Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Mart 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25401

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5105 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5106 Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/6952 Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2004/6962 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Kayseri-Güneşli Yem Bitkileri Üretme İstasyonu Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2004/6963 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Atama Kararı

2004/6931 Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Ünal MARAŞLI’nın Merkeze Atanması Hakkında Karar

 

Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/13)

 

Kurul Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 303/12 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/1 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2004/1 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5105

Kabul Tarihi : 4.3.2004

MADDE 1. — 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinin madde başlığı ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Ödül ve sponsorluk

Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,

Kapsamında sponsorluk yapabilirler.

Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.

Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tâbidir. Spor tesisleri için yapılacak yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli malî müşavirlerce tasdik edilir.

Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 2. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Özerklik

EK MADDE 9. — Federasyonlara, talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idarî ve malî özerklik verilebilir. Federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın, Resmî Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanılır.

Özerk olan federasyonlar; organları genel kurulu tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır.

Özerklikte aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:

a) Faal sporcu sayısı.

b) Faal kulüp sayısı.

c) Spor dalının ülkemiz veya dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli.

d) Gelirlerinin giderlerini karşılayabilme yeterliliği.

e) Spor dalının olimpik olup olmadığı.

f) Federasyon veya bağlı kulüplerin tesis durumu.

Özerkliği onanan federasyon, hazırlayacağı ana statü ve buna bağlı talimatlara göre genel kurulunu ve yetkilendireceği diğer organlarının oluşumunu, görev ve yetkilerini belirler. Özerk federasyonlar, uluslararası federasyonların öngördüğü kurulları oluşturmak zorundadır.

Özerk federasyonların; genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri Genel Müdürlükçe düzenlenecek çerçeve statü ile belirlenir. Özerk federasyonlarca hazırlanacak ana statü, çerçeve statüye aykırı olamaz.

Özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişi olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile altı yıl için görevlendirilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir. Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

Özerk federasyonların gelirleri; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirler ile federasyon bütçesinin öz gelirlerinin %15'ini geçmemek üzere Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak paydan oluşur.

Özerk federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden özerk federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Genel Müdürlük, özerk federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Özerk federasyonların her türlü faaliyet ve işlemleri Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlığın denetimine tâbidir. Bu denetim sonucunda görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 3. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında öngörülen Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile ilgili oran, federasyonların özerk olduğu tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanır. Bu tarihe kadar Genel Müdürlük her türlü desteği sağlar.

MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (5) numaralı bent eklenmiştir.

5. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.

MADDE 5. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si,

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/3/2004

—— • ——

Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun

Kanun No. 5106

Kabul Tarihi : 4.3.2004

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — 31.12.1987 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili olarak mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda; haklarında mahkûmiyet kararı verilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce bihakkın tahliye olanlar ile şartlı salıverilenlerin Türk Ceza Kanununun 122 ve 123 üncü maddelerindeki süreler ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan koşullar aranmaksızın; talep halinde mahkemelerce memnu haklarının iadesine karar verilir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/3/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/6952

Ekli “Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 23/2/2004 tarihli ve 2004/1 sayılı Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 138 ve 139 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Madde 1 —5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Kararnamenin eki Hariçte İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hariçte İşleme İzin Belgesi/Hariçte İşleme İzni, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaata istinaden revize edilebilir.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6962

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Kayseri-Güneşli Yem Bitkileri Üretme İstasyonu Müdürlüğünün kaldırılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 12/2/2004 tarihli ve 600 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6963

4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar’da değişiklik yapılması hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10/2/2004 tarihli ve 02079 sayılı yazısı üzerine, 4761 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

20/2/2004 Tarihli ve 2004/6963 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1- 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2004 yılında "ortalama ücret toplamı üst sınırı", birinci altı ay için 3.600.000.000 (üçmilyaraltıyüzmilyon) TL., ikinci altı ay için ise 3.700.000.000 (üçmilyaryediyüzmilyon) TL. olarak tespit edilmiştir.

Madde 3 - 13/7/2001 tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele anılan tarih itibarıyla yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına hiçbir şekilde yeni bir unsur ilave edilmemesi kaydıyla, 1/1/2004 - 31/12/2004 tarihleri arasındaki dönem için, söz konusu personelden;

a- Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmayanlardan;

1- Ortalama ücret toplamı 2004 yılı birinci altı ayında 2.250.000.000 (ikimilyarikiyüzellimilyon) TL., ikinci altı ayında ise 2.350.000.000 (ikimilyarüçyüzellimilyon) TL.'ye kadar olanların mali ve sosyal haklarında, Devlet memurları aylıklarına söz konusu dönemlerde yapılan artış oranlarını,

2- Ortalama ücret toplamı 2004 yılı birinci altı ayında 3.600.000.000 (üçmilyaraltıyüzmilyon) TL., ikinci altı ayında ise 3.700.000.000 (üçmilyaryediyüzmilyon) TL.'ye kadar olanların mali ve sosyal haklarında ise anılan artış oranlarının %50'sini,

b- Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşanlardan;

1- Ortalama ücret toplamı 2004 yılı birinci altı ayında 4.200.000.000 (dörtmilyarikiyüzmilyon) TL., ikinci altı ayında ise 4.300.000.000 (dörtmilyarüçyüzmilyon) TL.'ye kadar olanların mali ve sosyal haklarında, Devlet memurları aylıklarına söz konusu dönemlerde yapılan artış oranlarının %25'ini,

2- Ortalama ücret toplamı 2004 yılı birinci altı ayında 4.200.000.000 (dörtmilyarikiyüzmilyon) TL. ve daha fazla, ikinci altı ayında ise 4.300.000.000 (dörtmilyarüçyüzmilyon) TL. ve daha fazla olanların mali ve sosyal haklarında ise anılan artış oranlarının %15'ini,

geçmemek ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde farklı oranlarda olmak üzere, mevzuatları dahilinde, yetkili organlar tarafından artış yapılabilir."

Madde 2 - Bu Karar hükümleri, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2004/6931

Yeni Zelanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Ünal Maraşlı’nın merkeze atanması; Dışişleri Bakanlığının 23/2/2004 tarihli ve 873 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

Başbakan

 

A.GÜL

R. AKDAĞ

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. AYDIN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 05/03/2004

Karar No : 2004/13

İşyeri : Klemsan Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Pınar Cd. No:84

Pınarbaşı/İZMİR

Tespiti İsteyen : Klemsan Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

İnceleme : Klemsan Elektrik ve Elektronik San. ve Tic.A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, Şirketin İZMİR ilinde bulunan Merkez ve Fabrika işyeri ile ANKARA, İSTANBUL, ADANA, BURSA illerinde faaliyet gösteren İrtibat Bürolarının bulunduğu, Fabrika işyerinde üretimin metal ve plastik olarak karma şekilde yapıldığı, satın alma yolu ile temin edilen rulo halindeki şeritin preslerde kesilip, ayak ve köprülerin imal edildiği, ayrıca granül halindeki plastiğin enjeksiyon makinesinde eritilip şekillendirildiği, daha sonra bu parçaların montajının yapılıp ambalajlandığı ve sevk edildiği, ayrıca büro hizmetleri ile sosyal hizmetlerin yürütüldüğü, çalışanların 28'nin metal işinde, 15'nin plastik parça üretiminde, 17'sinin ambalaj işinde, 31'ninde pazarlama ile diğer işlerde çalıştığı, İrtibat Bürosu işyerlerinde yapılan işlerin asıl işe yardımcı işlerden olduğu, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Klemsan Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı


Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

 

Karar No: 303/12

Karar Tarihi: 09/03/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2004 tarihli toplantısında; 2003 yılı için 30/04/2003 tarihli ve 143 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 31/07/2003 tarihli ve 174/12 sayılı Kurul Kararıyla tadil edilen, TETAŞ’ın Serbest Tüketici Niteliği Haiz Mevcut Müşterilerine İlişkin Tarife Yapısında Uygulanacak Usul ve Esasların yürürlükten kaldırılmasına, 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere ekteki TETAŞ ile Serbest Tüketici Niteliği Haiz Mevcut Müşterilerine İlişkin Tarife Yapısında Uygulanacak Usul ve Esasların onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 TETAŞ’IN SERBEST TÜKETİCİ NİTELİĞİ HAİZ MEVCUT MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN TARİFE YAPISINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 1. ABONE GRUPLARI

a) Sanayi: 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi almaları şartıyla, şantiye dönemi de dahil olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler.

Sanayi Aboneleri; tek terimli tarifeden elektrik enerjisi alan sanayi abonesi ve çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alan sanayi abonesi olarak ikiye ayrılırlar.

Haddehaneler ve soğuk hava deposunun buz üreten tesisleri de bu gruba dahildir.

b) Endüksiyon ve Ark Ocakları: Endüksiyon ve ark ocaklı potaları bulunan tesisler bu abone grubuna dahil edilirler. Endüksiyon ve ark ocaklı tesislerin endüksiyon ergitme ocağı, ark ocağı, pota ocağı, toz tutma tesisi ve oksijen tesisi ve bu birimlerin aydınlatılmasında tüketilen elektrik enerjisinin tamamına bu tarife uygulanır.

Potaların bulunduğu bölüm dışında tüketilen elektrik enerjisine ise demand da dikkate alınarak sanayi abone grubu tarifesi uygulanır.

2. MÜŞTERİ ABONE GRUBUNUN TESPİTİ

a) Müşterinin dahil olacağı abone grubu, müşteri tarafından yazılı olarak beyan edilir. TETAŞ tarafından beyan incelenerek, abone gruplarına bağlı kalmak şartıyla grup tespiti yapılır. Yazılı olarak başvurmayıp, TETAŞ tarafından dahil edildikleri abone grubuna iki fatura dönemi içinde itiraz etmeyen Müşteri, TETAŞ’ın kararını kabul etmiş sayılır.

Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen müşterinin talebi incelenerek, uygun bulunduğu takdirde başvuru tarihini izleyen ikinci faturalama döneminde talep yerine getirilir.

b) Tarifelerin Seçilmesi

Müşteri, aşağıdaki şartlara uygun olmak kaydıyla, uygulanacak tarife sınıfını seçebilir:

1) Müşteri, kendi grubu içinde kalmak kaydıyla aşağıda belirlenen istisnalar dışında tek veya çift terimli tarifelerden birini seçmekte serbesttir.

1.1) Tek Terimli Tarife: Tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden enerji alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

a) İsteyen müşterinin, TETAŞ’a müracaatı halinde gündüz, gece ve puant (elektrik enerjisi tüketiminin en yüksek olduğu dönem) dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanır.

b) Tek terimli tarifeden elektrik enerjisi alacak ve gündüz, gece ve puant dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanacak olan müşterinin sayacı, kendisi tarafından monte edilir/ettirilir. Uygulama, sayacın takıldığı tarihten itibaren geçerlidir.

c) Enerji tarifelerinin uygulanması bakımından;

Gündüz : 06:00-17:00

Puant : 17:00-22:00

Gece : 22:00-06:00

saatleri arasındaki dönemdir.

1.2) Çift Terimli Tarife: Sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan kapasite bedeli ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisinin kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

a) Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alacak müşteri, maksimum gücü ölçmek üzere demandmetreli (en büyük güç göstergeli) sayaç monte etmek zorundadır. Bu sayaç müşteri tarafından temin ve monte ettirilir.

b) Puant tarifesi için gerekli olan üç kadranlı, kumanda saatli ve demandmetreli sayaç, müşteri tarafından temin ve monte ettirilir. Uygulama, sayacın takıldığı tarihten itibaren geçerlidir.

c) Puant müşterisine; gündüz, gece ve puant dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanır.

d) Çift terimli tarifeden enerji alan ve sözleşme gücü 0.7 MW (dahil) ve daha fazla olan müşteriye puant tarifesi uygulanır.

e) Ancak, çift terimli tarifeden enerji alan ve sözleşme gücü 0.7 MW’ın altında olan müşterilere de, talep etmeleri halinde; gerekli ölçü sistemini kurmaları koşuluyla puant tarifesi uygulanır.

f) Enerji tarifelerinin uygulanması bakımından puant dönemi;

Gündüz : 06.00-17.00

Puant : 17.00-22.00

Gece : 22.00-06.00

saatleri arasındaki dönemdir.

g) Endüksiyon ve Ark Ocaklı müşterilerin gerekli ölçme düzenini sağlamaları durumunda Cumartesi ve Pazar günlerinde tüketecekleri elektrik enerjisine gece dönemi tarifesi (22.00-06.00) uygulanır.

2) Endüksiyon ve Ark Ocaklı sanayi müşterisine ve darbeli yük çeken sanayi müşterisine tek terimli (üç zamanlı) tarife uygulanmaz.

3) Tarifesinde değişiklik yapmak isteyen müşterinin bu isteği, isteğin TETAŞ’a yazılı olarak bildirildiği günü takip eden ikinci faturalama döneminden itibaren yerine getirilir. Bu değişiklik, mücbir sebepler dışında, hiçbir zaman yılda 2 (iki) defadan fazla olamaz. Durumları özellik gösteren müşteriye, sözleşmeye yazılmak kaydıyla 2 (iki) defadan fazla tarife değişikliği yapılabilir.

3. SÖZLEŞME VE KURULU GÜÇ DEĞİŞİKLİĞİ

a) Tek terimli tarifeden enerji talebinde bulunan müşterilerle bağlantı gücü (kW) üzerinden sözleşme yapılır. Alınacak güvence bedeli; "TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"da belirtilen şekilde hesaplanır.

b) Çift terimli tarifeden enerji talebinde bulunan müşterilerle talep edilen güç üzerinden sözleşme yapılır. Alınacak güvence bedeli; "TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"da belirtilen şekilde hesaplanır.

c) Çift terimli tarifeden sözleşme yapan müşteriye, sözleşme gücünün en fazla %10’u (yüzde onu) oranında fazla güç çekmeye izin verilir. Bu sınır, birbirini izleyen iki fatura döneminde aşıldığında, yeni güce göre sözleşmeye ek protokol yapılır. Aksi durumda müşterinin elektriği kesilir.

d) Müşteri 1 (bir) yıl içerisinde en fazla 4 (dört) defa güç değişikliği talebinde bulunabilir.

e) Tek ve çift terimli tarifeler, abone grupları için ayrı ayrı olmak üzere kademeli olarak da tespit edilebilir.

f) Kurulu güç üzerinden sözleşme yapma durumunda olan müşteri, ölçü düzenini buna göre oluşturur.

g) Sözleşme gücünde değişiklik yapacak olan müşteri, en az 1 (bir) ay öncesinden TETAŞ’a yazılı olarak haber vermek zorundadır. Müşterinin talebi incelenerek, uygun bulunduğu takdirde başvuru tarihini izleyen ikinci faturalama döneminde talep yerine getirilir.

h) Sözleşme gücünde değişiklik yapacak olan müşterinin aynı yıl içerisinde sözleşme gücünü düşürdükten sonra bilahare sözleşme gücünü önceki değerine yükseltmesi halinde, bu değişiklikten dolayı TETAŞ tarafından müşteriden fark güvence bedeli talep edilmez.

4. REAKTİF ENERJİ TARİFESİ

Reaktif enerji tarifesi, Tek veya Çift Terimli Tarifeden elektrik enerjisi satın alan müşteriye aşağıdaki şartlar dahilinde uygulanır:

a) Müşteri, çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis etmek zorundadır. Reaktif enerjiyi ölçen ölçü düzeni olmayan müşterinin, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir. Reaktif enerji sayaçlarına geri dönmesiz mandal takılması zorunludur.

Reaktif enerji ölçü aletleri olmadığı için, çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji bedeli ödemek durumunda kalan müşterilerin, talepleri halinde, temin edecekleri reaktif enerji ölçü aletlerinin monte edilmesi, gerekli izinler alınmak suretiyle müşteri tarafından sağlanır.

b) Reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden müşteriden, çektiği aktif enerjinin 0.33 (yüzde otuz üç) (dahil) katına kadar (endüktif) reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. Müşterinin sisteme vereceği (kapasitif) reaktif enerji miktarının; o dönemde çekilen aktif enerji miktarının 0.20 (yüzde yirmi) (dahil) katından fazla olması halinde, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

c) Bu maddenin (b) bendinde yazılı endüktif ve kapasitif sınırların ikisini birden aşan müşterinin, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan hangisi daha yüksek değer kaydetmişse o sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

d) Tüketici tesislerindeki ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmını aynı tesis içinde bulunan bağlı olduğu otoprodüktör santralından, bir kısmını TETAŞ’dan karşılayan, müşterinin talebi halinde reaktif enerji tarifesine girip girmeyeceğinin değerlendirilmesi, alıcı durumundaki tesislerinin Y.G. ortak girişinde tesis edilecek aktif ve reaktif enerji sayaçlarının kaydettiği değerler üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda tesisin çektiği aktif enerjinin 0.33 (yüzde otuz üç) (dahil) katına kadar reaktif enerji çekmesi halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, iletim sisteminden çektiği ve üretim santralı dahil tüm tesislerinin Y.G. girişinde bulunan ve satışa esas olan sayaçlardan reaktif enerji sayacının kaydettiği değerin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

e) Kompanzasyon tesisi bulunan ve güç faktörünü 0.95-1 arasında tutan tüm müşterilerde; reaktif sayaç veya kompanzasyon tesisinde meydana gelecek mekanik arızalardan dolayı, müşterinin yıl içerisinde elinde olmayan nedenlerle bir kez sistemden çektiği reaktif enerjinin aktif enerjinin 0.33 katından fazla olması halinde, reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz. Bu durumun yılda bir defadan fazla olması halinde, o yıl için daha önceden dikkate alınmayan reaktif enerji bedeli, sistemden çekildiği aydaki birim fiyat dikkate alınarak ilk çıkacak faturaya ilave edilerek tahsil edilir.

f) Müşterinin sisteme vereceği (kapasitif) reaktif enerji miktarı, TETAŞ’tan çektiği ve üretim santralı dahil tüm tesislerinin Y.G. girişinde bulunan ve satışa esas olan reaktif enerji sayacının kaydettiği değer ile alıcı durumundaki tesislerinin Y.G. ortak girişindeki aktif sayacın kaydettiği değerler üzerinden (b) bendinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. (b) bendinde belirtilen sınır aşılırsa müşterinin iletim sisteminden çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar reaktif enerji tükettiği kabul edilir ve reaktif enerji tarifesi üzerinden bedeli alınır.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2004/1 (Siyasî Parti - İhtar)

Karar Sayısı : 2004/1

Karar Günü : 10.2.2004

İHTAR İSTEMİNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR İSTEMİNİN KONUSU : “SP” rumuzunu kullanarak 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 96. maddesine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Saadet Partisi’ne bu aykırılığın giderilmesi için aynı Yasa’nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İHTAR İSTEMİNİN GEREKÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.1.2004 günlü, SP. 107.2004/35 sayılı başvuru dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:

“A- Genel Açıklama

Siyasi partiler, kendilerini ayırt edici unsurlarla ortaya koyabilmek için isimleri yanında, başka ifade yöntemlerine de ihtiyaç duyarlar. Bu anlamda bayrak, rozet, kısaltılmış ad yani rumuz gibi unsurlarla kendilerini kitleler karşısında daha etkin ve akılda kalıcı şekilde ifade etme yolunu seçerler.

2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 8 inci maddesinde “kuruluş bildirisinde siyasi parti adının yazılması” hususuna değinilmiş, 96 ncı maddesinde ise “partiler tarafından kısaltılmış ad yani rumuz kullanılması halinde bunun hangi sınırlar içerisinde mümkün olduğu” hususu belirtilmiştir. 2829 sayılı Milletvekili Seçim Yasası’nın 26 ncı ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa’nın 94 üncü maddesinde ise, seçimlerde kullanılan birleşik oy pusulalarında parti kısaltılmış adlarının yer alacağı hükmüne yer verilmiştir.

Kısaltılmış ad, partinin ismi dışında; kısa, açık veya öz bir ifade ile partiyi tanımlamak için kullanılan bir addır. Uygulamada kısaltılmış ad genelde, parti adındaki kelimelerin baş harflerinden oluşmakta ise de, kısaltılmış adların mutlaka parti adındaki kelimelerin baş harflerinden oluşacağı yolunda bir hüküm bulunmadığı gibi, böyle bir kural koymakta doğru değildir. Kısaltılmış ad, parti adındaki kelimelerin baş harfleri dışında, başlı başına anlamı olan ayrı bir veya birkaç kelimeden de oluşabilir. Önemli olan Partinin kendisini tanıtıcı bir unsur ya da daha açık ve ayırt edici bir ifade ile ortaya koymasıdır. Bu şekildeki bir kısaltılmış ad, kuşkusuz partinin bayrağı gibi tanıtıcı ve ayırt edici bir unsurdur, yani partinin rumuzudur.

14.7.2001 tarihinde kurulan ve halen Başsavcılığımız Siyasi Partiler Bürosu’nca tutulmakta olan siyasi parti sicilinde kayıtlı ve bu nedenle tüzel kişiliğe sahip Saadet Partisi, kuruluşundan itibaren rumuz olarak “SP” ibaresini kullanmakta olup; bu ibarenin rumuz olarak belirlenip kullanılması konusunda parti karar organı olan Genel İdare Kurulu tarafından 20.11.2003 tarihinde karar alınmış bulunmaktadır.

B- Eylem ve Hukuksal İrdeleme

Saadet Partisi’nin tüzüğünde kısaltılmış ad yani rumuz konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak anılan Parti kısaltılmış ad olarak kuruluşundan itibaren “SP” rumuzunu kullanmıştır. Şöyle ki, parti rumuzu olarak Saadet Partisi tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na “SP” kısaltılmış adı bildirildiğinden, XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin birleşik oy pusulasında da, Saadet Partisi rumuzu olarak bu ibare yer almıştır.

01.02.1988 tarihinde kurulan Sosyalist Parti’nin tüzüğünün 1 inci maddesinde, partinin kısaltılmış adının “SP” olduğu vurgulanmış ve anılan Parti tarafından bu kısaltılmış ad kullanılmıştır. Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi’nce (25.10.1992 tarih ve 21208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) 10.7.1992 tarih ve 2/1 sayılı kararla 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın dördüncü bölümünde yer alan emredici hükümlere aykırılık nedeniyle “temelli olarak” kapatılmıştır.

2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 96 ncı maddesi uyarınca, halen sicilde kaydı bulunan partilerce kullanılan kısaltılmış adlarla, Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılmasına karar verilen partilere ait kısaltılmış adlar, diğer siyasi partilerce kullanılamaz. Bu yasaklama getirilirken, bahsedilen kısaltılmış adları kullanan partiler arasında eylem veya söylem birliği ya da organik bir bağ aranmamıştır.

Belirtilen nedenle Saadet Partisi tarafından “SP” rumuzunun kullanılması 2820 sayılı Yasaya aykırı olup, anılan rumuzun değiştirilmesi hususu, 20.5.2003 tarih ve 398 sayılı yazımız ile bu Partiye bildirilmiş, ancak Saadet Partisi bu kısaltılmış adı kullanmaya devam etmiştir. Bunun üzerine, “SP” rumuzunun kullanılmayıp, yasaya uygun bir kısaltılmış ad belirlenmesi tekrar anılan Parti’ye 17.11.2003 tarihli yazımız ile bildirilmiş olup, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu, parti rumuzunun “SP” olarak belirlenmesi doğrultusunda karar alarak, anılan kararı Başsavcılığımıza da göndermiştir. Bu şekilde Saadet Partisi, süreklilik ve kararlılıkla kullandığı “SP” rumuzunu, Genel İdare Kurulu Kararı ile de ayrıca açıkça benimsemiş ve aynı kararlılıkla kullanmaya devam etme yolunu seçmiş bulunmaktadır.

Siyasi partilerin rumuz kullanılabilmeleri yasal bir durumdur ve bu rumuz yani kısaltılmış ad kullanımı, yukarıda ifade edildiği üzere gerek 2829 sayılı Milletvekili Seçim Yasası’nın 26 ncı ve gerekse 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa’nın 94 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Siyasi partiler tarafından belirlenen veya fiili olarak kullanılan rumuzun sicil korumasından yararlanabilmesi için 2820 sayılı Yasa’nın 96 ncı maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz bu koruma, nisbi nitelikte olup sadece diğer siyasi partiler tarafından bu rumuzun kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Anılan rumuz nedeniyle mutlak koruma, yani rumuzun başka kişi ve kurumlarca herhangi bir şekilde kullanılmasının engellenmesi ise, bu rumuzun Bayrak Tüzüğü hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından tesciline bağlıdır. Belirtilen bu nisbi koruma nedeniyle, kısaltılmış adın parti siciline ibrazının zorunluluğu tartışmasızdır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutulan sicil nedeniyle korumadan yararlanan rumuzun, 2820 sayılı Yasa’nın 96 ncı maddesine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Kuşkusuz siyasi partilerin en büyük ve her konuda yetkili karar organı olan büyük kongre tarafından rumuzun belirlenmesi mümkün ise de, rumuz belirleme konusu 2820 sayılı Yasa’nın 14/5 inci maddesinde düzenlenen ve mutlaka büyük kongre tarafından kullanılması gereken, devredilemeyecek yetkiler içerisinde yer almadığından, rumuzun büyük kongreden sonra partinin karar organı olan Genel İdare Kurulu tarafından belirlenmesinde yöntem olarak yasaya aykırı bir hal bulunmamaktadır.

Bir ibarenin rumuz olarak kullanabilmesi, onun mutlaka parti tüzüğünde yer alması zorunluluğunu da gerektirmemektedir. Çünkü 2820 sayılı Yasa, sistematiği itibarıyla parti tüzüğünde mutlaka yer alması gereken hususları düzenlemiş, diğer konuları ise anılan Yasa’nın 90 ıncı maddesine uygun olması koşuluyla siyasi partilerin kendi iradelerine bırakmıştır. Rumuzun parti tüzüğünde yer alması konusunda yasal bir engel ve zorunluluk ta söz konusu değildir. Ancak tüzükte yer almaması halinde (ki tüzük, anılan Yasa’nın 8 ve 10 uncu maddeleri uyarınca Başsavcılığımıza ibraz edilmektedir), belirlenen rumuzun 2820 sayılı Yasa’nın 96 ncı maddesi uyarınca parti sicillerini tutan Başsavcılığımıza ibrazı gerekmektedir.

Çoğulcu demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından olan ve bu durum Anayasa ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nda açıkça ifade edilen siyasi partiler hakkındaki genel ilkelerin Anayasada yer alması yeterli olup, siyasi partiler hakkındaki tüm ilke, kurum ve yaptırımların da Anayasada yer alması gerektiği söylenemez. Aksi halde Anayasanın Siyasi Partiler Yasasına dönüştürülmesi söz konusu olur. Bu düşünceden hareketle Anayasa’nın 69 uncu maddesinin son fıkrasında, anayasal ilkeler ışığında yasa ile düzenlemeler yapılabileceği belirtilmiş ve 2820 sayılı Yasada öngörülen ihtar kurumu da bu anayasal dayanaktan hareketle düzenlenmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 104 üncü maddesi 12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Yasa ile değiştirilmeden önce, “yasanın dördüncü kısmında yazılı nedenler dışında, 2820 sayılı Yasa’nın emredici hükümleri ile diğer yasaların siyasi partilere ilişkin emredici hükümlerine aykırılık haliyle” sınırlı olarak ihtar kurumu öngörülmüş ve yasanın dördüncü kısmında yer alan 96 ncı madde kapsamında kalması nedeniyle, ad, rumuz (kısaltılmış ad) gibi konulardaki aykırılıklar halinde ihtar yoluna gidilemeyeceği Yüksek Mahkemeniz kararları ile yasaya uygun olarak ortaya konulmuştu.

2820 sayılı Yasa’nın 104 üncü maddesinde 4445 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle “Bir siyasî partinin bu Yasanın 101 inci maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer yasaların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen yazı ile başvurulur” hükmü getirilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 96 ncı maddesi, yapılan bu değişiklik sonrasında 104 üncü maddenin kapsamına dahil olmuştur. O halde emredici nitelikteki 2820 sayılı Yasa’nın 96 ncı maddesine aykırılık halinde, bu kurala aykırılık halinin giderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihtar talebinde bulunulması gerekmektedir.

C- Sonuç ve İstem

Belirtilen nedenlerle; “SP” ibaresini rumuz olarak belirleyip kullanan ve bu nedenle 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 96 ncı maddesine aykırı hareket eden Saadet Partisi hakkında, anılan aykırılığın giderilmesi için 2820 sayılı Yasa’nın 104 üncü maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi,

Kamu adına arz ve talep olunur.”

II- İNCELEME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihtar başvurusu, işin incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Cumhuriyet Başsavcılığı, “SP” rumuzunun Anayasa Mahkemesi’nin 10.7.1992 gün ve 2/1 sayılı kararı ile temelli kapatılan “Sosyalist Parti”nin kısaltılmış adı olduğunu, yeni bir kısaltılmış ad tesbiti için Parti’ye yazı yazılmasına karşın bu rumuzun kullanılmasına devam edildiğini ileri sürerek ihtar kararı verilmesi isteminde bulunmuştur.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde, bir siyasî partinin bu Kanun’un 101. maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen yazı ile başvurulacağı, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu hükümlere aykırılık görmesi durumunda bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî parti hakkında ihtar kararı vereceği, bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın o siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne re’sen dava açacağı; 96. maddesinin birinci fıkrasında da Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasî partilerin isimlerinin, amblemlerinin, rumuzlarının, rozetlerinin ve benzeri işaretlerinin başka bir siyasî partice kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu durumda, Anayasa Mahkemesi’nin 25.10.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10.7.1992 günlü, E.1991/2 (Siyasi Parti-Kapatma), K.1992/1 sayılı kararıyla temelli kapatılan Sosyalist Parti’ye ait “SP” rumuzunu, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olarak kullanan Saadet Partisi’ne ihtarda bulunulması gerekmiştir.

III- SONUÇ

A- 10.7.1992 günlü, E. 1991/2 (Siyasi Parti-Kapatma), K. 1992/1 sayılı kararla kapatılan “Sosyalist Parti”nin “SP” rumuzunu kullanarak 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı hareket eden Saadet Partisi’ne, kararın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde bu aykırılığı gidermesi için aynı Yasa’nın 104. maddesi gereğince İHTARDA BULUNULMASINA,

B- Karar örneğinin, gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,

10.2.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Sayfa Başı