BİR ÜNİVERSİTE ADI İLE BİR İLÇE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6501

 

Kabul Tarihi:30/10/2013

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 81 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibareleri “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 155- 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Nevşehir Üniversitesine yapılmış olan atıflar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 3- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 75 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“75) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi”

MADDE 4- Siirt ili “Aydınlar” İlçesinin adı “Tillo” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.