Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Mayıs 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24398

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4667    Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4670    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2344    Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 

Yönetmelikler

— İl Özel İdareleri,Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav,Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82)

— İzmir İlinde Sınırları Belirtilen Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2001/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/184 (743 sayılı Kanun ile ilgili), K: 2001/57 sayılı Kararı

 

DÜZELTME (9/5/2001 tarihli ve 24397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakan Atanması ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4667

Kabul Tarihi : 2.5.2001

MADDE 1. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

MADDE 2. — Avukatlık Kanununun 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlığın amacı; hukukî münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

MADDE 3. — Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, (d) ve (e) bentlerinin harfleri sırasıyla (e) ve (f) olarak değiştirilmiştir.

d) Avukatlık sınavını başarmış olmak.

MADDE 4. — Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Adlî, idarî ve askerî yargı hâkimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşullar aranmaz.

Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hâkimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla, 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşulların dışında tutulurlar.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.

MADDE 5. — Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak,

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.

MADDE 6. — Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. — Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.

MADDE 7. — Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılması hakkındaki kararları, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya bulmama kararını ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı, Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idarî yargı merciine başvurabilir.

MADDE 8. — Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır. Avukat kimliği resmî belge niteliğindedir.

Hukuka, ahlâka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.

MADDE 9. — Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Hukuk alanında profesör ve doçentlik,

(e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.

MADDE 10. — Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarının son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.

MADDE 11. — Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16. — 3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.

MADDE 12. — Avukatlık Kanununun 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

Adalet Bakanlığının yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı, Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğinin verdiği kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idarî yargı merciine başvurabilir.

MADDE 13. — Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23. — Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu başkanı ve baro başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.

Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idarî makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.

MADDE 14. — Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25. — Baro yönetim kurulu, stajyer hakkında verilen raporları değerlendirir, gerektiğinde kurul üyelerinden birini görevlendirmek suretiyle yapılacak inceleme sonuçlarını da göz önünde tutarak staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin altı aya kadar uzatılmasına karar verebilir.

Yönetim kurulunun bu kararı kesindir.

MADDE 15. — Avukatlık Kanununun 26 ncı maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Stajyerlerin yapabileceği işler

Madde 26. — Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

MADDE 16. — Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27. — Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir.

Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekâletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesi kadardır.

Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.

Kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta kullanılır.

Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleri, kredi ödemelerinden arta kalan miktarın dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.

MADDE 17. — Avukatlık Kanununun mülga 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Sınav

Madde 28. — Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılır. Staj bitim belgesi almamış olanlar sınava kabul edilmezler.

MADDE 18. — Avukatlık Kanununun mülga 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Sınava gireceklerin tespiti

Madde 29. — Sınava girecek olanlara, stajyer listesinde yazılı oldukları baro yönetim kurulunca sınav başvuru belgesi verilir ve bunların listesi Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.

Avukatlık sınavında altı defa başarısızlığa uğrayan stajyer bir daha sınava giremez.

Stajyer, haklı ve geçerli bir mazereti olduğunun Türkiye Barolar Birliğince kabulü dışında staj bitim belgesinin verildiği tarihten itibaren dört yıl içinde sınava giriş haklarının tamamını kullanmak zorundadır.

MADDE 19. — Avukatlık Kanununun mülga 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Sınavın şekli ve konuları

Madde 30. — Avukatlık sınavının amacı, stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme yeterliliğini değerlendirmektir.

Sınav her yıl iki defa yapılır. Sınav tarihleri bir yılın imkân nispetinde iki eşit kısmına bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Sınav tarihlerinin tespiti ve duyurulması, sınav konuları, başarı puanı, giderleri gibi konular Türkiye Barolar Birliğince çıkartılacak yönetmelikte gösterilir.

MADDE 20. — Avukatlık Kanununun mülga 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Sınav sonuçları

Madde 31. — Sınav sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Türkiye Barolar Birliğine, ilgilinin barosuna ve stajyerlere bildirilir.

MADDE 21. — Avukatlık Kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34. — Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

MADDE 22. — Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

Ancak, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara mahallin en büyük mülkî idare amiri tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin bir aylık brüt tutarı kadar para cezası verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu cezalar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve Hazineye gelir kaydedilir.

MADDE 23. — Avukatlık Kanununa 35 inci maddeden sonra gelmek üzere 35/A maddesi eklenmiştir.

Uzlaşma sağlama

MADDE 35/A — Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir.

MADDE 24. — Avukatlık Kanununun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Çekinme hakkının kullanılması hukukî ve cezaî sorumluluk doğurmaz.

MADDE 25. — Avukatlık Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tayin olunan avukat, baro başkanı tarafından belirlenen ücret karşılığında işi takip etmek zorundadır.

MADDE 26. — Avukatlık Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa,

MADDE 27. — Avukatlık Kanununun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 40. — İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.

MADDE 28. — Avukatlık Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca durumu mahkemelere ve gerekli göreceği yerlere bildirir. Bu hükümler avukatlık ortaklığı hakkında da kıyasen uygulanır.

MADDE 29. — Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki iki cümle eklenmiştir.

Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği süresince avukatlık yapamazlar.

MADDE 30. — Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatların birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları

Madde 44. — Avukatlar, meslekî çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler.

A) Aynı büroda birlikte çalışma

Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın meslekî çalışmalarını bir büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticarî sayılmaz.

Birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında (Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılması zorunludur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi birlikte çalışanlarca belirlenir ve yazılı olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir.

B) Avukatlık ortaklığı

Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın bu Kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticarî sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına (Avukatlık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirlenir. Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu nev’i avukatlık ortaklıkları için ortakların baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu kuralın uygulanması mütekabiliyet esasına bağlıdır.

Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, kurucularının kayıtlı bulunduğu baro yönetim kurulu tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Yazılma istemi, ancak Kanuna ve tip ana sözleşmeye aykırılık gerekçesiyle reddedilebilir. Bu durumda 8 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır. Ana sözleşmenin bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

a) Ortakların hak ve borçları

1. Ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir. Ortakların payı, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kişilere devredilebilir. Ortakların pay devrinin sözleşme ile yasaklanması veya ortakların pay devrine onay vermemeleri, mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması halinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden diğer ortaklar tarafından payları oranında alınır. Bu işlemlerin üç ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, yönetmelikteki tasfiye hükümleri uygulanır.

2. Vekâletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı takip edecek avukatlara yetki belgesi verir.

3. Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez, üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz, tüzel kişilerin paylarını alamaz. Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler.

4. Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her türlü işlem, eylem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız sorumludur. Ortakların ve ortaklıkta çalışan avukatların meslekî görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına göre sorumlulukları saklıdır. Avukatlık ortaklıkları hakkında da bu Kanundaki disiplin işlem ve cezaları uygulanır.

5. Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır.

b) Uyuşmazlıkların çözümü

Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, bu Kanunun 167 nci maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.

c) Avukatlık ortaklığı tip ana sözleşmesinde bulunması gereken; ortakların kimlik bilgileri, ortaklığın unvanı ve adresi, ortaklık payları, ortaklar arasındaki ilişkiler, iş ve davalarla ilgili iş bölümü, yönetici ortakların yetkileri, ortaklığın yönetimi ve temsili, ortaklar kurulu, kurulun görev ve yetkileri, gelir ve giderin paylaşılması, denetim, ortaklıktan çıkma, çıkarılma, pay devri, ortaklığın sona ermesi, fesih, infisah ve tasfiye gibi hususların esas, şekil ve şartları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylanarak Resmî Gazete’de ilan edilen yönetmelikte düzenlenir.

MADDE 31. — Avukatlık Kanununun 45 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlar ve avukatlık ortaklıkları, bürolarında yalnız avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.

Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden avukat, ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma; avukatlık ortaklığı ilk defasında işten çıkarma, tekrarında ise avukatlık ortaklığı sicilinden silinme cezası ile cezalandırılır.

MADDE 32. — Avukatlık Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 46. — Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tâbi değildir.

Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

MADDE 33. — Avukatlık Kanununun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak, 164 üncü madde hükmü saklıdır.

MADDE 34. — Avukatlık Kanununun 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ayrıca her cezaevinde ve kolluk biriminde mesleğin onuruna ve önemine uygun bir görüşme yeri ayrılır. Bu yerlerin bakım ve onarımı ilgisine göre Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca yaptırılır.

MADDE 35. — Avukatlık Kanununun 55 inci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır.

Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

MADDE 36. — Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.

Vekâletnameler Türkiye için tek tip olup, vekâletnamenin biçim ve içeriği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanır.

MADDE 37. — Avukatlık Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamaz.

MADDE 38. — Avukatlık Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir.

MADDE 39. — Avukatlık Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 61. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık soruşturması, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır.

MADDE 40. — Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.

MADDE 41. — Avukatlık Kanununun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 65. — Genel kurulca belirlenen yıllık kesenek, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde ödenmeyen yıllık keseneğe aylık yüzde beş gecikme zammı uygulanır.

Yıllık kesenek borcu ödenmedikçe avukat baro genel kuruluna katılamaz, seçme ve seçilme haklarını kullanamaz.

Yıllık keseneği, tebligata rağmen, kabule değer bir sebep olmaksızın ödememekte direnen avukatların ve avukatlık ortaklıklarının adları, yönetim kurulu kararıyla borçlarını gecikme zammıyla ödeyinceye kadar levha ve sicilden silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir. Bu durumda olan avukat ve avukatlık ortaklıklarının borçları yasal yollardan alınır.

MADDE 42. — Avukatlık Kanununun 71 inci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme

Madde 71. — Levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararını avukatın veya avukatlık ortaklığının kayıtlı olduğu baronun yönetim kurulu verir.

Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle birlikte kendisinin dinlenmesi veya dinlenmek üzere yapılan çağrıya süresi içinde uymamış olması şarttır. Avukatlık ortaklığı hakkında da karar verilmesi için ortaklık tarafından görevlendirilecek bir ortağın dinlenmesi veya yapılan çağrıya uyulmamış olması gereklidir.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı avukat veya avukatlık ortaklığı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar ilgili avukat veya avukatlık ortaklığı avukatlık faaliyetini devam ettirme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar avukatın veya avukatlık ortaklığının görevini sürdürmesinde sakınca görülmesi halinde baro yönetim kurulunun istemi ile baro disiplin kurulu avukatı veya avukatlık ortaklığını geçici olarak işten yasaklayabilir.

MADDE 43. — Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya büronun kapatılmış yahut baro bölgesi dışına nakledilmiş bulunması, uyarıya rağmen kayıtlı olduğu baro dışında sürekli olarak avukatlık yapan avukatın çalışmasını sürdürdüğü baroya kaydını yaptırmaması,

d) Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık keseneklerinin veya staj kredilerinin tebligata rağmen geri ödenmemesi,

MADDE 44. — Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Baro yönetim kurullarının bu maddeye dayanarak verdiği karara karşı avukat, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

MADDE 45. — Avukatlık Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlikte çalışan avukatların büroları ve avukatlık ortaklıkları listede ayrıca belirtilir.

MADDE 46. — Avukatlık Kanununun 76 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

MADDE 47 — Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bölgesi içinde en az otuz avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. Kurulmuş olan barolarda avukat sayısının otuzun altına düşmesi halinde de ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurulmasına ve merkezlerinin belirlenmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. Türkiye Barolar Birliği yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayıtlı avukatların listesini düzenleyerek bunlardan en kıdemli avukatı, yeni baroyu kurmakla görevlendirir. Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi halinde baroyu üç ay içinde seçime götürmek kaydıyla aynı kurul oluşturulur.

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu Adalet Bakanlığına bildirir.

MADDE 48. — Avukatlık Kanununun 78 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı kırktan az olan barolarda disiplin kurulu üyeliği ile denetçilik bir kişide birleşebilir.

MADDE 49. — Avukatlık Kanununun 81 inci maddesinin (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.

MADDE 50. — Avukatlık Kanununun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 84. — Genel Kurulun olağan toplantısının yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yeri, baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.

MADDE 51. — Avukatlık Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir.

MADDE 52. — Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. Şu kadar ki, bu erteleme onbeş günü aşamaz. Bu toplantıda, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az üçte bir, dörtyüze kadar olanlarda (dörtyüz dahil) beşte bir ve dörtyüzden fazla olanlarda onda bir üye katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz.

MADDE 53. — Avukatlık Kanununun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

77 nci madde hükmüne dayanılarak görevine son verilenler, yapılacak ilk genel kurulda baro organlarına aday olamazlar.

MADDE 54. — Avukatlık Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkraya aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri, baro başkanının çağrısı üzerine toplanır. Ardı ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üyenin yönetim kurulu kararı ile üyeliği düşürülür.

İtiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz.

MADDE 55. — Avukatlık Kanununun 95 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3), (4), (5), (7) ve (15) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (19), (20), (21) ve (22) numaralı bentler eklenmiştir.

3. Baro levhasını düzenlemek, avukatların listesini ve avukatlık ortaklığı sicilini tutmak,

4. Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak,

5. Levhaya yazılı avukatlar arasında, avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla iş sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak, ücret uyuşmazlıklarında sulha davet etmek,

7. Baro mallarının idaresi hakkında raporlar hazırlayarak genel kurula hesap vermek ve bütçeyi hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,

15. İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeleri düzenlemek,

19. Baro bölgesindeki adliye merkezlerinde temsilcilikler kurmak,

20. 167 nci maddede belirtilen Hakem Kuruluna katılacak avukat hakemleri seçmek,

21. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

22. Avukatlık ortaklığı anasözleşmesinin, tip anasözleşmeye uygunluğunu incelemek ve avukatlık ortaklığı siciline tesciline karar vermek.

MADDE 56. — Avukatlık Kanununun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasına "Ancak, görev süresi iki dönemden fazla olamaz." cümlesi eklenmiş ve maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Baro başkanı, levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli avukatlar arasından gizli oyla seçilir. Üye sayısı yüzden az olan barolarda kıdem şartı aranmaz.

90 ıncı maddenin ikinci ve altıncı fıkraları hükümleri, baro başkanının seçimi hakkında da kıyasen uygulanır.

MADDE 57. — Avukatlık Kanununun 105 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Disiplin kurulu seçimden sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir kâtip seçer. 90, 92 ve 94 üncü maddeler hükümleri, disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

MADDE 58. — Avukatlık Kanununun 109 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluştur.

MADDE 59. — Avukatlık Kanununun 110 uncu maddesine aşağıdaki (17) nci bent eklenmiş ve (17) nci bent (18) inci bent olarak değiştirilmiştir.

17. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

MADDE 60. — Avukatlık Kanununun 111 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkrasına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı, protokolde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

Ancak, görevine son verilen organın Birlik Yönetim Kurulu olması halinde yeni seçilenlerin görevine başladığı tarihe kadar bu organın görevleri, kararı veren mahkemece son genel kurul delegeleri arasından görevlendirilecek en az üç avukat tarafından geçici yönetim kurulu sıfatıyla yürütülür.

MADDE 61. — Avukatlık Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel Kurul, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.

Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile bildirilir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde, yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.

MADDE 62. — Avukatlık Kanununun 117 nci maddesinin (10) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10. Bu Kanunun 49 ve 75 inci maddelerinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

MADDE 63. — Avukatlık Kanununun 121 inci maddesinin (8), (11) ve (18) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (20) numaralı bent eklenmiştir.

8. Avukatların, aynı büroda birlikte çalışanların ve avukatlık ortaklıklarının kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip anasözleşmesini hazırlamak, avukatlık ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki belgelerini düzenlemek ve bastırmak,

11. Bu Kanunun 31, 44, 54 ve 77 nci maddeleri ile 83 üncü maddesinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

18. Meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak,

20. Avukatlık sınavı ile ilgili olarak Birliğe verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 64. — Avukatlık Kanununun 125 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Gerekli hallerde baro başkanlarını görüşlerini almak üzere toplantıya çağırır.

MADDE 65. — Avukatlık Kanununun 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 134. — Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

MADDE 66. — Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı bendinin sonuna bir cümle eklenmiştir.

4. İşten çıkarma, avukatın veya avukatlık ortaklığının üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere meslekî faaliyetlerinin yasaklanmasıdır.

Avukatlık ortaklığı için de baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir.

MADDE 67. — Avukatlık Kanununun 138 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmedikçe disiplin kovuşturmasına konu olamaz. Staj dönemi bu hükmün dışındadır.

MADDE 68. — Avukatlık Kanununun 141 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Yönetim kurulu, soruşturma maksadıyla her türlü adlî ve idarî mercilerden bilgi ve belge isteyebilir, ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip, inceleyebilir.

MADDE 69. — Avukatlık Kanununun 142 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birinci fıkra gereğince yapılan itiraz üzerine, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazın reddine dair kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

MADDE 70. — Avukatlık Kanununun 144 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi üzerine, disiplin kurulu, incelemesini evrak üzerinde yapar. Disiplin kuruluna gönderilen dosya içinde avukatın sicili de bulunur. Avukatın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak yapılır.

MADDE 71. — Avukatlık Kanununun 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, baroya bildirdiği büro adresine tebligat yapılamayan avukatın ayrıca çağrılması ve dinlenmesi zorunlu değildir.

MADDE 72. — Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutuklama müzekkeresi çıkarılan ve" ibaresi metinden çıkarılmış ve ikinci fıkrasındaki "Bakanlığın" ibaresi de "Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 73. — Avukatlık Kanununun 156 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşten yasaklanma kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel olmayan bir ceza verilmiş olması hallerinde kendiliğinden kalkar.

MADDE 74. — Avukatlık Kanununun 157 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. Şu kadar ki, uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar kesin olup, Bakanlığın onayına tâbi değildir.

8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

MADDE 75. — Avukatlık Kanununun 158 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu kurullar disiplin cezalarının verilmesinde; avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ilkelerini göz önünde tutarlar.

MADDE 76. — Avukatlık Kanununun onbirinci kısmının başlığı ile 163 üncü maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlık Sözleşmesi

Avukatlık sözleşmesinin kapsamı

Madde 163. — Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir.

Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizliği ileri sürülemez. Yokluk halleri hariç, avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.

MADDE 77. — Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlık ücreti

Madde 164. — Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.

Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgarî ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgarî ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde onbeşi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

MADDE 78. — Avukatlık Kanununun 165 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 165. — İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.

MADDE 79. — Avukatlık Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

İş sahibinin iflası halinde avukatın vekâlet ücreti alacağı da rüçhanlıdır. Ancak, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır.

MADDE 80. — Avukatlık Kanununun 167 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözümü

Madde 167. — Avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklar, hukukî yardımın yapıldığı yer barosu hakem kurulunca çözümlenir. Hakem kurulu, baronun bulunduğu yargı çevresinin en kıdemli asliye hukuk hâkimi ile baro yönetim kurulunca seçilecek, yönetim kuruluna seçilme yeterliliğini taşıyan iki avukattan oluşur. Kurula asliye hukuk hâkimi başkanlık eder. Seçilen kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye kurula yeniden seçilebilir.

Hakem ücretinin yarısının dava ile birlikte yatırılması zorunludur. Hakem kurulunca verilen ve kesinleşen karardan bir örnek, avukatın bağlı bulunduğu baroya gönderilir.

Hakem işlerinde 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 527, 529, 532, 533/1 ve 536 ncı maddeleri dışında tahkime ilişkin hükümleri uygulanır. Hakem işleriyle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğince çıkartılacak Baro Hakem Yönetmeliğinde düzenlenir.

MADDE 81. — Avukatlık Kanununun 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 168. — Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgarî hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.

Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

MADDE 82. — Avukatlık Kanununun 169 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 83. — Avukatlık Kanununun 171 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

MADDE 84. — Avukatlık Kanununun 176 ncı maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adlî yardımın kapsamı

Madde 176. — Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

MADDE 85. — Avukatlık Kanununun 177 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adlî yardım bürosu

Madde 177. — Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan adlî yardım bürosu tarafından yürütülür. Baro yönetim kurulu, ayrıca baro merkezi dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı adlî yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, baro yönetim kurulunun gözetimi altında çalışırlar.

MADDE 86. — Avukatlık Kanununun 178 inci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adlî yardım istemi

Madde 178. — Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.

Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro başkanının vereceği karar kesindir.

MADDE 87. — Avukatlık Kanununun 179 uncu maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adlî yardımın yapılışı

Madde 179. — Adlî yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya birkaç avukatı görevlendirir. Görevlendirilen avukat, görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen vermemesi veya vekâletname vermekten kaçınmasıyla sona erer.

Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödemek zorundadır.

Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.

18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlardaki adlî yardıma ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 88. — Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Büronun gelir ve giderleri

Madde 180. — Adlî yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) İki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde üçü ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde üçü,

b) Baroya düşecek paylar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,

c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d) Adlî yardım görevinden çekilen avukatların yatıracağı ücret,

e) Adlî yardımla görevlendirilen avukatın aldığı ücretin yüzde onu ile davadan haklı çıkan adlî yardımdan yararlanan kişinin avukat ücretinden başka, yararlandığı kısmın yüzde beşi.

Büronun giderleri şunlardır:

a) Adlî yardımla görevlendirilen avukatlara gerektiğinde ödenecek ücretler,

b) Büroda görevlendirileceklere ödenecek ücretler,

c) Büro giderleri ve diğer giderler.

Adlî yardım bürolarının gelir ve giderleri büro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümde kalan gelir fazlasının bir sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.

Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye Bakanlığınca her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Bu paralar, münhasıran adlî yardım için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu paraların barolar arasındaki dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin hususlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 89. — Avukatlık Kanununun 181 inci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yıllık çalışma raporu ve yönetmelik

Madde 181. — Adlî yardım bürosu, çalışmalarını her yıl sonu düzenleyecekleri bir raporla baro yönetim kuruluna bildirir. Raporun bir örneği baroca Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Adlî yardım bürosunun kuruluşu, görevlendirilecek avukatların ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, büronun işleyişi, denetimi gibi konular Türkiye Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

MADDE 90. — Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 182. — Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile Kanunun uygulanabilmesi için yönetmelikte yer alması gereken diğer konuları kapsayan yönetmelikler Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Yönetmelikler Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşerek yürürlüğe girer. Ancak, Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı yönetmelikleri bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu yönetmelikler, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış sayılarak yürürlüğe girer, aksi halde onaylanmamış sayılır ve sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

MADDE 91. — Avukatlık Kanununun 185 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 92. — Avukatlık Kanununun 190 ıncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesi hükmü barolar hakkında uygulanmaz.

MADDE 93. — Avukatlık Kanununun 195 inci maddesinde yer alan "üçte ikisi" ibaresi "dörtte üçü" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 94. — Avukatlık Kanununun ek 2 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yurt dışında temsil

Ek Madde 2. — Avukatlar, Türkiye Barolar Birliğini veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere Adalet Bakanlığına bilgi vermek suretiyle katılabilirler.

MADDE 95. — Avukatlık Kanununun ek 3 üncü maddesinin ikinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı avukatlardan genel kurula katılma hakkına sahip avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dörtyüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy verme işi saat onyedide sona erer.

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama tespit etmesi halinde; bu tespite konu olan organla sınırlı olmak üzere seçimlerin iptaline karar verir. Bu takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

MADDE 96. — Avukatlık Kanununun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dava vekillerinin, mesleklerini icra edebilmeleri için, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan bir listeye yazılmaları şarttır. Listeye yazılmak için yapılan başvuru üzerine barolar, istemin kabul veya reddine dair kararlarını bir ay içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmez yahut ret kararı verilir ise ilgili şahıs; karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonunda, istem reddedilmiş ise ret kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla getirilen avukatlık staj sonu sınavına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımından sonra avukatlık stajına başvuruda bulunanlar hakkında uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen diğer işlerde bulunulması sebebine dayanılarak, yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde aynı sebeple baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair baro yönetim kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde avukatlıkla birleşmeyen işlerinden ayrılmış olmaları ve başkaca engellerin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar. Bu şekilde avukatlık stajı yaptıktan sonra baro levhasına yazılmış bulunanların da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca engellerinin bulunmaması şartı ile kayıtları silinmez. Adları staj listesinden silinenler, avukatlıkla birleşmeyen işlerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj listesinden silinmesi gerekenler hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğraştıkları sırada avukatlık stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakkında;

a) Cezaî takibat yapılmaz,

b) Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.

Hükmolunan cezalar ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir.

Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukat ve avukat stajyerleri hakkında, bu mahkûmiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edilmemeye ve ruhsatnameleri geri alınmak suretiyle iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmeye dair hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş olan barolar hakkında 77 nci maddenin bu Kanunla değişik birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince düzenlenecek yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkartılır.

MADDE 97. — Bu Kanunun 9 uncu maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra, 22 nci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 98. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/5/2001

—— • ——

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4670

Kabul Tarihi : 3.5.2001

MADDE 1. — 16.5.1990 tarihli ve 3646 sayılı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kuruluş ve hibe ediliş amaçları doğrultusunda kullanılması zorunlu bulunan yetiştirme ve deneme çiftliklerinden Bandırma-Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Lalahan-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Yerköy-Tiftik Keçisi Araştırma Enstitüsü ve Konya/Ereğli-Koyunculuk Üretme İstasyonuna ait bina, tesis ve araziler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/5/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-7379

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Mayıs 2001 tarihinde Yugoslavya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Mayıs 2001

39-06-73-2001-328

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7379 sayılı yazınız.

rüşmelerde bulunmak üzere, 10 Mayıs 2001 tarihinde Yugoslavya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2001/2344

22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar’da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 2/5/2001 tarihli ve 24191 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

E. MUMCU

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

7/5/2001 Tarihli ve 2001/2344 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — 27/11/1999 tarihli ve 99/13648 sayılı Kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan “%17” oranı “%18”, (d) bendinde yer alan “%25” oranı “%26” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Bu Karar 15/5/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından :

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılanlar, kanunlarla veya kanunların açıkça verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan tüzük veya yönetmelikleri çerçevesinde atanan denetim elemanları ile özel tüzük veya yönetmelikleri çerçevesinde yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra atanan mahalli idareler denetim elemanları, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlara "murakıp" unvanı, (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlara "ekonomist" unvanı eklenmiş ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Zabıta Hizmetleri Grubu;

1) Zabıta amiri,

2) Zabıta başkomiseri,

3) Zabıta komiseri,

4) Zabıta komiser yardımcısı,

5) Zabıta memuru.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla; ilgili kurumlar her yıl nisan ayı sonuna kadar yükselme eğitimine tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valilikler, kendilerine ulaşan bilgilere göre, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere görevde yükselme eğitim programını hazırlar ve uygular. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen konuları kapsayacak şekilde ve anılan madde de belirtilen ağırlığa göre programlanır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Valiliklerin düzenleyecekleri eğitim programları % 60’ı (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.’’

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için kurumlarınca yaptırılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Başkanlığına yaptırılır.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 — Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile mahalli mülki amir tarafından belirlenecek diğer üyelerden teşkil eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden öğrenim ve görev veya unvanlarından daha düşük seviyede olamaz.

Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu, kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13 — Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (k) bendine “Zabıta başkomiseri” ibaresinden önce gelmek üzere “Zabıta amiri” unvanı eklenmiştir.

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Eğer kurumda kadrosu varsa 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az iki yıl, (2) numaralı alt bentte yazılı kadrolar yok ise (3) numaralı alt bentte yazılı kadrolarda en az 3 yıl çalışmış olmak veya (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan kadrolardan hiçbiri yok ise atamanın yapılacağı kadronun olduğu birimde en az 4 yıl çalışmış olmak.”

“2) Eğer kurumda kadrosu varsa (3) numaralı alt bentte yer alan kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak, kurumda (3) numaralı alt bentte sayılan kadrolar yok ise atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu birimde en az dört yıl çalışmış olmak.”

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kurumlarda müfettiş, kontrolör, iktisat müfettişi ve murakıp unvanı ile görev yapanların bu Yönetmelikte yer alan hizmet gruplarına atanmalarında sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı aranmaz.”

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir.

Ek Madde 1 — Diğer personel kanunlarına tabi personel iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmak isteyenleri, Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara öğrenim durumlarına ve kazanılmış unvanları dikkate alarak eğitime ve sınava tabi tutmadan naklen atayabilir. Bu görevlere atanmalarında aynı unvanın olmaması halinde, öğrenim durumu ve kazanmış olduğu unvanla birlikte atanacağı unvan ile ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınır. İlk defa açıktan atanacaklarda bu Yönetmelik uygulanmaz."

Ek Madde 2 — Boş kadro olmaması nedeniyle görevde yükselme eğitimi ve sınavı açılamaması durumunda; nüfusa bağlı olarak değiştirilmesi gereken ve birbirinin alternatifi olan kadro unvanları için boş kadro şartı aranmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılabilecektir. Görevde yükselme sınavında başarılı olanların başarılı olduklarına dair belgeler, kadro ihdası amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde kadro cetvellerine eklenecektir.”

Yürürlük

MADDE 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Balıkesir Üniversitesinden :

Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 —Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, “Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite : Balıkesir Üniversitesini,

Rektör : Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

Merkez : Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

İfade eder.

Merkezin Görevleri

Madde 3 —Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:

a) Genel olarak Temel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri alanlarında her çeşit bilimsel araştırma, deney, uygulama ve incelemeler yapmak,

b)Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliği oluşturmak,

c)Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların düzenleyeceği ortak projelere katılmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelecek her türlü proje, analiz, ölçüm, fizibilite etüdü gibi talepleri karşılamak; Bilim ve teknoloji alanlarında danışmanlık hizmeti sunmak,

e) Bilim ve teknoloji alanlarında kitap, doküman temin etmek ve veri bankası oluşturmak,

f)Temel bilimler ve mühendislik alanlarında üniversite öğretim elemanları tarafından yürütülecek araştırma projelerini desteklemek,

g)Merkezin faaliyeti ile ilgili olarak her türlü yayın yapmak.

Merkezin Yönetim Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a)Merkez Müdürü,

b)Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 5 —Merkez Müdürü Balıkesir Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı atayabilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Yardımcıların görevi müdürün görevi bitince sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri müdürlüğe vekalet eder.Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi araştırma fonunun desteklediği projeler ile Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar.

Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun kararlarını uygulamak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanuna uygun olarak yapmak, çalışmaları denetlemek,

b)Merkez çalışmaları hakkında Rektöre bilgi sunmak,

c)Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçesiyle bildirmek,

d)Merkezin döner sermayeler kapsamındaki hizmetlerinde döner sermaye işletmeleri ile Merkez arasında koordinatörlük yapmak.

Müdür, Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin denetlenmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdür tarafından önerilen sekiz aday arasından Rektör’ün atayacağı dört öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi öğretim üyesinden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu üyeliği süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenileri atanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkez Laboratuvarlarında bulunan aletlerin üniversite içi ve dışı kullanımına ilişkin esasları belirlemek,

b)Merkezin çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

c)Merkezin yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin çalışma raporlarını hazırlamak, ilgili denetimleri yapmak,

d)Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak,

e)Amaçların gerçekleşmesi için gerekli kararları almak,

f)Gerekli görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapmak.

İta Amiri

Madde 7 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devrebilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8 —Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9 —Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 1/2/1989 tarih ve 20067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav,Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı birimlere yatay geçiş,Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde İngilizce Hazırlık Sınıfından sonra, bir eğitim-öğretim yılı öğrenim görmüş ve Genel Not Ortalaması en az 2,80 olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak ve üniversiteden ilişiği kesilmiş olmamak kaydıyla Fakültesinde yahut Yüksekokulundaki başka bir bölüme geçiş için başvurabilirler. Bu başvurunun işleme konulabilmesi için öğrencinin;

a)Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde, başvurusunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapması,

b)Bulunduğu programda almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olması,

gereklidir.

Diğer bir üniversiteden yahut üniversite içinden aynı bölümüne; veya üniversite içinden farklı bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre kanun ile belirlenen azami süreyi aşamaz.

Bölümlerarası geçişler için ayrılacak kontenjanlar, geçiş yapılacak bölümün giriş kontenjanının % 5’ini geçmeyecek biçimde ilgili fakülte veya yüksekokulun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Geçiş başvuruları, öğrencinin geçmek istediği Bölümün görüşü alınarak ilgili fakülte ya da yüksekokulun Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı bölümün kontenjanı dahilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. Başarı derecesinin belirlenmesinde ÖSYS Puanı ve Genel Not Ortalaması eşit oranda dikkate alınır.

Üniversite içinden ya da dışından geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almış oldukları derslerin hangilerinin geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl, bölümün önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Karadeniz Teknik Üniversitesi birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer Yükseköğretim Kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde, öğrencinin intibakı yapılır. Her 17 kredilik muafiyet için azami öğrenim süresinden bir yarıyıl düşülür.

Meslek Yüksekokulu mezunlarının Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri,Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilere, üç yarıyılı geçmemek üzere ek intibak programları düzenlenebilir. Bu öğrencilerin kullanacağı öğrenim süreleri ve ders intibakları ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 3 —Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölümlerde her yarıyılda okutulan toplam ders saatinin % 30’unu geçmemek şartıyla bazı dersler İngilizce okutulabilir.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

İzmir Valiliğinden :

Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar

Karar No : 2001/2

Karar Tarihi : 4/4/2001

İzmir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 31/3/2001 tarihinde almış olduğu Kararın 13 üncü maddesine istinaden 1/5/2001 - 15/10/2001 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş-çıkışlar İzmir Valiliği tarafından 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca yasaklanmıştır.

I — Giriş ve Çıkışların Yasaklandığı Alanlar :

1 – Ormanın adı

: Çiçekli

Ormanın İlçesi

: Bornova

Sınırları

 

Kuzeyi

: Manisa il hududu

Doğusu

: Yakaköy, Porsuktepe

Güneyi

: Bornova mezarlığı, Palamut mevkii, İbrahim Çolakoğlu Çiftliği

Batısı

: Kurudere Köyü, Karaçam Köyü ile çevrili orman alanı.

İçindeki Köyler

: Kurudere, Karaçam, Sarnıç, Beşyol, Yakaköy, Çiçekli.

2 – Ormanın adı

: Atatürk Ormanı

İlçesi

: Karşıyaka

Hudutları

: Gümüşpala, Bayraklı, Doğançay ile çevrili alan.

3 – Ormanın adı

: Karacadağ

İlçesi

: Menderes

Hudutları

 

Kuzeyi

: Değirmendere, İrbizlik, Tahtalı barajı yolu

Doğusu

: Ahmetli, Değirmendere asfaltı

Güneyi

: Gümüldür, Özdere, çile köyleri

Batısı

: Dereboğazı deresi.

İçindeki Köyler

: Karacadağ, Yeniköy, Çamönü, Değirmendere, Özdere, Çile, Gümüldür.

4 – Ormanın adı

: Kavaklıdere

İlçesi

: Bornova

Hudutları

 

Kuzeyi

: İzmir-Ankara asfaltı

Doğusu

: Kızılüzüm köyü

Güneyi

: Kırıklar, Kaynaklar köyü

Batısı

: Kavaklıdere köyü

İçindeki Köyler

: Kızılüzüm, Kavaklıdere, Kaynaklar.

5 – Ormanın adı

: Dikmendağı

İlçesi

: Seferihisar

Hudutları

 

Kuzeyi

: Yeniköy-Orhanlı yolu

Doğusu

: Keler, Çamköy, Şaşal

Güneyi

: Gümüldür-Kuşadası asfaltı

Batısı

: Orhanlı-Ürkmez eski yolu

İçindeki Köyler

: Yeniköy, Orhanlı, Kuyucak, Payamlı, Ürkmez, Gümüldür, Çamköy, Keler, Şaşal.

6 – Ormanın adı

: Çatalkaya

İlçesi

: Narlıbahçe

Hudutları

 

Kuzeyi

: Narlıdere-Çeşme yolu

Doğusu

: Radarlar-Eski İzmir asfaltı

Güneyi

: Tekkedağı-Burçakalan sırtı

Batısı

: Abdullahağa askeri birliği-Çatalkaya, Tekkedağı

İçindeki Köyler

: Tırazlı, Uzundere, Narlıdere, Bolçova.

7 – Ormanın adı

: Başpınar

İlçesi

: Menderes

Hudutları

 

Kuzeyi

: Tekkedağı, Burçakalan tepe, Kömür madeni, Belen

Doğusu

: Köm.Mad.Bel. Akçaköy, Çatalca, Künerlik, Örentepe

Güneyi

: Kayaboğazı, Karakaya gediği, Çubuklutepe sırtı

Batısı

: Tekkedağı, Somalıktepe, Malkayatepesi, Kayaboğazı

İçindeki Köyler

: Çatalkaya, Görece, Akçaköy, Dereköy, Künerlik, Menderes.

8 – Ormanın adı

: Foça ormanı

İlçesi

: Foça (Foça-yeni Foça asfaltının sağı ve solu).

9 – Ormanın adı

: Uzunkuyu

İlçesi

: Urla

Hudutları

 

Kuzeyi

: Çeşme asfaltı

Doğusu

: Urla içmeleri, Yağcılar, Ömer Ali Çiftliği

Güneyi

: Kırandağı, Düverli limanı, İskender Yumlu Çiftliği

Batısı

: Zeytineli köyü yolu

İçindeki Köyler

: Uzunkuyu, Zeytinler, Zeytineli, Demircili, Yağcılar, Urla.

10 – Ormanın adı

: Parsa

İlçesi

: Kemalpaşa

Hudutları

 

Kuzeyi

: Yiğitler köyü-Turgutlu asfaltı

Doğusu

: Kurtdedetepe, Hamzababa deresi

Güneyi

: Köseoğlu tepe, Çaldağı, Sarıkaya tepe, Akçaoluk tepe sırtları

Batısı

: Köseoğlu tepe, Sarıkaya sırtı, Sofular deresi

İçindeki Köyler

: Yiğitler, Bağyurdu beldesi, Sarılar köyü, Sinancılar, Zeamet,

 

Hamzababa, Kurudere.

11 – Ormanın adı

: Fındıklıdere-Çağlan civarı-Ağaçlandırma sahası

İlçesi

: Bergama

Hudutları

 

Kuzeyi

: Karakaya, Adamasılan mevkii, Dedetepe Köplüce mevkii

Doğusu

: Bergama, Kozak asfaltı, İncecikler köyü, Mersinliktepe, Bakacıktepe, Gürçambeli mevkii, Komşu kayası, Bağlarbaşı tepe

Güneyi

: Geyiklitepe, Çakırlar, Yerli Tahtacı Köyü, Bergama-Kozak asfaltına ulaştığı mevkii.

Batısı

: Yelli gedik tepe, Armutlubelen, Davulcabelen, Yılanlı, Çamlı

İçindeki Köyler

: Çakırlar, Yerlitahtacı, Kapukaya, İncecikler, Avunduruk.

12 – Ormanın adı

: Kırkgeçit-Çatalçam

İlçesi

: Kınık

Hudutları

 

Kuzeyi

: Işıklar köyü, Poyracık kasabası, Kınık

Doğusu

: Dallıdere, Morukluk, Büyüktepe

Güneyi

: Moruklu Büyüktepeden itibaren batıya doğru Pilavlıtepe, Killitepe, Beşiktaş tepeleri birleştiren sırt, buradan güney istikametine uzanan ve damdereye inen sırt. Damdereden Dağtepeye çıkan sırt. Dağtepeden batıya doğru Karataştepe, Killitepe ve buradan Kırkgeçit deresine inen ana Germekaya sırtı.

Batısı

: Değirmendere, Ortaburuncuk, Arablıçeşmederesi, Karalıkdere ile Dağyoludere arası

İçindeki Köyler

: Poyracık Kasabası, Işıklarköyü, Kınık, Karatekeli, Kodukburun, Yayaköy, Kocaömerli.

13 – Ormanın adı

: Karadere

İlçesi

: Kınık

Hudutları

 

Kuzeyi

: Hamzahocalı köyü, ziraat arazileri

Doğusu

: Çerkezöldürendere, Aziziye mahallesi, Taştepe mahallesi, Kocaboğazdere, Arapdere

 

 

Güneyi

: Değirmencieli

Batısı

: Değirmencieli köy yolu

İçindeki Köyler

: Hamzahocalı, Değirmencieli.

14 – Ormanın adı

: Yamanlar-Karagöl

İlçesi

: Karşıyaka-Menemen

15 – Ormanın adı

: Meryemana

İlçesi

: Selçuk

Hudutları

 

Kuzeyi

: Efes Harabeleri dışarıda kalmak üzere harabelerin batı hududu

Doğusu

: Selçuk-Aydın asfaltının Meryemana yol ayrımından itibaren Çamlık mevkii.

Güneyi

: Aydın il hududu

Batısı

: Selçuk-Kuşadası Efes harabelerinden itibaren Aydın il sınırı

16 – Ormanın adı

: Mehmetler

İlçesi

: Tire

Hudutları

 

Kuzeyi

: Mehmetler, Halkapınar köyü

Doğusu

: Üzümler, Küçükkale köyleri

Güneyi

: Aydın il hududu

Batısı

: Halkapınar, denize bakan tepe mevkii

İçindeki Köyler

: Mehmetler, Halkapınar, Üzümler, Küçükkale.

17 – Ormanın adı

: Korucuk

İlçesi

: Bayındır-Torbalı

Hudutları

 

Kuzeyi

: Sınır burnu, Akkaya tepe, İmam mezarı tepe, Tomba tepe

Doğusu

: Başdeğirmenderesi, Karabıyıkdere

Güneyi

: Gurgurdağı, Karataş tepe, Kilistepe, Küllüktepe, Armuttepe

Batısı

: Sınırburnu, Karakızlar, Korucuk, Gurgurdağı

İçindeki Köyler

: Karaot, Karakızlar, Korucuk, Çakallar, Düverlik, Ormanköy, Helvacı Kızılcaova köyü, Yukarıpınardere köyü, Dernekli, Kavaklar köyü.

18 – Ormanın adı

: Nif dağı

İlçesi

: Kemalpaşa

Hudutları

 

Doğusu

: Kemalpaşa-Torbalı karayolu

Batısı

: Kemalpaşa ilçesi hudutları

Kuzeyi

: Kemalpaşa-İzmir yolu

Güneyi

: Manastırderesi

İçindeki köyler

: Kızılüzüm, Kemalpaşa deresi, Karadere, Vişneli.

19 – Ormanın adı

: Kartal Ormanı

İlçesi

: Dikili

Hudutları

: Çağlan köyü ile Kozak bölgesi hududu arasında kalan ağaçlandırma sahaları

İçindeki Köyler

: Çağlan Soğancı.

 

II — Giriş ve Çıkışlarının Yasaklandığı Alanlarda Alınacak Önlemler :

a) Yukarıda sınırları belirtilen alanlara giriş-çıkış yapmak, kenarlarında mola vermek ve piknik yapılmasının yasaklanmasına,

b) Yasaklanan sahalarda ve çevresinde av yapılmamasına,

c) Orman köylülerinin bağ ve bahçelerine gidiş ve gelişleri ile ilgili olarak köy muhtarlıkları tarafından uygulanmasına ve kontrollu bir biçimde sağlanmasına,

d) İş bu alanlar çerçevesinde bulunan köy yolları ve karayolları üzerinde seyreden araç sürücülerinin ilgililer tarafından ormanların hassasiyetleri hususunda uyarılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Sayfa Başı


DÜZELTME

 

9/5/2001 tarihli ve 24397 sayılı Resmî Gazete’nin 25 inci sayfasında yayımlanan, Bakan Atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı yazısının ikinci satırında “Zeki ÇAKAN’ın” şeklinde yer alan ibare, “Zeki ÇAKAN,” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı