KUZEY ATLANTİK KONSEYİNE TARAF DEVLETLER VE BARIŞ İÇİN

ORTAKLIK PROGRAMINA KATILAN DİĞER DEVLETLER

ARASINDA KUVVETLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4468   
Kabul Tarihi : 4.11.1999 

 

MADDE 1. – 5 Şubat 1996 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

KUZEY ATLANTİK KONSEYİNE TARAF DEVLETLER VE BARIŞ İÇİN

ORTAKLIK PROGRAMINA KATILAN DİĞER DEVLETLER ARASINDA

KUVVETLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA

4 Nisan 1949’da Washington’da yapılan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler ile 10 Ocak 1994 tarihinde Brüksel’de Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtına üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanan barış için ortaklık çerçeve dokümanına üye olan devletler;

Barış için Ortaklık’a katılan ülkeleri bir araya getirerek,

Yapılan anlaşmaya Taraf Devletlerden birinin kuvvetlerinin, anlaşmalı olarak, diğer bir Taraf Devletin egemenlik topraklarına gönderilmesini veya gelmesini kabul ederek, kuvvetleri gönderme ve kabul etme konusunda alınan kararların, ilgili Taraf Devletler arasında ayrı düzenlemelerin hükmü altında devam edeceğini göz önünde bulundurarak,

Bununla birlikte, bu kuvvetlerin diğer Taraf Devletin egemenlik topraklarındayken statüsünün tanımlanmasını isteyerek,

Londra’da 19 Haziran 1951 tarihinde yapılan, kuvvetler statüsüne ilişkin olarak Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasındaki Andlaşmayı hatırlayarak,

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır;

MADDE I:

Mevcut Anlaşmada aksi sağlanmadıkça ve kendi tarafları bakımından herhangi bir ek protokol olmadıkça, mevcut andlaşmaya taraf bütün devletler, Londra’da 19 Haziran 1951’de yapılan kuvvetleri statüsüne ilişkin olarak Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında andlaşma hükümlerini uygulayacaklardır.

MADDE II:

1. NATO-SOFA, mevcut andlaşmayı uyguladığı alana ek olarak, mevcut andlaşmaya göre, NATO-SOFA’ya taraf olmayan bütün taraf devletlerin egemenlik topraklarına uygulayacaktır.

2. Mevcut andlaşmanın amaçlarına göre NATO-SOFA’nın Kuzey Atlantik Andlaşmasına ait ilgilerin aynı zamanda maddenin 1 inci paragrafında adı geçen toprakları da içerdiği farz edilecek ve Kuzey Atlantik Andlaşmasına ait ilgilerin barış için ortaklığı da içerdiği farz edilecektir.

MADDE III:

Mevcut anlaşmanın NATO-SOFA âkidi olmayan tarafları ilgilendiren konularla ilgili olarak uygulanması amacıyla NATO-SOFA’nın, taleplerin veya anlaşmazlıkların Kuzey Atlantik Konseyine, Kuzey Atlantik Konseyi üyeleri başkanına veya bir hakeme bildirileceğine ilişkin hükümleri, ilgili tarafların dışarıdaki herhangi bir yargı merciine başvurmaksızın kendi aralarında görüşecekleri şeklinde yorumlanacaktır.

MADDE IV:

Uluslararası yasalara uygun biçimde mevcut andlaşmaya ilaveler veya andlaşmada değişiklik yapılabilir.

MADDE V:

1. Mevcut andlaşma, NATO-SOFA âkid tarafı olan veya barış için ortaklık davetini kabul edip, barış için ortaklık çerçeve dokümanını imzalayan tüm devletlerin imzasına açık olacaktır.

2. Mevcut andlaşma tasvip, kabul veya onaya tabi tutulacaktır. Tasvip, kabul veya onay belgeleri Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi edilecek ve ABD Hükümeti de bütün bu belgeleri andlaşmayı imzalayan tüm devletlere tebliğ edecektir.

3. İçlerinden en az birisi NATO-SOFA tarafı olan ve birisi de barış için ortaklık davetini kabul edip, barış için ortaklık çerçeve dokümanını imzalamış olan üç âkid devletin tasvip, kabul veya onay belgelerini tevdi etmelerinden otuz gün sonra mevcut anlaşma, bu devletler için yürürlüğe girmiş olacaktır. Beher âkid devlet için de belgelerin tevdi edilmesinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE VI:

Mevcut andlaşma, andlaşmanın taraflarından herhangi birisinin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine yazılı hitama erdirme tebliği vermesiyle hitama erdirilebilir ve ABD Hükümeti de bu tebligatı anlaşmayı imzalayan tüm devletlere iletir. Andlaşma, ABD Hükümetinin tebligatı almasından bir yıl sonra hitama erecektir. Bu bir yıllık sürenin bitimini takiben mevcut andlaşma, iptalin geçerli olduğu günden önce ortaya çıkan taleplerin yerine getirilmesi dışında, iptali talep eden Taraf için yürürlüğünü kaybedecek, ancak geri kalan taraflar için yürürlükte kalacaktır.

Kendi hükümetleri tarafından gereğine uygun olarak yetkilendirilmiş bulunan aşağıda imzaları bulunan kişiler işbu andlaşmayı imzalamıştır.

İşbu Andlaşma 1995 yılı Haziran ayının on dokuzuncu gününde, Brüksel’de, her iki metin de eşit derecede geçerliliğe sahip olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek üzere tek bir orijinal halinde yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, metnin onaylı kopyalarını andlaşmayı imzalayan tüm devletlere iletecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA

Tugay ÖZÇERİ

5.2.1996