KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4704       

 

Kabul Tarihi : 29.6.2001      

 

MADDE 1. – 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticarî eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından yanlış beyanda bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz.

MADDE 2. – 1918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

III- İthali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, her ne şekilde olursa olsun gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç edenler veya bunlara teşebbüs edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve çıkış eşyasında FOB kıymeti, giriş eşyasında ise gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. Ayrıca suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse beş milyar liradan az olmayan bir meblağ ilave olunur.

MADDE 3. – 1918 sayılı Kanunun mülga ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ek Madde 3. – Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık ve bilişim alanında suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar iki kat olarak uygulanır.

MADDE 4. - 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 10. - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen eşyayı, izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler veya süresi içinde serbest dolaşıma sokmayanlar hakkında, eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.

EK MADDE 11. - Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir.

MADDE 5. – 1918 sayılı Kanunun; 12 nci maddesinde yer alan “on lira” ibaresi “ellimilyon lira”, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzbin liradan” ibaresi “iki milyar liradan”, ikinci fıkrasında yer alan “ellibin liradan” ibaresi “bir milyar liradan”, 32 nci maddesinde yer alan “yüzbin liradan” ibaresi “ikimilyar liradan”, 35 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(1.000) liradan” ibaresi “yüzmilyon liradan”, 44 üncü maddesinde yer alan “(2.500) liradan” ibaresi “ikiyüzmilyon liradan” ve “(10.000) liraya” ibaresi “sekizyüzmilyon liraya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6. –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. –  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.