Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Ağustos 2002

CUMA

Sayı : 24834

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4769    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu

4770     Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

TBMM Kararı

745     Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2002/4464     Dünya Sağlık Teşkilatı Anasözleşmesi’nin 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2002/4330     Iğdır Valisi Mustafa Tamer’in Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

2002/4504     Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığına, Ömer Arasıl’ın Atanması Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketi Pazarlama ve Satış Yönetmeliği

— Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelik (78/1031/AT)

— Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/44)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/45)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/46)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/47)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/48)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/51)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/52)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/53)

 

Sirkülerler

— Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2002/2004 Av Dönemine Ait 35/1 Numaralı Sirküler

Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2002/2004 Av Dönemine Ait 35/2 Numaralı Sirküler


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu

Kanun No. 4769

Kabul Tarihi : 29.7.2002

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilâtı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.

Kuruluş

MADDE 3. — Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere Ankara'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge eğitim merkezi kurulabilir.

Bu Kanunda geçen "eğitim merkezi" ve "eğitim merkezleri" terimi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder.

Görev

MADDE 4. — Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmış, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazırlamak,

2. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak,

3. Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel ve toplu savunma sporları gibi alanlarda eğitim vermek,

4. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,

5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİ KISIM

Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Eğitim Merkezi Müdürlüğü

MADDE 5. — Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri

MADDE 6. — 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek,

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbirleri almak,

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak,

e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak,

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

2. Müdür yardımcıları, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar,

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir.

Müdür ve müdür yardımcılarının atanması

MADDE 7. — Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yapmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.

Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversite öğretim elemanlarının hakları saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri

Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 8. — 1. Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı,

b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,

e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,

f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci,

g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder.

Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak,

b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,

c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek,

d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak.

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

Öğretim görevlileri

MADDE 9. — Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.

Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim, Sınav ve Atama

Eğitim merkezlerine kabul

MADDE 10. — Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı

MADDE 11. — Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır.

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar.

Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri

MADDE 12. — Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki personelin atanması ve her türlü özlük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.

Eğitim merkezlerinin denetimi

MADDE 13. — Eğitim merkezleri, adalet müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcıları dışındaki personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir.

Yatılı tesisler, giderler

MADDE 14. — Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz.

Mecburi hizmet

MADDE 15. — Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar.

Ders ve ek ders ücreti

MADDE 16. — Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir.

Kadro ihdası

MADDE 17. — Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Yönetmelikler

MADDE 18. — Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, eğitim görenlerin tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/8/2002

—— • ——

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4770

Kabul Tarihi : 30.7.2002

MADDE 1. — 8 Eylül 2000 tarihinde New York’ta imzalanan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/8/2002

Sayfa Başı


TBMM Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar

 

Karar No. 745

Karar Tarihi: 31.7.2002

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.7.2002 tarihli 123 üncü Birleşiminde (3) çekimser (62) ret oyuna karşı (449) kabul oyuyla karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

—— • —— 

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/6/2000 tarihli ve 24090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin" adı "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği" olarak, Yönetmelikte geçen "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı" ibareleri "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Birim Arşivi: "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve hizmet birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini (Yurtdışı koordinatörlüklerinde bulunan arşivler de birim arşivi sayılır),"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Başkanlık elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar uygulanır.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Yurtdışı koordinatörlük arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemlerinden sonra arşivdeki malzemenin tasnif ve yerleştirilmesi 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"Ancak Yurtdışı koordinatörlüklerinde ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (e) bentlerinin birinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat şemasına göre, merkez teşkilatında kurum, birim ve alt birime kadar; Yurtdışı teşkilatında ise kurum, birim ve ilgili teşkilatın kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir. Teşkilat kodlarının tesbiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek:1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. "

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum Arşivi ile yurtdışı Koordinatörlüklerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 30 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yurtdışı Koordinatörlüklerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya üniteni n amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir "Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur. Yeterli personelin olmaması halinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Başkanın onayını müteakip kesinlik kazanır.

Yurtdışı Koordinatörlüklerinde ise, hazırlanan imha listeleri, Başkanlığın onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görünüp okunması mümkün olmayacak şeklide özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğe 43 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır. "

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 2 — Başkanlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu madde numaraları, "44" ve "45" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1’inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (Hurdasan) Anonim Şirketi Pazarlama ve Satış Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Yetki ve Esaslar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Şirketin tüm yurtiçi, yurtdışı pazarlama ve satış işlemleriyle ilgili usul ve esasları ile görevin yürütülmesine ilişkin yetki ve sorumlulukları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Şirketin merkez ve taşra teşkilatında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü ve HURDASAN A.Ş. Ana Sözleşmesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Teşekkül : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

b) Bağlı Ortaklık : Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait Anonim Şirketleri,

c) Genel Müdürlük : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Şirket : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (HURDASAN) Anonim Şirketini,

e) Yönetim Kurulu : Şirketin Yönetim Kurulunu,

f) Genel Müdür : Şirketin Genel Müdürünü,

g) Merkez Teşkilatı : Şirket Genel Müdürlüğü merkezindeki birimleri,

h) Taşra Teşkilatı : Şirketin Kırıkkale, Aliağa ve Seymen İşletme Müdürlüklerini,

ı) Birim : Merkez teşkilatında belli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan Teknik ve İdari Birim Müdürlüklerini,

j) Kısım : İşletme ve Birim Müdürlüklerine bağlı olarak teknik ve idari hizmetlerin servis bünyesinde organize edildiği Kısım Müdürlüklerini,

k) Personel : Şirket bünyesinde memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personeli,

l) Müşteri : Şirketle ticari ilişkilerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

m) Teminat : Alacağın garantisi için, borçlunun Şirkete tevdi ettiği muteber (parasal) değerleri,

n) Piyasa için üretim : Müşteri siparişine bağlı olmayan üretimi,

o) Sipariş üzerine üretim : Temrin, cins, miktar ve fiyat yönünden müşteri ile hukuki münasebeti doğmuş belirli üretimi,

p) Emtia : Üzerinde tasnif, ayıklama gibi herhangi bir ameliye yapılmadan satın alındığı haliyle satışı yapılabilen malları,

r) Mamul : Gerek piyasa için ve gerekse sipariş üzerine kesim-söküm ve ayıklama yoluyla elde edilen hurda malzemelerle, sanayi üretimlerini,

s) Şartname: Satışa arz edilen malla ilgili olarak ihaleye girecek müşterilerin yapacakları işlemleri ve satışa ait uyulacak usul ve yaptırımları gösteren müşteri tarafından imzalanması halinde de, sözleşme akdi niteliğini kazanan belgeyi,

t) Pazar araştırması : Şirketin satışa hazırlanan emtia ve mamullerinin pazarlaması ile ilgili, üretim talep ilişkisinde etkin olacak verilerin müşteri ile imzalanacak sözleşmeye esas teşkil eden belgeyi,

u) Satış Komisyonu : İhale usulü satılacak malzemelerin kararını verecek komisyonu,

ifade eder.

İlkeler

Madde 5 — Şirketçe tedarik edilen her nevi hurda malzemelerden öncelikle Teşekkül ve bağlı ortaklıklarca talep edilenlerin ilgili yerlere satışının yapılması, diğerlerinin ise yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satış suretiyle değerlendirilmesi ana ilkedir.

Yetki

Madde 6 — Bu Yönetmelikte yazılı işler için satış ve usullerini belirlemeye, satışa ve ihaleye çıkmaya, satış ve ihale kararlarını onaylamaya, sözleşme yapmaya ve ihale komisyonları ile kendilerine parasal yetki verilen birim ve amirlerin yetki limitlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu bu yetkisinin bir kısmını, Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesine göre sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle, Genel Müdüre devredebilir.

Sorumluluk

Madde 7 — Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili koordinasyondan Şirket merkezinde Pazarlama Müdürü, taşra teşkilatında İşletme Müdürleri sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Satış Politikası, Satış Planının Yapılması ve İzlenmesi, Satış Fiyatının Tespiti

Satış Politikası

Madde 8 — Şirketin satış politikası, müşterilerin talep ve beklentilerini algılayarak, piyasaya kaliteli ürün sürümünün yanı sıra, satış usul ve işlemlerini, hizmetlerini sürekli iyileştirmek, sektörde öncü misyonunu yaratmak, piyasa ekonomisi anlayışı içinde satışların en uygun şartlarda ve zamanında yapılması, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması, ekonominin ve konjonktürel fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi suretiyle bir taraftan şirket kârlılığını arttırmak, diğer taraftan ciro ve mamul ve ticari mal stoklarının İşletme Bütçesi ile hedeflenen düzeylerde oluşmasını gerçekleştirmektir.

Satış Planının Yapılması

Madde 9 — Şirketin satış planı, Teşekkül İşletme Bütçesi Yönetmeliği esasları içinde ve Teşekkül Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin talimatları ile yönetimin belirleyeceği esaslar doğrultusunda düzenlenir.

Satış Planının İzlenmesi

Madde 10 — Pazarlama Müdürlüğü, İşletme Müdürlüklerinden gelen aylık satış, teslimat ve stok durumlarını birleştirip toplamını çıkartır. İşletme bütçesinde hedeflenen satış planının gerçekleşmesini takip eder, durumu müteakip ayın 10 uncu gününe kadar, bu maksat için düzenlenen formlarla Mali İşler Müdürlüğüne bildirir.

Satış Fiyatının Tespiti

Madde 11 — Satış amaçlı tüm malzeme ve hizmetlerin fiyatı, malzemenin özelliği, satış maliyeti, rekabet ve günün koşulları dikkate alınarak kârlılık/verimlilik ilkelerine bağlı kalınarak ekonomik koşullar ve maliyet unsurları dikkate alınarak piyasa şartlarına göre;

A) Özel ve tüzel kişilere yapılan satışlarda satış fiyatı ihale sonucunda oluşur. Satış fiyatı, mutlaka fiili satış maliyetinin üzerinde olacaktır. Şirket yararı söz konusu olduğu durumlarda tedarik edilen, piyasa değeri fazla olmayan malzeme ile afişe ve ihaleli satışlardan arta kalan satılma kabiliyeti fevkalade zayıf, vasıfsız malzemenin maliyetine veya maliyetinin altında satışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

B) Ayrıca; aşağıda gösterilen satışlarda tespit edilecek fiyat ve oranın fiili maliyetin üzerinde olması şartıyla :

a) Kamu kurum ve kuruluşları, özel idare, belediyeler ve muhtarlıklar ile kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen derneklere yapılan satışlarda,

b) Kurum topluluğuna yapılan satışlarda,

c) Nitelikleri belirlenmiş, sürümü ve üretimi devamlılık arz eden ve genelde kullanıcıları belli malzemelere ait afişe satışlarda,

d) Hurda veya stok fazlası malzeme veya bir hizmeti Şirketimize veren kuruluşların karşılıklı malzeme ve hizmet mübadelesi veya takas işlemlerinin gerçekleştirilmesinde verilecek malzemenin satışlarında,

e) Afişe fiyatlarla satışa sunulan mal kalemleri kadar yakın özellikler taşımayan, ancak Şirkette stokta bulunan veya peyderpey gelen benzer nitelikteki malzemenin münferit satışlarında,

f) Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yapılan satışlarda,

g) Bağlı Ortaklıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları adına komisyon alınarak yapılan satışlarda,

Fiyat ve oran tespit etmeye Genel Müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Şekilleri

Madde 12 — a) Peşin Satışlar : Peşin satışta, satış bedelinin nakden, bloke çekle veya Şirket banka hesabına yapılması şarttır. Satış bedellerini teslimattan önce tahsili esastır. Ancak, Resmi Daireler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine ve bu Teşebbüslerin Müessese ve Bağlı Ortaklıklarına yapılacak satışlarda bu daire ve teşebbüslerin mevzuatı da göz önüne alınmak suretiyle satış akdi tekemmül ettirilir. Bu daire ve teşebbüslere yapılacak satışlar peşin satış olarak kabul edilir.

b) Vadeli Satışlar : Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, piyasa şartları göz önünde bulundurularak ürün satışını arttırmak amacıyla satış bedelinin tahsili için 15-120 gün sürenin uygulandığı satış usulüdür.

Vadeli Satışlar, iki türlü yapılır.

i) Faizli Satışlar,

ii) Faizsiz Vadeli Satışlar.

i) Faizli Satışlar : En çok 120 gün vade uygulanır. Vadeli satışlarda uygulanacak vade üzerinden günün faiz hadleri ve piyasa koşullarına göre saptanacak oranlarda vade farkı alınır. Bu tür satışlarda malzemeye ait KDV, vade farkı, vade farkına ait KDV, damga vergisi ve karar pulu tutarları peşin tahsil edilir. Malzeme bedeli tutarı kadar muteber bankalardan birine ait süresiz kesin teminat mektubu alınır.

Sözleşmede öngörülen vade, 30 günü geçmemek üzere, Mali İşler Müdürünün teklifi, Pazarlama Müdürünün uygun görüşü ve Genel Müdürün Oluru ile yapılır. Ancak bu şekilde yapılan temdit ile sözleşmedeki vade 150 günü geçemez.

ii) Faizsiz Vadeli Satışlar : İhale suretiyle yapılan satışlarda, piyasanın durumu dikkate alınarak satışların artışını sağlamak amacıyla tek bir kalemde toplam tutarın belirli bir miktarı aşması halinde, mal bedelini karşılayacak tutarda banka teminat mektubu karşılığında, vade farkı almadan mal bedelinin 15-45 takvim günü içerisinde tahsil edilmek kaydıyla yapılan satıştır. KDV, damga vergisi ve karar pulu peşin tahsil edilir. Faizsiz vadeli satışlarda, malzeme bedeli miktarını ve vade farkı alınmayacak 15-45 gün arasındaki zamanı tespit etmeye Genel Müdür yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Satış Usulleri

Madde 13 — A - Özel Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılan Satışlar :

1) İhale suretiyle yapılan satışlar,

2) Afişe fiyatla yapılan satışlar,

3) Münferit satışlar,

4) Mahallinden yapılan satışlar,

5) İstisnai satışlar.

1) İhale suretiyle yapılan satışlar:

a) Başlangıç Fiyatı Açıklanmayan Satışlar: Bir malın satılabileceği en düşük fiyatı tespit edilmeden, ihale sonucunda oluşacak uygun bedele göre yapılan satıştır. İhale tarihinden önce hazırlanan malzeme listesi ve satış şartnamesi esaslarına göre istekli, gerçek ve tüzel kişiler, katılmak istedikleri malzemeye ait geçici teminatı yatırarak buna ilişkin belgeyi teklifi ile birlikte kapalı zarfa koyarak ihalenin yapıldığı birimin arşiv şefliğine ihale saatinden önce makbuz karşılığı teslim ederler. Arşiv şefliğince alınan teklifler sayılarak bir tutanak tutulur ve ihale saatinde satış komisyonuna teslim edilir. Satış komisyonu, teslim alınan teklif zarflarını, ihale salonunda hazır bulunan istekliler huzurunda zarflar açılarak, malzemenin satış rumuzu, teklif edilen fiyat ve istekli ismini okur.

Teklif okuma işlemi bittikten sonra satış komisyonunca, teklifler sayılarak tutanağa işlenir, her teklife ihale tarihi ve açıldığı saat yazılarak paraflanır. Daha sonra teklifler dosyalara yerleştirilerek bilgisayara girilir, ihale fiyat listesi bilgisayardan alınarak ilan panosunda ilan edilir.

İhale sonucu ortaya çıkan yüksek fiyat listesinin (İlk üç fiyat) ilan edilmesinden sonra ihale tarihini takip eden iki işgünü içerisinde düşük fiyat veren gerçek ve tüzel kişiler ile ihaleye hiç iştirak etmemiş dışarıdan katılmak isteyen istekliler yazılı olarak şartname hükümlerini yerine getirerek açık artırma talebinde bulunabilirler. Açık artırma talebinde bulunan istekliler ile yüksek fiyat sahibi isteklilere açık artırma tarihi ve saati yazılı olarak iadeli/taahhütlü olarak bildirilir.

i) Açık artırma talebi yoksa

ii) Açık artırma talebi varsa

i) Açık artırma talebi yoksa; Artırma süresi içerisinde artırma talebi almayan malzeme kalemleri satış komisyonunca ayrı ayrı değerlendirilerek satılmasına veya satıştan çekilmesine, malzemenin zenginleştirilerek yeniden satışa çıkılmasına, kesim-söküm yapılarak dosyasının kapatılmasına karar verilerek ve bunu da ihale tutanağına geçerek Makamın onayına sunar.

ii) Açık artırma talebi varsa; İhale yüksek fiyat listesinin ilanına müteakip iki işgünü içerisinde açık artırma talebi almış malzeme kalemleri, açık artırma teklifinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere tespit edilen uygun ileri bir tarihte açık artırmaya davet yazısı iadeli/taahhütlü olarak gönderilir. Açık artırmaya davet yazısında açık artırmanın yapılacağı tarih ve saat belirtilir. Açık artırma günü ve saatinde hazır bulunan firmalar komisyon huzuruna çağrılarak açık artırma yapılır. Artırma bittikten sonra ihale satış komisyonu, malzeme kalemlerini ayrı ayrı değerlendirerek satılmasına veya satıştan çekilmesine, malzemenin zenginleştirilerek yeniden satışa sunulmasına, malzemenin kesim-söküme tabi tutularak dosyanın kapatılmasına karar verir ve bunu da ihale komisyon tutanağına geçerek Makamın onayına sunar.

b) Başlangıç Fiyatı Açıklanan Satışlar : Bir malın en az satış fiyatı, satış komisyonunca tespit edilip satış şartnamesi eki listede belirtilen fiyat üzerinden artırmalı olarak yapılan satış türüdür. Bu tür yapılan satışlarda açık artırma günü satış komisyonu huzurunda açık artırma yapılır. Artırma bittikten sonra satış komisyonu, malzemeleri değerlendirerek satılmasına veya satıştan çekilmesine, malzeme zenginleştirilerek yeniden satışa sunulmasına, kesim söküme tabi tutularak dosyanın kapatılmasına karar verir ve bunu da ihale tutanağına geçerek Makamın onayına sunar. Bu tür satışlarda hiçbir zaman başlangıç fiyatının altında satış yapılamaz.

2) Afişe fiyatla yapılan satışlar : Sürekliliği olan ve stokta bulunan veya peyderpey gelen benzeri nitelikteki malzemelerin bürokratik işlemlerle zaman kaybetmeden nakde çevrilmesi için yapılan satış şeklidir.

Afişe fiyatla satılan malzemeler düzenli işleyen ve getirisi devamlı olan satış kalemlerinden oluşmaktadır. Fiyatları belirlenerek satışı yapılmakta olan mal çeşitlerine yenilerinin ilavesi ya da gerekli olmayanların çıkarılması, afişe fiyatlarla işletmelerden veya alındığı mahalden satışa sunulan malların talebe, pazar şartlarına ve şirketin mali politikalarına uygun fiyat düzenlemelerinde artışlar, azalışlar ve satış şeklinin yapılması, peşin, vadeli gibi satış şeklinin belirlenip, ödemesiz süre, vadeliler için alınacak farklar, iskontolar ile nakliye ve yüklemenin Şirketçe yapılması durumunda bunların bedellerinin belirlenmesi gibi hususlar değişikliğe uğrayabilir. Yapılacak tespitler;

İşletme Müdürlerinin görüşleri doğrultusunda Fiyat Tespit Komisyonunun çalışmaları sonucunda tespit edilen fiyatlar, Pazarlama Müdürünün teklifi, ilgili Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü, Yönetim Kurulunun Genel Müdüre verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürün Onayına müteakip yürürlüğe girer.

Afişe fiyatla yapılan satışların bağlantıları İşletme Müdürlükleri ile koordineli olarak merkezden Pazarlama Müdürlüğünce yapılır. Bu bağlantılarda malın stok durumu ve piyasa şartlarına göre İşletme Müdürlüklerinden de mal bağlantısı yapılabilir. Afişe fiyatla satışların tüm işlemleri İşletme Müdürlüklerince yürütülür.

3) Münferit satışlar: İşletme Müdürlüklerince aşağıda belirtilen şartlarda yapılan satış türüdür.

a) Kesim-söküm esnasında elde edilecek malzemenin tehlike arz etmesi veya işi aksatması, engellemesi halinde yapılacaktır. (Örneğin, gemide bulunan sintine, fuel-oil, mazot, yağ, ahşap v.b. gibi)

b) Oksitlenmeye bozulmaya müsait veya depolanması uygun olmayan malzemeler olması halinde yapılacaktır. (Örnek: çok oksitlenmiş pik ve çelik talaşı, yanık yağ, pamuk yatak, kırpıntı kumaş ve tekstil malzemeleri v.b. gibi)

Bu tür malzemelerin satışından önce malzemenin raporu hazırlanacak ve mümkün mertebe fotoğraflandırılacaktır. Raporu hazırlanan malzemenin satış şekli ile ilgili duyurusu, satışın önemine göre İşletme Müdürlüğünce tespit edilecek güne kadar ilan panosunda yapılacaktır. İşletmeler yapılacak duyurunun bir örneğini diğer İşletme Müdürlüklerinde ve Pazarlama Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecek şekilde göndereceklerdir. Malzeme için verilecek teklifler satış komisyonu marifetiyle değerlendirilmesine müteakip, Yönetim Kurulunun Genel Müdüre verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürün de alt birimlere dağıttığı yetki limiti oranında onayına müteakip satış işlemi, ilgili İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

4) Mahallinde Yapılan Satışlar: Şirketimize malzeme veren kuruluşlardan diğer malzemelerin yanında almak zorunda kaldığımız veya işletmelere getirilmesi ekonomik olmayan malzemeleri işletmelere getirilmeden bulunduğu mahalden; nakliye, yüklenmesi ve her türlü masrafı alıcıya ait olmak üzere yapılan satışlardır.

Mahallinde satışı yapılacak malzeme kalemleri genellikle ahşap hurdası, ahşap dolap, masa, sandalye, çelik dolap, pik ve çelik talaşı, kaporta, karavan, konteyner, pamuk yatak, sünger yatak, PVC malzemesi, tekstil malzemesi olup, özel durumlarda kesime tabi tutularak izabelik hale getirilen malzemeler, gemi ve yüzer vasıta v.b. malzemelerdir.

Yukarıda belirtilen ve mahallinde satılması düşünülen malzeme kalemlerine ait ekspertiz raporu, Tedarik Müdürlüğünce hazırlanıp yazılı olarak Pazarlama Müdürlüğüne bildirilecektir. Bu bildirimde malzemenin alış fiyatı, bölgesine göre gelmesi gereken işletmeye ait nakliye bedeli ve varsa kesim- söküm masrafları belirtilecektir.

Tedarik Müdürlüğünce, mahallinde satılması bildirilen malzeme kaleminin merkez veya hangi İşletme Müdürlüğünce satışının yapılacağına Genel Müdürün kurduğu; Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Pazarlama Müdürü, Pazarlama ve Satış Kısım Müdürü, Tedarik Müdürü ve Tedarik Kısım Müdüründen teşekkül bir komisyon marifetiyle karar verilir.

Komisyonun toplantı tutanağında satışın Pazarlama Müdürlüğü veya ilgili İşletme Müdürlüğünce yapılacağı tespit edildikten sonra, bu satış aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a) Bir duyuru hazırlanarak tespit edilen süre kadar işletme Müdürlükleri ve Pazarlama Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecektir. Özel durumlarda kesime tabi tutularak izabelik hale getirilen malzemeler, gemi ve yüzer vasıta gibi kıymetli malzemelerin satışının ilanı Resmî Gazetede yapılır ve normal ihaleli satışların sistemi uygulanır.

b) Duyuru üzerine verilen teklifler, fiyat tespit komisyonu marifetiyle değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun Genel Müdüre verdiği yetkiye, Genel Müdürün de alt birimlere dağıttığı yetki limiti oranında onayına müteakip satış gerçekleştirilecektir.

5) İstisnai Satışlar: Gerçek veya tüzel kişilerin o andaki ihtiyaçlarının biran önce karşılanması için Yönetim Kurulunca Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden Şirket merkezinde veya İşletme Müdürlüklerinden yapılan özel satışlardır. İstisnai satışlarda esas olan, kişi veya kuruluşun acil ihtiyacının giderilmesi olup, bu ihtiyacın dilekçede açıklanması ve mümkün olursa belgelendirilmesi halinde yapılan satıştır. İstisnai satışlar 14 üncü maddede düzenlenen İhaleli Satış Komisyonu tarafından yapılır.

İstisnai satış usulü ile ihale suretiyle satışa verilmiş malzemelerin içinden alınan herhangi bir parça ve satıştaki makina ve tezgah üstünden sökülen parçalar satılamaz.

B - Askeri Birlikler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediyelere, Eğitim Kuruluşlarına, Köy Muhtarlıklarına, Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Satışlar:

1) Fiyat Takdiri Suretiyle yapılan satışlar

2) Hizmet Karşılığı yapılan satışlar

3) Takas usulü yapılan satışlar

4) Komisyon Karşılığı yapılan satışlar

1) Fiyat Takdiri Suretiyle Yapılan Satışlar : Yapılacak bu satışlarda, malzemenin analiz değeri, kullanılabilirlik durumu ve diğer özellikleri ile birlikte piyasa arz talep durumu ve benzer malzemelerin önceki satış fiyatı dikkate alınarak Merkez ve İşletmelerde Fiyat Tespit Komisyonunca fiyat tespit edilerek yapılan satışlardır.

2) Hizmet Karşılığı yapılan satışlar : Alınan hizmetin piyasa rayicinin altında olması ve bunun belgelendirilmesi, bu faaliyetler karşılığında hurda malzeme alınacaksa malzemeler Bütçe Satış maliyetine en az % 20 ilave edilerek değerlendirilecektir. Bu durumda yapılacak protokole göre fatura, tahsilat makbuzlarıyla karşılıklı mahsuplaşma şeklinde işlemler sonuçlandırılacaktır. Şirketin iş ilişkileri içinde bulunduğu askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları ile mevcut münasebetlerin geliştirilmesi ve devamı için bunlardan alınacak hizmet karşılığı kuruluşlarca talep edilen malzemelerden, ticari kabiliyeti yüksek ve afişe fiyatlı malzemeler (iş makinasi, jeneratör, kompresör, takım tezgahı, araç, motor, sondaj matkap ucu, sondaj borusu, bakır, pirinç, bafon, monel, alüminyum, paslanmaz v.b.) hariç İşletme Müdürlüklerince çöp varili, lastik hurdası, muhtelif boru hurdası, yedek parça v.b. malzemeler gibi münferit malzemelere bütçe satış fiyatıyla satışının yapılması ve bunun ödenmesidir.

3) Takas Usulü Yapılan Satışlar : Askeri Birlikler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları karşılığında hurda malzeme vererek malzeme talep etmeleri halinde yapılacak işlem: verilecek hurdalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği fiyatla veya Protokol fiyatlarıyla değerlendirilerek alınacak, talep edilen malzemeler ise bütçe satış maliyetine en az % 20 artış ilave edilerek verilecektir.

4) Komisyon Karşılığı Satışlar : Kamu Kurum ve kuruluşları ile askeri birlikler ve Bağlı Ortaklıklara ait hurda malzeme veya stok fazlası malzeme kalemleri İşletmelere getirilmeden malzemenin satışını isteyen Kuruluştan komisyon alınarak yapılan satış türüdür. Alınacak komisyonun miktarı (yüzdesi) iki Kuruluş arasında mutabakatla tespit edilir. Komisyon miktarını belirlemeye Genel Müdür yetkili olacaktır.

C- Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklara Yapılan Satışlar

Teşekkül İşletme Bütçesi esasları içinde Kurum topluluğu için belirlenen politikaya bağlı olarak fiyat takdiri suretiyle yapılan satış türüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkili Organlar, Yetkileri, Satış Komisyonları ve Komisyonların Çalışma Şekli

Yetkili Organlar ve Yetkileri

Madde 14 — Şirketin satış politikasını Yönetim Kurulu belirler. Satış İşlemleri Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak merkezde Pazarlama Müdürü, taşra teşkilatında ise merkezle koordinasyon sağlamak kaydıyla İşletme Müdürü tarafından yürütülür.

1) Satış Komisyonları :

A) Merkez

Başkan : Pazarlama Müdürü

Üye : Paz. ve Satış Ks. Md.

Üye : Satışa Hazırlık Ks. Md., Başmühendisi veya Uzman

Üye : Tedarik Ks. Md. veya belirlenen yetkili bir eleman

Üye : İlgili İşletmeden Ticaret Ks. Müdürü

Üye : Mali İşl. Ks. Md. veya belirlenen yetkili bir eleman

Üye : Pazarlama Satış Ks. Md. Uzman veya Şef

Raportör : Paz.ve Satış Ks.Md.ce görevlendirilecek personel.

B) İşletmelerde

Başkan : İşletme Müdürü

Üye : Merkez Pazarlama Ks.Müdürü veya yetkili bir elaman

Üye : İşletme Ticaret Ks. Müdürü

Üye : Mali İşler Ks. Müdürü

Üye : Üretim Ks.Md - Gemi Söküm Ks. Md.

Üye : İşletme Ticaret Ks.Müdürlüğünde Şef.

Raportör : İşletme Ticaret Ks.Md.’ce görevlendirilecek personel

2) Fiyat Tespit Komisyonu :

A) Merkezde

Başkan : Paz. ve Satış Ks. Md.

Üye : Satışa Hazırlık Ks.Md.’den Başmühendis veya Uzman

Üye : Paz.Satış Ks. Md.’den Uzman veya Şef.

Üye : Satışa Hz. Ks. Md. Şef.

Raportör : Paz.ve Satış Ks.Md.ce görevlendirilecek personel.

B) İşletmelerde

Başkan : İşletme Müdürü

Üye : İşletme Ticaret Ks.Müdürü

Üye : Mali İşler Ks. Md.den Uzman veya Şef,

Üye : Üretim Ks. Md .- Gemi Söküm Ks. Md.den Baş. Mühendis veya yetkili

bir eleman

Üye : İşletme Ticaret Kısım Md.Şef.

Raportör : İşletme Ticaret Ks. Md.’den görevlendirilecek personel

3) Teklif Alma, Açma ve Tespit Komisyonu :

Başkan : Pazarlama ve Satış Kısım Müdürü

Üye : Satışa Hazırlık Ks. Md., Başmühendisi veya Uzman

Üye : Pazarlama ve Satış Ks. Md.den Uzman veya Şef

Üye : Tedarik Md.den Şef veya Yetkili Eleman

Üye : Mali İşler Md.den Şef veya Yetkili Eleman

Raportör : Paz.ve Satış Ks.Md.ce görevlendirilecek personel

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmak şartıyla gereği kadar uzman ve memur, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir.

Komisyonların Ana Görevleri

Madde 15 — Afişe fiyatla satışlar hariç diğer satışlar, Satış Komisyonları marifetiyle yapılır ve bu amaçla ihaleli satışlar için Satış Komisyonları ve fiyat tespiti için Fiyat Tespit Komisyonu kurulur ve bu komisyonlar aşağıda belirtildiği şekilde görevlerini yürütürler.

1) Satış Komisyonu :

a) İhale günü ve saatinde komisyon başkanı nezaretinde üye tam sayısıyla toplanır. İhale usulüyle piyasaya satılacak malzeme kalemlerinin satışına veya satıştan çekilmesine karar verir.

b) Sekizinci Bölümde bahsedilen ihale işlevlerini yerine getirir, sonuçlandırır ve Makam’a ihale karar tutanaklarını Onay ’a sunar.

2) Fiyat Tespit Komisyonu:

Askeri Birilikler, Kamu kurum ve kuruluşları belediyeler, eğitim kuruluşları, köy muhtarlıkları, kamu yararına çalışan dernekler veya özel gerçek ve tüzel kişilerin talep ettikleri malzemeleri fiyatlandırır.

Bu fiyat tespitinde talep edilen malzemenin kullanılabilirliği, fiziki özelliği ve piyasa değeri araştırılarak satılabilir fiyatını tespit eder ve komisyon olarak imzalar. Yetki limiti oranlarına göre Onay’a sunar.

3) Teklif Alma, Açma ve Tespit Komisyonu:

Genel Müdürlük Merkezinde yapılacak ihaleli satışlarda ön hazırlık yapmak üzere teklifleri alır, açar, bir kayıt altında tespit eder, listeler ve listeyi ilan eder.

Komisyonların Çalışması

Madde 16 — İhale Komisyonları eksiksiz olarak ihale günü ve saatinde toplanır. Komisyon Kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon Başkanı, üyeler oy ve kararlarından sorumludur.

Komisyonların kararlarını onaylama yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu dilerse sınırları belli olmak kaydıyla bu yetkisini bir alt birime devredebilir.

ALTINCI BÖLÜM

İhale Usulleri

Madde 17 — a) Kapalı Teklif Usulü:

İhale suretiyle yapılan satışlarda kapalı teklif usulünde teklifler, kapalı zarf içerisinde isteklilerce yazılı olarak verilir. Bu tekliflerde malzemenin fiyatı alıcı tarafından rakam ve yazıyla belirtilir. Bu teklifler üzerinde artırma yapmak için diğer firmalar şartnamede belirtilen esaslar dahilinde artırma talebinde bulunabilirler.

b) Açık Artırma Usulü:

İhale suretiyle yapılan satışlarda kapalı teklif alma usulü ile satılabilir fiyat bulunmayan hurda malzemeler satış komisyonunca tespit edilen fiyat üzerinden açık artırma şeklinde yeniden satışa sunulur. Bu satışta ilan panosunda duyurusu ve Resmî Gazete’de ilanı yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Repertuar Düzenlemesi, İlan Esasları, Şartname

Repertuar Düzenlemesi

Madde 18 — Şirketimiz satışlarının piyasa rekabet ortamında en iyi şekilde yapılması ve daha fazla müşteriye hitap etmek üzere afişe fiyatlı satışlarda izabeci firmalar, ihaleli satışlarda alıcı firmalar için firma repertuarı düzenlenir. Herhangi bir firmanın repertuara alınması Genel Müdürlük Pazarlama ve Satış Kısım Müdürünün imzası ile olur.

İlan

Madde 19 — Satışlarda çok sayıda isteklinin katılmasını sağlamak için mektupla, ilan yoluyla ilan panosuna asılmak suretiyle, günlük gazete ve/veya Resmî Gazete’de yayınlanarak aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere duyurulur.

a) İstekli firmalar bizzat Şirket merkezine gelerek, Şirkete müracaat ettiklerinde, merkezde Pazarlama Müdürlüğü, İşletmelerde Ticaret Kısım Müdürlüğü ihale liste ve şartnameleri ücretsiz olarak elden verir.

b) Posta ile yapılan duyurular. Repertuarda kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin adreslerine ihale listeleri ve şartnameleri ihale tarihinden bir hafta önce Posta ile gönderilir.

c) Günlük gazetelerde yapılacak ilanlar. Günlük gazetelerde ilan edilmesi Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde en az bir gün aralıklarla yayınlanmak suretiyle iki defa yayınlanır. Gazete ile yapılacak ilanlarda son ilan günü ile ihale günü arası beş işgününden az olmaz.

Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki hurda malzemelerin mahallinden satılması halinde ise duyuru, hükümet ve belediye binalarının ilan panolarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

d) Resmî Gazete’de yapılacak ilanlar. İhale tarihinden en az on gün önce olmasına gayret edilerek bir defa ilan edilir.

Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde ihalenin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurtiçinde veya yurtdışında başka yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

İlanlarda Yer Alacak Hususlar

Madde 20 — a) İhale suretiyle satılacak malzemenin cinsi, niteliği, miktarı ve yeri,

b) İhale liste ve şartnamesinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat tutarı,

e) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde teklifin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

g) Ödeme ve tahsilat koşulları,

h) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici ve kesin teminatın devlet ihaleleri genelgesindeki esaslara uygun şekilde geçici teminatın şartnamede belirtilen süre için geçerli, kesin teminatın ise teminat mektubu olması halinde süresiz ve limit içinde olması gerektiği,

i) MKEK Hurdasan A.Ş.’nin 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbest olduğu,

hususlarının tamamı veya bir bölümü ilanlarda yer alır.

İhale ile ilgili ilan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak değişiklik yapılması zorunluluğunun meydana çıkması halinde bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek ilgili İhale Komisyonunca işlem geçersiz sayılır ve ihale yeniden ilan olunur.

İhalenin Resmi Tatil Gününe Rastlaması

Madde 21 — İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati uymasa da ihale ilan edilen saatte yapılır.

Şartnameye İlişkin Genel Esaslar

Madde 22 — İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa eki malzeme listesi, Şirket tarafından hazırlanır.

Bu şartnamelerde malzemenin durumuna göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıda belirtilen hususlarda yer alır.

a) Malzemenin cinsi, niteliği, miktarı, yeri ve varsa tahmini bedeli (başlangıç fiyatı),

b) Malzemenin bulunduğu yer, İşletme dışında ise bulunduğu şehirdeki depo adresi, İşletmedeki yeri, satış numarası ve durumu ,

c) Geçici teminat miktarı ve Kesin teminata ait şartlar,

d) Malzemenin satış yeri, teslim etme şekli ve şartları,

e) İstekli firma ve kişilerde aranan şartlar ve belgeler, Malzeme tesliminin başlanması ve bitiş tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tespitte Şirketimizin tamamen serbest olduğu,

g) İhale kararı, Genel Müdürün yetkisine girmesi halinde karar tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde ita amiri veya yetkilice onaylanacağı veya iptal edilebileceği, Yönetim Kurulu’nun yetkisine giren malzeme kalemleri ise Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinde onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

h) Vergi resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

i) Malzeme bedelini ödeme şekli ve şartları,

j) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar,

k) İhtilafların çözüm şekli,

l) Alternatif teklif verilemeyeceği,

m) Şirketimiz 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

n) İhaleyi kazanan istekli, herhangi bir sebepten dolayı ihaleden vazgeçtiği takdirde teminatı irat kaydedileceği, Şirket dilerse; ihaleyi aynı fiyat ve şekli ile ikinci sırayı alan taliplisine teklif edebileceği.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İhaleye Verme, İhaleye Katılabilme, Satış Dosyasının Düzenlenmesi, Geçici Teminatlar, Geçici Teminat Oranları, Tekliflerin Hazırlanması, Tekliflerin Verilmesi, Tekliflerin Açılması, İhale Sonucunun Karara Bağlanması, İhalenin Kesinlik Kazanması, Satışların İstekli Firmalara Bildirilmesi, Geçici Teminatların İadesi, Kesin Teminatlar, Kesin Teminat Alınması, Kesin Teminatların İadesi, Kesin Teminatların İrat Kaydedilmesi, İrat Kaydedilen Teminatların Borca Mahsubu

İhaleye Verme

Madde 23 — İşletme Müdürlüklerince ayıklama ve tasnif işlemine tabi tutulan malzemeler, İşletme içerisinde cinslerine göre ayrılarak satış sahasına gruplar halinde istiflenmektedir. Daha sonra bu gruplara satış rumuzları (Topsat, Algr, Fabsat, İşmak, Gemsat v.b.) verilmektedir. Malzemenin özelliklerini belirten durum raporu hazırlanıp fotoğrafı çekildikten sonra satış dosyası açılır, geçici teminatı ve çekim süresi tespit edilerek satışa sunulur.

İhaleye Katılabilme

Madde 24 — Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanunu ikametgah sahibi olmak , gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

Satış Dosyasının Düzenlenmesi

Madde 25 — İhale suretiyle veya diğer usullerle yapılacak satışlar için bir satış dosyası düzenlenir. Bu dosyada satış şartnamesi ve ekleri, satılacak malzemenin durum raporu, fotoğrafı, resmi / günlük gazete ilanları ve saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar şartnameyi düzeltmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve ilan usulüne göre yürütülür.

Geçici Teminatlar

Madde 26 — Teminat olarak verilecek Türk Parası, Devlet – Hazine tahvil ve bonolarıyla gelir ortaklığı senetleri, Şirket veznelerine yatırılıp alınacak makbuzlar ile banka teminat mektupları doğrudan doğruya teklifle birlikte düz zarfa konulmak suretiyle ihalenin yapıldığı birimin arşiv servisine teslim edilir.

Geçici Teminat Oranları

Madde 27 — Malzemelerin Geçici Teminatları şartnamede, ihaleye sunulacak malzeme kalemlerinin hizalarında ayrı ayrı önceden belirtilir.

Tekliflerin Hazırlanması

Madde 28 — İhaleye iştirak edecek istekli firma veya kişiler teklif mektuplarını ihale tarih ve saatinden önce Şirketimizce hazırlanan matbu teklif mektubu kağıdını alarak, başlıklı yada boş bir dosya kağıdına malzemenin ismini, satış rumuzunu ve verebilecekleri en yüksek teklifi rakam ve yazıyla sarih olarak belirterek, açık adreslerini yazmak ve imzalamak suretiyle geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu ile şartnamede istenilen diğer belgelerle birlikte kapalı zarf içerisine koyarak (zarfın üzerine malzemenin satış rumuzu, isteklinin adı, soyadı, hangi işe ait olduğu ve açık adresi yazılmak suretiyle) teklif hazır hale getirilir.

Tekliflerin Verilmesi

Madde 29 — Teklifler, ilanda ve satış şartnamesinde belirtilen tarih ve saatte ihalenin yapılacağı birimin arşiv şefliğine verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde, zarfın dış yüzeyine ihalenin yapılacağı yerin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda ve satış şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar ihalenin yapılacağı birimin arşiv şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış tarih ve saati, bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınmaz/verilmez.

Tekliflerin Açılması

Madde 30 — Teklifleri alma, açma ve tespit komisyonu, ihale gün ve saatinde üye tam sayısı ile toplanır.

a) İhale için verilen teklifler sayılarak, bir tutanakla arşiv şefliğinden teslim alınır.

b) Teslim alınan teklif zarfları, müşterilerin huzurunda açılarak fiyat ve firma ismi okunur. Tekliflerin tekrar sayılarak tutanağa adedin yazılmasına müteakip her teklifin üzerine alındığı tarih ve saati yazılır ve üyeler tarafından paraf edilir.

c) Teklifler bilgisayara yüklenerek ihale yüksek fiyat listesi çıkarılır ve ilan edilir.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 31 — Teklifleri alma, açma, tespit komisyonunca ön hazırlığı yapılarak ihale edilen ve ihale tarihini takip eden iki işgünü sonunda İhale Komisyonu başkanlığında üye tamsayısı ile toplanarak aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Her dosya için ihale neticesinde bulunan yüksek fiyat değerlendirilerek çoğunluğun kararına göre malzemenin satılması veya satıştan çekilmesi kararı verilir.

b) Satılması ve satıştan çekilmesine karar verilen malzemelere ait ihale tutanakları çıkarılarak imzalanılır ve yetki limiti oranlarına göre Onaya sunulur.

c) En az üç kez ihale suretiyle satışa sunulmuş ve yapılan ihale neticesinde bulunan fiyatlar, satılma şansı bulunmamış veya hiç teklif çıkmamış malzemelerin iyileştirilmesine veya kesim-söküme tabi tutularak değerlendirilmesi konusunda karar verilerek Makama Onaya sunulur.

İhalenin Kesinlik Kazanması

Madde 32 — İhaleli satışlar Komisyonunca satışına karar verilen veya satıştan çekilen malzemeler, yetki limitleri oranlarına göre onaylanmasını müteakip, satışı kesinleşmiş veya satıştan çekilmiş olur. Satış şartnamesi sözleşme akdi niteliğinde olduğundan ihaleyi kazanan istekli firmalarla sözleşme yapılmış sayılır.

Satışların Alıcı Firmalara Bildirilmesi

Madde 33 — Kesinleşen ihale kararları, onaylandığı günden en geç 5 işgünü içinde, üzerinde ihale kalana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün (takvim günü) kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır.

Geçici Teminatların İadesi

Madde 34 — İhalenin yapıldığı tarihten (ihale günü hariç) en geç üç işgünü sonunda ihaleye iştirak eden firmalar talep ederlerse (yüksek teklif sahibi hariç) geçici teminatlarını imza karşılığı geri alabilirler.

Geçici teminatların iadesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

Teklif sahibi firmalardan teklifleri kabul edilmeyenler ile teminat yatırdığı halde teklif veremeyen firmaların geçici teminatları talep etmeleri halinde sahiplerine imza karşılığı iade edilir.

Kesin Teminatlar

Madde 35 — Teminat olarak verilecek Türk Parası, Devlet – Hazine tahvil ve bonolarıyla gelir ortaklığı senetleri, Şirket veznelerine yatırılıp alınacak makbuzlar ile banka teminat mektupları doğrudan doğruya Pazarlama Müdürlüğüne teslim edilir. Kesin Teminat, satışı kesinleşen malzemenin çıplak bedelinin %15’i dir.

Kesin Teminat Alınması

Madde 36 — Satışın alıcı firmaya tebliğ edildiği tarihi takip eden, şartnamede tespit edilen işgünü içinde malzeme bedelinin çıplak tutarının %15 (yüzdeonbeş)’i oranında kesin teminat alınır. Alınan Kesin teminat nakit ise makbuzu malzemeye ait dosyada muhafaza edilir. Teminat mektup ise Mali İşler Müdürlüğünde muhafaza ettirilir.

Kesin Teminatların İadesi

Madde 37 — Satışı yapılan malzemenin alıcısı tarafından satış şartnamesinde belirtilen hükümler çerçevesinde tesellümün tamamlanması ve alıcının herhangi bir borcunun olmaması halinde kesin teminat, imza karşılığında yetkili kişiye teslim edilir. Eğer teminat mektubu uzun süre teslim alınmazsa, alıcının kanuni ikametgahına iadeli/taahhütlü postayla, yetki belgesi ile başvurma koşuluyla teminatın Şirketten alınması ihbar edilir.

a) Malzemenin teslim ve tesellümünün tamamlanmasına müteakip,

b) Alıcı firmanın herhangi bir borcunun olmaması halinde.

Kesin Teminatların İrat Kaydedilmesi

Madde 38 — Kesin teminatın yatırıldığı tarihi takip eden, şartnamede tespit edilen cezalı sürenin geçmesi halinde protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı irat kaydedilir.

İrat Kaydedilen Teminatların Borca Mahsubu

Madde 39 — İrat kaydedilen geçici veya kesin teminat, alıcının herhangi bir borcuna mahsup edilemez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mal Bedelinin Alınması, Malzemenin Teslimi, Malzeme Bedelinin Geç Ödenmesinde Alınacak Cezalar, Malzemenin Tesliminde Doğacak Cezaların Tahsili, Fazla Teslim Edilen Malzeme Bedelinin Tahsili, Noksan Malzeme Bedelinin İadesi ve Dosyanın İkmali

Mal Bedelinin Alınması

Madde 40 — Satışın tebliğ edilmesini müteakip alıcı firma tebligatta belirtilen süreler içerisinde satılan malzeme için Kesin Teminat, Mal Bedeli, Mal Bedeline ait KDV., Damga vergisi, Karar Pulu vb. ödemelerini Şirket veznesine veya Şirketçe belirlenen bankalara yatırır.

Malzemenin Teslimi

Madde 41 — Malzeme Bedeli ile ilgili ödemeleri yerine getiren alıcı firmalar, malın bulunduğu İşletmeye hitaben yazılmış teslim yazılarını alarak malzemeyi teslim almaya başlarlar. Teslimat yazılarında teslimatın hangi tarihte başlayıp biteceği belirtilir. Teslimatı tamamlanan malzemeye ait taraflarca bir tutanak düzenlenir ve faturası kanuni süre içerisinde Şirketimizce tanzim edilerek alıcıya ulaştırılır.

Malzeme Bedelinin Geç Ödenmesinde Alınacak Cezalar

Madde 42 — Malzeme bedelinin geç ödenmesi halinde satış şartnamesinde belirtilen ceza, alıcıdan nakit olarak tahsil edilir.

Malzemenin Tesliminden Doğabilecek Cezaların Tahsili

Madde 43 — Malzemeye ait teslimat yazısında belirtilen teslim süresini aştığı takdirde Satış Şartnamesinde belirtilen tesellüm cezası, malın teslim edildiği birimce alıcı firmadan tahsil edilerek faturasında belirtilir.

Fazla Teslim Edilen Malzeme Bedelinin Tahsili

Madde 44 — Satışı yapılan malzemenin, tonajından fazla çıkması halinde fazla malzeme bedeli alıcı firmadan satış fiyatı üzerinden hesaplanarak peşin olarak tahsil edilir.

Noksan Malzeme Bedelinin İadesi

Madde 45 — Satışı yapılan malzemenin noksan çıkması halinde, noksan çıkan malzemenin tonajının satış fiyatıyla çarpılarak hesaplanacak bedel alıcıya iade edilir.

Dosyanın İkmali

Madde 46 — Satış işlemi tamamlanan malzemeye ait dosya, düzenlenecek bir formda fatura tutarı ve tahsilatlar karşılaştırılması neticesinde eşit olması halinde dosyası ikmal edilerek arşive kaldırılır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Pazarlama ve Satış Faaliyetleri, İhaleye Giremeyecek Kişiler, İhaleye Girmesi Yasaklananlar, Yurtdışı Satış İşlemleri, Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Pazarlama ve Satış Faaliyetleri

Madde 47 — Teşekkülce uygun görülen yetkiler içinde kalınması kaydıyla, Şirketin genel tanıtımı, imajı, üretilen mal ve hizmetlerin kalite güvencesi vb. konularda tanıtım ve reklam faaliyetleri Şirketçe yerine getirilir. Pazarlama ve satış faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan araştırma ve görüşmeler ile müşteri ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi Pazarlama Müdürlüğünce yapılır.

Bu ilişkiler;

a) Kamu yararına çalışan kuruluşlar, vakıflar, odalar, hayır dernekleri vb. sosyal kuruluşların düzenledikleri toplantılar ve benzeri faaliyetler için bilet alınması makbuz karşılığı bağışta bulunulması, yapılan toplantılara iştirak edilmesi,

b) Yurtiçinden veya yurtdışından Şirkete gelen müşterilerin ve Şirket yetkililerinin iş görüşmesi yapmak üzere ziyaret ettikleri kuruluşların yetkililerinin ağırlanması amacıyla yapılan harcamalar ile özellikle ihracat sırasında yapılabilecek gümrükleme, nakliye, taksi giderleri vb. harcamaların yapılması hususunda Şirket görevlilerine harcama yetkisi ve iş avansı verilmesi,

c) Şirketten malzeme satın alan kişi ve kuruluş temsilcilerinden oluşan grup toplantıların tertiplenmesi, bu toplantılar için yer kiralanması, ikramlarda bulunulması ve buna ilişkin benzeri masrafların karşılanması,

d) Satış ve benzeri konularda iş ilişkisi içinde bulunulan kişi ve kuruluşlara, temsilcilerine iyi iş ilişkilerinin devamı, geliştirilmesi ve kurulması için Şirket, Kurum, Bağlı Ortaklık ürünlerinden ve/veya piyasadan temin edilecek hediyelerin ve eşantiyonların (Ajanda, takvim, anahtarlık, kalem vb.) alınması ve verilmesi,

e) Teşekkül ve Şirketçe öngörülen fuar ve sergiler, üniversite ve teknik okullarda bulunan tanıtıcı panoların tertibi, tanzimi, yenilenmesi, benzer tanıtım ve reklam görevlerinin ifasında gerekli malzeme ve hizmetlerin piyasadan satın alınarak bedellerinin ödenmesi,

f) Tanıtıcı film ve video kasetlerin yaptırılması, broşür, katalog bastırılması, fotoğraf video çektirilmesi ve benzeri faaliyetlerin uygun yöntemle karar verilip yaptırılması;

suretiyle mevzuat esasları ve ödenekleri içinde yürütülür. Bu ilişkilerden doğacak masraflar İşletme Bütçesiyle belirlenen pazarlama giderleri ödeneğinden karşılanır.

Masrafların onay yetkisi Genel Müdüre aittir.

İhaleye Giremeyecek Kişiler

Madde 48 — Aşağıda yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine girmesi yasaklanan özel gerçek ve tüzel kişiler,

b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçileri ve Hurdasan A.Ş. personeli ile Satış Komisyonları üyelerinin ayrıca ihale çalışmalarına esas teşkil edecek ilk ve son işlemlerle ilgili evrakı hazırlayan, sonuçlandıran ve denetleyen personel ile bu personelin ortakları ile birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları,

c) (b) bendinde yazılı personelden Şirketimizden ayrılmış olanlar ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl müddetle,

Şirketçe yapılacak ihalelere iştirak edemezler.

İhaleye Girmesi Yasaklananlar

Madde 49 — Şirketin satış ihalelerine iştirak eden ve üzerinde ihale kalan malzemeye ait formaliteleri tamamladığı veya tamamlamadığı halde malzemeyi almaktan vazgeçen alıcıların, malzeme için yatırmış oldukları geçici veya kesin teminatları protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın irat kaydedilir. Teminatı irat kaydedilen firmalar teminatı oranlarına göre belirli sürelerle Şirket ihalelerine katılmama cezası verilir. Ayrıca mal bedelini ödeyerek malın bir kısmını aldıktan sonra vazgeçen isteklinin kalan malzemenin bedeli iade edilmez, malzemenin kullanım hakkı Şirkete aittir.

Yurtdışı Satış İşlemleri

Madde 50 — Şirketin yurtdışı satışlarına ait ihracat işlemleri Teşekkül Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 51 — Pazarlama satış işlem ve faaliyetleri konusunda işbu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, Kurumun iç ve dış mevzuat hükümleri geçerli olup, bunlarda da yeterli hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulundan alınacak kararlara göre işlem yapılır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 52 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şirket Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 8/3/1993 tarihli ve 21518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 — Kurul her ilde Valinin başkanlığında, Çevre, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm, Orman bakanlıkları il teşkilatı temsilcileri ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi ile Sanayi Odası ve Ziraat Odası başkanları, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer illerde ise Belediye Başkanından oluşur. Kurul üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının bulunmaması halinde, bu bakanlıklar, bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden fazla bağlı ve ilgili kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan kuruluş aracılığı ile temsil edilir. Sanayi Odasının bulunmadığı illerde ise Ticaret Odası Başkanı kurul toplantılarına katılır.

Başkanca gerekli görülmesi halinde, görüş ve önerilerini almak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, bilimsel kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın kurul toplantılarına davet edilir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sekretarya ve Görevleri

Madde 10 — Kurulun sekretarya hizmetleri Müdürlükçe yürütülür.

Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündemini belirlemek ve Başkanın onayına sunmak,

b) Başkanca onaylanan gündemi kurul üyelerine göndermek,

c) İlgili kuruluşlardan gelen gündem önerilerini derlemek, Başkana sunmak ve Başkanca uygun görülen önerileri gündeme dahil etmek,

d) Kurul toplantılarına ilişkin karar kağıtları ve karar tutanaklarını hazırlamak, usulüne uygun olarak imzalanmasını sağlamak, ekleri ile birlikte dosyalamak ve muhafaza etmek,

e) Kurul kararlarını ilgili kişi ve kuruluşlar ile Bakanlığa göndermek,

f) Kurul toplantılarına ilişkin diğer iş ve işlemler ile yazışmaları yapmak.”

Yürürlük

MADDE4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasının işlev, işleyiş ve amaçlarını; üyelerinin, Oda organlarının görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği /TMMOB’ni,

Oda: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

Şube: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Şubesini,

Üye: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üyesini,

Birlik Delegesi: TMMOB Genel Kurulunun Jeoloji Mühendisleri Odası Delegesini,

Delege: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Kurul Delegesini,

tanımlamaktadır.

Madde 4 — Oda merkezi Ankara’dadır. Oda Genel Kurulu kararı ile Şubeler, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilikler açılabilir ya da kapatılabilir.

Madde 5 — Kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olan Oda’nın amaçları başlıca iki grup altında toplanır.

a) Meslek ve üyelere ilişkin amaçlar;

1) Tüm jeoloji mühendisi ve yüksek mühendislerini üye kaydederek, üyeler arası dayanışmayı sağlamak,

2) Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak ve bu hak ve yetkiler çerçevesinin korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmek; bunların, meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

3) Üyelerinin, iş ve toplumsal güvenliklerini sağlama ve cinsiyet ayrımcılığını giderme yönünde çalışmalar yapmak, gerekli önlemleri almak,

4) Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalar yapmak ve gerekli gördüğü önlemlerin alınmasını sağlamak; üyelerinin demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için her türlü girişimde bulunmak,

5) Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak; diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

6) Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, statü ve benzeri mevzuatın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında ilgili mercilerle işbirliği yapmak; kendisinden istenen veya alternatif görüş ve raporları hazırlamak,

7) Meslek alanları ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar yapmak; bu alanlarda yapılan yayınları izlemek, bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak; yayın konusunda gerektiğinde yerli/yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

8) Jeoloji öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, güncel koşulların ve ülke yararının gerektirdiği nitelik ve nicelikte jeoloji mühendisi yetiştirilmesi için her türlü girişimde, öneri ve katkıda bulunmak; jeoloji mühendisliği öğrencilerinin sorunlarını incelemek; diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, bunların gerçekleştirilmesi için girişimde bulunmak; öğrencileri mesleğe hazırlayacak staj ve eğitim çalışmalarında bulunmak; bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin Oda etkinliklerine katılımını özendirmek,

9) İlgili üyelerinin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak üzere, gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek. Üyelerinin, meslek içi ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu, özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişi önermek,

10) Birden fazla mühendislik mesleğinin birlikte çalışmasını gerektiren konularda, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak ve bunlara ilişkin yönetmelik tasarıları hazırlayarak, Birlik Genel Kurulunun onayına sunmak,

11) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlardaki dış ülkeler ve uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak.

b) Kamu yararına ilişkin amaçlar;

1) Temel jeoloji bilgilerinin toplumda yaygınlaşması ve jeolojinin temel eğitim içinde yer alması için her türlü çalışmayı yapmak, girişimlerde bulunmak,

2) Kamu yararının gözetilmesi temelinde, mesleği ilgilendiren konularda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gündem belirlemek, meslek mensupları ve kamuyu ilgili gündem çerçevesinde bilgilendirmek; bu amaçla baskı grubu oluşturmak ve sözkonusu düzenlemelerin yasal hale gelmesi için alternatif taslaklar hazırlamak; sonuçlanmaları için gerekli mercilerde girişimlerde bulunmak,

3) Kamu yararı doğrultusunda; yurt kalkınmasının vazgeçilmez kaynaklarından olan maden, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, su buharı, petrol ve benzeri doğal kaynakların araştırılması, bulunması ve işletilmesinin her aşamasında mesleki yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi için gerekli bilimsel, teknik ve hukuksal çalışmaları yapmak; doğal kaynakların aranması, bulunması, işletilmesi, üretimi ve kalitesinin artırılması ve bu etkinlikler nedeniyle oluşacak çevre sorunları konularında her türlü çalışmayı yapmak, görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak,

4) Mühendislik yapılarının yer ve güzergah seçimi, temel jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılması, yeraltı araştırmalarının programlanması gibi mesleği ilgilendiren konulardaki teknik hizmet esaslarının belirlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak katkıda bulunmak ve görüş belirtmek,

5) Mesleki terim ve kavram birlikteliği sağlamak üzere çalışmalar yapmak; jeoloji çalışmalarına ilişkin kural ve standartları belirlemek; sonuçları, kuruluşların ve üyelerin yararlanmasına sunmak,

6) Mesleğin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek; bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak,

7) Korunmaya değer, jeolojik miras niteliğindeki oluşumların belirlenmesi ve koruma altına alınması için gerekli çalışmaları yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeler

Üyelik

Madde 6 — Oda üyeleri;

a) Asıl üyeler: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde jeoloji mühendisliği veya yüksek mühendisliği mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunanlardan Oda’ya başvuranlar, Oda’nın asıl üyeleridir. Oda kayıtlarında ve mesleği yürütmede lisans eğitimi esastır. Oda’ya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

b) Geçici üyeler: Türkiye’de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, jeoloji mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Oda’ya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar; ancak, Oda asıl üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

c) Onur üyeleri: Jeoloji mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Oda’nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelik, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

d) Öğrenci üyeler: Jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerine, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin ödenti zorunlulukları yoktur. Oda Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 7 — Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

a) Türkiye’de jeoloji mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendisleri, Oda’ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendislerinin Oda’ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Oda’ya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Silahlı Kuvvetler mensubu jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz,

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

Madde 8 — Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiye’de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olanlardan, 7 nci maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan jeoloji mühendisi ve jeoloji yüksek mühendisleri, Oda’ya başvurarak kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlar, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamazlar.

Madde 9 — Oda üyeleri, kendilerine kanun ile verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanırlar.

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10 — Oda’ya kayıtlı her üyenin;

a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik ve Oda yönetmeliklerinin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,

c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması,

d) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Oda’nın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumaya özen göstermesi,

e) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla mesleki bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

f) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

g) Adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Oda’ya bildirmesi,

h) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

gerekmektedir.

Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemek nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 11 — Üyelikle ilgili 7 nci maddede belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Zorunlu askerlik görevi dışında, Silahlı Kuvvetler mensubu olan ya da herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrıldıktan sonra TMMOB Kanunu, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Yönetmelikteki ayrıksı hükümler saklıdır.

Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

Madde 12 — Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Oda’ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir. Kayıt ve kayıt yenileme koşulları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları

Madde 13— Oda organları şunlardır;

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

d) Oda Denetleme Kurulu,

e) Oda Danışma Kurulu.

Madde 14 — Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Oda işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda yardımcı organları oluşturulabilir.

Madde 15 — Oda yardımcı organlarının oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliklerle belirlenir.

Oda Genel Kurulu

Madde 16 — Oda Genel Kurulu delege sistemine göre oluşur. Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir. Diğer delegeler; Şube Genel Kurullarında, Şube etkinlik alanı dışında kalan iller için ise, Oda Yönetim Kurulunun belirlediği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için, yine Oda Yönetim Kurulunun belirlediği ilde yapılan seçimlerle saptanır.

Her yirmi (20) üyeyi bir (1) asıl, bir (1) yedek delege temsil eder. Artan üye sayılarının on (10)’dan fazlası için bir (1) asıl ve bir (1) yedek delege eklenir.

Madde 17 — Oda Genel Kurulu, iki (2) yılda bir Mart ayı içinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü 9.00-17.00 saatleri arasında seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Madde 18 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üç (3) nüsha olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin çekilme yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda’nın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç (3) gün ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten çekilme başvuruları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içinde, Oda Yönetim Kurulu, durumu Birliğe ve delegelere bildirir. Ayrıca, Ankara’da günlük bir gazetede ilan eder.

Madde 19 — Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, yedi (7) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda mensubu Birlik Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısı toplamının altında olamaz.

Madde 20 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması veya toplantının düzenli bir biçimde yapılamayacağının saptanması durumunda, Oda Genel Kurulunu, yalnız bir kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteler. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce delegelere bildirir ve Ankara’da günlük bir gazetede ilan eder. Bu süre içinde Oda’nın günlük işleri Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 21 — Oda Genel Kurulunda Birlik Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Madde 22 — Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye veya kendi içinde belirleyeceği bir üyesi tarafından, Birlik Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı oluşturulur.

Madde 23 — Oda Genel Kurul Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşur.

Madde 24 — Oda Genel Kurulu görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp ilan edilmiş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan delegelerin yazılı önergesi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Gündemde bulunması zorunlu maddelerin dışında, gündemden madde çıkarılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

Madde 25 — Oda Genel Kurulu gündeminde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur;

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması ve görüşülmesi; Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Oda’nın yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması,

d) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

e) Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu aday adaylarının ve Birlik delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

f) Seçimler.

Madde 26 — Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnız oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları kullanılabilir.

Madde 27 — Oda Genel Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Ancak, Oda Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisi (2/3)’nin olumlu oyu gerekir.

Madde 28 — Oda Genel Kurul görüşme ve kararları bir tutanakla saptanarak, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği de Birliğe iletilmek üzere, Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca, Birlik Gözlemcisi de, toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir. Toplantı tutanak özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

Madde 29 — Oda Genel Kurul Başkanlık Divanı, Genel Kurulda alınmış önemli kararları Oda Genel Kurul Karar Defterine yazar ve Karar Defteri, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır, Oda Yönetim Kurulunca saklanır.

Olağanüstü Oda Genel Kurulu

Madde 30 — Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır;

a) Oda Yönetim Kurulundan en az beş (5) üyenin alacağı kararla,

b) Oda Yönetim Kurulunun boşalan üyeliğine çağrılacak yedek Yönetim Kurulu üyesi kalmaması durumunda, mevcut Oda Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile,

c) Oda Denetleme Kurulu’nun, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmesi durumunda ve oy birliğiyle alacağı kararla,

d) Son Oda Genel Kurul delegelerinin üçte ikisi (2/3)’nin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

e) Oda’ya kayıtlı üye sayısının beşte biri (1/5)’nin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde, Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurul tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulunca toplanır.

Madde 31 — Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin tümünün ve yedek üyelerden en az birinin birlikte çekilmesi durumunda Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere bir (1) ay içinde, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 32 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, yalnız önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır; gündeme madde eklenemez ya da çıkarılamaz.

Madde 33 — Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç (3) ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Oda Genel Kurulu’nun yapılmasını isteyebilirler.

Madde 34 — Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Oda Genel Kurulunun delege listeleri, Seçim Kuruluna gönderilmez, üç (3) gün Oda’da asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında, delege listelerinin asılacağı yer ve tarih de belirtilir. Listeler asılır ve kaldırılırken, her gün için ayrı bir tutanakla, duyurulma olayı belgelenir. Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullar, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda merkezi dışında da yapılabilir.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 35 — Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

c) Oda ve Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Oda Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve bunlara ilişkin karar almak,

d) Oda Yönetim Kurulunun önerdiği Oda ve Şubelerin yeni dönem gelir-gider bütçelerini; geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak,

e) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini, iki (2) yıl için seçmek,

f) Birlik Yönetim Kurulu için üç (3), Yüksek Onur Kurulu için bir (1), Birlik Denetleme Kurulu için bir (1) adayı, iki (2) yıl için seçmek,

g) Meslekte en az on (10) yıl kıdemli üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde iki (%2)’si oranında ve üç (3) kişiden az, yüz (100) kişiden fazla olmamak üzere, asıl ve yedek Birlik delegelerini iki (2) yıl için seçmek; delege sayısının hesaplanmasında kesirler dikkate alınmaz,

h) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Oda’ya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması yolunda, Oda Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyerek onaylamak; Oda Genel Kurulu, Oda Ana Yönetmelik değişikliği dışındaki yönetmelikler için bu yetkisini, Oda Yönetim Kurulu’na devredebilir,

ı) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretleri ile Oda Yazman ve Sayman üyesi ile varsa, Genel Sekreterin ücretlerini saptamak,

i) Oda’nın taşınmaz mallar satın alması, varolanları satması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunması konularında kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetkii vermek,

j) Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin yolluk ve diğer giderlerini saptamak,

k) Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin gerekçeli önerilerine göre, merkezi ve etkinlik alanı belirtilen illerde Şube açılmasına, kapatılmasına, Şube’lerin birleştirilmesine veya durumunun belirlenmesine karar vermek,

l) Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerinde belirlenen görevleri yürütmek.

Oda Yönetim Kurulu

Madde 36 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl üyeden oluşur; yedek üyeler de, aynı sayıda olmak üzere, ayrıca seçilir.

Madde 37 — Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en çok yedi (7) gün içinde, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Divan Başkanı ya da Başkan Yardımcısının çağrısıyla, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar ve kendi aralarından, gizli oyla bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Yazman Üye, bir Sayman Üye, bir Mesleki Uygulamalar Üyesi, bir Yayın Üyesi ve bir Sosyal İlişkiler Üyesini çoğunlukla seçerek, göreve başlar.

Madde 38 — Oda Yönetim Kurulu ayda en az iki (2) kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan; yokluğunda, bulunma sırasına göre İkinci Başkan veya Yazman Üye yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını toplantı çoğunluğuyla alır; oylarda eşitlik olması durumunda, o toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Madde 39 — Oda Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve Şubeleri temsilen, gerekli sayıda kişinin toplantılara katılmasını isteyebilir. Bu kişiler, yazılı olarak toplantıya davet edilir, adları karar tutanaklarına yazılır; toplantılarda temsil ettikleri organlarla ilgili görüşmelere katılabilir; ancak oy kullanamazlar.

Madde 40 — Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, yıl içindeki olağan toplantıların dörtte biri (1/4)’ne katılmayan Oda Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine, sıradaki yedek üye geçer.

Madde 41 — Oda Yönetim Kurulu, gerek duyduğunda kendi görev bölümünü yenileyebilir; ayrıca üyelerinden yarısından çoğunun birlikte veya Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üyeden herhangi birinin çekilmesi durumunda, yedek üyeler sırasıyla görev alır ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 42 — Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür;

a) Jeolojinin temel bilgilerinin toplumda yaygınlaşması, jeoloji derslerinin temel eğitim programı içinde yer alması ve jeoloji mühendisliği öğrenimi veren üniversitelerde, çağın gereklerine uygun nitelik ve nicelikte jeoloji mühendisi yetiştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak ve kamuoyu oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmak; jeoloji mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışmalarını duyurmak, Oda yayın ve malzemelerinden yararlanmalarını sağlamak,

b) Oda üyelerinin ve tüm meslek topluluğunun mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptayıp; hak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun, yönetmelik, genelge ve bu türden yönlendirici yasal çerçevenin, günün koşullarına göre genişletilmesi için girişimlerde bulunmak,

c) Mesleki çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan diğer meslek kuruluşları ve örgütlenmeleri ile işbirliği yaparak, mesleğin ve meslek topluluğunun ödev ve sorumluluklarını; birden çok mühendislik alanının işbirliğini gerektiren çalışmalarda ise, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak ve tüm bunlara ilişkin yönetmelik tasarıları hazırlayıp Oda Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde uymaları zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek; üyeler arasında oluşacak haksız rekabeti önleyecek önlemleri önceden almak, gerekli yaptırımları uygulamak,

e) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, mesleki yayınlar yapmak, belge sağlamak, dergi, gazete, bülten ve benzeri düzenli Oda yayınlarının en yararlı biçimde ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak; mesleğe ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, kurs, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

f) Oda üyelerine mesleki ve sosyal yönde çeşitli ödüller vermek; Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, eğitim ve kültür merkezi açmak, kütüphane ve arşiv oluşturmak; lokal ve konukevi gibi sosyal tesisler açmak, işletmek ve bu konularda yetkiler vermek,

g) Oda’yı Başkan, bulunmadığı zaman İkinci Başkan, Yazman Üye veya gerektiğinde seçecekleri kurullar aracılığı ile temsil etmek,

h) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlardaki dış ülkeler ve uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak; düzenlenen etkinliklere katılmak için delege göndermek, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

ı) Oda’nın ve üyenin lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda Oda’yı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda müdahil olmak, vekil atamak,

i) Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli mühendis dışında, tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler gibi diğer elemanların meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli gördüğü ilişkileri kurmak; bunlarla Oda arasındaki işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

j) Yasama ve yürütme organlarında Oda’nın amaçları ile ilgili olarak yapılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

k) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini, Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek; Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

l) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıyı en az on (10) gün önceden delegelere duyurmak; Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni gelir ve gider bütçelerini hazırlamak; geçici ve sürekli hizmetliler kadrolarını saptayıp, bunları Oda Denetleme Kurulu raporu ile birlikte, delege sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce tüm delegelere iletmek,

m) Gerektiğinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulunu ya da Olağanüstü Şube Genel Kurulunu toplamak için karar almak üzere, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak,

n) Kendisine bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapacak Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerini, göreve geldiği günden itibaren iki (2) ay içinde belirlemek,

o) Oda Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

ö) Gerektiğinde Oda Onur Kurulunu ve/veya Oda Denetleme Kurulunu göreve çağırmak; Onur Kurulunca alınan kararlardan, Yüksek Onur Kurulunca onanması gerekenleri Birlik Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak; Oda Onur Kurulunca alınan kararları hemen, tüm ilgili birim, kişi ve kurumlara duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

p) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının, Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi kapsamındaki üyelerin listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek; Birlik Genel Sekreterliği seçimlerine katılacak Oda adayını belirlemek; Oda ile Birlik arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak,

r) Gerekli gördüğü il, ilçe ve işyerlerinde, Oda temsilciliği kurmak ve temsilci atamak; Şube açılmasına ilişkin önerileri değerlendirmek ve görüşünü Oda Genel Kurulu’na sunmak; Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda Oda Gözlemcisi görevlendirmek,

s) Şube Denetleme Kurulu için, Şube Genel Kurulunca önerilen dört (4) aday arasından iki (2) asıl, iki (2) yedek üyeyi görevlendirmek,

ş) Oda’ya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres değişikliklerini izlemek, Şube Genel Kuruluna katılacak üye listelerini düzenlemek ve ilgili Şubeye, Şube Genel Kurulundan en az otuz (30) gün önce bildirmek,

t) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve işsiz üyelerinin iş bulmaları konusunda yardımcı olmak; bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

u) Üyelerin çalışma ve sosyal güvenlik koşullarını ve her tür meslek uygulaması karşılığında alması gereken asgari ücret tutarlarını saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

ü) Oda görevlilerinin atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil ve benzeri özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak; Oda’nın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Oda Genel Kurulunca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

v) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönetmelik ve yönergeler düzenleyip yürürlüğe koymak ve gerektiğinde Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

y) Çalışma döneminin ve önerilen yeni dönemin bütçe ve kadro çizelgelerini hazırlamak, Oda Genel Kurul tarihinden en az onbeş (15) gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

z) TMMOB Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin, Oda Ana Yönetmeliği çerçevesinde ve en iyi biçimde kullanılmasını sağlamak, diğer görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 43 — Oda Yönetim Kurulu Başkanı; Oda’yı, idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder; Oda çalışmalarını, Birlik ve Oda Ana Yönetmeliklerine, Oda Genel Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür; Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

Madde 44 — İkinci Başkan; Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Madde 45 — Yazman Üye; Oda işlerini, Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, Oda’nın tüm yazışmalarını yürütür ve imzalar, Oda’nın geçici ve sürekli personelinin görev amirliğini yapar, Oda Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, kadroyu, her türlü yazışmayı hazırlar ve Oda Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Onur Kuruluna ait her türlü dosyayı; TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hazırlar ve gereğini yapar. Başkan ve İkinci Başkanın yokluğunda Oda’yı temsil eder.

Madde 46 — Sayman Üye; ilgili kanunlar, Oda Ana ve Mali İşler Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak, Oda’nın mali işlerini yürütür, Oda bütçesinin uygulanmasını Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli mali önlemleri alır ve önerilerde bulunur, Oda Genel Kuruluna sunulacak bütçeyi hazırlar ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Madde 47 —Mesleki Uygulama Üyesi; Oda’yı ilgilendiren her türlü kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri izler, inceler, arşivler ve bu konularda Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirir, gerekli önerilerde bulunur, her tür mesleki uygulamayı ve bunlara ilişkin raporları inceler, onaylar ve tescilli büroların tescilleri ile ilgili işlemleri yürütür, mesleki uygulamaya ilişkin asgari ücret ve çalışma koşullarını, rapor standartlarını saptar ve uygulanması için girişimlerde bulunulmasını sağlar, mesleki istihdam olanaklarını araştırır ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 48 — Yayın Üyesi; Oda’nın yayımladığı kitap, süreli yayın, broşür ve duyuruların basım işlerini yürütür, Oda etkinliklerini haber bülteni aracılığıyla üyelere duyurur, Oda kitaplığının düzenini ve geliştirilmesini sağlar, Yayın Kurulu veya komisyonları ile Oda Yönetim Kurulu arasında eşgüdümü sağlar, Oda yayınlarının yazı işleri sorumluluğunu yüklenir, yurt içi ve dışında yapılan mesleğe ilişkin yayınları izler, yayınların zamanında basılması ve üyelere ulaşması için gerekli çabayı gösterir ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Madde 49 — Sosyal İlişkiler Üyesi; Oda’nın sosyal içerikli tüm çalışmalarını düzenler, yürütür ve gerekli eşgüdümü sağlar, Oda protokol listesini düzenler, izler, gerekli değişiklikleri yapar ve protokol işlerini yürütür, üyelerle her türlü iletişimi ve gerektiğinde sosyal yardım sağlar, yurt içi ve dışında yapılan kongre, sempozyum, konferans gibi etkinlikleri izler, medya ile ilişki kurarak Oda etkinliklerinin duyurulmasını sağlar, jeoloji mühendisliği öğrencilerinin Oda’ya katılımını ve mesleki/sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Oda Yürütme Kurulu

Madde 50 — Oda Yürütme Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun Başkan, İkinci Başkan, Yazman ve Sayman üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve toplanamadığı zamanlarda, Oda Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak, Oda işlerini yürütmekle sorumludur. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma dönemi başında Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

Oda Yürütme Kurulu üyelerine, Oda Yönetim Kurulunca gerekli görülen miktarlarda harcama yetkisi verilebilir. Yapılacak her türlü ödemede, Yürütme Kurulu üyelerinden ikisinin imzasının, birlikte bulunması zorunludur.

Uzmanlık Komisyonları

Madde 51 — Oda/Şube Yönetim Kurulları Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, üyelerinden oluşan ve gerektiğinde, üyeler dışındaki uzmanların da katılabileceği, uzmanlık komisyonları kurarak, ilgili üyelerini görevlendirir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri, Oda Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle saptanır.

Oda Onur Kurulu

Madde 52 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen beş (5) asıl üyeden oluşur; yedek üyeler de, aynı sayıda olmak üzere ayrıca seçilir.

Oda Onur Kuruluna aday olabilmek için en az on (10) yıllık Oda üyesi ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gereklidir.

Oda Onur Kurulu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

Madde 53 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunun tamamlanıp, seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen otuz (30) gün içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu, asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir. Bir önceki dönemde sonuçlanmamış dosyalar olması ve önceki dönem Kurul üyelerinden hiçbirinin yeni Kurulda yer almaması durumunda, önceki dönem Kurul üyelerinden biri toplantıya çağrılarak, konuya ilişkin bilgi aktarması sağlanır.

Madde 54 — Oda Onur Kurulu, kendisine bir konunun doğrudan veya Oda Yönetim Kurulunca iletilmesi üzerine; Oda Yönetim Kurulunun konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek, asıl ve yedek tüm üyelere yapacağı çağrı ile toplanır. Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, gerekli belgeleri ve toplantı süresince, ilgili Oda Yönetim Kurulu üyesinin bulunmasını sağlar.

Madde 55 — Oda Onur Kurulu asıl üyelerinden gelmeyenlerin yerine, hazır bulunan yedeklerden Kurulun üye sayısı tamamlanır ve aralarından bir (1) Başkan ve bir (1) Yazman seçilir. Toplantıya katılan yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya değin asıl üye olarak görev yaparlar.

Madde 56 — Yapılan üç (3) çağrıya karşın toplantılara gelmeyen ve toplantı gününe kadar yazılı özür bildirmeyen Oda Onur Kurulu üyesi çekilmiş sayılır, yerine, sıradaki yedek üye asıl üye olur.

Madde 57 — Oda Onur Kurulu üyelerinin reddetme ve çekilme nedenleriyle ilgili olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hakimlerin reddetme ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, reddetme talebini kendisi inceler. Bu konuda vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kurulunda itiraz edilebilir. Onur Kurulunun bir bölüm üyeleri ile ilgili reddetme talebi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağrılır.

Madde 58 — Oda Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Madde 59 — Oda Onur Kurulu, kendisine iletilen konuları, en geç üç (3) ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için;

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurulmuş,

b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıkların dinlenmiş ve bunların bir tutanakla saptanmış, olması gereklidir.

Madde 60 — Oda Onur Kurulu, gerektiğinde üç (3) kişiden oluşan bir Bilirkişi Kurulu seçerek, konuyu bu Kurula inceletebilir. Taraflar, bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, Onur Kurulu, Bilirkişi Kurulunu yeniden oluşturur. Bilirkişi giderleri, Onur Kurulunca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse, Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılmışsa, istekte bulunanlarca Oda veznesine peşin olarak yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı Onur Kurulu kararında belirtilir.

Madde 61 — Oda Onur Kurulu, kararlarını gerekçeleri ile birlikte uygulanmak veya Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyası ile birlikte gereği için Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 62 — Oda Onur Kurulu, üç (3) ay içinde karar veremezse, sürenin bitiminden önce ilgililerin haberdar edilebilmesi için durumu, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna ileterek, ilgili konunun sonuçlanabileceği tarihi belirtir.

Madde 63 — Oda Onur Kurulunun kendisine verilen işleri yürütmek için gerek duyduğu tüm giderler, Oda bütçesinden karşılanır.

Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 64 — Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Onur Kuruluna yansıtılan konular hakkında karara varmak,

b) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

c) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak,

d) Oda onur üyeliği için görüş vermek.

Madde 65 — Oda üyelerinden; TMMOB Kanunu, TMMOB Tüzüğü, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle; üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yolaçan, kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onuruna aykırı durumları saptananlara, Oda Onur Kurulunca suç sayılan davranışın niteliği ve sonuçlarına göre aşağıda yazılı disiplin cezalarından biri verilir;

a) Yazılı uyarma,

b) TMMOB Kanununda belirtilen hafif para cezası,

c) TMMOB Kanununda belirlenen ağır para cezası,

d) Onbeş (15) günden, altı (6) aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

e) Oda üyeliğinden çıkarma veya üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez.

Madde 66 — Oda Onur Kurulunca verilen cezalardan 65 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar, kesindir. 65 inci maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde Yüksek Onur Kuruluna, Oda Yönetim Kurulu yoluyla ya da doğrudan itiraz edilebilir. Cezaların uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekir.

Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu’nun aklanma veya takipsizlik kararlarına karşı, Yüksek Onur Kuruluna itirazda bulunabilir.

Madde 67 — Üyelikten çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar, ya da meslek topluluğundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Madde 68 — Üyeler ya da üye olmayan meslek mensuplarından, mesleğini uygulamaktan geçici olarak uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleki etkinlikte bulunamazlar. Mesleklerinin uygulanması için imza kullanamazlar. Aksine davranırlarsa, uygulanan ceza iki (2) katı ile yeniden verilir. Bu tür davranmakta ısrar edenler ile ilgili olarak, üyelikten çıkarma ya da meslekten men cezası uygulanır.

Verilen kararlar, uygun bir biçimde duyurulur ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

Oda Denetleme Kurulu

Madde 69 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl üyeden oluşur; yedek üyeler aynı sayıda olmak üzere ayrıca seçilir.

Madde 70 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun ilk toplantısından sonraki yedi (7) gün içinde, üye tam sayısı ile toplanarak, en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Aralarından bir Başkan ve bir Yazmanı çoğunlukla seçerek göreve başlar. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Oda Denetleme Kurulu, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan Oda Denetleme Kurulu Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 71 — Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda’nın kayıt ve defterleri ile hesaplarını ve bunlara bağlı tüm işlemlerini; bu işlemlerin Birlik ve Oda Mali İşler Yönetmeliğine ve Oda Bütçesine uygunluğunu, en az üç (3) ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, arşivlemek ve sonraki Oda Denetleme Kuruluna devretmek üzere dosyasında saklamak; bir nüshasını Oda Yönetim Kuruluna, Birlik Yönetim Kuruluna da iletilmesi için vermek ve Oda’nın süreli yayınlarında üyelere duyurulmasını sağlamak,

b) Oda Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, gelir-gider durumu, yeni dönem bütçesi, personel kadroları ve dönem içindeki denetimlerine ilişkin saptama ve önerilerini; ayrıca, Oda’nın mali durumu ve yönelimini kapsayan raporunu, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere hazırlamak,

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile alacağı kararla, Oda veya Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek,

d) İlgili yönetmeliklere göre Şube Denetleme Kurulunu oluşturmak.

Madde 72 — Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetime katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi, Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve yerine, sırada bulunan yedek üye geçer. Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir.

Oda Danışma Kurulu

Madde 73 — Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarında Oda adına görev almış üyeler, Şube Yönetim Kurulu üyelerinden; aralarında Şube Başkanı ve Şube Yazmanı olmak üzere en az üç (3) üye, İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerinden en az biri ve Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerinden oluşur. Eski Oda Başkanları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu gündeminin gerektirdiği durumlarda Oda uzmanlık komisyonları üyeleri de, Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağrılabilir. Oda Danışma Kurulunun çalışma biçim ve yetkileri ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 74 — Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yılda en az bir (1) kez toplanır. Danışma Kurulu toplantısının yer, tarih, saat ve gündemi Oda Yönetim Kurulunca belirlenerek, Şube Yönetim Kurulları, merkeze bağlı İl Temsilcilikleri ile toplantıya katılması istenen diğer Kurul üyelerine, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce bildirilir.

Oda Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak için Şube Başkanlarını ve gerektiğinde Şube Yazman ve/veya Sayman üyelerini toplantıya çağırabilir.

Oda Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 75 — Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak,

b) Oda çalışmalarını gözden geçirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Oda çalışma programının oluşturulması ve yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak ve konuya ilişkin gelişmeleri izlemek,

d) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

e) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

g) Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konuları görüşmek ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Şubeler

Madde 76 — Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Oda’nın yükümlü olduğu görevleri gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile, merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek, yeni Şube açılabilir. Yeni açılacak Şube’nin etkinlik alanına giren illerin belirlenmesinde ya da bir Şube’nin etkinlik alanında olan illerin, diğer bir Şube’ye bağlanmasında; Şube merkezine yakınlık, iletişim ve ulaşım olanakları ile üyelerin işyeri ve oturma yeri ilişkisi göz önüne alınır.

Şubeler, etkinlik alanında bulunan illerdeki üye toplam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin yazılı başvurusu, Şube Genel Kurulunun iki (2) kez toplanamaması ya da Olağan/Olağanüstü Şube Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile kapatılabilir.

Madde 77 — Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun görüşünü alarak, gerektiğinde, bağlı il ve ilçelerde İl ve İlçe Temsilcilikleri açabilir ya da kapatabilir.

Madde 78 — Üyeler, iş ve ev adreslerini etkinlik alanında bulundukları Şube’ye bildirmek zorundadırlar. Şube etkinlik alanından ayrılan üye; yeni adresinin ilgili olduğu Şube’ye veya Oda’ya, kaydının aktarılması için, ayrılış tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde başvurur.

Şube Organları

Madde 79 — Şube organları şunlardır;

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Denetleme Kurulu,

d) Şube Danışma Kurulu.

Şube Genel Kurulu

Madde 80 — Şube Genel Kurulu iki (2) yılda bir, Oda Genel Kurulunun yapılacağı yılın Ocak ayının ikinci yarısında toplanır. Toplantı tarihinin, gündem konuları göz önünde tutularak, görüşmeler Cumartesi akşamına dek tamamlanacak ve Pazar günü 9.00-17.00 saatleri arasında da seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, Şube merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Madde 81 — Şube Genel Kurulu üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Şube Yönetim Kurulu asıl üye tamsayısının iki (2) katından az olamaz.

Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Şube Genel Kurulunu yalnız bir kez olmak ve onbeş (15) günü geçmemek koşuluyla erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce ülke düzeyinde yayınlanan günlük bir gazete aracılığıyla üyelere duyurur.

Madde 82 — Şube Genel Kuruluna; toplantı tarihinden otuzbeş (35) gün önce, Şube etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ve Oda’ya veya Şube’ye başvurup, Şube etkinlik alanı içinde çalıştığını veya oturduğunu belgeleyen üyeler katılabilir. Bu tarihten sonra işyerlerini veya evlerini, söz konusu etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, Genel Kurula katılamazlar. Üyelerin oturma ve çalışma yerlerinin ayrı Şube etkinlik alanlarında olması durumunda, işyeri adresi esas alınır.

İlçe Seçim Kurulunca onaylanan listede yer almayanlar, Genel Kurulda aday olamazlar, herhangi bir oylamaya katılamazlar.

Madde 83 — Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin listesi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az otuz (30) gün önce, sicil numaralarına göre sıralanmış olarak ve seçilecek delege sayısı ile birlikte, Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili Şube’ye gönderilir. Şube Yönetim Kurulu listelerde gerekli düzeltmeleri yaparak, Oda Yönetim Kuruluna gönderir. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numara sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından üç (3)’er kopya olarak yeniden düzenlenmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin konular, üç (3) gün süre ile ilgili birimin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır ve üye listesi, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

Şube Genel Kurulu gündemi, toplantı yeri, günü, saati ve çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı için aynı bilgiler, toplantı gününden en az onbeş (15) gün önce Şube Yönetim Kurulunca, Şube merkezinin bulunduğu ildeki günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin Genel Kurullarına ilişkin bilgileri, Oda süreli yayınları veya günlük gazetelerden biri ile duyurur.

Madde 84 — Şube Genel Kurul görüşmeleri, Şube Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Şube Genel Kurulu kararı ile gündeme madde eklenebilir, çıkarılabilir ya da maddelerin görüşme sırası değiştirilebilir.

Belirlenen gündemde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur;

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Şube çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması ve değerlendirilmesi,

c) Şube’nin yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi,

d) Şube Yönetim Kurulu ve delegelerin asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi,

e) Şube Denetleme Kurulu için dört (4) adayın önerilmesi,

f) Seçimler.

Madde 85 — Şube Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Madde 86 — Şube Başkanlık Divanı bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve iki (2) Yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Madde 87 — Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Madde 88 — Şube Genel Kurulu, kararlarını bulunanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 89 — Şube Genel Kurulu görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Oda’ya iletilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda Gözlemcisi de, toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 90 — Şube Genel Kurulunda alınmış önemli kararlar, Başkanlık Divanınca Şube Genel Kurul Karar Defterine yazılır ve imzalanır; Karar Defteri Şube Yönetim Kurulunca saklanır.

Madde 91 — Şube Genel Kurulunun, seçimler hariç, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık, Oda Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde 92 — Şube Genel Kurulu, aşağıda belirtilen durumlarda Şube Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

a) Şube’ye kayıtlı üye sayısının beşte biri (1/5)’nin Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun, Şube’nin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile alacakları kararla,

c) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının ortak toplantısında, üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin alacağı kararla,

d) Şube Yönetim Kurulundan en az beş (5) üyenin alacağı gerekçeli kararın, Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi ile,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak, tarihini saptamak ve karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplantıyı yapmak zorundadır.

Madde 93 — Şube Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin tümünün ve yedeklerden en az birinin birlikte çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması veya Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle, yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapmaması durumunda; toplantı, Oda Yönetim Kurulunca yapılır.

Madde 94 — Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır; ancak yalnız toplantı gündemini oluşturan konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

Madde 95 — Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı, en az on (10) gün önceden üyelere bildirilir ve Şube merkezinin bulunduğu yerde, en az bir günlük gazete ile duyurulur.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 96 — Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Şube Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu değerlendirmek ve gelecek dönem çalışmaları için Şube Yönetim Kuruluna görev vermek,

c) Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Şube Denetleme Kurulu raporunu incelemek; Şube Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem gelir-gider bütçesini; geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgesini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

d) Şube Yönetim Kurulu için aday yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeyi belirlemek, duyurmak ve iki (2) yıl için seçmek,

e) Oda Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegeleri iki (2) yıl için seçmek,

f) Şube Denetleme Kurulu için dört (4) aday belirlemek.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 97 — Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl üyeden oluşur, yedek üyeler de aynı sayıda olmak üzere ayrıca seçilir.

Madde 98 — Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en çok yedi (7) gün içinde, Genel Kurul Divan Başkanı ya da Başkan yardımcısının çağrısıyla, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar ve aralarından gizli oyla Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye, Sayman Üye, Mesleki Uygulamalar Üyesi, Yayın Üyesi ve Sosyal İlişkiler Üyesini seçerek, göreve başlar. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube etkinlik alanı içinde kalmak koşuluyla, benzer görevdeki Oda Yönetim Kurulu üyelerinin tanımlanan görevlerini yürütürler.

Madde 99 — Şube Yönetim Kurulu, ayda en az iki (2) kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan; yokluğunda, bulunma sırasına göre İkinci Başkan veya Yazman Üye yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır, oylarda eşitlik olursa, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 100 — Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, yıl içindeki olağan toplantıların dörtte biri (1/4)’ne katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine, sıradaki yedek üye geçer.

Madde 101 — Şube Yönetim Kurulu gerek duyduğunda, kendi görev bölümünü yenileyebilir; ayrıca Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte veya Başkan, İkinci Başkan, Yazman üyeden herhangi birinin çekilmesi durumunda, yedek üyeler sırasıyla görev alır ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 102 — Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda çalışmalarının, etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere; kanunlar, ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı temsil etmek,

b) Etkinlik alanında bulunan üyelerin, kamu ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde uymaları gerekli ortak ilkeleri belirlemek; bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

c) Mesleki eğitim-öğretim ve çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan kurum, kuruluş ve örgütlenmeler ile işbirliğine giderek, Oda görüş ve önerilerini aktarmak ve ortak etkinlikte bulunmak,

d) Meslek-içi eğitime yönelik olarak, üyelerin ve diğer ilgililerin yararlanabileceği kütüphane ve arşiv oluşturmak, Oda onayına bağlı olarak mesleki yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, kongre, panel, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunmak,

e) Şube etkinlik alanındaki bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevlere aday olan üyeleri belirleyerek Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak; Şube’ye gelen talepleri, uygulama esasları dahilinde karşılayacak görevlendirmeleri yapmak; uygulamaların kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek,

f) Şube etkinlik alanında jeoloji mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışmalarını duyurmak, gereksindikleri çalışma olanaklarını, Oda yayın ve malzemelerinden yararlanmalarını ve Oda etkinliklerine katılmalarını sağlamak,

g) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

h) Şube Denetleme Kurulunun, Şube’yi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,

ı) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna zamanında iletmek,

i) Şube merkezinin bulunduğu ildeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına Oda’yı temsilen katılmak; temsil yetkisini kullanacak Şube Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Oda Yönetim Kurulu ile Birlik Yönetim Kuruluna bildirmek,

j) Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok onbeş (15) gün içinde, bütçe taslağı ve yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek ve onayını almak,

k) Şube Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

l) Şube etkinlik alanında gerekli gördüğü yerlerde, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilciliği açılmasını Oda Yönetim Kuruluna önermek,

m) Etkinlik alanında bulunan Temsilciliklerin çalışmalarını, Oda yönetmelikleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve bu konuda, Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

n) Şube etkinlik alanı ile ilgili İl/İlçe Temsilciliklerinin görüşünü de alarak, İşyeri Temsilcileri atamak,

o) Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak, tanışma ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla, gece, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, sanat ve kültür etkinliklerine katılımını örgütlemek,

ö) Oda’nın Şube sınırları içerisinde sahip olduğu taşınmaz malları, Oda adına yönetmek,

p) Şube’nin aylık etkinlikleri ile mali işlemlerini, hazırlanacak aylık mizanlarla, izleyen ayın on (10)’una kadar Oda’ya gönderilmesini sağlamak,

r) Şube Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü önlemi almak,

s) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, dönem bütçe uygulamasını ve yeni dönem bütçe taslağını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, Şube Genel Kurul toplantısından önce, Oda Yönetim Kuruluna ve Şube etkinlik alanında ödenti borcu olmayan üyelere göndermek,

ş) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

t) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 103 — Şube Denetleme Kurulu, Oda Denetleme Kurulunun, dönüşümlü olmak üzere belirlenen üyelerinden bir (1)’i ile Şube Genel Kurulunca önerilen dört (4) üyeden, Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilen iki (2)’si asıl üye olmak üzere, toplam üç (3) üyeden oluşur. Oda Denetleme Kurulu üyesi başkandır, diğer iki üyeden birini yazman olarak seçerler.

Şube Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma biçimi, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan Oda Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde tanımlanır.

Şube Danışma Kurulu

Madde 104 — Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri ile İşyeri Temsilci ve/veya Yardımcıları, Uzmanlık Komisyonları üyeleri, Birlik ve Oda organlarında görev yapan üyelerle, Birlik ve Oda organlarında veya herhangi bir Şube Yönetim Kurulunda daha önce görev yapan üyelerden oluşur.

Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulunca gerekli görülen tarih ve yerde, yılda en az bir (1) kez toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler ve önceden Şube Danışma Kurulu üyelerini bilgilendirir. Toplantıda üyelerden gelen öneriler doğrultusunda, salt çoğunlukla, gündeme yeni maddeler eklenebilir.

Danışma Kurulu, Oda Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre çalışır.

Madde 105 — Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak,

b) Şube çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Şube çalışma programının oluşturulmasında ve yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak ve ilişkin gelişmeleri izlemek,

d) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

e) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

f) Şube Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek,

g) Şube Danışma Kurulunda alınan eğilim kararlarını, Oda Yönetim Kuruluna iletmek.

İl ve İlçe Temsilcilikleri

Madde 106 — Oda’nın amaç ve etkinliklerine ilişkin olarak, üyeler ve kuruluşlar ile Oda ve Şubeler arasında ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla İl/İlçe Temsilciliği kurulabilir. İl/İlçe Temsilciliklerinin çalışma biçim ve esasları Oda Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.

Madde 107 — İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu bir (1) Temsilci ve iki (2) Temsilci Yardımcısı olmak üzere üç (3) üyeden oluşur. Şube merkezinin bulunduğu ilde, İl Temsilciliği kurulamaz.

Madde 108 — İl Temsilcilikleri; mali işlerini, verilen yetkiler çerçevesinde yürütür ve işlemlerini, aylık mizanlarla Oda/Şube Yönetim Kuruluna düzenli olarak iletir.

İl ve İlçe Temsilciliklerinin Görev ve Yetkileri

Madde 109 — İl/İlçe Temsilciliklerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) İl/İlçe etkinlik alanı içinde Oda hizmetlerini yürütmek, Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler kapsamında Oda’yı temsil etmek; Oda ve Şube Yönetim Kurullarının verecekleri görevleri yapmak,

b) Kamu ve özel kesimde çalışan üyelerinin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, İşyeri Temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapmak; ilişkin sorun ve görüşleri Oda/Şube’ye iletmek,

c) Oda/Şube ile üyeler arasında iletişimi sağlamak,

d) Temsilcilik etkinlik alanındaki üye kayıt işlemlerine yardımcı olmak,

e) Şube Danışma Kurullarına katılmak.

İşyeri Temsilcileri

Madde 110 — İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısı işyerlerindeki üyelerle, Oda/Şube arasında ilişki ve iletişimi sağlar, Oda amaç ve etkinliklerine yönelik çalışmalar yürütür.

İşyeri Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 111 — İşyeri Temsilciliğinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinde Oda/Şube hizmetlerini yürütmek, Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler kapsamında Oda’yı temsil etmek; Oda/Şube Yönetim Kurullarının verecekleri görevleri yürütmek,

b) İşyerinde çalışan üyelerin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapmak; mesleğe ilişkin sorun ve görüşleri Oda/Şube’ye iletmek,

c) Oda/Şube ile üyeler arasında iletişimi sağlamak,

d) Şube Danışma Kuruluna katılmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 112 — Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir (1) takvim yılıdır. Gelir ve giderler, çeşitleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek, her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar, yazılı olarak belirtilir. Bütçeye ayrıca, tüm Oda örgütüne ilişkin olarak, dönem içinde istihdam edilecek görevli kadro çizelgesi eklenir.

Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulları üyelerine, Oda Genel Kurul delegeleri, İl/İlçe ve İşyeri Temsilcilikleri ile Uzmanlık Komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödeme bütçe ile saptanır.

Madde 113 — Bütçe, 112 nci maddede belirtilen biçimde kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından, bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için, bir önceki yıl bütçesinin on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir; bu koşul, Şube Genel Kurulu ile Oda Genel Kurulu arasında geçecek süre için, bir önceki yıl Şube bütçesi temel alınarak, Şubeler için de geçerlidir. Ancak niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin, bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar, on ikide bir (1/12) oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca ya da Oda Yönetim Kurulunun onayı alınarak, Şube Yönetim Kurulunca yapılabilir.

Madde 114 — Oda Yönetim Kurulu, ihtiyaç durumunda, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, ilk Oda Genel Kurulunun onayına sunulur.

Oda’nın Gelirleri

Madde 115 — Oda’nın başlıca gelirleri şunlardır;

a) Asıl ve geçici üyelerden, Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınan üye kayıt, kimlik, ödenti ve geçmiş yıllar ödenti gelirleri,

b) İlgililere gerektiğinde verilen belgeler ve rapor onay, büro tescil işlemlerinden ve bilirkişilik-hakemlik-danışmanlık ve benzeri hizmetlerden, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde ve miktarda alınan ücretler,

c) Meslek alanına ilişkin kurs, seminer, sempozyum, panel, fuar, ulusal ve uluslararası kongre ve sergi gelirleri,

d) Yayın gelirleri,

e) Yayın ilan ve reklam gelirleri,

f) Malzeme satış gelirleri,

g) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

h) Faiz gelirleri,

ı) Sosyal etkinlik gelirleri,

j) Bağış ve yardımlar,

k) Diğer gelirler.

Madde 116 — Yıllık üye ödentileri her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca saptanan eşit taksitlerle tahsil edilir.

Üyelik ödentisi;

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan,

b) Zorunlu askerlik görevini yapanlardan, askerlikleri süresince,

c) Yurt dışına çıkanlardan, yurt dışında kaldıkları sürece,

d) Lisansüstü öğrenim yapanların, bu süre içerisinde mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlarından,

alınmaz.

Madde 117 — Oda üyelik ödentisini, ait olduğu yıl içinde ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde, ülke çapında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüm mahkeme ve avukatlık masrafları, davalı üyeye aittir. Gerekli olduğunda, Oda adına vekalet yetkisi Ankara dışında bulunan avukatlara da verilebilir ve davalar, ilgili illerde de görülebilir. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Oda’ya bildirmedikçe, eski adrese yapılmış her türlü bildirim, üyeye yapılmış sayılır.

Madde 118 — Yıl içinde ödenmemiş ya da önceki yıllara ait üye ödentileri, borcun ödendiği tarihteki ödenti miktarı üzerinden alınır. Ödenti borcu olan üyeler, borçlarını ödeyinceye kadar Oda ve Şube organları ile bunlara bağlı birimlerde görev alamazlar.

Odanın Giderleri

Madde 119 — Odanın başlıca giderleri şunlardır;

a) Yönetim giderleri,

b) Personel giderleri,

c) Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri,

d) Çeşitli giderler,

e) Vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,

f) Amortisman ve tükenme giderleri,

g) Birlik hissesi,

h) Büro giderleri,

ı) Şube ve Temsilcilik giderleri

j) Kıymet alımları.

Madde 120 — Oda ve Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin ve Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarının Oda adaylarının yolluk ve benzeri giderleri Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

Madde 121 — Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının üyeleri, Oda Danışma Kuruluna katılan üyeler ile Oda komisyonları ve çalışma gruplarında görev alan üyelerin yolluk ve diğer giderleri, Oda Genel Kurul kararı ile ödenir.

Madde 122 — Oda’nın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, mali kanunlar, genel muhasebe kuralları ve bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanacak yönetmeliklere göre yürütülür.

Madde 123 — Her yıl bütçe giderler cetvelinde, Birliğe ödenmek üzere, "Birlik Hissesi" adı altında bir ödenek konur. Bu ödenek, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ile TMMOB Dönem Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir.

Şube Gelir ve Giderleri

Madde 124 — Şube’nin her türlü geliri Oda’ya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunda onaylanan Şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır ve ayrılan ödenek, Şube’nin zorunlu giderlerinin altında olamaz. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde on (% 10)’u oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir orana bağlı olmaksızın, aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gelir ve giderler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden, Şube Genel Kuruluna ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Genel Kurulunca onaylanan Şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, Şube ile Oda Yönetim Kurulları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Seçimler

Madde 125 — Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Oda delegesi ve Birlik delegesi seçimleri, TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak, yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.

Madde 126 — Oda ve Şube Genel Kurul Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

Madde 127 — Oda ve Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimler için, Genel Kurullarda adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini veya başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylık için yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz.

Madde 128 — Oda ve Şube Genel Kurullarında bir göreve en az asıl ve yedek üyelerin toplamı kadar; diğer seçimlerde ise, en az o göreve seçilecek asıl ve yedek üye sayısı kadar aday gösterilir. Asıl ve yedek üyeler, oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asıl ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır. Asıl üyeler kendi aralarında, yedek üyeler kendi aralarında, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerine asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları ilan edilir.

Madde 129 — Bir üye; Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeliklerinden yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir veya atanabilir. Bu görevlerden birine seçilen veya atananlar, Birlik organlarına seçilebilirler. Ancak, Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeliğine aday olan bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliğine aday gösterilemez.

Onur Kurulundan ceza alan üyeler, cezanın yürürlük tarihinden başlayıp beş (5) yıl boyunca temsili organlarda aday olamazlar.

Madde 130 — Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

Madde 131 — Oda/Şube Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen iki (2) ay içinde; yer, tarih, saat ve atanacak İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üye sayısını belirterek ve atamanın yapılacağı yerdeki tüm üyelere duyuruda bulunarak, üye toplantısı yapar. Oda/Şube Yönetim Kurulu, bu toplantıda Temsilcilik Yürütme Kurulunun demokratik esaslara göre belirlenmesini sağlar. Belirlenen Temsilci ve Temsilci Yardımcı adayları Oda Yönetim Kurulu kararıyla bu görevlere iki yıl için atanır. Yeni görevlendirme yapılıncaya değin eski Yürütme Kurulu görevini sürdürür.

Madde 132 — İşyeri Temsilcisi ve Temsilci Yardımcısı adayları, söz konusu işyerinde çalışan üyelerce belirlenir, Şube Yönetim Kuruluna önerilir. Şube Yönetim Kurulu, İşyeri Temsilci ve Temsilci Yardımcısını, bu önerileri dikkate alarak; aday öner(e)meyen işyerlerinde ise doğrudan atar. Şube etkinlik alanları dışındaki il ve ilçelerde bu işlem, Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 133 — Oda /Şube Olağanüstü Genel Kurullarında, çeşitli organlara seçilen asıl ve yedek üyeler, Olağan Genel Kurula kadar görev yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 134 — Yabancı uyruklu mühendis, yüksek mühendis veya mühendislik kuruluşları, jeoloji mühendisliği hizmetlerinde, ancak aşağıdaki hususları dikkate alarak çalışabilirler;

a) Türkiye’de kamu kuruluşları ile tüm özel kuruluş ve kişilere karşı doğrudan doğruya veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhütte bulunan ve yurdumuzda jeoloji mühendisliği hizmetleri konusunda iş yapacak kuruluşlar, Oda üyeleri ile işbirliği yapmak ve işlerinde kendi uzmanları ile birlikte, en az beş (5) yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan jeoloji mühendislerini de çalıştırmak zorundadırlar.

b) Zorunluluk bulunması durumlarında, kuruluş ya da kişilerin getirecekleri yabancı uyruklu jeoloji mühendisi veya yüksek mühendislerinin Türkiye’de çalışabilmeleri için; bunların sayısını, kimliklerini, bitirdikleri okulu ve yaptıkları işleri, uzmanlık durumlarını, hangi iş ve ne kadar süre için getirildiklerini, Türkiye’de verecekleri ücretleri belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri ve bu konuda Birlik Yönetim Kurulunca alınacak kararın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

c) Türkiye’de belirli bir süre ile çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu jeoloji mühendisi veya yüksek mühendisleri, Oda’ya geçici üye olarak kayıt edilirler. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar. Çalışma izni verilen iş alanlarının dışında iş yaptığı saptanan mühendisin geçici üyeliği kaldırılır.

Madde 135 — Yabancı kuruluşlardan başkasının yabancı jeoloji mühendisi veya yüksek mühendisi çalıştırabilmesi, Oda ile eşgüdüm içinde, Birliğin olumlu görüşünün Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletilmesi ve Bakanlığın olumlu karar vermesine bağlıdır.

Yalnız, kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerin danışman olarak getirecekleri elemanlarla, mesleki teknik eğitim ve öğretim için getirilecekler ile ilgili, yukarıdaki hüküm uygulanmaz. Bunlar da, ancak getirildikleri konuda çalışabilirler. Konu dışında mesleki çalışmada bulunamazlar. Ayrıca, bu elemanların ilgili kuruluş tarafından derhal Oda’ya bildirilmesi zorunludur.

Madde 136 — Yabancı uyruklu, jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendisleri, İçişleri Bakanlığından çalışma izni ve oturma izni verilmiş olması koşuluyla, Odaya geçici kayıt yaptırmak zorundadır. Geçici üyelik süresi en çok iki (2) yıldır. İzin süresinin uzatılması durumunda, geçici üyelik süresi de kendiliğinden uzar. Ancak bu durumun üye tarafından belgelendirilerek, Oda’ya bildirilmesi zorunludur. Verilen iznin sona ermesi ya da geri alınması durumunda, geçici üyelik de sona erer.

Madde 137 — Oda etkinliklerinin gerekli kıldığı yönetsel, mali, teknik ve sosyal içerikli diğer yönetmelikler, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanarak, Oda Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe konulur.

Madde 138 — Oda’nın hizmetleri, her türlü iş ve işlemleri Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkililerce atanan danışmanlar ve görevliler tarafından yürütülür; bu görevlilerin atanmaları, mali ve sosyal hakları, disiplin işlemleri, görev ve yetkileri, konumları ve benzeri konular, yönetmeliklerle ve Oda Yönetim Kurulunca imzalanan toplu iş sözleşmeleri veya sözleşmelerle düzenlenir.

Madde 139 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan, açıklığı yeterince anlaşılamayan ya da çelişkili durumların ortaya çıktığı konularda Birlik Tüzüğü hükümleri geçerlidir. Birlik Tüzüğünde de ilgili hükümlerin olmadığı durumlarda, Oda Yönetim Kurulu karar alabilir ve konuyu bir sonraki Oda Genel Kurulu’na taşır.

Yürürlük

Madde 140 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 141 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütülür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi uyarınca verilen zorunlu "Temel Yabancı Dil" ve "İleri Yabancı Dil" dersleri ile, Yabancı Diller Yüksek-okulu tarafından açılan Hazırlık Sınıflarında, öğrencilere eğitim-öğretim programının öngördüğü yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme ve de kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliğini kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretimin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi ile düzenlenen Yabancı Dil dersleri ("Temel" Yabancı Dil dersleri), bu derslerden muaf olan öğrencilerin alabileceği "İleri Yabancı Dil" dersleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları ve Hazırlık Sınıflarında okutulacak "Bilgisayar Dersleri" ile ilgili esasları kapsar.

Fakülte/yüksekokullarda ilgili kurul kararı ve Yönetim Kurulunun onayıyla İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı veya Zorunlu Hazırlık Sınıfı eğitimi, bu Yönetmelik kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılabilir.

Programları gereği fakülte/yüksekokullar tarafından yürütülen Zorunlu Hazırlık Sınıfları ve/veya "Mesleki Yabancı Dil Dersi" bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır; fakülte/yüksekokullar programları gereği yürütülen Zorunlu Hazırlık Sınıfları ayrı yönetmelikle belirlenir.

Akademik Takvim

Madde 3 —"Temel Yabancı Dil" dersi ve "İleri Yabancı Dil" dersleri ve ilgili fakülte/yüksekokul tarafından eğitim-öğretim yapılan Zorunlu Hazırlık Sınıfları eğitimi ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının belirlediği akademik takvim çerçevesinde verilir.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları ile Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yapılan Zorunlu Hazırlık Sınıfları akademik takvimi her yıl Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Hazırlık Sınıfları akademik takvimi ilgili fakülte / konservatuar / yüksekokulların lisans/önlisans akademik takvimine bağımlı değildir.

Düzey Belirleme Sınavı

Madde 4 —Fakülte ve Yüksekokullarda ve Yabancı Diller Yüksekokulunda yeni öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra "Temel Yabancı Dil" dersini almakla yükümlü olan öğrenciler ile, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları öğrencileri için genel bir "Düzey Belirleme Sınavı" yapılarak öğrencilerin başlangıç düzeyleri ve devam edeceği programlar belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Zorunlu Yabancı Dil Dersinin Programlanması

Madde 5 —2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi çerçevesinde verilen "Temel Yabancı Dil" öğretimi fakülte/konservatuar ve dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda toplam 224 saatten az olamaz. İki yıl süreli yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve senatonun onayıyla toplam 112 saat verilebilir.

"Temel Yabancı Dil" öğretimi fakülte/konservatuar/yüksekokul eğitim-öğretim programlarında yarıyıl esasına göre yer alır. Birinci sınıf birinci yarıyılda başlar ve birbirini izleyen dört yarıyılda, toplam 112 saat ders verilen yüksekokullarda birbirini izleyen iki yarıyılda verilir.

Fakülte/konservatuar/yüksekokul eğitim-öğretim programlarında "Temel Yabancı Dil" derslerine YD 101 (birinci yarıyıl), YD 102 (ikinci yarıyıl), YD 201 (üçüncü yarıyıl) ve YD 202 (dördüncü yarıyıl) kodları verilir. Temel Yabancı Dil eğitimi iki yarıyıl ders açılan yüksekokullarda YD 101-102 kodlu dersleri kapsar.

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin Saatleri ve Kredi Değeri

Madde 6 —Her yarıyılda haftada en az dört saat ders verilir. YD 101, YD 102, YD 201, YD 202 kodlu derslerin her biri, Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) kredi- saattir.

"Temel" Yabancı Dil derslerinin toplam kredi-saat değeri, Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereği, dört yarıyıl ders açılan fakülte/konservatuar/yüksekokullarda 16 (on altı) kredi-saat, iki yarıyıl ders açılan yüksekokullarda 8 (sekiz) kredi-saattir.

"İleri Yabancı Dil" derslerinin kredi-saat değeri Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir.

Öğrencilerin Dil Seçimi

Madde 7 —Yabancı dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır.

Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer; seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

Ders Açılması

Madde 8 —Bir fakülte/konservatuar/yüksekokulda bir dilde ders açılması için o dili en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir.

Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır, veya seçtikleri dilin derslerine üniversitenin bir başka biriminde devam edebilir.

Dersi seçen öğrenci sayısı 30’un üstünde olduğu zaman birden fazla şube açılabilir.

Muafiyet

Madde 9 —Birinci sınıfa kaydolan öğrenciler "Temel" ve "İleri" Yabancı Dil derslerinden aşağıda belirtilen şekillerde muaf olabilir:

a) Temel Yabancı Dil Dersleri:

1) Ankara Üniversitesi İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfını başarıyla bitirenler "Temel" Yabancı Dil derslerinden muaf olur. Ankara Üniversitesi Hazırlık Sınıfı bitirme notu ilgili derslerin başarı notu yerine geçer.

2) Diğer Üniversitelerden alınan Hazırlık Sınıfı notu Zorunlu Hazırlık Sınıfı ve zorunlu "Temel" Yabancı Dil derslerinden muafiyette dikkate alınmaz. Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri Yabancı Diller Yüksekokulu Güz Yeterlik Sınavında başarılı oldukları takdirde Zorunlu Hazırlık Sınıfından diğer öğrenciler ise, Muafiyet Sınavında aldıkları nota göre "Temel" Yabancı Dil derslerinden muaf olabilir.

3) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca her öğretim yılı başında açılan Muafiyet Sınavı çerçevesinde YD 101, 102; YD 201 ve 202 kodlu derslerden, muaf olabilir ve aldıkları puanlar ilgili derslerin başarı notu yerine geçer.

4) Öğrenciler, ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından elde edilen puanlar ile de YD 101, 102, 201 ve 202 kodlu derslerden muaf olabilir. Bu sınavlardan elde edilen puanların Yabancı Diller Yüksekokulu Muafiyet Sınavına eşdeğerliği bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinin 7 numaralı alt bendin de belirtilen şekilde bulunur.

5) 224 saatin üzerinde "İleri" Yabancı Dil dersleri açılan fakülte/konservatuar/yüksek-okullarda, Yabancı Diller Yüksekokulu Muafiyet Sınavından 90 puan ve üstü alanlar, "İleri" Yabancı Dil derslerinden muaf olur. Bu puan öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu yerine geçer.

6) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan KPDS ve ÜDS’den 80 ve üstü, TOEFL ESKİ: 550, YENİ: 213 ve üstü, IELTS (Tüm Bileşenlerden ayrı ayrı) 6.5 ve üstü, FCE A düzeyinde puan alanlar, "İleri" Yabancı Dil dersinden muaf olur. Eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlarda yeterli puan ve bu puanın kaç nota denk geleceği Yabancı Diller Yüksekokulu’nun önerisiyle belirlenir.

7) Öğrenciler ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından elde ettikleri puanlar ile de YD 101, 102, 201 ve 202 kodlu derslerden muaf olabilir. Bu sınavlardan elde edilen puanlar ve muaf olunan dersler Tablo 1’de gösterilmiştir.

 

Tablo 1

Ulusal veya Uluslararası Geçerliği Olan Yabancı Dil Sınav Puanları ve Muaf Olunan Dersler

KPDS

TOEFL

TOEFL

IELTS

FCE

MUAF OLUNAN DERSLER

 

ÜDS

ESKİ

YENİ

(Tüm Bileşenlerden)

 

60

500

173

6.0

B

YD 101, 102, 201 ve 202

 

80

550

213

6.5

A

“İleri” Yabancı Dil

b) Başvuru Süresi:

Ulusal veya Uluslararası geçerliği olan veya eşdeğerliği YDYO tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanları ile "Temel" veya "İleri" Yabancı Dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, Güz yarıyılında en geç 15 Ekim, Bahar yarıyılında en geç 15 Mart’a kadar ilgili sınav sonuç belgelerini fakülte/konservatuar/yüksekokula sunar.

c) Muafiyet Notu :

"Temel Yabancı Dil" derslerinden muaf olan öğrencilerin notu, dersin 224 saat verildiği fakülte/konservatuar/yüksekokullarda 16 (onaltı) kredi-saat, dersin 112 saat verildiği yüksekokullarda 8 (sekiz) kredi-saat değerindedir, ancak Hazırlık Sınıfını bitiren öğrencilerin muafiyet notu 16 (onaltı) kredi saat değerindedir (5/ı derslerinden muaf olmayanlar hariç). Muafiyet notu, bu Yönetmeliğin 11 inci ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekilde, yarıyıl not ortalamasında ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır.

Güz Yeterlik Sınavı

Madde 10 —Ankara Üniversitesinin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan fakülte/konservatuar/yüksekokullarına yeni kaydolan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim yılı başlarken İngilizce yeterlik sınavı açar. Bu sınav Güz Yeterlik Sınavı olarak adlandırılır ve öğrencilerin Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf tutulup tutulmayacaklarını belirlemeyi amaçlar.

Bahar Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler bu sınava alınmaz.

Ankara Üniversitesinin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan fakülte/konservatuar/yüksek-okullarına ilk kez kayıt yaptıran, Zorunlu Hazırlık Sınıfında devamsızlık nedeniyle Bahar Yeterlik Sınavına alınmayan veya devam edip yıl içi başarı notu 59 ve altında olan ve de Bahar Yeterlik Sınavında başarısız olan Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Güz Yeterlik Sınavına alınır.

Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretim süresinde başarısız olup birinci sınıfa kayıtları yapılan Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri Yabancı Diller Yüksek-okulunun açacağı Güz Yeterlik Sınavına mezun oluncaya kadar girebilir.

Muafiyet Sınavı ve Muaf Olunan Dersler

Madde 11 —Ankara Üniversitesinin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olmayan fakülte/konservatuar/yüksekokullarına yeni kaydolan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim yılı başlarken İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde Muafiyet Sınavı açar. Bu sınav öğrencilerin YD 101, 102 veya YD 201,202 kodlu zorunlu "Temel" Yabancı Dil derslerinden muaf olup olamayacaklarını belirlemeyi amaçlar.

İsteyen öğrenciler Muafiyet Sınavına katılmadan, doğrudan YD 101 kodlu dersi alabilir. 9 uncu madde uyarınca Yabancı Dil eğitiminden muaf olan öğrenciler bu sınava alınmaz.

Ankara Üniversitesinin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olmayan fakülte/konservatuar/yüksek-okullarına ilk kez kayıt yaptıran, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında devamsızlık nedeniyle Bahar Yeterlik Sınavına alınmayan veya devam edip yıl içi başarı notu 59 ve altında olan ve de Bahar Yeterlik Sınavında başarısız olan İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Muafiyet Sınavına alınır.

YD 101, 102, 201 ve 202 kodlu derslerden başarısız olan, mazereti nedeniyle bu derslerin sınavlarına katılamayan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremez.

Muafiyet Sınavına katılan öğrenciler 100 (yüz) puan üzerinden not alır. Öğrenciler Tablo 2’de belirtilen puan aralıklarına göre YD kodlu ve "İleri" Yabancı Dil derslerinden muaf olur.

Tablo 2

Muafiyet Sınavı Puan Aralıkları ve Muaf Olunan Dersler

MUAFİYET SINAVI

MUAF OLUNAN

PUAN ARALIKLARI

DERSLER

60 – 74

YD 101 ve YD 102

75 – 89

YD 101, YD 102,

 

YD 201 ve YD 202

90 – 100

"İLERİ" YABANCI DİL

Muafiyet Puanı öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu yerine geçer.

Yarıyıl not ortalamaları hesaplanırken, Muafiyet Sınav notu öğrencinin muaf olduğu her ders için, o dersin yer aldığı yarıyılda gösterilir; yarıyıl ağırlıklı not ortalaması hesabında 4 (dört) kredi ile çarpılır.

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Madde 12 —"Temel" ve "İleri" Yabancı Dil derslerinin sınav ve değerlendirmesinde Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır, ancak bütünleme sınavı yapılmaz.

Önkoşul

Madde 13 —"Temel Yabancı Dil" dersinde YD 101 kodlu derste başarısız olan öğrenciler YD 102 kodlu dersi alabilir, ancak her iki dersi başarmadan YD 201 – 202 kodlu dersleri alamazlar. İki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarında bu koşul aranmaz.

Dördüncü yarıyıldan sonra ileri düzeyde yabancı dil eğitimi yapılan fakültelerde, YD 101, 102, 201 ve 202 kodlu dersler başarılmadan "İleri" Yabancı Dil dersleri alınmaz.

Eşdeğerlik

Madde 14 —Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav puanlarının Yabancı Diller Yüksekokulu Bahar ve Güz Yeterlik Sınavlarının "Yeterlik Puanına" eşdeğerliği Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3

Yabancı Diller Yüksekokulu Güz Yeterlik Sınavlarının "Yeterlik Puanlarının" Ulusal veya Uluslararası Geçerliği Olan Yabancı Dil Sınav Puanları ile Eşdeğerliği

 

YDYO BAHAR VE

KPDS

TOEFL

TOEFL

IELTS

FCE

GÜZ YETERLİK

ÜDS

ESKİ

YENİ

(TÜM

 

SINAVLARIN

 

 

 

BİLEŞENLERDEN)

 

“YETERLİK

 

 

 

 

 

PUANI”

 

 

 

 

 

60

60

500

173

6.0

B

80

80

550

213

6.5

A

Ara puanlara ilişkin eşdeğerlik ve eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlarda (Tablo 3’te yer almayan) yeterli puan ve bu puanın kaç nota denk geleceği Yabancı Diller Yüksek-okulu’nun önerisiyle belirlenir.

Mezuniyet Not Ortalaması

Madde 15 —"Temel" ve "İleri" yabancı dil derslerinden alınan notlar ve/veya muafiyet notu, ağırlıklı mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Kontenjan

Madde 16 —Fakülte/konservatuar/yüksekokullarda hangi dilde/dillerde Hazırlık eğitimi yapılacağına, ilgili fakülte/konservatuar/yüksekokul kurulu karar verir ve Senato onaylar.

Hazırlık sınıfı açılan fakülte/ konservatuar/yüksekokullarda yönetim kurulları, izleyen öğretim yılına ilişkin Hazırlık Sınıfı kontenjan önerilerini en geç Mayıs ayı içinde belirler. Öneriler Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Başvuru ve Kayıt

Madde 17 —Fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları için başvuru süresi ve koşullar yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular kayıt işlemleri sırasında yapılır ve ilgili fakülte/ konservatuar/yüksekokul tarafından sonuçlandırılır.

Hazırlık Sınıflarında seçme ve bırakma için eğitim başladıktan sonra bir hafta süre verilir.

Başvuruların kontenjanı aşması halinde istekliler, ÖSYM puan sıralaması esas alınarak, kontenjan sınırları içinde Hazırlık Sınıfına kaydedilirler.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 18 —Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim süresi Yabancı Dil Dersi için bir öğretim yılıdır. Bu süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle belirlenen yasal öğrenim süresine dahil değildir.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı tekrar edilemez.

Öğretim Dönemleri ve Ders Saatleri

Madde 19 —Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, 140 (yüzkırk) eğitim-öğretim gününden ve haftada 20 (yirmi) saatten az olamaz. Bir akademik yıl süresinde öğretime 14 gün ara verilir.

Devam Zorunluğu

Madde 20 —Yabancı Dil dersinde bir öğretim yılının toplam ders saatinin %80'ine devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksek-okulu İngilizce Hazırlık Sınıfında yıl içindeki derslere ve sınavlara alınmaz. Bu öğrenciler Bahar Yeterlik Sınavına da alınmaz, ancak Muafiyet Sınavına girebilirler.

Değerlendirme

Madde 21 —Değerlendirme süreci beş ana bölümden oluşur:

a) Birinci Dönem Başarı Notu

b) İkinci Dönem Başarı Notu

c) Yıl İçi Başarı Notu

d) Bahar Yeterlik Sınavı

e) Yıl Sonu Başarı Notu

 

a) Birinci Dönem Başarı Notu

Birinci Dönem Başarı Notunun hesaplanmasında;

1) Haftalık Kısa Sınav

2) Ara Sınav

3) Sınıf Raporu olmak üzere üç sınama aracı kullanılır. Birinci Dönem Başarı Notu Tablo 4’te gösterildiği gibi hesaplanır.

Tablo 4

Birinci Dönem Başarı Notunun Hesaplanması

Birinci Dönem Başarı Notu = Ara sınav + Haftalık sınav + Sınıf Raporu

%100 %60 %20 %20

b) İkinci Dönem Başarı Notu

İkinci Dönem Başarı Notu, Birinci Dönem Başarı Notunun hesaplanmasında kullanılan yöntem ile aynıdır.

c) Yıl İçi Başarı Notu

Yıl İçi Başarı Notu, Tablo 5’te görüldüğü gibi hesaplanır.

Tablo 5

Yıl İçi Başarı Notunun Hesaplanması

 

Yıl İçi Başarı Notu =

Birinci Dönem

+

İkinci Dönem

%100

 

 

Başarı Notu

Başarı Notu

%50

%50

Yıl İçi Başarı Notu, öğrencilerin Bahar Yeterlik Sınavına alınıp alınmayacağını belirler. Yıl İçi Başarı Notu, 60 ve 60’ın üzerinde olan öğrenciler, Bahar Yeterlik Sınavına girmeye ve katkı puanı almaya hak kazanır.

d) Bahar Yeterlik Sınavı

Bahar Yeterlik Sınavı yılda bir kez Hazırlık Sınıfı öğretimi bitiminde YDYO Hazırlık Sınıfları akademik takviminde belirtilen tarihte yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı sayılmak için Bahar Yeterlik Sınavından en az 60 puan almak zorunludur.

Bahar Yeterlik Sınavı'na girme hakkını elde edebilmek için iki koşul vardır:

1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen devamsızlık süresinin aşılmaması.

2) Yıl İçi Başarı Notunun en az 60 olması

Bahar Yeterlik Sınavından en az 60 puan alan öğrenciler, "Temel" Yabancı Dil derslerinden muaf olur.

Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretim süresinde başarısız olup birinci sınıfa kayıtları yapılan Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri de Yabancı Diller Yüksekokulunun açacağı Bahar Yeterlik Sınavına mezun oluncaya kadar girebilir. Yukarıda belirtilen iki koşul bu öğrenciler için aranmaz.

e) Yıl Sonu Başarı Notu

Yıl Sonu Başarı Notu, İngilizce Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencinin bir akademik yıl süresindeki başarısını gösterir. İngilizce Hazırlık Sınıfında Yıl Sonu Başarı Notu, Bahar Yeterlik Sınavı notu ile katkı puanının toplamıdır. Öğrencilerin yıl içi başarı notu karşılığında alacakları katkı puanları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6

Puan Aralıkları ve Katkı Puanları

Puan Aralığı

Katkı Puanı

100-95

15

94-90

14

89-85

13

84-80

12

79-75

11

74-70

10

69-65

8

64-60

6

Bahar Yeterlik Sınavından alınan puan 60 ve üzerinde ise, katkı puanı da eklenerek Yıl Sonu Başarı Notu hesaplanır (Tablo 7).

Tablo 7

Yıl Sonu Başarı Notunun Hesaplanması

 

Yıl Sonu Başarı Notu = Bahar Yeterlik Sınav Puanı + Katkı Puanı

Ek Sınav

Madde 22 —İngilizce Hazırlık Sınıfında Bahar ve Güz Yeterlik Sınavlarında başarısız olan öğrenciler için ek sınav açılmaz, ancak İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı öğrencileri Muafiyet Sınavına, Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri ise Güz Yeterlik Sınavına girebilir.

Başarılı Öğrenciler

Madde 23 —Hazırlık Sınıfını bitirenlere başarılı oldukları Yabancı Dil ve Bilgisayar dersleri için ayrı ayrı "Başarı Belgesi" verilir.

Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereği, Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil dersi başarı notu 16 (onaltı) kredi-saat değerindedir ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır.

Başarılı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi gereği verilen "Temel" Yabancı Dil derslerinden muaftır.

Başarısız Öğrenciler

Madde 24 —Devamsızlık nedeniyle Hazırlık Sınıfında yıl içindeki derslere ve sınavlara alınmayan, Yıl İçi Başarı Notu 59 ve altı olan, Bahar Yeterlik Sınavına girip başarısız olan öğrenciler, Muafiyet Sınavına girebilir.

Bilgisayar Dersleri

Madde 25 —Hazırlık sınıfında "Yabancı Dil" yanında "Bilgisayar" dersi de okutulur. Bilgisayar dersi için Yeterlik Sınavı açılır; en az 60 puan alanlar dersten muaf tutulur. Bilgisayar dersi için öğretim bir yarıyıldır. Bilgisayar dersi haftada 3 saat teorik, 2 saat uygulama olmak üzere 5 saat yapılır. Bilgisayar dersinde bir yarıyılda toplam ders saatinin %80'ine devam etmeyen öğrenciler dönem sonu sınavına alınmaz.

Bilgisayar Dersleri için Değerlendirme: Bilgisayar Dersinde iki ara sınav ve yarıyıl sonunda dönem sonu sınavı yapılır. Sınav notları 100 (yüz) tam not üzerinden verilir. Ara sınavlarda ve dönem sonu sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 (altmış) not almak gerekir. Bilgisayar Dersi ders başarı notu "Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" esaslarına göre değerlendirilir.

Bilgisayar dersi başarı notu 4 (dört) kredi-saat değerindedir ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Başarılı olan öğrenciler ilgili fakülte/yüksekokul kararıyla okutulan benzer içerikli ve kredi-saatli derslerden muaf tutulur.

Bilgisayar dersinde başarısız olanlar, ilgili fakülte/yüksekokulda verilen Bilgisayar dersini almakla yükümlüdür. Bilgisayar dersi için ek sınav açılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Hazırlık Sınıfları

Muafiyet

Madde 26 —a) İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, o öğretim yılı başında Güz Yeterlik Sınavına tabi tutulur. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üstü alan öğrenciler, Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf olur.

b) Ulusal ve uluslararası geçerliği olan KPDS ve ÜDS’den 60 ve üstü, TOEFL ESKİ: 500, YENİ:173 ve üstü, IELTS (tüm bileşenlerden ayrı ayrı) 6.0 ve üstü, FCE "B" ve üstü düzeyinde puan alanlar muaf olur. Eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlarda yeterli puan ve bu puanın kaç nota tekabül edeceği Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisiyle belirlenir.

c) Diğer üniversitelerden alınan Hazırlık Sınıfı notu dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Güz Yeterlik Sınavında başarılı oldukları takdirde " Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan" muaf olur.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 27 —Hazırlık Sınıfı eğitim süresi 1 yıldır.

Türkçe eğitim-öğretim yapılan en az dört yıl süreli lisans programlarının Zorunlu Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğrencilere bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda başarısız olanların ilişiği kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar Yabancı Diller Yüksekokulunun açacağı yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir.

Türkçe eğitim-öğretim yapılan iki yıllık meslek yüksekokullarında bir yıl süre ile hazırlık programını izleyip başarısız olan öğrenciler, Güz Yeterlik Sınavına girebilir. Başarısız olanların ilişikleri kesilmeden 1. sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar Yabancı Diller Yüksekokulu’nun açacağı Bahar ya da Güz Yeterlik Sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir.

Hazırlık Sınıfı eğitiminde geçen süre lisans/önlisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme

Madde 28 —Öğretim dönemleri ve ders saatleri, devam zorunluluğu, değerlendirme ve ek sınav konularında bu Yönetmeliğin 19., 20., 21 ve 22 nci maddelerindeki hükümler geçerlidir.

Başarılı Öğrenciler

Madde 29 —Zorunlu Hazırlık Sınıfını başarıyla bitiren öğrenciler, lisans/önlisans öğrenimi süresince "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde belirlenen dersleri alırlar.

İlave Dersler

Madde 30 —Zorunlu Hazırlık Sınıfında ilave alınması gerekli dersler için fakülte / konservatuar / yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulu karar verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 31 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2002-2003 öğretim yılı başına kadar Zorunlu Hazırlık sınıfı olup Hazırlık eğitimi ayrı yönetmeliklerle düzenlenmiş bulunan fakülte/yüksekokullar Hazırlık eğitiminin Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılıp yapılmayacağına dair ilgili kurullarında karar alır. Hazırlık Sınıfı eğitiminin Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılması doğrultusunda karar alınan fakülte/konservatuar/yüksekokulların Hazırlık Sınıfı Yönetmelikleri 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlükten kalkar ve Hazırlık eğitimi bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük

Madde 32 —Bu Yönetmelik 2002-2003 öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimini ve öğretimini düzenlemektir. İletişim Fakültesinde lisans eğitim ve öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden Ön lisans ve Lisans diploması alabilmek için, öğrencilerin bu Yönetmelikle öngörülen esaslara uygun olarak eğitim öğretimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde disiplin işleri "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ne göre yürütülür.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte kullanılan kavram ve terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

a) Danışman: Danışman, öğrencilerin eğitim öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir.

b) Ders Kredisi: Yıl sisteminde, iki kredi saati, yarıyıl sisteminde ise bir kredi saatini ifade eder. Uygulama, laboratuar, bitirme tez çalışması, seminer, atölye vb. gibi çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir, kredi yıl siteminde iki kredi saatini ifade eder.

c) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi, önceki yarıyılda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, bölüm veya anabilim dallarının teklifi, ilgili kurulun kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

d) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

e) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir.

f) Seçmeli Ders: Öğrencinin danışmanının muvafakatı ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

g) Lisans: Ortaöğretimden sonra en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimdir.

h) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

i) Yarıyıl veya Yıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

j) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

k) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla verilen iki sınav hakkıdır.

l) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak, tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

m) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.

n) Kısa süreli sınav: Yarıyıl içinde haberli ve habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

o) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır.

p) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı : Son yarıyıl (F) notu almadıkları halde, AGNO’ ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyıl (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 3 — İletişim Fakültesinde lisans öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Dersler, yarıyıl olarak programlanır.

Eğitim-Öğretimin Düzenlenmesi

Madde 4 — Öğretim programı, Fakülte Kurulunca belirlenir. Fakülte Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlarının görüşleri ve bölümlerin önerisi üzerine her yarıyılın öğretim programını yarıyıl başından en az 15 gün önceden belirler.

Eğitim-Öğretimin Biçimi

Madde 5 — Öğretim zorunlu ve teorik dersler ile uygulamalı çalışmalar biçiminde yürütülür.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 6 — Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz. Bir eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim en geç Mayıs ayı içerisinde Üniversite Senatosunca belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bölümün teklifi ve fakülte kurulu ile Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu açma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 7 — Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesine girebilmek için, merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programına kayıtlı olmamak gerekir.

Fakülteye Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 8 — Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Lise ve dengi meslek lisesi mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonucunda o öğretim yılında Fakülteye merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri temin etmeleri gerekir. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri sebebiyle başvuramayan adaylar noter vekaletnamesini haiz vekilleri ve kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptırabilirler.

d) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olurlarsa olsunlar fakülte ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilerin tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Öğrenci Katkı Payı /Öğrenim Harcı

Madde 9 — Her eğitim-öğretim yılında, öğrencilerden Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun belirleyeceği miktarlar üzerinden katkı payı/öğrenim harcı alınır. Öğrenci katkı payı/öğrenim harcı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit, birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir.

Ders Kayıtları

Madde 10 — Ders kayıtları eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını ve ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyılda bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Kayıt Dondurma

Madde 11 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yapılmış olması koşuluyla yarıyıl ilk on işgünü içerisinde yapılır. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyıl öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 12 — Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatlarına göre yapılır.

Dersler ve Uygulamalı Çalışmalar

Madde 13 — Zorunlu derslerle teorik bilgilerin bilimsel yöntemlerle anlatılması, açıklanması ve öğretilmesidir. Uygulamalı çalışmaların amacı, öğrencinin edindiği teorik bilgileri mesleki alanda, kullanma yeteneğini geliştirmektir. Uygulamalı çalışmalar, ilgili öğretim üyesinin denetimi altında araştırma görevlileri tarafından yapılabilir.

Eğitim-Öğretim Programlarının Düzenlenmesi

Madde 14 — Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları, öğretim yarıyıl başlamadan önce bilim ve anabilim dalı kurullarınca belirlenir; bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa bildirilir. Fakülte Kurulu, her yarıyıl başlangıcından en geç 15 gün içerisinde toplanarak bölümlerden gelen yarıyıl derslerini ve bu dersleri verecek olan öğretim elemanlarını karara bağlar. Bu kararı doğrultusunda ders programlarının hazırlanıp uygulanması için konu yönetim kuruluna intikal ettirilir. Yönetim Kurulunda durum görüşüldükten sonra dersler dekanlıkça programlaştırılır, öğrenciye ve öğretim elemanlarına duyurulur.

Her programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç en çok 140 kredi saattir. Öğretim Programı teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur. Öğretim kredisi haftalık ders programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere de, haftalık ders sayısı kadar kredi verilir.

Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı, yaz okulu hariç haftada 10 kredi saatten az olamaz. Dekanlıkça ilan edilen bu öğretim programında zorunlu ve seçmeli derslerin ve uygulamalı çalışmaların yer ve saatleri ile bunları yürütecek öğretim elemanlarının adları gösterilir.

Staj

Madde 15 — İletişim Fakültesinin bütün bölümlerinde 6. yarıyılı tamamlamış olan tüm öğrencileri kapsayan "uygulamalı" eğitim çalışmasıdır.

Bu çalışmanın amacı öğrencileri mesleklerinde deneyim sahibi kılmak, uyumlarında olanak sağlamaktır.

Fakülteden mezuniyet için bu uygulamalı eğitim zorunlu olup İletişim Fakültesi "Staj Yönergesine" göre yürütülür.

Mezuniyet Çalışması

Madde 16 — İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilimsel yöntemlerle bilgi derleme, kaynak taraması yapma ve bunlara mevcut bilgilerini de katmak suretiyle bu bilgileri değerlendirip tez yazma ve proje hazırlama konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptırtmaktır. Bölümleri ile ilgili alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik yapacakları ve dönem sonunda teslim edecekleri yazılı çalışmalardır.

Mezuniyet Projesi, bölümlerin ders programları içinde 7. ve 8. yarıyıllarında haftada en az l saat olmak üzere yer alır.

Mezuniyet Projesi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi "Mezuniyet Projesi Yönergesi"ne göre yürütülür.

Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler

Madde 17 — Dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki türlüdür. Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını aşamaz şekilde düzenlenir. Meslekle ilgisi olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin % 8’ idir.

Öğrenciler, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri ilk defa almak kaydıyla, danışmanın ve bölüm kurulunun teklifi ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir yüksek öğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan da alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 18 — Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir. Ortak zorunlu dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 19 — Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırtmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı dersleri veya derslerin ön şartlı olması durumunda sorumlu olduğu ders veya dersleri alamaz. Tekrarı olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri ön şartlı olmayan üst yarıyıl programına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıl (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri, danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler, zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 20 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf (m) olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre (M) ile değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Ders Devam Zorunluluğu

Madde 21 — Teorik dersler uygulamaları ve benzeri çalışmaların % 20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır. İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar nedeniyle derslere kayıt yaptıramamaları, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 22 — İlgili kurulların önerisi Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları Dekanlıkça hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Sınavlar

Madde 23 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi, aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınavlardan başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu taktirde bir dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirilebileceği Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Arasınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi % 60, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise % 40 dır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları, yapamadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

a) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan sınavlardır.

b) Ara Sınav: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

d) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak, tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dersin yarıyılına bakılmaksızın dilekçeyle başvurmaları halinde dekanlık kararıyla bu tek dersin ek tek ders sınavına dekanlıkça belirlenen tarihte girerler. Ek tek ders sınavı hakkını, öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu yarıyıl içi etkinliklerinde alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

e) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla dilekçe ile başvurmaları halinde Dekanlık kararı ile bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamı koşullarında iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav hakkını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanırlar. Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

f) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler sınav haklarını yine Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

g) Muafiyet Sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersinden öğretim yılıbaşında açılan sınavdır. Bu Atatürk Üniversitesi Dil Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesine göre yapılır.

h) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyıl (F) notu almadıkları halde AGNO ları 2.00 altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 24 — Sınav programları, (kısa süreli sınavlar hariç) dekanlık tarafından hazırlanır ve en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav yerleri ve günleri dekanlığın bilgisi olmadan değiştirilemez. Dini ve milli bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Başarı Durumunun İlanı

Madde 25 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından dekanlığa bildirilir. Sonuçlar dekanlık tarafından duyurulur. Sınavın yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi", 3,50 - 4,00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda dekanlık tarafından ilan edilir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 26 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınavına giren öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmesi sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir.

Öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye katmaz. DKL yüz üzerinden tam puanın %25'ini geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30'unu aşamaz.

Ayrıca kesin kalma-koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş alt limit (AL) de gözönüne alınır. Ham başarı notları AL altında kalan öğrenciler (F) alarak başarısız sayılırlar. Ancak notları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL'nin değeri 30 dur.

Dersin sorumlu öğretim elemanı bağıl değerlendirme sonunda, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) bölüm başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir;

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

- Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1,50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

_

Geçer

G

_

Devamsızlık

D

_

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.

c) (M): Bir yüksek öğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSS sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında önceden izledikleri Yükseköğretim Programında almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde, aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslere ait geçer notlara M notu verilir.

d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır. Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler, ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyıl tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Hesaplanması ve Ortalama Yükseltilmesi

Madde 27 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakültedeki öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile 26 ncı maddede belirtildiği gibi çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 28 — Başarı baraj notu en az 2.00’dır. AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst üste 2 yarıyıl yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce yada koşullu olarak başarılı oldukları derslerden içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonrada sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO ‘su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar, öğrencilerin ders alımında kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’ını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılırlar.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 29 — İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Anabilim Dalı Başkanlığına teslim ederler. Dekanlık ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki sene saklamak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 30 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 31 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya verilmesine yardım eden ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında öğrenci disiplin yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 32 — Fakültemizde bağlı bu Yönetmeliği uygulayacak birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yılda olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için fakülte ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullananlar veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptıramaması veya yaptırıp da derslere uygulamalara sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 33 — Eğitim-Öğretim Programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlamış ve bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’su en aza 2.00 olan öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İletişim Fakültesi lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar. AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla dersleri tekrarlarlar.

Diploma hazırlanana kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 34 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemelerinin dışında, aşağıda belirtilen durumlarda Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı içinde hiç kullanmamış olmak.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 35 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren 5 işgünü içinde dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet hastanesi raporuyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğrenim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallî en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelenmesi ve bu durumun yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulunca, öğrencinin izinli olarak eğitim-öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

i) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 36 — Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli bir nedenle mazeretleri kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur.

b) Öğrencinin mazereti devamdan sayılmaz.

c) Öğrenciler raporlu olduğu süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

İzin

Madde 37 — a) Öğrencinin eğitim-öğretime katkıda bulunarak Üniversite dışında burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde öğrenciye Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 2389 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük Makamı tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme süresi içerisinde girmedikleri ders ve sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 38 — Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılarak ve tebliğ varakası fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu öğrenci bürosuna bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler, Fakülte Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 39 — Öğrenciler, üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arasında yatay geçiş yapabilirler. Geçişler ilgili Atatürk Üniversitesi Fakülteler/ Yüksekokullar ve Bölümler Arası Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 40 — Bir bölümün / programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme / programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün / programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift Ana Dal Programı" denir. Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı Yönergesi ile belirlenir.

Dışarıdan Ders İzleme

Madde 41 — Fakültedeki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Fakülte Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin Fakültemizden Ders Almaları

Madde 42 — Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler de, gerekli koşulları yerine getirerek, ilgili bölümün görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, fakültemizde ders alabilirler. Bu öğrenciler ders kaydı yaptırdıkları fakültenin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 43 — Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar stajı bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması gibi sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmalarını tamamlayarak kabulünün temin edildiği tarihte mezun olmuş sayılırlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 44 — Fakültemizin bir eğitim- öğretim programında; almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO' sı en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. AGNO' sını yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO' ları 2,00' ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyıl (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alanların üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 45 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılanlar veya ayrılacak olanlar, kampus içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, kampus dışında Dekanlığa bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla üniversite ile ilişkisi kesilen öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 46 — Bu Yönetmenliğin yürürlüğe girmesiyle 28 Temmuz 1999 tarih ve 23769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmenliği", aşağıdaki geçici madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce fakülteye kaydolmuş olan öğrenciler eski Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğrenimlerini sürdüreceklerdir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrencilerden;

a) Kayıt dondurmuş olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

b) Ayrıca herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin % 70'inden fazlasını tekrar etmek durumunda olan tüm öğrenciler de bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

İnönü Üniversitesinden:

İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/8/1999 tarihli ve 23787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı Notu

Madde 13 —Başarı notu arasınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 60’ı toplanarak bulunur. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 60 almak koşuluyla başarı notunun en az 60 olması şarttır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı Notunun Değerlendirilmesi

Madde 14 — a) Geçer Notlar :

Başarı Notu

Başarı Notu

Katsayı

Derece

(Sayıyla)

(Harfle)

 

 

90-100

AA

4,00

Pekiyi

85-89

BA

3,50

Pekiyi

75-84

BB

3,00

İyi

70-74

CB

2,50

İyi

60-69

CC

2,00

Orta

-

GG

-

Geçer (Kredisiz dersler için)

b) Geçmez Notlar :

EE: Ağırlık olarak ders saati dışı çalışma ve uygulamaya dayalı derslerde ödev ve çalışmaların eksik veya yetersiz olması halinde verilir. Öğrenci eksikliğini bütünleme sınavları dönemi sonuna kadar tamamlamak zorundadır, aksi halde FF notu verilir.

FF: Öğrenci devamsız. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

FG: Öğrenci derse devam etmiş olduğu halde yarıyıl sonu sınavına girmedi. Bütünleme sınavına girme hakkı var.

FE: Öğrenci yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya başarı notu 60’ın altında olduğu için başarısız.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

 Sayfa Başı