KARADENİZ ÜLKELERİ SPOR BAKANLARI TOPLANTISI TUTANAĞI

İLE KARADENİZ OYUNLARI STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4512

 

Kabul Tarihi : 1.2.2000

MADDE 1.— Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında 8 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı” ile “Karadeniz Oyunları Statüsü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KARADENİZ ÜLKELERİ

SPOR BAKANLARI TOPLANTISI

8.5.1998 Tarabya Oteli —İstanbul

TUTANAK

1. Toplantı, Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner tarafından açıldı. Sayın Seçkiner’in “Hoşgeldiniz” konuşmasından sonra, Türkiye Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz’ın mesajı okundu.

2. Açılış töreninden sonra toplantı başladı ve evsahibi olarak Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner tarafından yönetildi.

3. Toplantı esnasında tüm katılımcılar Karadeniz Spor Oyunları taslak statüsünün her maddesini tartışarak nihaî şekli verdiler.

4. Daha sonra Karadeniz Spor Oyunlarının Yönetim Kurulu Başkanlığına Türk Bakan Yücel Seçkiner seçildi. Asbaşkanlığa Ivan Fedorenko (Ukrayna), Yönetim Kurulu üyeliklerine; Svyatko Barcovsky (Bulgaristan), Kakhi Assatıanı (Gürcistan), Valentina Apostolov (Moldova), Crin Antonescu (Romanya), Leonid Tyagaçov (Rusya Federasyonu) seçildiler.

5. Karadeniz I. Spor Oyunlarının evsahibi adayı kenti Trabzon’un (Türkiye) sunuşu dinlendi. Karadeniz I. Spor Oyunlarının 1999 yılı Mayıs -Eylül tarihleri arasında 10 (On) günlük bir sürede Trabzon’da yapılması kararlaştırıldı.

6. Toplantıya katılan Delegasyon Başkanları; Karadeniz Spor Oyunlarını kuran statüyü imzalayarak, Genel Sekreterliği üstlenen Türkiye’ye muhafazası için tevdi ettiler.

 

 

(İmza)

(İmza)

 

Svyatko BARCOVSKY

KakhiASSATIANI

 

Bulgaristan

Gürcistan

 

(İmza)

(İmza)

 

Valentina APOSTOLOV

Crin ANTONESCU

 

Moldova

Romanya

 

(İmza)

(İmza)

 

Valentin NATALUOKHA

Ivan FEDORENKO

 

Rusya Federasyonu

Ukrayna

   

(İmza)

   

Yücel SEÇKİNER

   

Türkiye

 

KARADENİZ OYUNLARI STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

1. —TANIM :

Karadeniz çevresinde bulunan ülkeler arasında, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her dört yılda bir ayrı bir ülkede yapılmak üzere, statüde belirtilen amaçlara uygun olarak düzenlenen sportif bir organizasyondur.

2. —AMAÇ :

Karadeniz çevresinde bulunan ülkelerin olimpizm felsefesi içerisinde, bu ülkelerin gençliği ve sporcuları arasında arkadaşlık ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmek, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Millî Olimpiyat Komiteleri arasındaki işbirliğini ve devamlı yardımlaşmayı sağlamak ve uluslararası sportif işbirliği yapmaktır.

3.— STATÜ:

—Oyunlar; Uluslararası Karadeniz Ülkeleri Spor Oyunları Tüzüğüne göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi himayesinde olacak ve müsabakalar Uluslararası Spor Federasyonları ve Karadeniz Spor Oyunları kurallarına göre yapılacaktır.

—Oyunlara sporcu kayıtları, ülkelerin Millî Olimpiyat Komitelerince yapılacaktır.

—Organizasyonu yapacak aday şehrin belirlenmesi, organizasyon tarihinden en az 4 yıl önce, oyunları düzenleyecek komite tarafından teklif edilecek ve Karadeniz Ülkeleri Spor Oyunları Genel Kurulunca üyelerin oy çokluğu ile belirlenecektir.

—Katılan ülkelerin sporcuları tarafsızlık, dürüstlük, kardeşlik ve centilmenlik gibi ilkeler doğrultusunda bir araya toplanacaktır.

—Irk, din ve politik sebeplerle herhangi bir ülke veya şahıs arasında fark gözetilmeyecektir.

—Bu oyunlara Karadeniz çevresinde yer alan ülkeler davet edileceklerdir.

—Oyunlar bir ülke tarafından değil bir şehir tarafından düzenlenecektir.

—Oyunlara katılacak sporcular, Uluslararası Federasyon kaideleri uyarınca belirlenmelidir. Ayrıca bu sporcuların Uluslararası Federasyonların yönetmeliklerindeki maddelere göre vatandaşlık taşımaları gerekmektedir.

—Oyunlar Bay ve Bayan sporcular arasında büyükler kategorisinde yapılacaktır.

—Katılacak sporcular Ulusal Federasyona bağlı olacaktır.

—Oyunlar hiçbir ticarî maksada dayanmayacaktır.

—Bu oyunların resmî dili İngilizcedir ve organizatör ülkenin dilidir.

—Oyunlara ev sahipliği yapacak şehir amblemini ve logosunu kendi belirleyecektir.

—Oyunların süreleri en çok 10 gündür.

—Oyunların birincisi 1999 yılında düzenlenecektir.Oyunların ikincisi üç yıl sonra 2002’de yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Karadeniz Spor Oyunları 4 yılda bir Yaz Olimpiyatlarından iki yıl önce organize edilecektir.

— Bu oyunlar; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan arasında düzenlenecektir.

—Katılımcı sayısı Uluslararası Federasyonların öngördüğü geçerli sayısal katılım tablosu göz önüne alınarak belirlenecektir.

—KSO’na katılım Ulusal Olimpiyat Komiteleri kanalıyla gerçekleşecektir. İlgili akreditasyon form ve sistemleri buna göre ayarlanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

YETKİLİ ORGANLAR

4. —GENEL KURUL VE GÖREVLERİ :

A) Karadeniz Ülkeleri Spor Oyunları Genel Kurulu üst düzeyde karar organıdır,

B)Karadeniz ülkelerinin resmî yetkili ikişer temsilcilerinin katılacağı kuruldur, Genel Kurula her ülkeden Devlet Spor Örgütünün en üst düzey bir temsilcisi ve o ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesinin Başkanı veya Genel Sekreteri üyedirler,

C)Her ülkenin iki oy hakkı olacak ve kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğunun kabuliyle alınacaktır,

D)Genel Kurul, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet programlarını değerlendirecektir ve onaylayacaktır.

E) Önerileri karara bağlayacaktır.

F)Genel Kurul statüye göre Karadeniz Spor Oyunlarının organizasyonu, bütçesi, idaresiyle ilgili konularda karar verecektir. Statünün değişikliği ile ilgili önerileri karara bağlayacaktır.

5. —YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI :

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. (Her ülkeden bir üye)

—Başkan

—Asbaşkan

—5 Üye

6. —YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

A)Karadeniz Ülkeleri Spor Oyunlarının idarî, malî, teknik konularını görüşür. Üye ülkelerle yazışmaları yapar, uluslararası Federasyonlarla koordine kurar.

B) Genel Kurul kararlarını uygulamaya koyar. Bunun için yılda en az iki kez toplanır,

C)Gelebilecek önerileri Genel Kurula sunar,

D) Oyunların amacına uygun tüm tedbirleri alır.

7.—GENEL SEKRETERLİK :

Karadeniz Ülkeleri Spor Oyunlarının idarî işleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Merkezi Türkiye’dedir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.Toplantılara oy hakkı olmadan katılır.

8. —GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ :

A) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,

B) Genel Kurulca onaylanan idarî ve malî konuları yönetmek ve takip etmek,

C)Tüm doküman ve evrakları kaydetmek yazışmaları yapmak,

D)Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,

E) Yarışma takvimini hazırlamak,

F) Gelir ve gider hesabını tutmak, gerekirse kredi almak.

9.—ORGANİZATÖR ÜLKEDEKİ KOMİTELER :

Kurulların oluşturulmasında bir kriter belirlenmelidir. Bu kriter Avrupa ve Uluslararası Federasyonlar prensipler çerçevesinde belirlenir.

A) Organizasyon Komitesi,

B) Enformasyon, Değerlendirme, İstatistik ve Medya Komitesi,

C)Araştırma ve Bilim Komitesi,

D)Disiplin Komitesi,

E)Hakem Komitesi,

F) Sağlık Komitesi,

G)Her branş için Teknik Komite,

H) Pazarlama Komitesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARIŞMA HÜKÜMLERİ

10.—ORGANİZASYONLARA TALİP OLMA :

— Millî Olimpiyat Komiteleri tarafından onaylanan aday şehirler, organizasyondan dört yıl önce Komite tarafından teklif ve KSOGenel Kurulunca belirlenecektir. Her ülke dönüşümlü ev sahipliği yapacaktır.

11. —ORGANİZASYON KOMİTESİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI :

— Ülkelere gerekli davet bültenlerini göndermek,

—Yarışamalara katılacakların kalacakları yerleri belirlemek,

—Yarışma yerleri ile kalınacak yerler arasındaki ulaşımı sağlamak,

— Yarışmalar için gerekli malzemeleri temin etmek,

— Yarışmaların güvenliğini sağlamak,

— Yarışmacıların sağlıkla ilgili problemlerini çözümlemek,

—Gerekli bütün teknik yönetmeliklerin ve her türlü enformasyon malzemesinin basımı.

12. —YARIŞMALARA KATILACAK ÜLKELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI :

—Yarışmacı ülkeler, Yönetim Kurulunca belirlenen katılım ücretini oyunların altı ay öncesinden Organizasyon Komitesine iaşe-ibate bedeli olarak ödemek zorundadır.

—Ülkeler belirlenen depozito ücretini katılacağının garantisi olarak Organizasyon Komitesi hesabına yatıracaktır,

— Depozito o ülkenin organizasyona ödeyeceği toplam miktardan düşülür. Katılınmadığı takdirde, depozito Organizasyon Komitesine kalır,

—Düzenleyen ülkeye ödenecek para, iaşe-ibate ve mahallî ulaşımı içine almakta olup, kişi başına günlük 50 ABDDolarıdır. Türkiye, birinci oyunlar için bu bedeli 30 ABDDoları olarak uygulayacaktır.

13.—OYUNLARA DAHİL SPOR DALLARI :

—Sadece olimpik sporlar bu oyunlara dahildir,

— Yeni bir sporun oyunlara dahil edilebilmesi için enaz 5 ülkenin kabulü gerekmektedir.

—Oyunlara dahil sporlar :

a) Atletizm

b) Güreş (Serbest ve Greko-Romen)

c) Judo (Bay ve Bayan)

d) Halter (Erkekler)

e) Okçuluk

f) Hentbol (Bay ve Bayan)

g) Futbol (Bay)

h) Yüzme

ı) Voleybol (Bay)

i) Boks

j) Atıcılık

k)Basketbol (Bay ve Bayan)

l) Taekwondo (Bay ve Bayan)

m) Ritmik Jimnastik

Yelken, ilk oyunlarda gösteri sporu olarak uygulanacaktır.

Branşlarda en az dört ülkenin kayıt yaptırması şarttır.

8 Mayıs 1998 Cuma —Trabya/İSTANBUL