Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1402)

 

Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li İr­fan Ri­za Ya­zı­cı­oğ­lu ve 14 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ka­mu Gö­rev­le­rin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ile Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler

Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/978)

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ka­mu Gö­rev­le­rin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi­miz ve ge­rek­çe­si ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.

Saygılarımızla.                                                                                         13/3/2007

 

İr­fan Riza Ya­zı­cı­oğ­lu

Cev­det Er­döl

Sab­ri Va­ran

 

Di­yar­ba­kır

Trab­zon

Gü­müş­ha­ne

 

Rem­zi­ye Öz­top­rak

Ah­met Ya­şar

Os­man As­lan

 

An­ka­ra

Ak­sa­ray

Di­yar­ba­kır

 

Se­mi­ha Öğüş

Ni­hat Eri

A. Mü­fit Yet­kin

 

Ay­dın

Mar­din

Şan­lı­ur­fa

 

Meh­met Feh­mi Uya­nık

Ha­san Bi­lir

Nu­ret­tin Ak­taş

 

Di­yar­ba­kır

Ka­ra­bük

Ga­zi­an­tep

 

Cü­neyt Ka­ra­bı­yık

Me­de­ni Yıl­maz

M. Ke­rim Yıl­dız

 

Van

Muş

Ağ­rı

 

GE­REK­ÇE

2531 sa­yı­lı “Ka­mu Gö­rev­le­rin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da­ki Ka­nun”un 2. Mad­de­sin­de ge­nel büt­çe­ye da­hil da­ire, ku­rum ve ku­ru­luş­lar ile kat­ma büt­çe­li ida­re­ler­de, bun­la­ra bağ­lı dö­ner ser­ma­ye­li ku­ru­luş­lar­da, ka­nun­la ve­ya ka­nun­la­rın ver­di­ği yet­ki­ye da­ya­nı­la­rak ku­ru­lan fon­lar­da, be­le­di­ye­ler­de, özel ida­re­ler­de 12 Mart 1964 gün ve 440 sa­yı­lı ve 12 Ma­yıs 1964 gün ve 468 sa­yı­lı Ka­nun­lar kap­sa­mı­na gi­ren ku­ru­luş­lar­da, ser­ma­ye­si­nin ya­rı­sın­dan faz­la­sı ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te Ha­zi­ne­ce ve­ya yu­ka­rı­da­ki da­ire, ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca kar­şı­la­nan yer­ler­de ay­lık, üc­ret ve­ya öde­nek al­mak su­re­tiy­le gö­rev yap­mış olan­la­rın bu yer­ler­de­ki gö­rev­le­rin­den han­gi se­bep­le olur­sa ol­sun ay­rıl­ma­la­rı ha­lin­de, ay­rıl­dık­la­rı ta­rih­ten ön­ce­ki 2 yıl için­de hiz­me­tin­de bu­lun­duk­la­rı da­ire, ida­re, ku­rum ve ku­ruş­la­ra kar­şı ay­rıl­dık­la­rı ta­rih­ten baş­la­ya­rak 3 yıl sü­rey­le o da­ire, ida­re ku­rum ve ku­ru­luş­ta­ki gö­rev ve fa­ali­yet alan­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­lar­da doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya do­lay­lı ola­rak gö­rev ve iş ala­ma­ya­cak­la­rı, ta­ah­hü­de gi­re­me­ye­cek­le­ri, ko­mis­yon­cu­luk ve tem­sil­ci­lik ya­pa­ma­ya­cak­la­rı hük­me bağ­lan­mış­tır.

Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı'nın 2531 sa­yı­lı Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de sa­yı­lan Ku­rum ve Ku­ru­luş­lar­dan ol­ma­sı ne­de­niy­le, Ku­rum­da­ki gö­rev­le­rin­den han­gi se­bep­le olur­sa ol­sun ay­rı­lan Ku­rum per­so­ne­li­nin 2531 sa­yı­lı Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si ile ge­ti­ri­len ya­sak­la­ma­ya ta­bi ola­ca­ğı, T.C. Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı SSK İlaç ve Ec­za­cı­lık Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın 8/9/2006 ta­rih ve XVII-16 EK ge­nel­ge­si ile tüm il­gi­li­le­re (İl Mü­dür­lük­le­ri ve Böl­ge Ec­za­cı Oda­la­rı­na) du­yu­rul­muş­tur.

Ge­nel­ge ile; Ka­nu­nun bu şe­kil­de dü­zen­len­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le, Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de yap­mış ol­du­ğu iş ya da gö­rev un­va­nı ne olur­sa ol­sun, Ku­rum­da ça­lış­mak­ta iken, Ku­rum­dan ay­rı­lan ec­za­cı­la­rın, ser­best ya da ec­za­ne aça­rak Ku­rum ile söz­leş­me im­za­la­ma ta­lep­le­ri ha­lin­de, Ku­rum­dan ay­rıl­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 3 yıl sü­re ile Ku­rum ile söz­leş­me yap­ma­la­rı­nın müm­kün bu­lun­ma­dı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

Bu iti­bar­la, Ge­nel­ge­nin ya­yım ta­ri­hi olan 8/9/2006 ta­ri­hin­den iti­ba­ren, Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu'ndan ay­rı­lıp ser­best ec­za­ne aç­mış olan ec­za­cı­la­rın ku­rum ve söz­leş­me yap­ma ta­le­bi, söz ko­nu­su Ge­nel­ge ne­de­niy­le ka­bul edil­me­mek­te ve bu du­rum da ec­za­cı­la­rın mağ­du­ri­ye­ti­ne yol aç­mak­ta­dır.

Ku­rum­da gö­rev yap­mış olan ec­za­cı­la­rın, ser­best ec­za­ne aç­ma­la­rı ha­lin­de söz ko­nu­su Ka­nun mad­de­si ne­de­niy­le mağ­dur ol­ma­ma­la­rı için, 2531 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 2. Mad­de­si­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ge­rek­li ol­muş ve tek­lif bu amaç­la ha­zır­lan­mış­tır.

 

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

  Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

      Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve

      Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu                                                            18/4/2007

            Esas No.: 2/978

             Ka­rar No.: 56

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li İr­fan Riza Ya­zIcIoğ­lu ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak 13/3/2007 ta­ri­hin­de Baş­kan­lı­ğı­nı­za su­nu­lan, “Ka­mu Gö­rev­le­rin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi” Baş­kan­lı­ğı­nız­ca 23/3/2007 ta­ri­hin­de esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz 17/4/2007 ta­rih­li 46 ncı top­lan­tı­sın­da Ada­let, Ma­li­ye, Sağ­lık, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lık­la­rı ile Türk Ec­za­cı­la­rı Bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la Tek­li­fi in­ce­le­yip gö­rüş­müş­tür.

2531 sa­yı­lı “Ka­mu Gö­rev­le­rin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da­ki Ka­nun”un 2. Mad­de­sin­de ge­nel büt­çe­ye da­hil da­ire, ku­rum ve ku­ru­luş­lar ile kat­ma büt­çe­li ida­re­ler­de, bun­la­ra bağ­lı dö­ner ser­ma­ye­li ku­ru­luş­lar­da, ka­nun­la ve­ya ka­nun­la­rın ver­di­ği yet­ki­ye da­ya­nı­la­rak ku­ru­lan fon­lar­da, be­le­di­ye­ler­de, özel ida­re­ler­de 12 Mart 1964 gün ve 440 sa­yı­lı ve 12 Ma­yıs 1964 gün ve 468 sa­yı­lı Ka­nun­lar kap­sa­mı­na gi­ren ku­ru­luş­lar­da, ser­ma­ye­si­nin ya­rı­sın­dan faz­la­sı ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te Ha­zi­ne­ce ve­ya yu­ka­rı­da­ki da­ire, ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca kar­şı­la­nan yer­ler­de ay­lık, üc­ret ve­ya öde­nek al­mak su­re­tiy­le gö­rev yap­mış olan­la­rın bu yer­ler­de­ki gö­rev­le­rin­den han­gi se­bep­le olur­sa ol­sun ay­rıl­ma­la­rı ha­lin­de, ay­rıl­dık­la­rı ta­rih­ten ön­ce­ki 2 yıl için­de hiz­me­tin­de bu­lun­duk­la­rı da­ire, ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra kar­şı ay­rıl­dık­la­rı ta­rih­ten baş­la­ya­rak 3 yıl sü­rey­le o da­ire, ida­re ku­rum ve ku­ru­luş­ta­ki gö­rev ve fa­ali­yet alan­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­lar­da doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya do­lay­lı ola­rak gö­rev ve iş ala­ma­ya­cak­la­rı, ta­ah­hü­de gi­re­me­ye­cek­le­ri, ko­mis­yon­cu­luk ve tem­sil­ci­lik ya­pa­ma­ya­cak­la­rı hük­me bağ­lan­mış­tır.

Tek­lif ile; ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şır­ken gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan he­kim, diş he­ki­mi ve ec­za­cı­la­rın ken­di nam ve he­sap­la­rı­na mes­le­ki fa­ali­yet­ler ile il­gi­li ola­rak ay­rıl­dık­la­rı ku­rum­la söz­leş­me ya­pa­bil­me­le­ri ön­gö­rül­mek­te­dir.

Bu­ra­da söz ko­nu­su olan gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan he­kim, diş he­ki­mi ve ec­za­cı­la­rın ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la sa­de­ce tip söz­leş­me ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ne iliş­kin­dir. Söz ko­nu­su ki­şi­ler ay­rıl­dık­la­rı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la yi­ne iha­le­ye gi­re­me­ye­cek­ler, ko­mis­yon­cu­luk ve tem­sil­ci­lik ya­pa­ma­ya­cak­lar­dır. Tek­lif 2531 sa­yı­lı Ka­nu­nun bu ya­sa­ğı­nı de­ğiş­tir­me­mek­te­dir.

Tek­li­fin Ko­mis­yo­nu­muz­da gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da Ko­mis­yon top­lan­tı­sı­na tek­lif sa­hi­bi ola­rak ka­tı­lan Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li İr­fan Ri­za YAZICIOĞLU yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da 2531 sa­yı­lı “Ka­mu Gö­rev­le­rin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da­ki Ka­nun”un 2. Mad­de­si­ne gö­re ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan ay­lık, üc­ret ve­ya öde­nek al­mak su­re­tiy­le gö­rev yap­mış olan­la­rın bu yer­ler­de­ki gö­rev­le­rin­den han­gi se­bep­le olur­sa ol­sun ay­rıl­ma­la­rı ha­lin­de, ay­rıl­dık­la­rı ta­rih­ten ön­ce­ki 2 yıl için­de hiz­me­tin­de bu­lun­duk­la­rı da­ire, ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra kar­şı ay­rıl­dık­la­rı ta­rih­ten baş­la­ya­rak 3 yıl sü­rey­le o da­ire, ida­re ku­rum ve ku­ru­luş­ta­ki gö­rev ve fa­ali­yet alan­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­lar­da doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya do­lay­lı ola­rak gö­rev ve iş ala­ma­ya­cak­la­rı­nı, ta­ah­hü­de gi­re­me­ye­cek­le­ri­ni, ko­mis­yon­cu­luk ve tem­sil­ci­lik ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­miş­ler­dir.

Sa­yın YA­ZI­CI­OĞ­LU ve Ko­mis­yon Üye­si mil­let­ve­kil­le­ri; Ka­nu­nun bu şe­kil­de dü­zen­len­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le, özel­lik­le Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de yap­mış ol­du­ğu iş ya da gö­rev un­va­nı ne olur­sa ol­sun, Ku­rum­da ça­lış­mak­ta iken, Ku­rum­dan ay­rı­lan ec­za­cı­la­rın, ser­best ya da ec­za­ne aça­rak Ku­rum ile söz­leş­me im­za­la­ma ta­lep­le­ri ha­lin­de, Ku­rum­dan ay­rıl­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 3 yıl sü­re ile Ku­rum ile söz­leş­me yap­ma­la­rı­nın müm­kün bu­lun­ma­dı­ğı­nı,

Ku­rum­da gö­rev yap­mış olan ec­za­cı­la­rın, ser­best ec­za­ne aç­ma­la­rı ha­lin­de söz ko­nu­su Ka­nun mad­de­si ne­de­niy­le mağ­dur ol­ma­ma­la­rı için, 2531 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 2. Mad­de­si­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu­nu,

Tek­li­fin bir an ön­ce ka­nun­laş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­miş­ler­dir.

Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler­den son­ra, tek­lif ile ge­rek­çe­si uy­gun bu­lun­muş ve mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir.

Ve­ri­len öner­ge­nin ka­bul edil­me­si ile Tek­li­fin;

Çer­çe­ve 1 in­ci mad­de­si; ta­bip­ler, diş ta­bip­le­ri ve ec­za­cı­la­rın ya­nı sı­ra uz­man ta­bip­ler ile tıp­ta uz­man­lık tü­zü­ğü­ne gö­re uz­man olan­la­rın da söz ko­nu­su is­tis­na­dan ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Ay­nı öner­ge ile; ge­ti­ri­len is­tis­na hük­mü, Ka­mu Gö­re­vin­den Ay­rı­lan­la­rın Ya­pa­ma­ya­cak­la­rı İş­ler Hak­kın­da Ka­nu­nun “Ya­sak ve sü­re­si” baş­lık­lı 2 nci mad­de­sin­de de­ğil “İs­tis­na­lar” baş­lık­lı 3 ün­cü mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­nın tek­nik an­lam­da da­ha uy­gun ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Tek­li­fin Yü­rür­lü­ğe iliş­kin 2 nci mad­de­si ile Yü­rüt­me­ye iliş­kin 3 ün­cü mad­de­si ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

Baş­kan

Söz­cü

Üye

 

Cev­det Er­döl

Sab­ri Va­ran

Meh­met Ke­rim Yıl­dız

 

Trab­zon

Gü­müş­ha­ne

Ağ­rı

 

Üye

Üye

Üye

 

Ah­met Ya­şar

Bay­ram Me­ral

Rem­zi­ye Öz­top­rak

 

Ak­sa­ray

An­ka­ra

An­ka­ra

 

Üye

Üye

Üye

 

Os­man Ak­man

Tur­han Çö­mez

Şe­rif Bi­rinç

 

An­tal­ya

Ba­lı­ke­sir

Bur­sa

 

Üye

Üye

Üye

 

Agah Kaf­kas

İr­fan Riza Ya­zı­cı­oğ­lu

En­ver Ök­tem

 

Ço­rum

Di­yar­ba­kır

İz­mir

 

Üye

Üye

Üye

 

Hü­se­yin Tan­rı­ver­di

Mah­mut Du­yan

Me­de­ni Yıl­maz

 

Ma­ni­sa

Mar­din

Muş

 

 

Üye

 

 

 

Alim Tunç

 

 

 

Uşak

 

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ

İR­FAN RİZA YA­ZI­CI­OĞ­LU VE

14 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

KA­MU GÖ­REV­LE­RİN­DEN AY­RI­LAN­LA­RIN YA­PA­MA­YA­CAK­LA­RI İŞ­LER HAK­KIN­DA KA­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1- 2/11/1981 ta­rih­li ve 2531 sa­yı­lı Ka­nu­nun 2. Mad­de­si­ne 1 in­ci fık­ra­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“He­kim, diş he­ki­mi ve ec­za­cı­la­rın ken­di nam ve he­sa­bı­na yap­tık­la­rı mes­le­ki fa­ali­yet­ler ile il­gi­li ola­rak ya­pa­cak­la­rı söz­leş­me­ler bi­rin­ci fık­ra­da­ki ya­sa­ğa ta­bi de­ğil­dir­ler.”

 

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

SAĞ­LIK, Aİ­LE, ÇA­LIŞ­MA VE SOS­YAL İŞ­LER KO­MİS­YO­NU­NUN KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

 

KA­MU GÖ­REV­LE­RİN­DEN AY­RI­LAN­LA­RIN YA­PA­MA­YA­CAK­LA­RI İŞ­LER HAK­KIN­DA KA­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1- 2/11/1981 ta­rih­li ve 2531 sa­yı­lı Ka­nu­nun 3 ün­cü Mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Uz­man ta­bip­ler, tıp­ta uz­man­lık tü­zü­ğü­ne gö­re uz­man olan­lar, ta­bip­ler, diş ta­bip­le­ri ve ec­za­cı­lar ken­di nam ve he­sa­bı­na yap­tık­la­rı mes­le­ki fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li ola­rak ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la tip söz­leş­me­ler ya­pa­bi­lir­ler.”

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.