KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK

BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL

VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5003       

 

Kabul Tarihi : 19.11.2003      

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; ülkemizin ihtiyacı olan bölünmüş yol yapımının seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu Kanun; bölünmüş yol yapımı ile ilgili hizmetlerin görülmesini hızlandırmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulacak her türlü makine ve ekipmanın tahsisi, bunların giderleri ve bölünmüş yol yapımı hizmetlerinde çalıştırılacak personelin temini, malî ve sosyal hakları ve bazı taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin yol yapım işlerinde kullanılabilmesi ile ilgili usûl ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. - Bu Kanunda geçen;

a) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

b) Personel: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışan işçileri,

c) Kamu kurum ve kuruluşu: Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları ve il özel idareleri ile belediyeleri,

d) Bölünmüş yol: Geliş ve gidiş trafiği ayırıcı bir engel ile birbirinden ayrılmış olan ve en az iki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan karayolunu,

İfade eder.

Makine ve ekipman tahsisi

MADDE 3. - Bölünmüş yol yapımında Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan her türlü makine ve ekipman, Genel Müdürlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yazılı talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarınca bedelsiz olarak Genel Müdürlük emrine geçici olarak tahsis edilir.

Makine ve ekipmanların hangi kamu kurum ve kuruluşlarından ne miktarda temin edileceği, ne kadar süre ile tahsislerinin sağlanacağı ve tahsis süresinin sonunda geri verilmesi ile ilgili usûl ve esaslar, bölünmüş yolun yapılacağı illerin valilerinin koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokoller ile düzenlenir.  

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Genel Müdürlük emrine geçici olarak tahsis edilen makine ve ekipmanlar, Genel Müdürlüğe ait işyerlerine intikal ettiği tarihten itibaren Genel Müdürlüğün araçları gibi değerlendirilir, geçici olarak Genel Müdürlük kayıtlarına alınır ve bunların her türlü ikmal, bakım ve onarımları, Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Ancak, ihtiyaç duyulan hallerde, bunların akaryakıt, yedek parça ve diğer malzeme ihtiyaçları ile tamir ve bakımları, Genel Müdürlükten herhangi bir bedel alınmaksızın il özel idareleri tarafından karşılanabilir ve bu hususlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut stoklarından ve  imkânlarından da bedelsiz olarak faydalanılabilir.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 4. - Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, Genel Müdürlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yazılı talebi üzerine, bölünmüş yol yapımı uygulama programı çerçevesinde geçici olarak Genel Müdürlük emrinde görevlendirilir.

Geçici görevlendirmenin şartları

MADDE 5. - Bu Kanunun öngördüğü bölünmüş yol yapımı işleri için Genel Müdürlük emrinde geçici olarak yapılacak görevlendirmeler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) İhtiyaç duyulan personelin nitelikleri, sayıları ve görevlendirilme süreleri Genel Müdürlükçe hazırlanan listede gösterilir ve 4 üncü maddedeki usûle göre yapılan görevlendirme talebine istinaden, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun aslî hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması da gözetilerek, geçici olarak görevlendirilecek personelin atamaya yetkili amirlerinin onayı ile görevlendirme işlemi yapılır.

b) Görevlendirme, personelin görevlendirildiği işin süresini geçemez. Ancak, bölünmüş yol yapımı işinin programda öngörülen süre içinde tamamlanamaması halinde, personelin görevlendirilme süresi aynı usûle göre uzatılabilir.

c) Personel, mensubu bulunduğu kamu kurum ve kuruluşundaki aslî görevi veya kariyeri dışındaki bir pozisyonda geçici olarak görevlendirilemez ve geçici olarak görevlendirildiği işin dışında da çalıştırılamaz.

d) Görevlendirilen personel, Genel Müdürlüğün işle ilgili emir ve talimatlarına uymak zorundadır.

e) Görevlendirilen personelin, işin gerektirdiği nitelikleri taşımadığı veya beklenen faydayı sağlamadığının anlaşılması halinde Genel Müdürlükteki görevlendirilmesi kaldırılır ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

Personelin özlük hakları ve fazla çalışma

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerine göre görevlendirilen personelin aylık, ücret ve diğer her türlü malî ve sosyal hakları, aslen görevli bulundukları kamu kurum ve kuruluşunca ödenir. Bunların sağlık yardımından faydalanmaları için gerekli olan hasta sevki işlemleri, Genel Müdürlük teşkilâtınca yapılır.

Bu Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek işlerde geçici olarak görevlendirilen ve fiilen fazla çalışma yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personele, fiilen geçici görev yaptıkları yılın bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Bu şekilde görevlendirilenlere, diğer mevzuatta fazla çalışma ücreti ödenmeyeceğine yönelik hükümler uygulanmaz. Bunların sicilleri hakkında ise 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu  maddeleri uyarınca geçici süreli olarak görevlendirilenlere ilişkin hükümler uygulanır.

Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanuna tâbi olarak görev yapan ve bölünmüş yol yapım işlerinde fiilen fazla çalışma yapan personele de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışmanın uygulama süreleri, hangi görevler ve dereceler için ne miktarda fazla çalışma ücreti ödeneceği ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bölünmüş yol yapımı işi için bu Kanuna göre görevlendirilen işçiler, vardiya usûlü ile çalıştırılabilirler. İhtiyaç duyulması halinde fazla çalışma yaptırılabilir ve fazla çalışma ücretleri, Genel Müdürlük işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre il özel idarelerince karşılanır.

Kira ve kullanım bedelleri

MADDE 7.- Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan her türlü taşınmaz mallar ile, iletim ve iletişim alt yapısının kendi kullanımı dışında kalan kısmının kira ve kullanım bedellerinden elde edilecek gelirleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir taraftan Genel Müdürlük bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir ve diğer taraftan (A) işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmını ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış ve halen devam etmekte olan bölünmüş yol yapımı ile ilgili iş ve işlemler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. - 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere, bazı kamu taşınmaz mallarının satılarak değerlendirilmesi hususunda aşağıdaki hükümler uygulanır :

a) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilenler ile Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların satışından elde edilecek gelirleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapımı hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir taraftan Genel Müdürlük bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir ve diğer taraftan (A) işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmını ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

b) Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar ile tescil edilmek kaydıyla Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye elverişli taşınmaz mallardan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirler hakkında da (a) bendindeki hükümler uygulanır. Tescil edilmeye elverişli taşınmaz malları tescil etmeye veya ettirmeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre satışı yapılacak taşınmaz malların, ilgili kuruluşların ve belediyelerin görüşlerini almak ve çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, her ölçekte imar planı yapımı ve bunlara ilişkin onama işlemleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından re'sen yapılır. İlgili kuruluş ve belediyeler görüşlerini onbeş gün içinde bildirmek zorundadır.  

Yukarıdaki fıkraya göre ödenek kaydedilen tutarlardan yapılacak harcamalar yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.

Yürürlük

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.