Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Aralık 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25329

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6497 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/6532 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Atama Kararları

Devlet, Adalet, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

2003/6537 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2003/6574 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

— Tartı ve Tartı Aletleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2003-98)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 28)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu

Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve

Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar

Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis

Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5021

Kabul Tarihi : 16.12.2003

MADDE 1. - 31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası veya (5) numaralı fıkrasının (a) bendinin (aa) alt bendi uyarınca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda bulunan tasarruf mevduatı sigortası kapsamındaki tasarruf mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenir. Mevduat tutarlarına bağlı olarak defaten veya taksitler halinde ödeme, taksitler halinde ödemede faiz uygulanması durumunda esas alınacak faiz oranları, ödemelerle ilgili olarak mudiler ve hak sahiplerinden alınacak taahhütnamelerde yer alacak hususlar ile ödemelere ilişkin diğer hususlar, Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalarındaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 2. - 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 26 ncı maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Hazine Müsteşarlığınca sekizkatrilyon beşyüztrilyon liraya kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

GEÇİCİ MADDE 1.- a) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3.7.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. tarafından kabul edilen ticari kuruluşlar mevduatı ile diğer kuruluşlar mevduatının sigortaya tâbi tasarruf mevduatı için uygulanan faiz hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle belirlenecek 3.7.2003 tarihli tutarları Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca mevduatların ödenmesinde izlenecek usul ve esaslara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla ödenir. Bu amaçla Hazine Müsteşarlığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilir.

Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak banka sermayesinde payı olan her türlü ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları ile bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ile şube müdürleri veya bunlar adına hareket eden kişiler veya bu fıkrada belirtilen kişilerin ayrı ayrı veya birlikte doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip oldukları kuruluşlara ait ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin personelinin kurmuş olduğu munzam veya yardımlaşma sandık ve vakıflarına ait mevduat ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) (a) fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler hakkında, 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı bulunmamasına rağmen, sahte olarak düzenlediği veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep eden kişiler hakkında 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır.

c) Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlardan doğan cezaî ve hukukî sorumluluklar saklıdır.

d) Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde bulunan tasarruf, ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

e) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'ce, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. hesaplarında yapılan ve yapılacak incelemeler sonucunda; 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. mudilerine yapılan ödemelerde ve/veya bu madde uyarınca hak sahiplerine yapılan ödemelerde, mudi veya hak sahibinin beyanının aksine bir durumun ve/veya ilgiliye fazladan veya haksız bir ödeme yapıldığının tespiti halinde, ödenen meblağ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgilisinden tahsil edilir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından mudi veya hak sahibi adına bir bankada hesap açılmış olması halinde, açılan ve bloke edilen hesap, mudi veya hak sahibinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına doğmuş veya doğabilecek borcunun teminatı olarak başka bir işleme gerek olmaksızın, vade sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına rehnedilmiş sayılır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna herhangi bir sebeple borçlu olanların 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu maddenin (a) fıkrası kapsamındaki alacakları, öncelikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçlarına mahsup edilir. Bu hüküm, ödeme tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yazılı bildirime istinaden diğer amme alacakları için de uygulanır.

4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu maddenin (a) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulunca mudilere ve hak sahiplerine vadeli ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde, mudiler ve hak sahipleri adına açılacak hesapların rehin, haciz, temlik ve benzeri hukukî ilişkilere konu edilseler dahi vadelerinden önce hesap sahipleri veya hak iddia eden üçüncü kişilere ödenmesi talep edilemez.

4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen hallerin tespiti halinde ilgili kişilere herhangi bir ödeme yapılmaz.

f) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu Kanun hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak olmasına sebebiyet veren kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait mal, hak ve alacaklar hakkında da (b) fıkrası hükümleri uygulanır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/12/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6497

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/11/2003 tarihli ve 050803 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

B. ATALAY

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

R. AKDAĞ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6532

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/9/2003 tarihli ve 17087 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

B. ATALAY

K. TÜZMEN

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

A. AKSU

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Baka

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5290

1 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) Özhan ÜZÜMCÜOĞLU’nun, görev süresini tamamlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       A. BABACAN

            Başbakan                                      Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5291

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği görevini yürütmek üzere Doç. Dr. Nedim SAMANCI’nın görevlendirilmesi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           C. ÇİÇEK

            Başbakan                                      Adalet Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5294

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7000 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya SELÇUK’un görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Doç. Dr. H. ÇELİK

            Başbakan                                         Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5296

1 — Personel Genel Müdür Yardımcısı Ömer TURNA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Doç. Dr. H. ÇELİK

            Başbakan                                         Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5297

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şevki AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Doç. Dr. H. ÇELİK

            Başbakan                                         Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5322

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Cemal ULUSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             E. MUMCU

               Başbakan                               Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5323

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Şahin KURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             E. MUMCU

               Başbakan                               Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6537

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1/12/2003 tarihli ve 11539 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 8/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği

Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

Madde 1 —6/12/1982 tarihli ve 8/4845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2 — Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurtdışı teşkilatına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılacak atamalarda hizmetin gereği olarak Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6574

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 8/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına

İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kontrollü örtüaltı üretiminin uygulanması için il ve ilçe müdürlüklerinin, üreticilerin, ürünü toptan alan alıcı, kişi, kurum, kuruluş veya firmaların, satış ünitelerinin, ihracatçıların görev ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Bakanlığımıza verdiği görevler, 15/5/1957 tarihli ve 9615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

Birlik: Tarımla ilgili ürün, ürün grubu veya konu bazında faaliyette bulunan, belirli üretim kapasitesine sahip veya belirli bir ekiliş alanında üretim yapan, belirli sayıdaki üreticinin bir bölgede gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz, kamu yararına çalışan tarımsal üretici birliklerini,

Örtüaltı Üretimi: Örtüaltında yapılan üretim şeklini,

Örtüaltı Üreticisi: Örtüaltında her türlü bitkisel üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

Satış Ünitesi: Örtüaltında üretilen ürünü üreticiden alıp tüketiciye ulaştıran ve bu işi ticari amaçla yapan her türlü satıcı ve satış yapılan yeri (manav, market, pazarcı, ihracatçı vesaire),

IPM: Entegre mücadele tekniklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

 

İl ve İlçe Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 5 — İl ve ilçe müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) İl ve ilçe bazında örtüaltı üreticilerini kayıt altına almak,

b) Her üreticinin TC kimlik numarası ile birlikte üretim yaptıkları her örtülü alanı ayrı ayrı numaralandırmak,

c) Kayıt işlemleri, eğitim, yayım ve kontrol hizmetlerini ürün bazında yürütmek,

d) Örtüaltı üreticileriyle ilgili alınan kayıtları, bilgisayar ortamında oluşturmak. Bu kayıtları her üretim sezonu için güncelleştirmek,

e) Üretim kayıt cetveli (Form-1) ile, ürün orijin belgesini (Form-2), matbu olarak temin etmek,

f) Ürünün hasat aşamasında (Form-1)’leri onaylamak ve bir suretini muhafaza etmek,

g) Uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale etmek, gerekli uyarıları yapmak,

h) Örtüaltı üretiminde hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak zirai mücadele ilaçlarının teknik talimatlar doğrultusunda kullanımını sağlamak ve ilaçlamalar sırasında kontrol etmek,

ı) Üreticinin IPM tekniklerini kullanarak üretim yapması halinde ürün bazında hazırlanmış olan Entegre Mücadele Teknik Talimatlarına uymasını sağlamak ve bu uygulamaları Entegre Projenin Yürütülmesi Hakkındaki Talimat esaslarına göre yürütmek ve kontrol etmek.

Üreticilerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 — Üreticilerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Ürün, ürün grubu ve konu bazında kendi birliklerini kurmak,

b) Birlikler kendi kontrol sistemlerini oluşturarak, istihdam edecekleri ziraat mühendisleriyle koordineli bir çalışma düzeni oluşturmak,

c) Yetiştirme dönemindeki uygulamaları eksiksiz ve zamanında (Form-1)’ lere işlemek,

d) (Form-1)’deki bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmak, örtüaltında kolayca görülebilen bir yere asmak,

e) Ürünün hasat aşamasında il/ilçe müdürlüğü tarafından tasdiklenen (Form-1)’ lerin bir suretini birliğe vermek, bir suretini dosyada muhafaza etmek,

f) Hasat edilen ürünün, toptan satışı sırasında ürün orijin belgesini (Form-2), doldurmak, imzalamak, il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra ürünü alan kişi, kurum, kuruluş veya firmaya vermek,

g) Ürünü perakende satanlar tüketicinin talebi halinde, ürün orijin belgesini ibraz etmekle yükümlüdür,

h) Üretilen ürünlerde ilaç kalıntıları için, Türk Gıda Kodeksinin 12 nci maddesinin hükümleri uygulanır,

ı) Örtüaltı üretiminde hastalık ve zararlılarla mücadelede teknik talimatlara uymak ve kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçları, ilaç etiketinde belirtilen esaslar dahilinde kullanmak zorundadır,

j) IPM tekniklerine göre üretim yapılması halinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Entegre Teknik Talimatına uymakla yükümlüdür.

Ürünü Toptan Alan Alıcı, Kişi, Kurum, Kuruluş veya Firmaların Sorumlulukları

Madde 7 — Ürünü toptan alan alıcı, kişi, kurum, kuruluş veya firmaların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Aldığı her ürün çeşidi için ürün orijin belgesi (Form-2) almak,

b) Ürünün nakledilmesi aşamasında, yapılacak kontrollerde ürün orijin belgesini (Form-2) ibraz etmek,

c) Ürün teslimi sırasında ürün orijin belgesinin (Form-2) bir suretinin arkasına açık adres, ürünün adı ve miktarı belirtmek, tasdiklemek, dağıtım ve pazarlama ünitesine vermek. Bu konuda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 31 inci maddesi uygulanır.

d) Gıda güvenirliliği açısından tehlike oluşturan aynı partiden ürünlerde, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin (h) bendi uygulanır.

Satış Ünitelerinin Sorumlulukları

Madde 8 — Her türlü denetim ve kontrollerde veya tüketicinin istemesi halinde ürün orijin belgesini (Form-2) ibraz etmekle yükümlüdürler.

İhracatçıların Sorumlulukları

Madde 9 — Üretici birliklerinden veya doğrudan üreticiden ürün alarak ihracat yapan gerçek ve tüzel kişiler ürün orijin belgesini (Form-2) almak ve bir suretini kendi dosyalarında muhafaza etmekle yükümlüdürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Genel Hükümler

Madde 10 — Örtüaltı üretimin hangi aşamasında olursa olsun, yapılacak denetimler sonucu gıda güvenliği açısından ürünün taşıdığı riskten üretici sorumludur.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümleri Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yürütülür.

 

Sayfa Başı


Tebliğ

 

—— • ——

Sayfa Başı