KA­MU Fİ­NANS­MA­NI VE BORÇ YÖ­NE­Tİ­Mİ­NİN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ HAK­KIN­DA KA­NUN, ÇA­LI­ŞAN­LA­RIN TA­SAR­RUF­LA­RI­NI TEŞ­VİK HE­SA­BI­NIN TAS­Fİ­YE­Sİ VE BU HE­SAP­TAN YA­PI­LA­CAK ÖDE­ME­LE­RE DA­İR KA­NUN, YA­TI­RIM­LA­RIN VE İS­TİH­DA­MIN TEŞ­Vİ­Kİ İLE BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK      YAPILMASI HAK­KIN­DA KA­NUN, BÜ­YÜK­ŞE­HİR BE­LE­Dİ­YE­Sİ

KA­NU­NU İLE BELEDİYE KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5568

 

Kabul Tarihi : 26/12/2006       

 

 

MAD­DE 1- 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Düzen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin be­şin­ci fık­ra­sın­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş ve di­ğer fık­ra­lar bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­miş­tir.

"Yıl­lık ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan pro­je­le­re dış fi­nans­man te­mi­ni iz­ni ve­ril­me­si için Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı­nın uy­gun gö­rü­şü ara­nır. Ku­ru­luş, iha­le mev­zu­atı da­hil ol­mak üze­re pro­je­ler­le il­gi­li ola­rak tâ­bi ol­du­ğu mev­zu­ata uy­mak­la yü­küm­lü olup, dış finansman te­mi­ni iz­ni ve­ril­miş ol­ma­sı ku­ru­lu­şun bu hu­sus­ta­ki so­rum­lu­lu­ğu­nu or­ta­dan kaldırmaz. Tek­nik ve eko­no­mik açı­dan ya­pı­la­bi­lir­li­ği de da­hil ol­mak üze­re pro­je ile il­gi­li her tür­lü so­rum­lu­luk ta­ma­men il­gi­li ku­ru­lu­şa ait­tir. Müs­te­şar­lı­ğın yet­ki ve so­rum­lu­lu­ğu, ta­lep edilen dış fi­nans­ma­nın sağ­lan­ma­sı ve so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ile sı­nır­lı­dır."

MAD­DE 2- 4749 sa­yı­lı Ka­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin so­nu­na aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

"Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı kad­ro­la­rın­da Ha­zi­ne Uz­ma­nı ola­rak gö­rev ya­pan­lar, Ha­zi­ne Müsteşar­lı­ğı mu­ha­se­be bi­rim­le­rin­de Mu­ha­se­be Yet­ki­li­si ve­ya Mu­ha­se­be Yet­ki­li­si Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir­ler ve bu kap­sam­da­ki gö­rev­len­dir­me­ler­de 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 62 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ve (c) ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz."

MAD­DE 3- 4749 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de­ler ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 11- Sel ve Dep­rem Fe­la­ke­ti Acil Yar­dım Pro­je­si, Mar­ma­ra Dep­re­mi Acil Ye­ni­den Ya­pı­lan­dır­ma Pro­je­si, Tür­ki­ye Alt­ya­pı ve Kent­sel Ye­ni­den Ya­pı­lan­dır­ma Projesi, Ka­lı­cı Ko­nut­la­rın Ka­ra­yo­lu Bağ­lan­tı­la­rı Pro­je­si, Çı­nar­cık-Teş­vi­ki­ye–Ko­ca­de­re-Esenköy-Ar­mut­lu Ka­na­li­zas­yon Pro­je­si, Kay­nar­ca-Göl­kent-Fe­riz­li-Si­na­noğ­lu-Sö­ğüt­lü İçmesu­yu Pro­je­le­ri ve Ak­ya­zı-Hen­dek Ka­na­li­zas­yon Pro­je­si, Sos­yal Ris­kin Azal­tıl­ma­sı Projesi ve Özel­leş­tir­me Sos­yal Des­tek Pro­je­si, En­düs­tri­yel Tek­no­lo­ji Pro­je­si ve TÜBİTAK-Bil­ten Araş­tır­ma Uy­du­su Pro­je­si­nin fi­nans­ma­nı için Dün­ya Ban­ka­sı, Av­ru­pa Ya­tı­rım Ban­ka­sı, Kör­fez İş­bir­li­ği Kon­se­yi ül­ke­le­ri­nin il­gi­li fi­nans ku­ru­luş­la­rı ve Na­ti­onal Westmins­ter Bank­tan sağ­lan­mış olan kre­di­ler­den bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar ya­pı­lan kul­la­nım­lar so­nu­cun­da do­ğan ve ik­raz an­laş­ma­sı­na bağ­lan­ma­mış, il­gi­li ku­ru­luş­lar­dan olan ala­cak­la­rın, Ba­ka­nın tek­li­fi üze­ri­ne büt­çe­nin ge­lir ve gi­der he­sap­la­rı ile ilişkilendirilmeksi­zin ter­ki­ni­ne Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir. Söz ko­nu­su kre­di­ler ile bu Ka­nu­nun ge­çi­ci 4 ün­cü ve ge­çi­ci 8 in­ci mad­de­le­ri kap­sa­mın­da sağ­lan­mış ve  sağ­la­na­cak kre­di­ler­den  bu

mad­de­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra ya­pı­la­cak ik­raz an­laş­ma­sı­na bağ­lan­ma­mış kul­la­nım tu­tar­la­rı, büt­çe­nin ge­lir ve gi­der he­sap­la­rı ile iliş­ki­len­di­ril­mek­si­zin il­gi­li ku­ru­luş­la­ra kar­şı­lık­sız tah­sis edil­miş sa­yı­lır. Bu şe­kil­de tah­sis edil­miş kre­di tu­tar­la­rı ile il­gi­li ola­rak kre­di­yi tah­sis eden ku­ru­luş hak­kın­da 14 ün­cü mad­de­nin be­şin­ci ve al­tın­cı fık­ra­la­rı­nın 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun eki (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ku­ru­luş­la­ra iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 12- 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun eki (II) sayı­lı Cet­ve­lin (A) bö­lü­mün­de bu­lu­nan ku­ru­luş­la­rın yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan projeleri­nin fi­nans­ma­nı için 1/1/2006 ta­ri­hin­den ön­ce im­za­la­nan dış kre­di an­laş­ma­la­rı çerçeve­sin­de sağ­la­nan kre­di­ler, anı­lan ku­ru­luş­la­ra tah­sis­li ola­rak kul­lan­dı­rıl­ma­ya de­vam edilir. Bu mad­de­ye is­ti­na­den kul­lan­dı­rı­la­cak kre­di­ler ile il­gi­li ola­rak kre­di­yi tah­sis eden kuruluş hak­kın­da,     14 ün­cü mad­de­nin be­şin­ci ve al­tın­cı fık­ra­la­rı­nın 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun eki (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ku­ru­luş­la­ra iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 13- Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma­yı Teş­vik Fo­nu kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­la­cak prog­ram ve/ve­ya pro­je­le­rin fi­nans­ma­nı için her­han­gi bir dış fi­nans­man kaynağın­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin borç­lu sı­fa­tıy­la sağ­la­ya­ca­ğı kre­di­le­ri, anı­lan Fo­na bütçe­nin ge­lir ve gi­der ka­lem­le­ri ile iliş­ki­len­di­ril­mek­si­zin tah­sis et­me­ye Ba­ka­nın tek­li­fi üzerine Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir. Bu mad­de­ye is­ti­na­den sağ­la­na­cak kre­di­ler ile il­gi­li ola­rak kre­di­yi tah­sis eden ku­ru­luş hak­kın­da, 14 ün­cü mad­de­nin be­şin­ci ve al­tın­cı fık­ra­la­rı­nın 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun eki (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ku­ru­luş­la­ra iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.”

MAD­DE 4- 24/4/2003 ta­rih­li ve 4853 sa­yı­lı Ça­lı­şan­la­rın Ta­sar­ruf­la­rı­nı Teş­vik He­sa­bı­nın Tas­fi­ye­si ve Bu He­sap­tan Ya­pı­la­cak Öde­me­le­re Da­ir Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 1- Mül­ga 9/3/1988 ta­rih­li ve 3417 sa­yı­lı Ka­nun­la ku­ru­lan ve bu kap­sam­da hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­mek üze­re 24/4/2003 ta­rih­li ve 4853 sa­yı­lı Ka­nun­la tas­fi­ye edi­len Ça­lı­şan­la­rın Ta­sar­ruf­la­rı­nı Teş­vik He­sa­bı­na ait tüm varlık ve yü­küm­lü­lük­ler, 31/12/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar Ha­zi­ne­ye dev­ro­lu­nur. Dev­re iliş­kin hususla­rı be­lir­le­me­ye Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan yet­ki­li­dir. De­vir ta­ri­hin­den son­ra hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak her tür­lü öde­me, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ka­yıt­la­rı esas alı­na­rak Ban­ka ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lir. Bu öde­me­le­re iliş­kin bil­gi ve bel­ge­le­rin Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­na ile­til­me­si­ni ta­ki­ben söz ko­nu­su öde­me kar­şı­lı­ğı tu­tar­lar Müs­te­şar­lık büt­çe­si­ne bu amaç­la ko­nu­la­cak öde­nek­ten kar­şı­lan­mak su­re­tiy­le hak sa­hi­bi­ne öden­mek üze­re Ban­ka­ya ak­ta­rı­lır. Ko­nu­su suç teş­kil eden fi­il­ler­den kay­nak­la­nan öde­me­ler hariç hak sa­hip­le­ri­ne faz­la öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti ha­lin­de, bu tu­tar­la­rın tah­si­lin­den vazgeçi­le­rek ter­kin edi­lir ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti yö­nün­den ger­çek­leş­miş öde­me­le­re iliş­kin tüm hak ve yü­küm­lü­lük­ler ken­di­li­ğin­den so­na erer.

Mül­ga 9/3/1988 ta­rih­li ve 3417 sa­yı­lı Ça­lı­şan­la­rın Ta­sar­ru­fa Teş­vik Edil­me­si ve Bu Tasarruf­la­rın De­ğer­len­di­ril­me­si­ne Da­ir Ka­nu­nun öde­me­le­ri dü­zen­le­yen 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­sı uya­rın­ca sis­tem­den çı­kan ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin sis­tem­den çık­tık­la­rı tarih­te ta­sar­ruf teş­vik he­sap­la­rın­da ka­lan Dev­let ve­ya iş­ve­ren kat­kı­sı tu­tar­la­rı, öde­nen ne­ma tu­tar­la­rı mah­sup edil­mek kay­dıy­la ilk ke­sin­ti ta­ri­hin­den; şa­hıs ke­sin­ti­si­ne te­ka­bül eden ödenme­yen ne­ma tu­tar­la­rı ise sis­tem­den çı­kış ta­ri­hin­den 30 Ni­san 2003 ta­ri­hi­ne ka­dar olan dö­nem için 3417 sa­yı­lı Ka­nu­nun ne­ma­lan­dır­ma­ya iliş­kin 5 in­ci mad­de­sin­de yer alan dü­zen­le­me­ye gö­re ve bu ta­rih­ten son­ra­ki dö­nem için ise 4853 sa­yı­lı Ça­lı­şan­la­rın Tasarruflarını Teş­vik He­sa­bı­nın Tas­fi­ye­si ve Bu He­sap­tan Ya­pı­la­cak Öde­me­le­re Da­ir Kanunun 5 in­ci mad­de­sin­de be­lir­le­nen esas­lar çer­çe­ve­sin­de Şu­bat 2007 so­nu iti­ba­riy­le değerle­me­ye tâbi tu­tu­la­rak ta­sar­ruf  sa­hip­le­ri­ne baş­vu­ru ha­lin­de de­fa­ten öde­nir. Söz ko­nu­su öde­me­le­rin hak sa­hi­bi ba­zın­da be­lir­len­me­sin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ka­yıt­la­rı esas alı­nır.

3417 sa­yı­lı Ka­nu­nun öde­me­le­ri dü­zen­le­yen 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­sı uyarın­ca sis­tem­den çı­ka­rak her ne su­ret­le olur­sa ol­sun, iş­bu dü­zen­le­me ta­ri­hin­den ön­ce mülkiyet hak­kı kap­sa­mın­da ta­le­bi kar­şı­lan­mış hak sa­hip­le­ri le­hi­ne bir fark oluş­ma­sı ha­lin­de, söz ko­nu­su tu­tar 2007 yı­lı Ara­lık ayı so­nu­na ka­dar de­fa­ten öde­nir.

İkin­ci ve üçün­cü fık­ra dü­zen­le­me­si ile ko­nu­la­rı kal­ma­ya­ca­ğın­dan kap­sa­ma gi­ren ta­sar­ruf sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan yar­gı mer­ci­le­ri­ne açıl­mış da­va­lar ile ic­ra ta­kip­le­ri hak­kın­da bu mad­de hüküm­le­ri uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le da­va ve ta­kip­ler so­nuç­lan­dı­rı­lır. Bu kap­sam­da, yar­gı organların­ca ida­re aley­hi­ne hü­küm al­tı­na alı­na­bi­le­cek yar­gı­la­ma gi­der­le­ri de il­gi­li­le­ri­nin ta­lep et­me­si ha­lin­de hak­lı­lık ora­nın­da nis­pî şe­kil­de öde­ne­rek da­va­la­rın ve ih­ti­laf­la­rın sonuçlandırılma­sı sağ­la­nır.”

MAD­DE 5- 29/1/2004 ta­rih­li ve 5084 sa­yı­lı Ya­tı­rım­la­rın ve İs­tih­da­mın Teş­vi­ki ile Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 7 nci mad­de­si­nin (h) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"h) Bu Ka­nu­nun 3, 4 ve 6 ncı mad­de­le­rin­de yer alan des­tek ve teş­vik­ler, bu mad­de­ler­de be­lir­ti­len sü­re­le­re ba­kıl­mak­sı­zın Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren il­ler­de­ki ye­ni ya­tı­rım­lar­dan; 31/12/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar ta­mam­la­nan­lar için  5 yıl, 31/12/2008 ta­ri­hi­ne ka­dar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 ta­ri­hi­ne ka­dar ta­mam­la­nan­lar için 3 yıl sü­rey­le uygulanır."

MAD­DE 6- 10/7/2004 ta­rih­li ve 5216 sa­yı­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci  3 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve mad­de­ye üçün­cü fık­ra­sın­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri ve bun­la­ra bağ­lı ku­ru­luş­lar ile ser­ma­ye­si­nin % 50’sin­den faz­la­sı bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­ne ait şir­ket­le­rin; 31/12/2004 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ka­mu ku­rum ve kuruluşla­rın­dan olan ka­mu ve özel hu­ku­ka tâbi ala­cak­la­rı, bun­la­rın di­ğer ka­mu ku­rum ve kuru­luş­la­rı­na olan borç­la­rı­na kar­şı­lık ol­mak üze­re, 28/2/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar ta­kas ve mah­sup edi­lir. Bu sü­re­yi 31/3/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar uzat­ma­ya, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı bu­lun­du­ğu Ba­kan yet­ki­li­dir. Bu mad­de kap­sa­mın­da­ki ala­cak ve borç ifa­de­si bu ala­cak ve borç­la­ra iliş­kin fer’ile­ri ve ce­za­la­rı da kap­sar.”

“Bu mad­de uya­rın­ca ta­kas, mah­sup ve ke­sin­ti iş­le­mi­ne tâbi tu­tu­lan borç ve ala­cak­lar için il­gi­li ka­nun­lar­da ön­gö­rü­len za­ma­na­şı­mı sü­re­le­ri iş­le­mez.”

MAD­DE 7- 5216 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 5- Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri ve bun­la­ra bağ­lı ku­ru­luş­la­rın, 31/12/2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ta­hak­kuk et­miş olan 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ta­kip edi­len Dev­le­te olan borç­la­rı, 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun kap­sa­mın­da tanımlanan Ha­zi­ne ala­ca­ğı ni­te­li­ğin­de­ki borç­la­rı ve sos­yal gü­ven­lik ku­ru­luş­la­rı­na olan borçları ile  5216 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­si kap­sa­mın­da tak­sit­len­di­ril­miş bulunan ve­ya tak­sit­len­di­ri­le­cek borç­la­rı­na kar­şı­lık, bu ida­re­ler adı­na her ay ge­nel büt­çe ver­gi ge­lir­le­ri tah­si­lat top­la­mı üze­rin­den ay­rı­la­cak pay­la­rın % 40’ını geç­me­mek üze­re, ala­cak­lı ida­re­le­rin ta­le­bi üze­ri­ne, il­gi­si­ne gö­re Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve­ya İl­ler Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ke­sin­ti ya­pı­la­rak ala­cak­lı ida­re­le­re öde­nir. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan ile Ma­li­ye Baka­nı­nın müş­te­rek öne­ri­si üze­ri­ne bu mad­de­de ge­çen % 40 ora­nı­nı sı­fı­ra ka­dar indirmeye ve­ya ka­nu­nî ora­na yük­selt­me­ye ve ke­sin­ti­le­rin ala­cak­lı ku­ru­luş­la­ra da­ğı­lı­mı­na ilişkin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir.”

MAD­DE 8- 3/7/2005 ta­rih­li ve 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 5 in­ci maddesi­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­sin­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki iba­re eklenmiş ve maddeye üçün­cü fık­ra­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“30/6/2006 ta­ri­hi iti­ba­rı ile Uz­laş­ma Ko­mis­yo­nu ile ta­kas, mah­sup ve ke­sin­ti ya­pıl­ma­sı­na ilişkin ka­rar­la­rı im­za­la­yan an­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su ka­rar­la­rı he­nüz onaylan­ma­yan il­gi­li ku­ru­luş­la­rın iş­lem­le­ri  28 Şu­bat 2007  ta­ri­hi­ne ka­dar ka­ra­ra bağ­la­nır.”

“Bu mad­de uya­rın­ca ta­kas, mah­sup ve ke­sin­ti iş­le­mi­ne tâbi tu­tu­lan borç ve ala­cak­lar için il­gi­li ka­nun­lar­da ön­gö­rü­len za­ma­na­şı­mı sü­re­le­ri iş­le­mez.”

MAD­DE 9- 5393 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 6- Be­le­di­ye­ler ve bun­la­ra bağ­lı ku­ru­luş­la­rın, 31/12/2006 ta­ri­hi itibariyle ta­hak­kuk et­miş olan 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ta­kip edi­len Dev­le­te olan borç­la­rı, 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun kapsamın­da ta­nım­la­nan Ha­zi­ne ala­ca­ğı ni­te­li­ğin­de­ki borç­la­rı ve sos­yal gü­ven­lik ku­ru­luş­la­rı­na olan borç­la­rı ile 5393 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 5 in­ci mad­de­si kap­sa­mın­da tak­sit­len­di­ril­miş bulunan ve­ya tak­sit­len­di­ri­le­cek borç­la­rı­na kar­şı­lık, bu ida­re­ler adı­na her ay ge­nel büt­çe ver­gi ge­lir­le­ri tah­si­lat top­la­mı üze­rin­den ay­rı­la­cak pay­la­rın % 40’ını geç­me­mek üze­re, ala­cak­lı idare­le­rin ta­le­bi üze­ri­ne, il­gi­si­ne gö­re Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve­ya İl­ler Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ke­sin­ti ya­pı­la­rak ala­cak­lı ida­re­le­re öde­nir. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan ile Ma­li­ye Baka­nı­nın müş­te­rek öne­ri­si üze­ri­ne bu mad­de­de ge­çen % 40 ora­nı­nı sı­fı­ra ka­dar indirmeye ve­ya ka­nu­nî ora­na yük­selt­me­ye ve ke­sin­ti­le­rin ala­cak­lı ku­ru­luş­la­ra da­ğı­lı­mı­na ilişkin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir

MAD­DE 10- Bu Ka­nu­nun;

a) 2 nci ve 3 ün­cü mad­de­le­ri 1/1/2006 ta­ri­hin­den ge­çer­li ol­mak üze­re ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

b) Di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 11- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.