7 Haziran 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26545

KANUN

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5679                                                                                                      Kabul Tarihi: 1/6/2007

             MADDE 1 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 2 nci maddesinin  (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,"

             MADDE 2 – Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ahır" ibaresinden  önce gelmek üzere "sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler," ibaresi ve "Bina İnşaat Harcı" ibaresinden önce gelmek üzere "5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/6/2007