Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Temmuz 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25511

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5192  Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5201  Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun

5202  Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7478 5154 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karadeniz’de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7470 Savunma Sanayii Müsteşarlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7475 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilerek Çeşitli Kurumlara Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2004/7492 Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün Merkeze Atanmasına Dair Karar

— Devlet, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) Yönetmeliği

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5192

Kabul Tarihi : 17.6.2004

MADDE 1. — 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının son iki cümlesi metinden çıkarılarak fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.

MADDE 2. — Orman Kanununun değişik 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 71. — Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan;

a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında,

b) Diğer sakatlananlara sakatlık derecesine göre (a) bendindeki tutarın % 25'inden % 75'ine kadar bir tutarda,

c) Sakatlık derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın % 20'sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda,

Tazminat ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

Devlet memuru olup da sakatlanan veya ölenler hakkında genel hükümler uygulanır. Ayrıca, bu memurlar (c) bendi hariç olmak üzere birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar.

Birinci fıkranın (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminat, maddî ve manevî zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak idarenin ödemekle yükümlü tutulacağı tazminatın hesabında, bu madde hükümlerine göre ödenen tazminat göz önünde tutulur.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralanan, sakatlanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresince karşılanır.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tespit usulü, sakatlık dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranları, ödemeye ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlardan, Orman Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı kadrolarında orman yangınlarıyla mücadele nöbeti tutanlar ile taşra teşkilâtı kadrolarında orman yangınlarıyla mücadele, orman koruma ve sınırlandırma faaliyetlerinde fiilen görev yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 10000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti, personelin kadro unvanı, görev mahallî, çalışma süreleri, görevin önem ve güçlüğü dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamdaki personele bir yılda ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerin bir önceki yıldaki toplam döner sermaye gelirlerinin % 10'unu geçemez. Bu hüküm uyarınca fazla çalışma ücreti ödenen personele bu dönemde ayrıca herhangi bir fazla çalışma ücreti ile 12 nci maddede öngörülen ödeme yapılamaz.

MADDE 3. — Orman Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Orman Kanununa muhalefet suçlarına konu kaçak her türlü orman emvali ve sair ürünler ile bunların taşınmasında kullanılan canlı-cansız bütün nakil vasıtaları, suçun işlenmesinde kullanılan her nevi araç-gereç ve aletler kime ait olursa olsun idarece zaptolunarak mahkemelerce müsaderesine hükmolunur. Zaptolunan ve müsaderesine karar verilen orman emvali ve sair orman ürünleri, nakil araçları ve suçta kullanılan her türlü alet hakkında bu Kanunun 84 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 4. — Orman Kanununun ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 8. Bu Kanun ile 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tâbi alanlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir. Kiracı her yıl, yıllık kira bedelinin yüzde beşi tutarında bir ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak sözleşme süresince kira ödeme dönemlerinde Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili hesabına yatırır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Orman Kanununun bu Kanunla değişik 71 inci maddesi hükümleri uyarınca geçmişe yönelik herhangi bir tazminat farkı ödenmez.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2004

—— • ——

Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun

Kanun No. 5201

Kabul Tarihi : 29.6.2004

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, her türlü harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşları kapsar.

İzin

MADDE 3. — Harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.

Üretim tesislerinin nerelerde kurulacağı ve depolarıyla satış yerlerinin nerelerde bulunacağına ilişkin yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifi, İçişleri ve Çevre ve Orman bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır.

Yıllık listelerde belirlenen silâhlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.

Tespit ve ilân

MADDE 4. — Denetime tabi harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddelere ilişkin liste, her yıl ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur. Ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan liste esas alınır.

Sanayi kuruluşlarının yükümlülükleri

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşları;

a) Kuruldukları tarihten itibaren; kurucularını, sermayelerini, kuruluşun bilgisi dahilindeki sermayedarlarını, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimliklerini, üretecekleri maddelerin cinsleri ile senelik üretim miktarlarını ve personel adedini, bu bilgilerde oluşacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde,

b) İmal ettikleri harp araç ve gereçleri, silâh, mühimmat ve patlayıcı madde cinsleri ile stoklarını ve üretim tesislerinde kendi denetim ve sorumlulukları altında imâl edecekleri veya üçüncü şahıslara imâl ettirecekleri el yapımı silâhlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçalarını her yıl ocak ayı içerisinde,

c) Aldıkları siparişlerin cins ve miktarları ile sipariş verenlerin kimliklerini, bir ay içerisinde,

Millî Savunma Bakanlığına bildirmek zorundadır.

Millî Savunma Bakanlığı, bu Kanun kapsamına giren kuruluşların sivil amaca yönelik üretimleri hariç olmak üzere, ulusal savunma ihtiyaçları dışındaki siparişlerin kabul edilip edilmeyeceği hususundaki kararını, ülke güvenliği ve ekonomisi ile kamu yararı açısından Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili bakanlıkların da görüşlerini alarak inceledikten sonra, en geç bir ay içerisinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılmaması halinde, sipariş talebi kabul edilmiş sayılır.

Denetim

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşları, bu Kanunda belirtilen hususlar yönünden Millî Savunma Bakanlığının denetimine tabidir.

Uluslararası andlaşmaların denetime ve sanayi güvenliğine ilişkin hükümleri saklıdır.

İhraç veya yurt dışına çıkarma

MADDE 7. — Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurt dışına çıkarılmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri de alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.

Yıllık listelerde yer almaması nedeniyle izne gerek görülmeden dış satış bağlantısı yapılmış veya listelerde yer aldığı için ilgili mercilerden dış sipariş kabulüyle ilgili izin verilmiş malların, sonradan belirlenen şartlar dolayısıyla müşterisine teslimine mâni olunması halinde, satıcının maruz kalacağı zarar ve ziyan, Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine tarafından ilgili kuruluşa ödenir.

Yıllık listelerde yer verilmemekle birlikte, canlıların toplu imhasına yönelik tasarlanan nükleer, biyolojik ve kimyasal silâhlardan oluşan kitle imha silâhlarının ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatı da aşağıda belirtilen durumlarda Millî Savunma Bakanlığının iznine tâbi tutulur:

a) Söz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silâhları ve bunları fırlatma vasıtalarını geliştirdiği ve bunların bir son kullanıcıya ihracının söz konusu olmasına ilişkin şüphenin iletilmesi veya şüphe duyulması halinde.

b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamı veya parçasının kitle imha silâhları ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması.

c) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlâline yol açabilecek durumlar.

Ceza hükümleri

MADDE 8. — Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler, iki aydan bir yıla kadar hapis ve dörtmilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile,

b) 5 inci maddesi hükümlerine uymayanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve ikimilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile,

c) 7 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sekizmilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile,

Cezalandırılırlar.

3 üncü madde hükmüne uyulmaksızın kurulan tesislerin kapatılması ve her türlü malzemenin satımının ve sevkinin yasaklanması, Millî Savunma Bakanlığınca yetkili ve görevli mahkemeden istenebilir. Mahkeme, bu talebi onbeş gün içerisinde inceler ve karara bağlar.

Yönetmelik

MADDE 9. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10. — 3.1.1940 tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silâh ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — 9 uncu maddede öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, Türkiye'de Harp Silâh ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Nizamnamenin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun kapsamındaki sanayi kuruluşları, bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından itibaren altı ay içerisinde 3 üncü ve 5 inci maddeler ile yönetmelikte öngörülen işlemleri tamamlamak zorundadırlar. Bu işlemleri tamamlamayanlar hakkında 8 inci madde hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2004

—— • ——

Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

Kanun No. 5202

Kabul Tarihi : 29.6.2004

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tesisleri kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında bulunan askerî tesisler ile personeli bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak, askeri tesislerde gerçekleştirilen savunma sanayii projelerinde bu Kanunda belirtilen sanayi güvenliği esasları ve kontrolü uygulanır.

NATO’yu ilgilendiren iş ve projelere ait güvenlik işlemleri, sorumlu makam olan Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO güvenlik esas ve usulleri çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülür.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;

a) Gizlilik derecesi; bilmesi gereken kişiler dışındakilere açıklanması veya verilmesi milli güvenlik ve ülke menfaatleri bakımından sakıncalı görülen bilgi, belge ve malzemenin, önem derecelerine göre "çok gizli", "gizli", "özel" ve "hizmete özel" şeklinde sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını,

b) Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme; kriptografik ve atomal bilgi ve malzeme de dahil olmak üzere, gizlilik dereceli içeriğe sahip her türlü kaydı, yazılı ve sözlü haberleşme ortamını, mesajları, belgeleri ve silah, mühimmat, araç ve gereç gibi her çeşit malzeme ile bunların parça ve kısımlarını, yazılım ve donanımları,

c) Gizlilik dereceli proje; savunma ihtiyacı olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü harp silah, araç ve gereçleri ile bunların önemli ve kritik alt sistemlerinin ve parçalarının alımını ve satımını, her tip üretim faaliyeti ile araştırmasını ve geliştirmesini, bunlarla ilgili hizmet ve alt yapı tesis ve faaliyetlerini kapsayan çalışmaların bütününü,

d) Bilmesi gereken kişi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz "Kişi Güvenlik Belgesi"ne sahip kişiyi,

e) Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi,

f) Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi,

g) Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı (Makam); Millî Savunma Bakanlığını,

İfade eder.

Makam

MADDE 4. — Makam, görevini yerine getirmek için, aşağıdaki esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonda bulunur:

a) Bu Kanun kapsamındaki müracaatlar, doğrudan doğruya ve yazılı olarak Makama yapılır.

b) Gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Makamın talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç Makama bildirilir.

c) Makam, müracaatın kapsam ve niteliğine göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ihtiyaç duyulan diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alır.

d) Savunma sanayii güvenliği faaliyetlerinin merkezî olarak izlenebilmesini teminen, Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO projeleri kapsamındaki savunma sanayii güvenlik faaliyetleri hakkında Makama bilgi verilir.

e) Savunma sanayii güvenliği kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar, kendi tesisleri için hazırlayacakları özel savunma sanayii güvenliği yönetmeliğini, Makama onaylattıktan sonra uygulamaya koyarlar.

Gizlilik derecelerinin belirlenmesi

MADDE 5. — Savunma sanayii ile ilgili bilgi, belge, malzeme ve projelere gizlilik derecesinin verilmesi, işaretlenmesi, aktarılması, muhafazası, derecesinin değiştirilmesi, açıklanması ile bu konulardaki eğitime ilişkin esas ve usuller, Çok Uluslu Sanayii Güvenliği Çalışma Grubunun onaylanmış kararları ve ülkelerle imzalanmış savunma sanayii işbirliği anlaşmaları dikkate alınarak, yönetmelikle belirlenir.

Gizlilik dereceli bilgilerin verilmesi

MADDE 6. — Makamdan; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi" ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunludur.

Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez.

Askeri personel hakkında gerekli gizlilik derecesi ve soruşturması için Genelkurmay Başkanlığı ile koordinede bulunulur.

Kişi Güvenlik Belgesine sahip kişilerin, yürüttükleri projeler ile ilgili gizlilik dereceli bilgilere nüfuz etmelerine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte belirtilir.

Satış ve devir yetkisi

MADDE 7. — Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin anlaşmalarda belirlenenlerin dışındaki ülke ve kişilere veya yurt içinde açıklanması veya satışı veya devri, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Yurt dışından, herhangi bir anlaşma dahilinde temin edilmiş ise, anlaşmada yer alan hükümler geçerlidir.

b) Yurt içinde geliştirme ve üretilme durumunda, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılır.

c) NATO projelerinde, anlaşmada yer alan hükümler uygulanır.

Tesis fiziki koruma önlemleri

MADDE 8. — Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, tesislerinde gerekli fizikî koruma önlemlerini almak zorundadır.

Tesisin bulunduğu yer, çevre, iklim şartları, üretim şekli ve maruz kalacağı tehlikelerin niteliği ile teknolojik etkenler dikkate alınarak, ilave fizikî koruma önlemlerinin alınması Makam tarafından istenebilir.

Taşıma sırasında alınacak fiziki koruma önlemleri

MADDE 9. — Gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemenin taşınması sırasında alınacak fizikî koruma önlemlerine ve kurye hizmetine ilişkin genel esaslar, yönetmelikte belirtilir.

Gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemenin taşınması sırasında güvenliklerinin ve korunmalarının sağlanması için gereken fizikî koruma önlemlerinin gönderici ve alıcı tarafından alınması veya aldırtılması zorunludur. Bu önlemleri ihtiva eden taşıma planları önceden hazırlanarak Makamın onayına sunulur. Bu onay alınmadan herhangi bir taşıma yapılamaz.

Ziyaretler

MADDE 10. — Türk vatandaşlarının veya yabancı kişilerin, bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren tesislerin gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme bulunduran kısımlarına yapacakları ziyaretler için, Makama, makul bir süre öncesinden başvurulur ve ziyaret, izin alındıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Yurt içi ve yurt dışı ziyaretler ile ilgili ayrıntılı esaslar yönetmelikte belirtilir.

Güvenlik denetlemeleri

MADDE 11. — Kanun kapsamındaki tesisler; uygulamakla zorunlu bulundukları savunma sanayii güvenliği esaslarına yönelik olarak, Makamın koordinesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden oluşturulacak bir heyet tarafından asgari, yılda bir defa denetlenir. Şartları sağladığı belirlenen tesislere, "Tesis Güvenlik Belgesi" verilir.

NATO projelerinin gerçekleştirildiği tesisler için heyete, Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığından da yetkili personelin katılması talep edilir.

Askeri tesislerdeki savunma sanayii güvenlik denetlemesi, yukarıda belirtilen esasların dışındadır. Bu tesisler, Makamın talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile oluşturulacak bir heyet tarafından yapılır.

5188 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına tanınan denetim yetkisi saklıdır.

Ceza hükümleri

MADDE 12. — 8 inci maddede belirtilen fiziki koruma önlemlerini almayanlar hakkında, 5188 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen ceza hükümleri uygulanır.

6 ncı ve 9 uncu madde hükümlerine aykırı davrananlar ile 10 uncu maddede belirtilen izni almadan ziyaret yaptıranlar, eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yönetmelik

MADDE 13. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş bulunan savunma sanayii kuruluşları hakkında, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2004/7478

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/4/2004 tarihli ve 5154 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/6/2004 tarihli ve ABEY/225324 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7483

26 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karadeniz’de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/6/2004 tarihli ve DHGY/229908 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7470

Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Milli Savunma Bakanlığının 3/6/2004 tarihli ve 3688 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

M.H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7475

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (V) sayılı cetvel olarak eklenen kadrolardan, ekli listenin (A) sütununda gösterilenlerin (B) sütununda belirtildiği şekilde sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilerek karşılarında adları yazılı kamu kurumlarına, personelin kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kullanılmak üzere, tahsis edilmesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/5/2004 tarihli ve 12067 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun değişik 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/7492

Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Alifeyyaz Paksüt’ün merkeze atanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/6/2004 tarihli ve 3513 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

ltür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6027

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Balıkesir Bölge Müdürlüğüne,Bursa Bölge Müdürü Alaittin AYDIN’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Bursa Bölge Müdürlüğüne,İstatistikçi Ünal CAN’ın atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6028

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İstanbul Bölge Müdürlüğüne,Kars Bölge Müdürü Zeki BOSTANCI’nın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kars Bölge Müdürlüğüne, İstatistikçi Süleyman ŞENOCAK’ın atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6029

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hayati UYAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6030

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına,Milli Emlak Genel Müdürü Faik CECELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6031

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurum Danışmanı Mustafa Uluğşad GÜRBÜZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6032

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Nadir ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6033

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Bayram ÇAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6034

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Okan UÇANOK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6035

1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Mehmet Ali İSLAMOĞLU, Fikret ÇELİK ve Mehmet ABANOZ’un 7 nci derece kadrolu Maliye Müfettişliklerine atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A)bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6037

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Zeki FIRAT, Erhan AKYOL, Öner ÇALIŞKAN,Cem ÖZKURT, Belkız DOĞAN,Durmuş GÖKMEN, Nevzat ŞAHİNGÖZ, Oktay ÖZTÜRK ve Ahmet GÖKTAŞ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6038

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne, Afyon Millî Eğitim Müdürü Metin TOPKARAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6039

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Şırnak Millî Eğitim Müdürlüğüne, Karaman Millî Eğitim Müdürü Mazlum ALTUNKAYA’nın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6041

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Mardin Millî Eğitim Müdürlüğüne, Mehmet Selim URAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6043

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Artvin Millî Eğitim Müdürlüğüne, Cafer TULMAÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6044

1 — Kastamonu Millî Eğitim Müdürü Nihat TARAKÇI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H.ÇELİK

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6046

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine A. Turan DEVECİOĞLU’nun atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6047

1 — Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürü Adnan CUMHUR’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6049

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne A. Hamdi KÜLAHÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6050

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Osmaniye Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Selahattin KEKİLLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6051

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne,Hasan ŞAYBAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6052

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Bilal CURABAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ve 68/B maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6053

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına Hamdi DEREYURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6056

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya 5 inci Bölge Müdürlüğüne Murat AYAPBEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6058

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Ecz. Hayriye MIHÇAK İLERİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6061

1 — Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan,

6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere aynı yer Müfettiş Yardımcıları Ali KOPLAY ve Cengiz SENGİR’in,

7 nci derece kadrolu Müfettişliklere aynı yer Müfettiş Yardımcıları Muhammet Serdar ERBAŞ, Murat ŞAŞI, Ercan AVCİ ve Ayhan ACAR’ın,

657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6062

1 — Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan, 7 nci derece kadrolu Müfettişliğe aynı yer Müfettiş Yardımcısı Ahmet EMEÇ’in, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A)bendinin 11 inci fıkrası ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6063

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali YILDIRIM’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6064

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Abdurrahman ÖĞÜT’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6067

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kerim TAŞKIRAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6068

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Bekir AKSOY’un atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6069

1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri XXVI ncı Bölge Müdürü Mehmet KILINÇ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6072

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Samsun VII nci Bölge Müdürlüğüne Halit UZUNKAYA’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6074

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali ÖZÜDOĞRU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6076

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ömer BOZOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B), 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6077

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mardin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne İsmail ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 03/03/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

"c) Müflis veya konkordato ilân etmiş olmamak, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmış olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, karşılıksız çek keşide etmiş olmaktan hüküm giymemiş olmak",

"Bu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi kapsamında belirtilen emeklilik şirketi dışındaki tüzel kişiler yanında çalışan bireysel emeklilik aracılarının şirketle olan ilişkileri tüzel kişi aracılığıyla düzenlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve imzalı Başvuru Formu,

b) Nüfus cüzdanının onaylı bir örneği,

c) Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği,

d) Bir adet fotoğraf,

f) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özelliği taşıdığına ilişkin beyan,”

"Sınava başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar; birinci fıkranın (b) bendinde istenen belge yerine pasaportun noter onaylı bir örneğini, yabancı uyruklu veya diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlar; (c) bendinde istenen belgeye ilişkin yüksek-öğrenim kurumu tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneğini vermelidir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Sınavda başarılı sayılmak için alınan notun yüz üzerinden en az altmışbeş olması gerekir. Sınavda başarısız olanlar yeniden sınava girebilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Gerekli görülmesi halinde Emeklilik Gözetim Merkezi, başvuru sahibinden sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi ve belgeleri yenilemelerini ve nüfus dairesinden alınmış nüfus kayıt belgelerini göndermelerini isteyebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici 1 inci madde kapsamında bulunan kişiler lise mezunu olmaları şartıyla bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde açılacak sınavlara girmeleri halinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz. Bu kişiler sınava giriş için aranan belgelere ek olarak, çalışma süresini gösterir şirketlerden veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan alınan, çalışılan kurum, çalışma tarihleri ve sosyal güvenlik sicil numarası bilgilerini içeren belgeyi verirler. Bu kişilerinde bir yıl içerisinde sınava girmeleri zorunludur ve sınava girmiş ancak başarılı olmamış kişiler için sınava girme süresini Müsteşarlık gerekli gördüğü takdirde azami bir yıl uzatabilir."

"Bu kişilerin yüksek öğrenim kurumlarında eğitimlerini sürdürmeleri halinde, bu kurumlardan alınan öğrenim belgesi Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki belge yerine verilebilir."

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, fahri av müfettişlerinin seçimi, görevleri, yetki alanları ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

a) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

d) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

e) Müdürlük: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

f) Mühendislik: Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğini veya bu görevi yürüten mühendislikleri,

g) Orman İdaresi: Orman işletme müdürlüğü ve orman işletme şefliğini,

h) Müfettiş: Fahri av müfettişini,

ı) Bağlı Birim: Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve/veya mühendislik ile bu görevi yürüten şube müdürlükleri ve/veya mühendislikleri ve orman işletme şefliklerini,

i) Av Hayvanı: Bu Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

j) Yaban Hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

k) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

l) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

m) Avcı Kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

n) Gönüllü Kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

o) Avcılık Belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ö) Avlanma: Bu Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

p) Yasa Dışı Avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

r) Av Koruma Memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

s) Saha Bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

ş) Tutanak: Av suçu ihbar tutanağını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat ve Değerlendirme, Sınav Komisyonu, Eğitim Konuları ve Sınav Esasları ile Belgelerin Düzenlenmesi ve Müfettişlikten Ayrılma

Aranacak Şartlar

Madde 5 — Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az otuz yaşında olmak,

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak,

e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,

f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

g) Av suçu işlememiş olmak ve taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis cezası veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müdürlükçe; gerek görüldüğünde avcı ve gönüllü kuruluşların yönetim kurullarından müfettişlik görevi talep edenlerle ilgili görüş alınır.

Müracaat

Madde 6 — Bu Yönetmelikteki şartlara haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanlar; iki adet vesikalık fotoğraf, avcılık belgesi, ikametgah belgesi, avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belge, şahsı için doldurulmuş bilgi formu (Ek-1) ile sabıka kaydını gösterir belgenin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametinin bulunduğu valiliğe müracaat ederler.

Müracaatların Kabulü, Değerlendirilmesi ve Eğitim

Madde 7 — İbraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi müdürlükçe yapılır.

Başvurular müdürlükçe soyadı sırasına göre bir deftere kayıt edilerek dosyada muhafaza edilir. Başvurular iller için belirlenen yeterli müfettiş sayısına veya bu sayının üzerine ulaştığında; yapılan inceleme neticesinde durumları bu Yönetmelik esaslarına uygun olan adayların listesi (Ek-2) valilikçe Genel Müdürlüğe gönderilir. Başvurular il için belirlenen müfettiş sayısına ulaşmaması halinde, valilikçe yeterli görülen başvuru miktarına göre de eğitim ve sınav açılabilir.

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlerin listesi onaylanarak valiliklere gönderilir.

Müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler; av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat ve halkla ilişkiler konusunda müdürlüğün tespit edeceği yerde belirlenen tarih ve saatte sekiz saatlik kısa süreli eğitime tabi tutulurlar.

Adayların eğitimi, müdürlüğün belirleyeceği konularında uzman eğiticiler tarafından yapılır.

Adaylar yapılan eğitimin sonunda test şeklinde sınava tabi tutulur.

Sınav Yeri ve Sınav Komisyonu

Madde 8 — Müfettiş adaylarının eğitimi ve sınavı müdürlüğün belirleyeceği merkezde yapılır. Sınav komisyonu; müdürlükçe görevlendirilecek ilgili şube müdürü veya müdür başkanlığında üç kişiden oluşur.

Eğitimde Verilecek Konular ve Sınav Esasları

Madde 9 — fettiş adaylarına verilecek eğitim ile ilgili program müdürlüklerce belirlenir. Müdürlükler açacakları müfettişlik eğitim programını önceden Genel Müdürlüğe bildirirler.

Müdürlüklerce yapılacak eğitim sonunda, mevzuat ile ilgili yirmi, av ve yaban hayatı ile ilgili yirmi, halkla ilişkiler ile ilgili yirmi olmak üzere toplam altmış soru sorulur. Sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

Eğitim programına katılmayan adaylar sınava alınmaz.

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı o il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından fazla olması halinde, sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak üzere, il için belirlenen müfettiş sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek müfettiş olarak belirlenir.

İl için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısının az olması halinde ise sınavda başarılı olanlar asil müfettiş olarak belirlenir. İl için belirlenen müfettiş sayısından geriye kalan müfettişlik görev ve unvanı için başvurular olduğunda müdürlüğün belirleyeceği tarihte yeniden eğitim düzenlenir ve sınav yapılır. Yapılan bu sınavda başarılı olanlar, puan sıralaması esas alınarak il için belirlenen müfettiş sayısından kalan sayı kadar asil müfettiş olarak belirlenir. Başarılı olan aday sayısının il için belirlenen müfettiş sayısından fazla olması halinde ise diğerleri yedek müfettiş olarak belirlenir.

Müdürlüklerce yapılan eğitim ve sınav sonucunda başarılı olanlardan, sınav sonuçları başarı sıralamasına göre asil ve yedek müfettiş listesi düzenlenerek bir tutanakla tespit edilir. Asil ve yedek müfettişlerin listeleri valiliğinin onayına sunulur ve müdürlükte dosyasında muhafaza edilir.

Madde 10 — Müfettişlikten Ayrılma

Müfettişlerden görevine son verilenlerin veya görevden ayrılanların yerine, yedek müfettişlerden en yüksek puan alandan başlamak üzere, yenileri müdürlüğün teklifi üzerine valilikçe görevlendirilir.

Valilikler, müfettişlik görevi verilenlerin ve görevden ayrılanların yerine yedek listelerden görevlendirilen müfettişlerin listesini (Ek-3) Bakanlığa gönderir. Müfettişlik görevi verilenler ile görevlerine son verilen müfettişlerin adları, soyadları ve diğer bilgileri Genel Müdürlükçe tüm valiliklere bildirilir.

Fahri Av Müfettişlik Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 11 — Müfettişlik görev ve unvanı verilenlere müfettişlik kimlik kartı (Ek-4) valilikçe düzenlenir.

Kimliklere verilecek numaralar beş haneli olup sol baştan ilk iki hanesi müfettişin bağlı olduğu ilin trafik kodunu, sonraki üç hane valilikçe verilen genel sıra numarasını ifade eder. (Örnek: Ankara İli için verilen müfettişlik kimlik no: 06001)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma Esas ve Usulleri ile Görevlerinin Sona Erdirilmesi

Müfettişlerin Çalışma Esas ve Usulleri

Madde 12 — Müfettişler aşağıdaki esas ve usullere göre çalışırlar:

a) Av koruma memuru, saha bekçileri, genel kolluk kuvvetleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile köy ve kır bekçileriyle birlikte veya münferiden en az iki müfettiş olmak kaydıyla denetim yaparlar,

b) Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen görevliler olmadan koruma ve denetim yapan müfettişler; avlaklarda yaka kokartlarını takmak ve kimliklerini göstermek zorundadırlar,

c) Müfettişler, avlaklarda şüphelileri takip ve gözlem altında bulundurabilir, kişilerin av suçu işlenmesine mani olmak veya yasal avcılık yapmalarını sağlamak konusunda uyarılarda bulunabilir, av suçu işleyenler hakkında delil teşkil edecek araç plaka numaralarını alarak, olay mahallinde bırakılan diğer delil teşkil edecek şeyleri tespit ederek veya alıkoyarak, müdürlüklerden alacakları tutanağı (Ek-5) iki nüsha düzenleyip, yakalanmalarını sağlamak üzere kolluk kuvvetlerine ve Kanunla yetkili kılınan diğer makamlara bildirirler,

d) Kanunun ve ilgili mevzuatların hükümlerine muhalefet edildiği tespit edildiğinde ve suç delillerinin olay mahallinden kaybolabileceği durumlarda, düzenledikleri tutanağı en kısa zamanda müdürlüklere veya bağlı birimlerine, genel kolluk kuvvetlerine veya Kanunla yetkili kılınan diğer görevlilere teslim ederek veya haber vererek av suçu işleyenler hakkında işlem yapılmasını sağlarlar,

e) Konut ve üst araması ile araç içi araması yapamazlar, suç araç ve gereçleri ile av hayvanlarını avcılardan zapt edemezler. Av suçunda kullanılan araç ve gereçler ile vurulmuş av hayvanı olması ve avcılardan zapt edilmesi gerektiği hallerde en yakın köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile köy ve kır bekçilerine, av koruma memurları veya genel kolluk kuvvetlerine durumu bildirerek zapt edilmelerini sağlarlar,

f) Görevlerini adil ve tarafsız olarak yapmak zorundadırlar,

g) Av ve yaban hayatı konusundaki görüş ve önerilerini müdürlüklere bildirirler, yaptıkları çalışmalar konusunda yılda bir kez ve her yılın en geç aralık ayı sonuna kadar müdürlüklere rapor sunarlar,

h) Görev zaman ve mahalleri sınırlı olmayıp ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

Sorumluluk

Madde 13 — Görevini kötüye kullandığı mahkeme kararı ile tespit edilen müfettişler hakkında yetkili mahkemelerce, tabi oldukları Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca; av suçu işleyen müfettişler hakkında Kara Avcılığı Kanunun 21 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Müfettişlik Görev ve Unvanının Sona Erdirilmesi

Madde 14 — Müfettişlik görevi, aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen şartı kaybedenler ile her iki yılda bir istenilecek sabıka kaydına istinaden 5 inci maddesinin (g) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olanlar ile kamu hizmetinden yasaklı olanların,

b) Ayrılma isteğinde bulunanların,

c) Görevini kötüye kullandığı mahkeme kararı ile tespit edilenlerin ve av suçu işleyenlerin,

d) Müfettişlik kimliğini kendilerine muafiyet kazandırmak için kullananların,

e) Yetkilerini bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenlerin,

f) Müdürlükçe yapılacak koruma ve kontrol çalışmalarına davet edildiği halde mazeret belirtmeden bir av dönemi içinde üç kez göreve katılmayanların,

g) Av ve yaban hayatı yönetimi ve denetimi ile ilgili yetkili kişilerin görevlerini engelleyici müdahalede bulunanların,

h) Suç unsuru görülmeyen ve kişilere kasıt gözetilerek tutanak düzenlediği müdürlükçe tespit edilenlerin,

ı) Görevli olduğu süre içersinde Kanunda suç sayılmayan fiillerle ilgili olarak iki defa tutanak düzenleyenlerin,

görevlerine son verilir.

Müfettişlik görevinin sona erdirilmesi ile ilgili işlemler müdürlüğün teklifi ve valiliğin onayı ile yapılır.

Görevlerine son verilen müfettişler kendilerine teslim edilen kimlik kartı, kokart ve tutanakları ayrıca duyuruya gerek kalmaksızın onbeş gün içersinde müdürlüğe iade etmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Müfettiş Sayısı

Madde 15 — Her ilin müfettiş sayısı, o ilin avlak ve av ve yaban hayatı potansiyeli ile il dahilindeki avcı sayıları ve il dışından bu avlaklara gelen avcı sayıları dikkate alınarak valiliklerin teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir.

Ancak, müfettiş sayıları, illerin sosyo-kültürel yapısı, kaçak avcı baskısı, yaban hayatı ve avlak durumu ve benzeri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, il için belirlenen sayının yüzde ellisine kadar valiliğinin teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile artırılabilir.

5 inci maddenin (d) ve (e) bentleri ile 9 uncu maddede belirtilen şartlar aranmadan ülke genelinde belirlenen müfettiş sayısının yüzde onuna kadar yüksek okul mezunu olanlara Bakanlık Onayı ile müfettişlik görevi verilebilir.

Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

Madde 16 — Müfettişler Kara Avcılığı Kanununa göre suç sayılan filleri işleyenler ve yasa dışı avlananlar hakkında işlem yapılması amacı ile kendilerine verilen tutanağı Genel Müdürlük, orman idaresi ve genel kolluk kuvvetleri ile birlikte düzenleyebilecekleri gibi, ihbar niteliğinde münferiden de düzenleme yetkisine sahiptirler. Müfettişler münferiden düzenledikleri tutanakların bir nüshasını, müfettişlik kimlik belgelerini ibraz ederek, müdürlük veya bağlı birimleri ile orman idaresi veya bağlı birimlerine delillerin kaybolabileceği hallerde en kısa zamanda diğer hallerde ise en geç yedi gün içinde, imza karşılığı teslim ederler.

Teslim edilen tutanaklar, müdürlük ve orman idaresi veya bağlı birimlerince suç delilleri ile birlikte incelenir. Düzenlenen tutanaklarda av suçunun işlendiği delilleri ile birlikte sabit görülenler hakkında doğrudan Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Suç delillerinin ele geçirilmesi veya arama ve zapt etme gereken durumlarda ise müdürlük ve orman idaresi veya bağlı birimlerince, suç delillerinin ortadan kaldırılmaması için gerekli tahkikat ve arama gecikmeden yapılarak elde edilecek diğer kanıtlar çerçevesinde tutanaklarla ilgili Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Suç unsuru görülmeyen veya delilleri elde edilemeyen tutanaklar işleme konulmaz.

Teslim edilen tutanaklar hakkında idarece yapılan işlemlerin sonucundan tutanağı düzenleyen müfettişe müdürlükçe onbeş gün içinde yazılı bilgi verilir.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/7/1997 tarihli ve 23037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz Öğretiminde, öğrencilerin alabilecekleri derslerin toplam kredisi Üniversite Senatosunca belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 —Merkezin kuruluş amacı, kök hücre ve gen tedavileri alanlarında uluslar arası düzeyde bilimsel ve biyoteknolojik araştırmalar yapmak, ürettiği bilgi ve teknolojileri uygulamak ve eğitim-öğretime destek vermektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluş ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Hukuki Dayanak ve Tanım

Madde 3 —Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak "Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM)" kurulmuştur. KÖGEM, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğüne bağlı bir kuruluştur.

Çalışma Alanı

Madde 4 —Merkez, 1 inci maddede belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

a) Kök hücre ve gen tedavi protokollerinin kullanıldığı "Hücre Tabanlı Tedavi" alanında KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini uluslar arası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek,

c) Uluslar arası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek,

d) KOÜ ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak,

e) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak,

g) Eğitim çalışmalarını sürdürmek ve danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek. Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 5 —Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Yürütme Kurulu.

Müdür

Madde 6 —Müdür, Rektör tarafından kök hücre ve gen tedavileri araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde basılmış eserleri olan KOÜ öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcısı, Merkezle ilgili konularda müdürün vereceği görevleri yerine getirip, kurullara katılabilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün Görevleri

Madde 7 —Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve yürütme kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Yürütme kurulu kararlarını, yönetim kuruluna sunmak,

d) Merkez yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkezin ve merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetimi ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

f) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Yönetim kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektörlüğe sunmak,

g) Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Madde 8 —Merkezin Yönetim Kurulu, müdür ve müdürün ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından uygun görülen en az 3, en fazla 7 öğretim elemanından oluşur. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 —Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur;

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Yürütme Kurulunun oluşumunu sağlamak,

c) Yürütme Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak,

d) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

e) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak,

f) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

Yürütme Kurulu

Madde 10 —Yürütme Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanın katılmasıyla oluşturulur. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalları yönetim kurulunca belirlenir. Temsilciler, ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalınca merkeze teklif edilir ve Rektör tarafından atanır. Yürütme kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yürütme kurulunun çalışma yöntemleri yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan yönerge ile düzenlenir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 11 —Yürütme Kurulu, müdürün çağrısı üzerine en az ayda iki kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur;

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla yönetim kuruluna sunmak üzere önerilerde bulunmak,

b) Merkezin çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarıyla koordinasyonu sağlamak,

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev almak,

d) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasında görev almak.

Kadrolar

Madde 12 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —3/3/1997 tarih ve 22922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21/5/2002 tarih ve 24761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2 nci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Bilimsel Araştırma Birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı