Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Şubat 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25020

Mükerrer

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4805     Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4806     Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4807     Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

4808     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA)Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4809     Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5190     Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2003/5226     Mülteci ve Göçmen Giderlerini Karşılamak Amacıyla Yapılacak Harcamalara İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2003/5227     Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/5228     28/12/2001 Tarihli ve 4731 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Terkin Oranlarının Uygulanması Hakkında Karar

2003/5229     Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4805

Kabul Tarihi : 5.2.2003

MADDE 1. — 24.5.1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (e) ve (f) bentleri ile bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

a) Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisans üstü düzeyde akademik eğitim-öğretim yapan, Silâhlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silâhlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

b) Akademik Eğitim-Öğretim : Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılan personele askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilikle ilgili konularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan bir yüksek öğretimdir. Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.

e) Enstitüler : Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan ve bilimsel özerkliğe sahip olan yüksek öğretim kurumlarıdır.

f) Lisans Üstü : Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:

1) Yüksek Lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

Bu Kanunda geçen diğer kavram ve terimler hakkında, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar geçerlidir.

MADDE 2. — 3563 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3. — Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Kuvvet Harp Akademileri;

1) Kara Harp Akademisi,

2) Deniz Harp Akademisi,

3) Hava Harp Akademisi.

b) Silâhlı Kuvvetler Akademisi,

c) Millî Güvenlik Akademisi,

d) Enstitüler,

e) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi,

f) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

g) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.

Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

MADDE 3. — 3563 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun harekât tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, muhakeme ve plânlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ile yetiştirmek.

b) Silâhlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim ve öğretim yaptırmak.

c) Millî Güvenlik Akademisinde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.

d) Enstitülerde; 2 nci maddenin (e) bendine uygun olarak lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapmak, çeşitli konularda verilecek araştırma ve inceleme görevlerini yürütmek.

e) Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Silâhlı Kuvvetlerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konularında, özellikle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara yayımlamak, akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

f) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapacağı plâna göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katılan subayların meslekî bilgileri ile sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.

g) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni talimnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili makama sunmak.

MADDE 4. — 3563 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. — Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu ile Akademiler bünyesinde birer Akademik Kurul; Enstitüler bünyesinde ise birer Enstitü Kurulu teşkil edilir. Bu kurulların genel görevi, eğitim-öğretimi düzenlemek ve değerlendirmektir.

Harp Akademileri Yüksek Kurulu; eğitim ve öğretim konularında, Akademi ve Enstitü kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığının emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu Kurul, Harp Akademileri Komutanları, Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı Öğretim Başkanından oluşur. Enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili olan, ancak Enstitü kurulları tarafından karara bağlanamayan konuların incelenmesinde Harp Akademileri Yüksek Kuruluna, Enstitü müdürleri de iştirak eder.

Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, Silâhlı Kuvvetler Akademisinin ve Millî Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır. Akademi kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında, Akademi Öğretim Başkanı ve Akademi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konularda kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üniversite öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim planlamacıları da katılır. Harp Akademileri Komutanı, gerek duyduğu hallerde Akademi kurullarının toplantılarına katılır.

Enstitü kurulları; Enstitülerin bünyesinde oluşturulan kurullardır. Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitülerde eğitim ve öğretimi yapılan ana bilim dalları başkanlarından oluşur.

Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır.

MADDE 5. — 3563 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

e) Enstitülere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu kapsamında olan veya bunlara denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarını bitiren lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip asker, sivil veya yabancı kişiler ile Kuvvet Harp Akademilerini bitiren kurmay subaylar katılır.

MADDE 6. — 3563 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12. — Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim-öğretimin süresi iki akademik eğitim-öğretim yılıdır.

Silâhlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde eğitim-öğretim süresi beş aydır.

Enstitülerde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminin süresi, akademik eğitim-öğretimin dönemleri, yabancıların Enstitülere katılım esasları ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Kuvvet Harp Akademileri ile Silâhlı Kuvvetler Akademisi ve Millî Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askerî politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademilerinde eğitim-öğretime ara verebilir. Bu hallerde, Harp Akademilerinde öğrenimde bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklıdır. Bunların eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

MADDE 7. — 3563 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14. — Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan subaylara eğitim gördükleri ana bilim dallarında yüksek lisans diploması, Enstitülerden mezun olanlara da akademik seviyelerine göre yüksek lisans veya doktora diploması verilir.

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/2003

—— • ——

Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4806

Kabul Tarihi : 5.2.2003

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen ikinci "bir" kelimesi "bin" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununa 307 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 307/a ve 307/b maddeleri eklenmiştir.

MADDE 307/a. — Ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kanuna aykırı olarak, ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracı sokanlar, bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu durumda 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesindeki fiillerden dolayı ceza verilmez.

Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokanlar, bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

MADDE 307/b. — Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engelleyenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılır.

Beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm meydana geldiğinde faile on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. 456 ncı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan bedensel zararların meydana gelmesi hâlinde ise, faile aynı madde hükümleri gereğince ceza verilir.

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak eylem, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait bina, araç, gereç veya tesislerine karşı işlenirse veya 7 nci bentteki halde hapis cezası üç yıldan az olamaz.

MADDE 4. — 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 3. — Bu Kanunun 2 nci maddesine uygun olarak, Adalet ve Sağlık bakanlıklarınca birlikte belirlenecek esaslara göre, hükümlü ve tutukluların yaşları, çalıştıkları işin özellikleri, dinî ve kültürel gerekleri de göz önünde tutulmak suretiyle, sağlıklı ve güçlü kalmaları için kendilerine nitelik ve nicelik bakımından besleyici, sağlık koşullarına uygun, yeterli kaloride ve makul çeşitlilikte besin verilir; içme suyu sağlanır.

Hükümlü ve tutuklular, kendilerine verilen günlük besin maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını ceza infaz kurumu ve tutukevi kantininden sağlayabilirler. Kantini bulunmayan kurumlarda bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışardan sağlanabilir.

Hasta hükümlü ve tutuklulara kurum tabibinin belirleyeceği besin verilir.

MADDE 5. — Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 4. — Hükümlü ve tutuklular, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu veya tutukevi tabibince bilgilendirilirler. Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması halinde, beslenmelerine kurum tabibince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır.

Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan, birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu tabipçe belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhal hastahaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır.

Yukarıda belirtilen haller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi reddeden hükümlü ve tutukluların sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya ceza infaz kurumu ve tutukevinde bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı halinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum tabibinin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. Ancak kurum tabibinin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü ve tutuklu için hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaksızın başvurulur.

Bu madde uyarınca hükümlü ve tutukluların sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

MADDE 6. — Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 6. — Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, müdafi ve avukatlar, noterler, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri kontrolörleri izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.

Ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.

Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokulması yasak olan eşya, araç, gereç veya malzemeler çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.

Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış veya dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulurlar.

Aramalarda insan onuruna saygı esastır.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/2003

—— • ——

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

Kanun No. 4807

Kabul Tarihi : 5.2.2003

MADDE 1. — 4.12.1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Tecavüz ve müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararın uygulanmasında, kilitli ve kapalı taşınmaz malların açılması zorunludur.

Gerekirse bu yerler zorla açtırılır; kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Üzerindeki tecavüz ve müdahale men edilen taşınmaz mal içindeki mütecavize ait eşyanın boşaltılmasında durumun gerektirdiği tedbirler alınır.

EK MADDE 2. — Üzerindeki tecavüz veya müdahale men edilen taşınmaz mal içinde bulunan mütecavize ait eşya çıkarılarak mütecavize, vekiline veya bunlar hazır değilse mütecavizin aile efradından veya işçilerinden reşit bir kişiye teslim edilir. Bunlardan hiç birinin bulunmaması halinde, anılan eşya yed’i emin olarak zilyedin uhdesinde muhafaza altına alınır ve infaz memurunca mütecavize hemen tebligat yapılarak; eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün içinde eşyayı teslim alması, aksi halde eşyanın açık artırma yolu ile satılacağı bildirilir. Verilen süre içinde teslim alınmayan eşya; kaymakamın, vali veya yetkili vali yardımcısının emriyle görevlendirilen en az bir memur veya gerekirse bilirkişiler tarafından yapılacak bedel takdiri ve ilanı takiben açık artırma yolu ile satılarak muhafaza ve satışla ilgili bütün giderler karşılanır. Artan para, mütecaviz hesabına Ziraat Bankasına yatırılır ve durum kendisine tebliğ edilir.

Bozulması ihtimali bulunan eşya, tebligat aranmaksızın, miktar tespiti ve bedel takdiri yapıldıktan sonra satılır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA)Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 4808

Kabul Tarihi : 5.2.2003

MADDE 1. — 25 Nisan 2002 tarihinde Kiev’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/2003

—— • ——

Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4809

Kabul Tarihi : 6.2.2003

MADDE 1. — 28.8.1999 tarihli ve 4454 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

1 inci madde kapsamına giren bir suçtan dolayı mahkûmiyet hükmü alıp cezası infaz edilmiş olanlar da, bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süreyi 1 inci madde kapsamına giren kasıtlı bir cürümden dolayı yeniden mahkûm edilmeksizin geçirdikleri takdirde mahkûmiyet vâki olmamış sayılır.

Bu madde uyarınca mahkûmiyeti vâki olmamış sayılanların hakları üzerindeki yasaklamalar da kendiliğinden kalkar.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5190

Ekli “Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 13/1/2003 tarihli ve 2028 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5226

Mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinden yapılacak harcamaların, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümlerinden, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinden, 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerinden ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi hükmünden istisna edilmesi ve uygulamanın ekli Esaslar’a göre yürütülmesi; Maliye Bakanlığının 29/1/2003 tarihli ve 1493 sayılı yazısı üzerine, 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

E. YALÇINBAYIR

A. AKSU

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5227

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/2/2003 tarihli ve 5308 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

E. YALÇINBAYIR

A. AKSU

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5228

28/12/2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan terkin oranlarının uygulanması hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 31/1/2003 tarihli ve 004908 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

E. YALÇINBAYIR

A. AKSU

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5229

Ekli “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/2/2003 tarihli ve 005306 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

E. YALÇINBAYIR

A. AKSU

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 24/7/2001 tarihli ve 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 4 üncü maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“n) Kara yolu (demir yolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günübirlik sınır komşusu ülkelere seyahat edenler (kara ve demir yolu ile sınır komşusu ülkelere seyahat edenlerde günübirlik süre bir gece konaklamayı da kapsar.)”

“r) İhracatçı birliklerine üye firma temsilcileri (her firma için iki kişi)”

Madde 2 — Aynı Kararın 5 inci maddesine aşağıdaki (11) numaralı bent eklenmiştir.

“11 - (r) bendi kapsamında yurt dışına çıkışlarda ihracatçı birliklerince verilen belgeyi,”

Madde 3 —Bu Karar yayımını izleyen günde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2003/3779

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kemal MUTLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3794

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Başkontrolörü Ahmet AYAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 5434 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3783

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Genel Müdür Yardımcısı M. Tuğrul MÜFTÜOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Adapazarı Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü Ali KAYA’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3790

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Karayolları Genel Müdürü Turgay ÇİMEN’in atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3791

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına M. Şevki NALÇACIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3784

1 — Kara Ulaştırması Genel Müdürü Mehmet Ali ALBAYRAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

B.YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3725

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ İl Müdürlüğüne Rüştü EMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3753

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÜLKܒnün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3755

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sami GÜVEN’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3756

1 — Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Hakan İÇTEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Başmühendisi Adnan YILMAZ’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3757

1 — Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim BİLGEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Teknik Uzmanı Recep AKGÜNDÜZ’ün atanması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3758

1 — Eti Holding A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3759

1 — Eti AlüminyumA.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim UZ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3761

1 — Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa OdelliAKÜZÜM’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3766

1 — Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcısı Can Sungu BAKİLER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3787

1 — Madenİşleri Genel Müdür Yardımcısı Hilmi ÖZBEDEN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3788

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ayşe İklil YENİARAS’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3768

1 — Kilis İl Kültür Müdürü Ahmet DURNA’nın, Elazığ İl Kültür Müdürlüğüne, bu suretle boşalacak olan Kilis İl Kültür Müdürlüğüne de Mehmet Sıtkı BAYRAKTAR’ın atanmalarına dair 31.10.2002 tarih ve 2002/3356 sayılı kararın iptali, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

10 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Kültür Bakanı

Sayfa Başı