Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Temmuz 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24466

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2602 Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri Arasında İrtibat Subaylarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2605 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2615 Türkiye ile Almanya Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Araştırma ve Uzmanlar Fonu’nun Artırılması Konulu Projeye İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2627 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2671Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2001/2669 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme’ye Bir Beyanla Katılmamız Hakkında Karar

 

Bakan İstifası ve Yerine Vekâlet Etme İşlemi

— İstifa Eden Enis ÖKSÜZ’den Boşalan Ulaştırma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun Vekâlet Etmesine DairTezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2718 Kamu Personeli Maaşlarının Yeniden Tespitine Dair Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet, Maliye, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait 19 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Mecburi Standard : ÖSG-2001/69-70, 72-73, 73-74, 75-76, 76-77, 80-81, 82-83 Sayılı Tebliğler

— 2001 Yılı Haziran Ayında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Tebliğ

— Rekabet Kurumu Başkanlığına Ait Dört Adet Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 1998/22 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K : 2001/5 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4706                                                                           Kabul Tarihi : 29.6.2001

Amaç ve tanımlar

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmaz malların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulamasında;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Kurul: Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satışa sunulmasında karşılaşılan sorunları çözüme bağlamak, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, satışı uygun görülenleri Bakanlar Kuruluna teklif etmek, değer tespit ve ihale komisyonlarının görev sürelerini belirlemek üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürü ve Yardımcısı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu Başkanı, Orman Bakanlığı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürü ve Orman Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Arsa Ofisi Genel Müdüründen oluşan Hazine Taşınmaz Malları Satış Koordinasyon Kurulunu,

c) Değer tespit komisyonu: Bakanlar Kurulunca satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere, taşınmaz malın satışının yapılacağı il veya illerde; il defterdarının başkanlığında, millî emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde millî emlak dairesi başkanı ve emlak müdürü, olmayan yerlerde millî emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe mal müdürü, bayındırlık ve iskân il müdürü, tarım il müdürü, kültür il müdürü, turizm il müdürü, orman işletme müdürü, orman ve köy ilişkileri başmühendisi, tapu sicil müdürü, kadastro müdürü, ilgili belediye başkanı, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği il koordinasyon kurulu sekreteri (taşra teşkilâtı olmayan illerde Birlik tarafından önerilen temsilci) ve il emlakçılar odası veya derneği başkanından oluşan komisyonu,

d) İhale komisyonu: Değer tespit komisyonlarınca değeri tespit edilen taşınmaz malların satış ihalesini yapmak üzere; satışın yapılacağı taşınmaz malın bulunduğu il veya illerde il defterdarının veya millî emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde millî emlak dairesi başkanının başkanlığında, emlak müdürü, olmayan yerlerde millî emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe mal müdürü, bayındırlık ve iskân il müdürü ile kadastro müdüründen oluşan komisyonu,

İfade eder.

Kurul, komisyonlar, taşınmaz malların ve değerinin tespiti ile ihale usulü

MADDE 2. — Bakanlıkça belirlenen ve Kurul tarafından teklif edilen Hazineye ait taşınmaz mallardan uygun görülenlerin satışa çıkarılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bakanlar Kurulunca satış kapsamına alınan taşınmaz malların değer tespit komisyonunca değer tespiti yapıldıktan sonra, beş iş günü içerisinde Kurula bildirilir. Kurul, on iş günü içerisinde, üye tam sayısı ile toplanır. Kurul, tespit edilen bedeli aynen kabul edebileceği gibi gerekçesini belirtmek kaydıyla artırabilir veya azaltabilir. Kurul kararları salt çoğunlukla alınır. Taşınmaz malların tahmini bedellerinin tespitinde, gerektiğinde 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi ekspertiz şirketlerinden de yararlanılabilir.

Taşınmaz mal, Kurul tarafından uygun görülen bedel üzerinden ihaleye çıkarılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir. İhale sonucuna ilişkin kararlar, on beş iş günü içerisinde ita amirinin onayına sunulur. İhale komisyonu kararları en geç on beş iş günü içerisinde ita amirinin onayı ile kesinleşir. İta amirinin onaylamama kararları kesindir.

Değer tespit komisyonu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, ihale komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, değer tespit komisyonu katılanların salt çoğunluğuyla, ihale komisyonu ise oybirliği ile karar alır, kararda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye, muhalefet gerekçesini belirtmek zorundadır. Komisyonlarca, gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak kaydıyla yeterli sayıda uzman görevlendirilebilir.

Satışa konu taşınmaz mala ilişkin ihalenin ilân metni, şekli ve adedi ihale komisyonunca belirlenir. İlân metni, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yüz bin ve üzerinde tirajı olan günlük gazetelerin en az birinde ve en az bir defa; tahmin edilen bedel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca belirlenecek tutarın üç katını aştığı takdirde, Resmî Gazetede de bir kez yayımlanır. İhale ilânı ayrıca, internet ve diğer yayın araçlarıyla da yayınlanabilir. Resmî Gazetede ve/veya günlük gazetede yayımlanacak ilân, ihale tarihinden en az yirmi gün, birden fazla yayımlanacaksa, son ilân ihale tarihinden en az on gün önce yayımlanır.

Satış, kapalı teklif usulü ile teklif alma suretiyle yapılır. Teklifler, iadeli taahhütlü mektupla ve postayla gönderilir.

Tekliflerin açılışında, gerektiğinde basın ve yayın organları da izleyici olarak bulunabilir.

İhaleye istekli çıkmaması veya ihalenin yapılamaması halinde, komisyonca ihale aynı usulle en geç iki ay içinde yeniden yapılır.

İhale komisyonları gerektiğinde yerel basın ve yayın organlarının satış işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, rekabet ve açıklık ilkelerine uygun her türlü tedbiri alır.

Onaylanan ihale kararı internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.

Hazineye ait taşınmaz malların satışı işlemlerinde görev alan kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri ile bu Kanunun uygulanmasında doğrudan görev alanlara görevleri süresince aylık tutarı 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarı geçmemek üzere, Bakanlığın teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı veya ücret ödenir. Bu ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır ve damga vergisi hariç her hangi bir vergiye tâbi tutulmaz.

Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler

MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi (B) bendi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

Bakanlığın talebi üzerine bu yerlerin, daha önce kadastrosu yapılmamış ise, fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilânı hariç, diğer ilânlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak, varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle Hazine adına tescil edilir ve Bakanlığın tasarrufuna geçer.

Kadastro sırasında, orman ile 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan parsel arasındaki ortak sınır; orman tahdit ve/veya kadastro haritaları teknik esaslara uygun ise bu haritalara göre, değilse harita ve tutanaklarda tanımlanan orman sınır taşları esas alınmak suretiyle kadastro ekibince belirlenir.

Bu yerler, Bakanlığın talebi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki kısıtlamalara tâbi olmaksızın, gerektiğinde ifraz ve/veya tevhit de edilir. İfraz ve/veya tevhit işlemleri sırasında herhangi bir nedenle oluşmuş pafta zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, ihtilaflı ve ihtilafsız kısımlar ayrılır. İhtilafsız kısımlarda ifraz ve/veya tevhit işlemleri yapılır. Diğer bölümlerde ise, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, otuz gün süre ile belediye, muhtarlık ve kadastro müdürlüğünde ilân edilir. İlân süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme kesinleşir.

Kadastro hizmetleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenen fiyatlara, ifraz ve/veya tevhit işlemleri ise, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca belirlenen fiyatlara göre yapılır. Bu işlemler için gerekli harcamalar, Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Bu yerler; 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli üzerinden; köylerde varsa öncelikle kullanıcısı orman köylüsüne, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kullanıcılarına doğrudan satılabileceği gibi, aynı amaçla harca esas metre kare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne de devredilebilir.

Bu yerlerin kullanıcıları tarafından satın alınmasına ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır. İdarece yapılan inceleme sonucunda, satışı uygun görülen ve bu amaçla kullanıcısına yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kullanıcıları tarafından satın alınmayan yerler ile kullanıcısı bulunmayan yerler, Hazineye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirilir.

Bu yerlerin satışı, 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın yapılır.

Özel kanunları gereğince satışı mümkün olmayan yerlere ilişkin hükümler saklıdır.

Doğrudan satış

MADDE 4. — Hazineye ait taşınmaz mallar;

a) Karşılıklı olmak, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlarla kullanılmak kaydıyla yabancı devletlere,

b) 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca ormanlardan izin veya irtifak hakkına konu edilmiş yerler dışında, üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının, talep edilmesi halinde hak lehtarlarına,

c) Uygulama imar plânı içinde ise, hisse miktarı seksen metre kareyi ve hisse nispeti yüzde yirmiyi; uygulama imar plânı dışında ise, hisse miktarı bin metre kareyi ve hisse nispeti yüzde yirmiyi aşmamak kaydıyla hissedarlarına,

d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına,

e) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan vakıflara,

f) Kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tahsis, irtifak hakkı veya kiralanmış olanlara,

Bu Kanun hükümlerine göre belirlenecek rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.

(d) bendindeki taşınmaz malları satın alacakların veya bunların kanuni ve akdi haleflerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, taşınmaz malın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmaları veya 31.12.2000 tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şarttır.

Taksitle ödeme, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir

MADDE 5. — Hazineye ait taşınmaz malların satış bedeli; ihalenin yapıldığı yıl bütçe kanununda belirtilen tutarın üzerinde ise, taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve on iki eşit taksitte, kanuni faizi ile birlikte ödenir. Bu durumda, kalan ve takside bağlanan satış bedeli ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 807 nci maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca, satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine birinci derece ve birinci sırada ipotek tesis edilir. Ancak; belediye ve mücavir alan sınırları dışında 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi (B) bendi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdeki taşınmaz malların orman köylüsüne satışı halinde, satış bedeli ilgililerce ilân tarihinden itibaren bir yıl içinde peşin olarak veya ilgilinin aynı süre içinde yazılı başvurusu üzerine beş yıl içinde yıllık eşit taksitlerle tahsil olunur. Bu durumda, borç tutarına; borçlandırmanın yapıldığı tarihteki Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün orman köylülerine verdiği kredilere uyguladığı faiz oranı uygulanır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan Hazineye ait arsa ve arazilerin satış bedellerinin tahsil edilen kısımlarından, ilgili belediyeye yüzde on, varsa büyükşehir belediyesine de yüzde beş oranında pay verilir. Belediyelere yapılan her türlü satış ve devir gelirlerinden ve özel ödenek kaydedilen satış gelirlerinden belediyelere pay verilmez. Belediyelere ödenecek payın yıllık tutarı, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payın yıllık toplam tutarını geçemez. Belediyelere ödenen bu tutarın en az yarısı, alt yapı ve imar giderleri için harcanır.

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin satış bedellerinin tahsil edilen kısmının yüzde yirmisi her ay bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi hizmetleri için Orman Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçesine devredilir. Bu ödenekler, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün orman köylülerine verdiği kredilerin tâbi olduğu esas ve usullere göre kullandırılır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek alanlarda bulunan; 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde toplu yapılanma olan Hazineye ait taşınmaz mallar, öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas metre kare birim değeri üzerinden belediyelere devredilebilir. Bu taşınmaz malların belediyelerce üçüncü kişilere satılması halinde, satış bedelinden, alt yapı ve imar giderleri ile taşınmaz malların Hazinece belediyeye satışına esas bedelin bir kat fazlası indirildikten sonra, kalan tutarın yarısı belediyelerce, satışın yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren en geç üç ay içinde Hazineye ödenir. Ödenmeyen tutarlardan belediye başkanı ile belediye saymanları müştereken ve müteselsilen sorumludur. Süresinde ödenmeyen tutarlar, sorumlulardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

İkinci fıkrada yer alan oranları ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dördüncü fıkraya göre devri yapılan taşınmaz malların imar plânları yapılmamış ise, öncelikle yapılır. Onaylı imar plânında kamu hizmetlerine ayrılan yerler re'sen Hazine adına tescil edilir.

Sit alanlarında kalan taşınmaz mallar

MADDE 6. — 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, sit alanı olması nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu taşınmaz malların, Hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz mal maliklerinin kabul etmesi halinde, sit alanında kalan taşınmaz malların bedeli Maliye Bakanlığınca tespit edilerek, kendilerine taşınmaz malın bedelini gösterir bir belge verilir. Bu belge, Hazinece yapılan taşınmaz mal satışlarında ödeme aracı olarak kabul edilir. Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele, kıymet takdir tarihinden itibaren kanunî faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ve diğer hükümler

MADDE 7. — Kamu kurum ve kuruluşları, Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık, kurul veya komisyonlar tarafından istenen bilgi ve belgeleri öncelikli olarak gönderirler ve imar mevzuatında yer alan kısıtlamalara tâbi olmaksızın ifraz, tevhit ve tescil işlemlerini talebi izleyen en geç bir ay içinde sonuçlandırırlar.

Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller ile 3 üncü madde, 4 üncü maddenin (d) bendi ve 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlerin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye, Bakanlar Kurulunca belirlenecek Hazineye ait taşınmaz malların gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Bakanlık yetkilidir.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

MADDE 8. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,

GEÇİCİ MADDE 1. — 2001 yılında, bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre taksitle ödeme yapılacak tutar, belediye mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için elli milyar lira, dışındakiler için on milyar lira olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince Orman Bakanlığınca hak sahipliği, rayiç bedel tespiti ve satış işlemlerine başlanmış olup da tapuları henüz verilmemiş olan yerlere ait dosyalar, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere Bakanlığa devredilir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Hazinece satışı yapılan ancak tapuda devir işlemleri tamamlanmamış taşınmaz mallar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/7/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

   

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Bakan İstifası ve Yerine Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

17 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-300-02/11476

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İstifa eden ve istifası kabul edilen Enis ÖKSÜZ’den boşalan Ulaştırma Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Temmuz 2001

39-08/F-4-2001-536

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 17 Temmuz 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/11476 sayılı yazınız.

İstifa eden ve istifası kabul edilen Enis ÖKSÜZ’den boşalan Ulaştırma Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

17 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-11477

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İLGİ : a) 16 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305.11355 sayılı yazımız.

b) 16 Temmuz 2001 gün ve 39-06-131-2001-529 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Temmuz 2001 tarihinde Azerbaycan’a giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf  GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazı ile uygun görülmüştü.

17 Temmuz 2001 tarihinde yapılan görev değişikliği sonucu Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun Ulaştırma Bakanlığına vekâlet etmesi sebebiyle; Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Temmuz 2001

39-06/C-3-2001-537

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : a) 16/7/2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305.11355 sayılı yazınız.

           b) 16/7/2001 gün ve KAN.KAR: 39-06-131-2001-529 sayılı yazımız.

           c) 17/7/2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305.11477 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Temmuz 2001 tarihinde Azerbaycan’a giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazı ile uygun görülmüştü.

17 Temmuz 2001 tarihinde yapılan görev değişikliği sonucu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun Ulaştırma Bakanlığı’na vekâlet etmesi sebebiyle; Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/1901

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Gülen EVREN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1871

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Bursa Gümrükler Başmüdürlüğüne aynı yer Başmüdür Yardımcısı Mehmet KUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76. maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. KEÇECİLER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1849

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan ÜNLÜ’nün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmail VERİMBAŞ’ın atanması

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof.Dr. Ş. S. GÜREL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1902

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Aytekin BÜYÜKBAŞ’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1872

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Hesap Uzmanları Kaan KORKMAZ, Mustafa BULUT, Ömer DUMAN, Celal ÇELİK ile Erkan YETKİNER’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Maliye Bakanı

 —— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1853

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı A. Tahir DENGİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1873

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA’nın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1904

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Dr. Habib EFİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1905

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Burdur İl Müdürlüğüne, Malatya İl Müdürü M. Atilla KOLUKISA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1833

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Erzurum Bölge Müdürlüğüne Mehmet CemilTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1865

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmek üzere, Prof. Dr. Demir ÖZBAŞAR’ın görevlendirilmesi, 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1855

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri DOĞAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1856

1 — Bakanlık Müşaviri Burhan ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1857

1 — Bakanlık Müşaviri İrfan ŞEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1858

1 — Bakanlık Müşaviri Mehmet ÇAĞIL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1859

1 — Bakanlık Müşaviri Mehmet KOYUNCU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1860

1 — Bakanlık Müşaviri Süleyman AKSOY’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1874

1 — Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı İbharim ŞEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi KARAMUSTAFAOĞLU’nun atanması,

bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Süha ZİYAGÖKALP’in atanması,

bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Budak DİLLİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1875

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ankara Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü Arkeoloğu Çelik TOPÇU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından :

 

İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 4/6/1998 tarihli ve 23362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yönetmeliğinin, 4 üncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnsan Hakları Üst Kuruluna bağlı olarak İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi kurulmuştur.”

“Ulusal Komite; Başbakanlıktan bir, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlıklardan birer, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Kültür bakanlıklarından birer temsilci ve insan hakları alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan altı temsilci ile bu alanda çalışmalarıyla tanınmış beş öğretim üyesi olmak üzere yirmi üyeden oluşur.”

“Bakanlık temsilcileri kurumlarınca, öğretim üyeleri ve temsilci gönderecek gönüllü kuruluşlar İnsan Hakları Üst Kurulunca belirlenir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 — İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Eylem Planının Türkiye’de uygulanabilmesi için bir ulusal program önerisi hazırlar; Eylem Planı ve Ulusal Program çerçevesinde yürütülen eğitim çalışmalarını izler, değerlendirmelerini İnsan Hakları Üst Kuruluna bildirir. Ayrıca bu konularda Üst Kurulca verilen diğer görevleri yerine getirir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ulusal Komite, toplantı ve çalışmaları ile ilgili işlerde İnsan Hakları Başkanlığından yararlanır.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini insan haklarıyla ilgili konularda görevli Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Okul spor kulüpleri, üniversitelerin spor kulüpleri, engelliler spor kulüpleri, kuvvet komutanlıklarının spor kulüpleri ile gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulüpleri dışında kalan spor kulüplerinin kuruluşları esnasında Genel Müdürlükçe belirlenen kulüp kuruluş payını yatırdıklarına dair makbuz,”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma

Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/8/1998 tarihli ve 23439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Giriş sınavı, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre ÖSYM Başkanlığına yaptırılan, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavından (KMS) Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 — Başkanlık,Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı için KMS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre ilan edeceği puan veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır. Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı ünvanının KMS kılavuzunda yer almadığı dönemlerde de Başkanlık isterse yine ilan edeceği puan veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırabilir. Giriş sınavına ilişkin esaslar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yurt düzeyinde yayımlanan iki ayrı günlük gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. Adaylara sınava başvuru için en az 15 günlük süre tanınır.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) KMS sonuç belgesi.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkanlık, giriş sınavının sonunda asıl adayları belirledikten sonra yedek aday da belirleyebilir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen adayın yerine yedek adayrlar başarı sırasına göre çağrılır.”

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak

Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

“e) Eleme Sınavı (KMS) : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını,”

“f) Giriş Sınavı : ÖSYM’ce yapılan KMS’da başarılı olan adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,”

“g) Yönetmelik : Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğini,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Adayların giriş sınavına katılabilmeleri için, Genel Müdürlükçe öngörülen ağırlıklı puanlara göre ÖSYM’ce yapılacak eleme sınavında başarılı olmaları şarttır. Eleme Sınavında başarılı olanlardan 9 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağırılır. Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Emlak Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin ÖSYM’ce yapılan Eleme Sınavında idarece öngörülen puan türlerine göre başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:”

“c) Giriş sınavının yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Milli Emlak Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, idarece öngörülen puan türlerine göre Eleme Sınavında başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgeleri ile ilanda belirtilen yerlerden temin edecekleri iş talep formunu istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içinde Genel Müdürlüğe verirler.”

Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavını kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir :

a) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği,

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

c) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığı veya sınav tarihinde askerlik görevini erteletmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

d) Kendi el yazısı ile yazılmış baba ve annesinin adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisinin ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, ikametgah ve çalışıyor ise iş adresinin de belirtildiği fotoğraflı özgeçmişi,

e) 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

f) Adli sicil kayıt belgesi,

g) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair alınacak sağlık kurumu raporu,

h) Mal bildirimi.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı ve Sınav Giriş Belgesi

Madde 11 — Yazılı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde, sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.

Aranılan koşulları taşıyan adaylara Genel Müdürlükçe fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgelerin gösterilmesi zorunludur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavının Yapılış Biçimi

Madde 13 — Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yazılı sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı Konuları"

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin son fıkrası ile 16 ncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri

Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında (KMS) Genel Müdürlükçe öngörülen puan türlerine göre başarılı olmaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Eleme Sınavında (KMS) başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası ile 21 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu

Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Eleme Sınavı: 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavı,

f) Giriş Sınavı: Eleme sınavından sonra bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi eklenmiştir.

"b) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler ve fen edebiyat fakültelerinin istatistik, ekonometri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,"

“f) Eleme sınavında Başkanlıkça belirlenecek puanı almış olmak."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Yabancı Dil Grubu: (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri)"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere maliye uzman yardımcılığı kadrosunda üç yılını dolduranlardan bu süre içinde olumlu sicil almış olup ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine göre çıkartılan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslara göre Ö.S.Y.M. Başkanlığınca yapılacak sınavda en az (D) seviyesinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olanlar yeterlik sınavına tabi tutulur.”

“Yeterlik sınavı tarihine kadar (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemeyenlerle maliye uzman yardımcılığı döneminde olumsuz sicil almış olanlar yeterlik sınavına alınmazlar.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavda başarılı olunabilmesi için en az 60 puan alınması şarttır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27 — Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, haklı bir mazereti olmadığı halde yeterlik sınavına katılmayanlar, maliye uzman yardımcılığı döneminde meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenlerle olumsuz sicil almış olanlar ve maliye uzman yardımcılığına atandıktan sonra, meslekte en az 3 yıllık bir dönem sonunda yapılacak ilk yeterlik sınav tarihine kadar (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyemeyenler maliye uzmanlığına atanamazlar ve maliye uzman yardımcılığı görevi ile ilişkileri kesilerek başka kadrolara atanırlar.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi (b) bendine göre Bakanlık birimlerinde istihdam edilmekte olan uzmanlardan, uzman yardımcılığı dönemi dahil en az 7 yıl bu uzmanlıkta fiilen görev yapmış ve 13 üncü maddede sayılan yabancı dillerden birini en az (C) düzeyinde bildiğini belgeleyenlerden yapılacak mülakat sonucu Başkanlıkta çalışmasında fayda görülenler Kurul Başkanınca uygun görülmesi halinde Bakan onayı ile maliye uzmanlığına atanabilirler."

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son fıkrası ile 15 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma

Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 17/10/1979 tarihli ve 16787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1 – Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılmış olan eleme sınavında, giriş sınavının yapılmasına ilişkin ilanda belirtilen puan türü itibariyle 65 ve daha yüksek puan almış olanlar başvurabilir.

Ancak, bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağırılır.

Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılma koşulları, istenecek belgeler, sınav konuları, sınav ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, puan türü ve benzeri diğer bilgiler, sınav tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan iki gazetede ikişer kez yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen veya posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.

Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

 

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü

Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her akademik yılın başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Ancak sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6.5 aldığını belgeleyen öğrenci, yabancı dil sınavından muaf tutulur.”

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

 —— • ——

 —— • ——

 —— • ——

 —— • ——

 

 —— • ——

 

 —— • ——

 —— • ——

 —— • ——

 —— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı