 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu meslek derecesinde sayılanlar,

b) Akademi kadrosuna atanacak öğretim elemanları,

c) İhtiyaç halinde sözleşmeli veya ek ders ücretli olarak görevlendirilen üniversite öğretim üye ve yardımcıları, yüksek öğrenim görmüş meslek mensupları ile diğer kamu görevlileri ve okutacakları ders konusunda uzman olan serbest meslek sahibi kişiler,

d) Akademide görevli öğretim elemanları, talep halinde; öğretim elemanının isteği ve başkanın onayı ile diğer polis yüksek öğretim kurumlarında veya diğer Türk ya da yabancı yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere,

Görevlendirilebilirler.

Öğretim elemanları;

a) Bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak veya yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) Ana bilim dalı başkanınca düzenlenecek programa göre öğrencilere gerekli konularda yardım ve rehberlik etmek,

d) Bu Kanunda belirtilen yetkili kişi ve organlarca eğitim ve öğretim ile ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

İle görevlidir.

Akademinin öğretim elemanı kadroları, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilmiştir. Bu Kanuna ekli, "Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı Kadrolarını Gösterir Cetvel"de 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 23. — Akademide görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Akademinin ihtiyaç göstermesi, Genel Müdürün teklifi ve Maliye Bakanlığından alınacak olumlu görüş üzerine, Bakanın onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilir.

Bilimsel faaliyetler

MADDE 24.— Her öğretim dönemi sonunda anabilim dalı başkanları o döneme ait eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma plânını belirten bir raporu ilgili bölüm başkanı aracılığı ile dekana verir. Dekan bu raporu, kendi kanaatini de ekleyerek Başkana sunar. Başkan bunları değerlendirir, kendi yetkileri dahilinde gerekli tedbirleri alır ve bu konulara ilişkin görüş ve teklifleri Genel Müdürlüğe bildirir.

Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının, verdiği dersler ile yönettiği seminerin, uygulamaların listesini ve işlediği konuların ders notlarını, yurt içinde veya dışında yapılan bilimsel kongrelere sunduğu tebliğlerin ikişer örneğini bağlı olduğu anabilim dalı başkanı aracılığı ile dekana sunmak zorundadır.

Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları, Başkanlık, fakülteler, enstitüler ve Genel Müdürlükte özel olarak arşivlenir. Bu yayınların bir nüshası da Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezine gönderilir.

Öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri

MADDE 25.— Öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri statülerine göre aşağıda açıklanmıştır :

a) Öğretim görevlisi olarak görevlendirilen meslek mensupları:

Rütbelerine göre emsalleri için Emniyet Teşkilâtı mevzuatında belirlenen hak ve yükümlülükler bunlar hakkında da uygulanır. Bunlar, il emniyet teşkilâtında görevli emsallerine verilen her türlü yan ödeme, tazminat ve fazla çalışma karşılıkları ile başka bir ad altında yapılan ödeme ve haklardan aynen yararlanırlar.

Bu personel, Genel Müdürlüğün izni ile bilimsel ve meslekî konularda yayın yapabilir ve bu nitelikteki toplantılara katılabilir, tebliğ sunabilir, yayın organlarına ideolojik, yıkıcı ve bölücü nitelikte olmayan yazı yazabilirler.

b) Kadrolu öğretim elemanları:

Bu grupta yer alan öğretim elemanları Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Bunların görev süreleri, her türlü özlük hakları, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri ve izinleri konusunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer konularda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uygulanır.

Emniyet Teşkilâtındaki eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline yapılan ek ödemeler bu grupta yer alan personele de aynen verilir.

c) Emniyet hizmetleri sınıfından olup Akademi ve polis meslek yüksek okullarında görevlendirilen öğretim görevlilerine, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenecek olan emniyet hizmetleri tazminatının net tutarları arasındaki fark tazminat olarak ödenir.

Ayrıca, Başkan, başkan yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları, enstitü müdürü, müdür yardımcıları, enstitü sekreteri, bölüm başkanları ile polis meslek yüksek okulu müdürleri ve müdür yardımcılarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir.

Başkana rektör, başkan yardımcılarına rektör yardımcılarına ödenmekte olan oranda idari görev ödeneği verilir.

d) Akademide görevli ek ders ücretliler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti verilir.

e) (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanların yıllık sicil raporlarının düzenlenmesi esasları, Emniyet Teşkilâtı mevzuatına uygun olarak yönetmelikle belirlenir.

Genel Müdür, öğretim elemanları hakkında gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenlemeye yetkilidir. Bu sicil bütün değerlendirmelerde esas alınır.

Öğretim elemanı yetiştirme, lisans üstü eğitim-öğretim ve enstitüler

MADDE 26.— Akademi, eğitim-öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirebilir.

Bu amaçla Akademi bünyesinde, Başkanın Bilimsel Denetleme Kurulunun da görüşünü alarak akademinin ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak lisans üstü eğitim-öğretim yapacak enstitüler kurulur.

Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

Enstitü müdürü, enstitüdeki bütün idari ve bilimsel eğitim faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden Başkana karşı sorumlu kişidir.

Enstitü müdürüne, görevi başında olmadığı zaman kendisinin uygun göreceği müdür yardımcılarından birisi vekalet eder.

Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde ders veren Akademideki öğretim üyelerinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç üyeden oluşur.

Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, enstitü sekreteri ve müdürce gösterilecek altı aday arasından, enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu bu Kanunla fakülte öğretim kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri bilimsel açıdan enstitü için yerine getirirler.

Bu enstitülerin adları, bölümleri, öğrenci seçimi ile enstitülerde yapılacak lisans üstü eğitim-öğretimin şekli, süresi, programları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümlerine ve buna dayalı olarak verilen diplomalar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Enstitü sekreteri

MADDE 27.— Enstitülerdeki idari personelin ve öğrenci işlerinin tüm yönetim, denetim ve gözetiminden enstitü müdürüne karşı sorumlu kişidir.

Teşkilâttaki ikinci sınıf emniyet müdürleri arasından Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim ve sosyal hizmetler

MADDE 28.— Akademi, Bakanlık ve Genel Müdürlük denetleme elemanlarınca mesleki eğitim, idarî ve malî yönden yılda en az bir defa denetlenir. Bilimsel denetim ise 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılır.

Başkanlıkça, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, bu Kanunla öngörüldüğü şekilde iaşe, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin muayene ve tedavilerinin yapılması, sinema ve tiyatro salonları, spor sahaları sağlanması, kantin, çeşitli sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler ve benzer yerler açılması ve bunlardan öğrencilerin yeterli şekilde yararlanması için gerekli tedbirler alınır.

Akademide, öğrencilerin şahsi ve ailevi sorunlarını çözümlemek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurulur.

Döner sermaye

MADDE 29.— Akademide ilgili bölümlerin isteği üzerine, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun önerisi, Başkanın olumlu görüşü ve Genel Müdürün onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir. Genel Müdürün önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile sermaye artırılabilir. Döner sermaye, kurum bütçesine konulacak ödenekler, ayni yardımlar, faaliyet sonucu elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayeye ulaşıncaya kadar dönem sonu kârları sermayeye mahsup edilir.

Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra, kalan kârlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limiti, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi usul ve esasları, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

Döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunlarına tâbi değildir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat ve ödenek tutarının %100’ünü aşmamak üzere dağıtılacak ek ödemenin usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Yönetmelikler

MADDE 30.— Aşağıdaki hususlar;

a) Akademinin yönetim birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri,

b) Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında ders veren ek ders ücretli öğretim elemanlarının görevlendirilmelerinin esas ve usulleri,

c) Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul işlemlerine ait esas ve usulleri,

d) Fakülte öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yeri, zamanı, süresi ve ne şekilde yapılacağının esas ve usulleri,

e) Fakültede öğretim sürelerinin tespiti, dönemlere ayrılması, dinlenme izinleri, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ilkeler, başarı durumu, okuma hakkının kullanılmış sayılacağı haller, not düzeni ve bu konulara ilişkin diğer hususlar,

f) Polis meslek yüksek okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yapılacak sınavlarla, enstitünün kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ve diğer hususlar,

g) Polis yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin okul içinde ve dışında giyecekleri kıyafetlere ilişkin esaslar,

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ancak akademik konularla ilgili yönetmeliklerde Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun da görüşü alınır.

MADDE 31.— 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev unvanlarına; ikinci meslek derecesinde, "Akademi başkan yardımcısı, dekan yardımcısı, polis meslek yüksek okulu müdürü", üçüncü meslek derecesinde, "enstitü sekreteri, polis meslek yüksek okulu müdür yardımcısı, öğretim görevlisi, emniyet müdürü APK uzmanı", dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu meslek derecelerinde, "öğretim görevlisi" eklenmiş, üçüncü meslek derecesinde sayılan Akademi Başkan yardımcısı unvanı çıkarılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen Kanun hükümleri

MADDE 32.— 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 19 uncu maddesinin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları ile 29.7.1993 tarihli ve 490 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 28.11.1984 tarihli ve 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cetvele "İl Emniyet Müdürü" ibaresinden önce gelmek üzere "Polis Akademisi Başkanı" ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1.— Mevcut polis okullarından polis meslek yüksek okullarına dönüştürülmeyenlerden Genel Müdürlükçe uygun görülenler, hizmet içi eğitim amacıyla polis eğitim merkezi olarak kullanılabilir.

Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dönemde başlar.

Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim başlayıncaya kadar mevcut polis okullarında eğitim-öğretime devam olunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce polis okuluna giriş sınavlarında başarılı olmuş ancak çeşitli mazeretleri nedeniyle Polis Okulunda öğrenime başlayamamış veya mazeretleri nedeniyle eğitimlerine ara verilenlerle halen Polis Okullarında öğrenime devam eden öğrencilerin kazanılmış hakları saklı kalır.

GEÇİCİ MADDE 2.— Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvellerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir. Bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmıştır.

Bu Kanuna ekli (3) sayılı cetvelde yer alan kadrolar polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarihte hiç bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 3.— Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

Polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarih itibariyle görevde bulunan ve bu Kanun ile kadro ve görev unvanları değiştirilen veya kaldırılan polis okulu müdürü, polis okulu müdür yardımcısı ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil öğretmenler yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları, polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarihi takip eden altı ayı geçmemek üzere, şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Akademi kadrolarına dekan, enstitü müdürü ve polis meslek yüksek okulu müdürleri atanıncaya kadar, Akademi yönetim kurulu; Başkanın başkanlığında, eğitim ve öğretim işleriyle görevli başkan yardımcısı ile bölüm başkanlarından oluşur.

GEÇİCİ MADDE 4.— Bu Kanunun 25 inci maddesinin (c) bendi hükmü yerine 31 Aralık 2008 tarihine kadar aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Polis Akademisi Başkanı, başkan yardımcıları, dekan yardımcısı, enstitü sekreteri, bölüm başkanları, şube müdürleri, polis meslek yüksek okulu müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet hizmetleri sınıfından olup polis yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına, almakta oldukları emniyet hizmetleri tazminatının, kadrolu öğretim elemanlarına da almakta oldukları üniversite ödeneğinin % 30’u oranında ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

GEÇİCİ MADDE 5.— Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce polis enstitüsünün yüksek öğrenim kısmı ile Polis Akademisinden mezun olanların kazanılmış hakları saklıdır.

MADDE 33.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4653

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 4 Şubat 2000 tarihinde Atina’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4654

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 20 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4655

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 20 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4656

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 4 Şubat 2000 tarihinde Atina’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4657

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 2 Mayıs 2000 tarihinde New York’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4658

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 27.1.2000 tarihli ve 4507 sayılı Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekli çekince ve beyanla" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2. — 27.1.2000 tarihli ve 4508 sayılı Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekli çekince ile" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tarihli Tek Sözleşmenin Tadiline İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4659

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 25 Mart 1972 tarihinde Cenevre’de imzalanan "Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tarihli Tek Sözleşmenin Tadiline İlişkin Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4660

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 8 Eylül 1998 tarihinde Bakü’de imzalanan "Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşma"nın ekli beyan ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4661

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 11 Kasım 1998 tarihinde Minsk’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4662

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — Türkiye tarafından 13 Ocak 1999 tarihinde imzalanan "Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"nin ekli bildirimler ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4663

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 9 Temmuz 1999 tarihinde Singapur’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4664

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 1 Temmuz 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4665

Kabul Tarihi : 26.4.2001

MADDE 1. — 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/5/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

8 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-300-02/7319

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İstifa eden ve istifası kabul edilen M. Cumhur ERSÜMER’den boşalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bartın Milletvekili Zeki ÇAKAN’ın atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Mayıs 2001

39-08/C-2-2001-327

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Mayıs 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/7319 sayılı yazınız.

İstifa eden ve istifası kabul edilen M. Cumhur ERSÜMER’den boşalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bartın Milletvekili Zeki ÇAKAN’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/1688

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına Füsun KOROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.

8 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1681

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Gaziantep Gümrükler Başmüdürlüğüne Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet KARABAĞ’ın tayini, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. KEÇECİLER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1682

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne İsa GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Dr. Y. YALOVA

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1683

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına, Erdinç ANGIN’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

8 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1687

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Ender PEKDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanuna eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

8 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından :

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/3/1994 tarihli ve 21870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 15/9/1995 tarihli ve 22405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 25 inci maddesine (3) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

“4) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimlerde kullanılmak üzere özellikleri şekil 43 ve 43/a’da gösterilen reflektif yeleği,”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/3/1998 tarihli ve 23288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 4502 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1475 sayılı İş Kanunu ve 4/4/2000 tarihli ve 24010 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Şirket : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketini,

Genel Müdür : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

Yönetim Kurulu : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

Teftiş Kurulu (Kurul) : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulunu,

Teftiş Kurulu Başkanı (Kurul Başkanı) : 4502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 22 nci maddesi gereğince, 4/4/2000 tarihli ve 24010 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan asli ve sürekli kadroda görev yapan, 4502 sayılı Kanun ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanını,

Refakat Müfettişi : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen başmüfettiş ve müfettişleri,

Müfettiş : 4502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 22 nci maddesi gereğince, 4/4/2000 tarihli ve 24010 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan asli ve sürekli kadroda görev yapan, 4502 sayılı Kanun ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,

Müfettiş Yardımcısı : 1475 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen yetkili veya yetkisiz Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi müfettiş yardımcılarını,

Şube Müdürlüğü : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürlüğü Personeli : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli müdür ve personeli,

Ünite : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Merkez Teşkilatını, bölge müdürlüklerini ve bağlı birimleri, il telekom müdürlüklerini ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı birimleri,

ifade eder.”

MADDE 3 — 16/3/1998 tarihli ve 23288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki 14/a maddesi eklenmiştir.

İşten El Çektirme

Madde 14/a Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde;

Şirkette, 1475 sayılı Kanuna tabi olarak toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında ve içinde istihdam edilen personeli veya Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırılan yerli ve yabancı uzmanı işten el çektirebilir.

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterini göstermekten kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

b) Şirkete ait para ve kıymetli evrak ile bilumum mallar aleyhinde veya bilanço, tutanak, rapor, defter, makbuz vb. her çeşit evrak ve belgeler üzerinde suç işlemek,

İşten el çektirme tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, bu maddenin (a) bendinde yazılı hususların bir tutanakla belirlenmesi ve (b) bendinde belirtilen fiillerin ise soruşturma sırasında belge ile tespit edilmiş olması gerekir.

İşten el çektirilen personel işini devir etmeyip, görevi başında kalmakta direnirse, durum bir tutanakla tespit edilir. Hakkında kovuşturma yapılması için keyfiyet o yerin Cumhuriyet Savcılığına yazıyla bildirilir ve olayı tespit eden tutanak yazıya eklenir.

Herhangi bir personelin işten el çektirilmesi sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o işyerinin amirince alınır. İşten el çektirilen personelin görevini soruşturmayı yürüten üstlenemez.

İşten el çektirme keyfiyeti, gerekçesi ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazı ile hemen bildirilir. İşten el çektirilen personelin bir başka birimde veya işyerinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilmemesi, atamaya yetkili amirin yetkisindedir.

Teftiş ve tahkikat neticesinde suç olarak nitelendirilebilecek bir fiilin tespit edilememesi veya yeterli kanıt bulunamaması hallerinde; işten el çektirilmiş olan personel, soruşturmayı yürütenler tarafından verilecek rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

İşten el çektirilen personel hakkında derhal soruşturmaya başlanması, ilgili birimlerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükselme

Madde 38 — Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları 4502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 22 nci maddesi gereğince, 4/4/2000 tarihli ve 24010 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan münhal müfettiş kadrolarına atanırlar.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

Geçici Madde 3 — 4502 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi gereğince; Şirkette 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 1 sayılı cetvelde istihdam edilen Müfettiş Yardımcıları, 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilme yönünde bir talepleri olmadığı takdirde, mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla birlikte istihdam edilmeye devam olunur.”

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı