Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Temmuz 2003

SALI

Sayı : 25176

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4927     Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4929     Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4930     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4931     Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4932     Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4933     Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4934     Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4935     İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4936     Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4937     M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa’da Ortak İmali İçin Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4938     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4939     Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4940     Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4941     Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4942     Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4943     Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4944     Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4945     Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4946     Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4948     Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’e, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19, 21 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Rekabet Kurulu Kararları

— Rekabet Kurulunun 01-19/172-44 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-49/499-123 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-58/604-159 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-81/940-387 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 03-03/18-3 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-35/347-95 Sayılı Kararı

 

Tebliğ

— 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin Olarak 17 Temmuz 2003 Tarihli Gazete’de Yayımlanan Tebliğe Ek Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/21 (2820 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/13 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/41 (4833 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/8 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/42 (4758 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/44 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4927

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Beşinci Bölüm" başlığı "Sürekli Kurul ve Şûralar" şeklinde, 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sürekli kurul ve şûralar:

Madde 29. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının sürekli kurulu Bayındırlık Kurulu, şûraları ise Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrasıdır.

Şûralarda alınacak kararlar tavsiye niteliğinde olup, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakan onayı ile uygulamaya konulabilir.

Şûraların teşkili ve görevleri ile çalışma usul ve esasları altı ay içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4929

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 31. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanır.

Bu seçimlerde üye tamsayısının en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunludur.

Daire başkanlık seçimi, her boş daire başkanlığı için ayrı ayrı yapılır.

Birinci Başkan, birinci başkanvekili veya daire başkanı seçilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk seçim gününde oylama başlamadan önce sözlü olarak da adaylıklarını koyabilirler.

Birinci Başkanlıkça oylama başlamadan adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur.

Seçimler, Birinci Başkanlıkça belli edilen gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar seçime devam olunur. Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen çalışma günlerinde sonuç alınıncaya kadar adaylar arasında oylama devam eder.

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya kadar eski başkanlar görevlerine devam ederler.

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar ile yeniden daire kurulması halinde onbeş gün içinde seçim yapılır.

Birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarının kıdeminin tespitinde, Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla yapılan değişiklikler halen devam etmekte olan seçimlere de uygulanır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4930

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — 31 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4931

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — 19 Nisan 2001 tarihinde Ljubljana’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4932

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — 26 Ağustos 2001 tarihinde İzmir’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4933

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1979 yılında Cenevre’de yapılan 65 inci konferansında kabul edilen "Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4934

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 18 Kasım 1999 tarihinde Strazburg'da imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4935

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1970 yılında Cenevre’de yapılan 55 inci oturumunda kabul edilen "İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4936

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — "Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa’da Ortak İmali için Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4937

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Türkiye tarafından 29 Mayıs 2002 tarihinde imzalanan "M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa’da Ortak İmali İçin Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Eki"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4938

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — 3 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4939

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1958 yılında Cenevre’de yapılan 41 inci oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4940

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1976 yılında Cenevre’de yapılan 62 nci oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4941

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1987 yılında Cenevre’de yapılan 74 üncü oturumunda revize edilerek kabul edilen "Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4942

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1936 yılında Cenevre’de yapılan 21 inci oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4943

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1946 yılında Seattle’da yapılan 28 inci oturumunda kabul edilen "Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4944

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1946 yılında Seattle’da yapılan 28 inci oturumunda kabul edilen "Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4945

Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1987 yılında Cenevre’de yapılan 74 üncü oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4946

Kabul Tarihi : 16.7.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1979 yılında Cenevre’de yapılan 65 inci oturumunda kabul edilen "Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

—— • ——

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun

Kanun No. 4948

Kabul Tarihi : 17.7.2003

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususları düzenlemektir.

Görevli kuruluşlar ve izin

MADDE 2. — Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştırma, projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten sonra, bu mezarlar, bulunduğu yer il özel idaresine ya da belediyesine bir protokolle devredilir. Bu mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işleri, işin bulunduğu yer il özel idareleri ya da belediyelerince yürütülür.

Malî hükümler

MADDE 3. — Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, devir, temlik, projelendirme ve yapım giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği, bu Bakanlığın talebi üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenek, bulundukları yer il özel idareleri ya da belediyelerinin talebi üzerine bu bütçelere aktarılarak kullanılabilir.

İşbirliği

MADDE 4. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile il özel idareleri ve belediyeler, bu Kanun kapsamına giren mezar ve eklerinin 2 nci maddede öngörülen işleri için; ilgili köyler ve bu amaçla kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Yönetmelik

MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri, Maliye ile Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-11107

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-152-2003-916

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11107 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19, 21 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —7/8/1993 tarihli ve 21661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — Pratik derslere devam zorunludur. Pratik çalışmaların (laboratuvar, tartışma, seminer, klinik ve saha çalışmaları) en fazla % 20’sine devam etmeyen ve mazereti ilgili sınıf koordinatörü tarafından kabul edilen öğrenci, devam edemediği pratik çalışmaları sorumlu öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Pratik uygulamaların % 20’sinden fazlasına katılmayan veya % 20’sinden azına katılmayıp telafi çalışması yapmayan öğrenci ilgili ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 —Stajlara devam zorunludur. Her stajda, mazeretin ilgili sınıf koordinatörü tarafından kabul edilmesi koşuluyla, haftada en fazla 1 gün devamsızlık, sorumlu öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi edilir. Devamsızlıklarını telafi etmeyenler ve belirtilen süreden daha fazla devamsızlığı olanlar staj sonu sınavına alınmazlar ve ilgili stajı tekrar etmek mecburiyetindedirler.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını resmi yataklı tedavi kurumlarından alacağı raporla belgelendirmesi gerekir. Kısa süreli (7 güne kadar) raporlar, ilgili sınıf koordinatörü, daha uzun süreli raporlar ise fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Mazereti kabul edilen öğrenci, mazereti süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.”

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğ

Sayfa Başı


Sayfa Başı