16/1/2015-30/1/2015 tarihleri arasında TBMM Komisyonları ve Genel Kurul’un Kanun Çıkarma Görevine ilişkin Yaptığı çalışmalarına ilişkin Bilgi Notu

 

 
16/1/2015-30/1/2015 tarihleri arasında TBMM Komisyonları  ve Genel Kurul’un Kanun Çıkarma Görevine ilişkin Yaptığı çalışmalarına ilişkin Bilgi Notu
 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
 
Adalet Komisyonu : Komisyon, 22.1.2015 tarihinde yaptığı toplantıda, 1/1008 Sayılı Askeri Hâkimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı‘nı kabul etti ancak ilgili tasarıya ilişkin komisyon raporu henüz yayımlanmamıştır. 
 
Tasarıya göre;  
 
Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre Askeri Hakimler Kurulu kurulacak. 
Kurul Milli Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilen dört üyeden oluşacak. Askeri Hakimler Kurulu'nu yönetmek ve temsil etmek üzere Milli Savunma Bakanı, Kurula başkanlık yapacak. 
Kurul, kanunlarla verilen görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremeyecek.
Kurul mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapacak.
Askeri hakimlerin birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma işlemleri Askeri Hakimler Kurulu tarafından yapılacak. Birinci sınıf olabilmek için birinci sınıfa ayrılma tarihinden itibaren üç yıl süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olmak da şart olacak. 

Askeri hakim atamaları, tasarıdaki hükümler saklı kalmak şartıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının atanmaları hakkındaki mevzuat dikkate alınarak çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Askeri Hakimler Kurulu tarafından yapılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yargıyla ilgili diğer idari görev kadrolarına atama, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak. 

Askeri hakimler, muvafakatleri alınmadıkça dördüncü ve beşinci dereceli garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini tamamlamadan; birinci, ikinci ve üçüncü dereceli garnizonlarda dört yıldan önce başka bir yere ve göreve atanamayacaklar. Ancak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması veya yükselme sebebiyle aynı kadroda kalmaya imkan bulunmaması ya da sıralı hizmet garnizonlarına atanma sırasının gelmesi hallerinde muvafakat şartı aranmayacak. 

Askeri Yargıtay Başkanlığına, İkinci Başkanlığına, daire başkanlıklarına, üyeliklerine ve Başsavcılığına seçilen askeri hakimlerin atamaları Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu kişiler muvafakatleri alınmak şartıyla başka bir göreve atanabilecek. 

Askeri hakimlerin istifaları, bu düzenlemedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla subaylar hakkındaki hükümlere göre Milli Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Askeri hakimlerin emeklilik istemleri de Milli Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. 

Adli müşavirlikler, disiplin subaylıkları, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu, askeri yargı ile ilgili idari görev kadrolarıyla uluslararası mahkeme veya kuruluşların kadrolarında ve yurt dışı sürekli ve geçici görevlerde bulunan birinci sınıf askeri hakimler, disiplin cezası, soruşturma ve kovuşturma bakımından Askeri Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabi olacak. Bu kişiler hakkında soruşturma yapılması Milli Savunma Bakanının istemine bağlı olacak. 

Askeri hakimlere sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Askeri Hakimler Kurulu tarafından, savunmaları aldırılarak uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezası verilebilecek. 

Hakkında soruşturma yapılan askeri hakimin göreve devamının, soruşturmanın selametine ya da yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Askeri Hakimler Kurulu tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici yetkiyle başka bir yerde görevlendirilmesine karar verilebilecek. Görevden uzaklaştırma en çok üç ay süreli olacak, ancak süre iki ay uzatılabilecek. 

Soruşturma ya da kovuşturma sonunda meslekten çıkarma cezası verilmeyen, bunun dışında disiplin cezası verilen askeri hakim hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı kaldırılacak. 
Yargı yetkisinin kullanımıyla askeri mahkemede görevli askeri hakimlerin idari görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere askeri savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenleyecek olan Kurul, askeri hakimlerin nöbet gün ve saatleriyle nöbet tutanların dinlenme haklarına ilişkin esasları belirleyecek. 

Mevcut askeri hakim miktarının kadro ihtiyacını karşılamadığı hallerde ihtiyacın yedek subaylar yoluyla karşılanması için Milli Savunma Bakanlığına teklifte bulunacak olan Kurul, görev alanına ilişkin yönetmelik ve genelgeleri çıkarmak, savaş ve seferberlik halleriyle yurt dışında görevlendirilen birliklerle birlikte hareket edecek ve görev yapacak askeri ağır ceza mahkemeleri, askeri mahkemeler ve askeri savcılarla bunların kararlarına bakacak itiraz mercilerini belirlemekle görevli olacak. 

Başkan dışındaki Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıl olacak. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilecek. 

Askeri Hakimler Kurulu'nun gündemi, Başkan tarafından belirlenecek ve en az toplantı gününden üç gün önce üyelere bildirilecek. Gündemde değişiklik yapılması, Başkanın talebi üzerine Kurul kararıyla mümkün olacak. 

Kurul, her yıl mayıs ve aralık aylarının ilk haftası toplanacak. Ancak, ihtiyaç halinde Başkanın daveti üzerine diğer zamanlarda da toplanabilecek. 

Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Başkan, en kıdemsizden başlayarak oyları toplayacak ve en sonunda kendi oyunu kullanacak. Disiplin işlemlerinde oyların dağılması halinde ilgilinin en fazla aleyhinde olan oy çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine en yakın olan oya ilave edilecek. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. 

Kurulun tüm kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. 

Askeri şahıslar hakkında askeri ve adli yargı mahkemeleri tarafından hükmolunan hapis cezaları, bu sıfatlarını korudukları sürece askeri cezaevlerinde infaz edilecek. 

Yükümlü erbaş ve erler hakkında asker edilmeden önce işledikleri suçlardan verilen hapis cezaları ile asker edildikten sonra işledikleri suçlardan verilen bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezaları Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında çektirilecek. Koşullu salıverilen veya tahliye edilen yükümlüler, geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askeri makamlara teslim edilecek. 

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilen yükümlülerin askere sevkleri, bu kararın uygulanmasının bitimine kadar ertelenecek. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verilen silah altındaki yükümlüler, geçici terhis belgesi düzenlenerek terhis edilecek. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri yerine getirilenler derhal silah altına alınacak ve kalan askerlik süreleri tamamlattırılacak. 

Haklarında tutuklama kararı verilen askeri şahıslar, bu sıfatlarını korudukları sürece en yakın askeri tutukevine konulacak. Ancak yükümlü erbaş ve erlerin adli yargıdaki soruşturma ve kovuşturmaları esnasında verilen tutuklama kararlarının infazı, Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında yerine getirilecek. Bunlar tahliyelerinden sonra geri kalan askerlikleri tamamlattırılmak üzere yeniden askere sevk edilecek. 

Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanacak. 

Hapis cezaları, sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması, fiilin disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması veya büyük bir zarar meydana getirmesi, fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi, daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkum olunması hallerinde erteleme uygulanmayacak. 

Disiplin cezasının infaz şartlarını yerine getirmeyen askeri şahıslar, dört aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun seferberlik halinde işlenmesi durumunda ceza yarı oranında, savaş halinde bir kat artırılacak. 

Kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırıma çevrilebilecek. Sırf askeri suçlardan dolayı dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası alınması, fiilin disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması veya büyük bir zarar meydana getirmesi, savaş veya seferberlikte işlenmesi hallerinde seçenek yaptırım uygulanmayacak. 

Yedek subaylarla erbaş ve erlerin seçenek yaptırımları, askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacak. 

Tasarı, idam cezası kaldırıldığı için Askeri Ceza Kanunu'ndaki "ölüm" cezalarını, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına dönüştürüyor. 

Askeri Ceza Kanunu'ndaki "değeri 25 lirayı geçmeyen şeyler için istirdat ve tazminata karar verilebilmesi", "rütbenin geri alınması cezasının ilgilinin erliğe indirilmesi ve askeri hizmetten doğan bütün hakların kaybı sonucunu doğurması", "suça teşebbüs halinde feri ceza verilmesi", "kaybedilen, tahrip edilen eşyanın ödettirilmesi" ve "yok edilen eşya, hayvan ve sairenin değerlerinin ödettirilmesi" hükümleri yürürlükten kaldırılacak. 

Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlarla bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülecek. 

Emniyet Teşkilat Kanunu, İl İdaresi Kanunu kapsamındaki görevlerle TBMM veya Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki görevler nedeniyle görev veren ya da bu nitelikteki bir görevi ifa eden asker kişilerin, görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevle ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı adli yargının görevine girdiğinden bahisle haklarında soruşturma yapılması Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları için Başbakanın, Jandarma Genel Komutanı için İçişleri Bakanının, diğer personel için Milli Savunma Bakanının iznine tabi olacak. 

Asker olmayan kişiler savaş hali haricinde askeri mahkemelerde yargılanamayacak. 

Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş askeri ceza mahkemesi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin veya askeri hakim sınıfı adli müşavirin veya hukuk müşavirinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde askeri hakimler hariç kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, alınması gereken tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak. 

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğu gerekçeleriyle birlikte gösterilecek. Arama kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre belirtilecek. 

Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamayacak. 

Bir suç işlenmesini veya disiplinsizliğin gerçekleşmesini önlemek veya kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla kışla, konak veya ordugahta bulunan kıta veya askeri kurumun komutan veya amiri veya bunların verecekleri yazılı emir üzerine diğer askeri makamlar tarafından, askeri hakimler hariç personelin, askeri öğrencilerin, erbaşların ve erlerin kullanım alanlarında ve askeri öğrencilerle erbaş ve erlerin dolap, çanta ve üstünde kontrol yapılabilecek. 
 
İçişleri Komisyonu : Komisyonun, 22.1.2015 tarihinde yaptığı toplantıda 1/995 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ‘nı kabul etti ancak ilgili tasarıya ilişkin komisyon raporu henüz yayımlanmamıştır. 
 
Tasarıya göre;  
 
Polis koleji kapatılacak ve burada öğrenimine devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav puanları dikkate alınarak, durumlarına uygun okullara naklen kaydedilecek. Polis kolejindeki eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlı kadrolara atanacak.
Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilen kadro sayılarının, her amir rütbesi için öngörülen azami kadro sayısından fazla olması halinde, bu fazlalık giderilinceye kadar, boşalan kadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacak.
Polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme sürelerini değiştiren tasarıya göre, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle; birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emniyet genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı, özel güvenlik denetleme başkanı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, il emniyet müdürü, emniyet müşaviri, polis eğitim merkezi müdürü, polis moral eğitim merkezi müdürü, akademi başkan yardımcısı, polis amirleri eğitimi merkezi müdürü, teftiş kurulu başkan yardımcısı, teftiş kurulu grup amiri, polis meslek yüksek okulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürü ve polis eğitim merkezi müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olanlar, tasarı yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla resen emekliye sevk edilebilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki son 5 yıl içinde yetkili disiplin kurullarınca meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği halde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığı için cezalandırılamayan emniyet teşkilatı personelinin resen emekliye sevk edilmesi uygulamasından vazgeçildi. Bu personelden, emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanların mağdur edilmemesi amacıyla değişiklik yapıldı. Buna göre, bu personel, bir ay içinde başka kurumdaki kadrolara atanmak üzere, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek.
Polis Akademisi Başkanı gerek görüldüğü takdirde, dört yıllık görev süresi sona ermeden önce de görevinden alınabilecek.
Polis meslek yüksekokulları İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilecek. Buradaki personel, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılacak.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis meslek yüksekokullarında, ilk derece amirlik eğitimi alanlarla lisansüstü veya ön lisans eğitimi yapanlar altı yıl mecburi hizmetle yükümlü olacak.
Polis Akademisi Başkanı'nın yanı sıra dekan, enstitü müdürü ve enstitü sekreteri, polis meslek yüksek okulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürü ve bunların yardımcılarıyla her kadrodaki öğretim elemanları ve idari personelin görevleri, düzenleme yürürlüğe girince sona erecek ve kadrolarıyla ilişkileri kesilecek.
Polis Akademisi Başkanı, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 20 gün içinde atanacak.
Polis Akademisi'nde görevi sona eren öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve idari personelden Başkan'ın teklif ettiği ve İçişleri Bakanı'nın uygun gördüğü personel, en geç iki ay içerisinde  Polis Akademisi Başkanlığı'nda durumlarına uygun kadrolara atanacak.
Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülecek. Fakülte öğrencileri, YÖK tarafından belirlenecek üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerine tercihlerine göre yerleştirilecek.
1 Ocak 2020 tarihine kadar, emniyet teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacını karşılamak üzere, lisans mezunları arasından KPSS'de taban puanı alan ve şartları taşıyanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde bir eğitim-öğretim dönemi özel eğitime tabi tutulabilecek.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis meslek yüksekokullarından mezun olup olmadığına bakılmaksızın, mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler, ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek. Mevcut düzenlemede, öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödüyorlardı.
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri ve Adli Bilimler Enstitüsü, Polis Meslek Yüksek Okulu ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden; mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlardan borç miktarı tahakkuk ettirilmemiş olanlar, borç miktarı tahakkuk ettirilip henüz ödemesine başlamamış olanlar, ödemeleri devam edenler, borçları taksitlendirilmiş olanlar ile bu konuda açılmış davaları sonuçlanmamış, davaları sonuçlanmış veya kesin hükme bağlanmış olanlar da altı ay içerisinde ayrıldıkları veya mezun oldukları eğitim kurumuna müracaat etmeleri halinde, kendilerine yapılan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek.
Ödemesi devam edenlerden fazla ödeme yapmış olanlar ile bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmayacak.
Tasarı, jandarma teşkilatını ilgilendiren değişiklikler de içeriyor.
Buna göre, belediye sınırları içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilecek.
General rütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve ilçe jandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleri İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Gerektiğinde Jandarma Genel Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilecek. Diğer subaylar ile astsubaylar ve uzman jandarmaların atanması, yer değiştirmesi ve geçici görevlendirmeleri Jandarma Genel Komutanı'nın yetkisinde olacak.
Askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen jandarma personeli, İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılabilecek. İl jandarma komutanı hariç olmak üzere, il jandarma komutanlıklarında görevli personel, vali tarafından görevden uzaklaştırılabilecek. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, en geç 10 gün içinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanacak.
Görevden uzaklaştırılanlar yaptıkları görevden alıkonulmuş olacak. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenecek. Haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya eksik ödenen her türlü özlük hakkı ödenecek.
Jandarmanın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri; İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenecek ve teftiş edilecek.
İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı hakkında il valisince, ilçe jandarma komutanı hakkında kaymakamın değerlendirmesi alınarak il valisi tarafından her yılın sonunda askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak.
İl ve ilçe jandarma komutanlarıyla karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayıyla verilecek.
Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanlar ve bölge komutanlarının atanmaları İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Diğer subayların ve astsubayların, devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmalarıyla erbaş ve erlerin dağıtımları Sahil Güvenlik Komutanı'nca yapılacak.
Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında, mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisince her yıl sonunda, askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak. 
TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevinden uzaklaştırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.
Buna göre, askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, İçişleri Bakanı'nca görevinden uzaklaştırılabilecek. Gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilecek. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında en geç on gün içinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanacak.
Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevden alıkonulacak. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara, bu süre içinde aylık ödenecek. Ancak, bu kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen özlük hakları ödenecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışı kadrolarında görevliyken görevden uzaklaştırılanlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar yurtdışı aylığı ödenecek. Görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemeyecek. Bu süre, zorunlu hallerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenecek ve teftiş edilecek.
Vali, general ve amiraller hariç olmak üzere; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askeri görevleri haricindeki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya çıktığında, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma ve kınamanın yanısıra; 8 güne kadar hizmete kısmi süreli devam ve 1/10’a kadar aylıktan kesme cezası verebilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının kıyafetleri, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.
Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 3. maddesindeki tanımlar gözden geçiriliyor, ifadeler güncelleniyor, ihtiyaç duyulan tanımlar ekleniyor ve kanunun tümünde terim birliği sağlanıyor.
İkamet izni verilen yabancılar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne  kaydedilecek.
Doğum bildirimi doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilecek. Çocuğa konulan ad üç adı geçmeyecek ve kısaltma yapılmadan yazılacak.
İlgili kanun uyarınca belde ve köyken mahalleye dönüştürülen mahalle muhtarlıklarına, evlendirme memurluğu yetki ve görevi verebilecek.
Merkezi veri tabanında yer alan bilgilere göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibariyle ölü olması muhtemel kişilerin kayıtları Genel Müdürlükçe kapatılacak. Bu kayıtları kolluk kuvvetleri, mülki idare amirinin emri ile araştıracak. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümlere tescil edilecek, sağ olduğu tespit edilenlerin kayıtları ise canlandırılacak.
Tasarıyla, Anayasa Mahkemesi'nin, ilgili kanunun "Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir" hükmünü iptal etmesi nedeniyle düzenleme yapılıyor. Buna göre, haklı sebeplerin bulunması halinde aynı konuya ilişkin isim düzeltme yapılması hakimden istenebilecek. Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltecek.
Kimlik kartında yer alacak bilgilerle kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.
Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı bakanlıkça belirlenecek. Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esas olacak. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı  veli veya vasilerince yapılacak.
Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde, mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamayacak.
Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen tasarım ve sayıda Maliye Bakanlığı'nca bastırılacak. Aile cüzdanları ve mavi kartlar, Maliye Bakanlığı'nca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirme memurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek.
Uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üç bin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, üç bin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüne verilecek.
Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde, kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmayacak. Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlar değerli kağıt bedelinden düşülecek. Hatalı üretim ya da yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi halinde kimlik kartı bedeli alınmayacak.
Yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri; kamu kurumları, bankalar ve sigorta şirketlerinin dışında, elektrik, doğalgaz şirketleri gibi altyapı kuruluşları, doğrudan adres tespiti ile yükümlü kılınan finansal kuruluşlar, kamu hizmeti veren kurumlara da verilebilecek. Bu kurumlar, sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilecek, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı bilgilerini Kimlik Paylaşımı Sistemi'nden temin edebilecek.
Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınacak, bildirim şahsen veya elektronik imza ile yapılacak. Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılacak. Adres bildiriminin 20 işgünü içinde yapılması zorunlu olacak. Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri, birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilecek.
Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlarca yapılacak.
Adres değişikliği beyan formları, elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne veya kağıt ortamında en geç 10 işgünü içinde kuruluşun bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilecek.
Nüfus yazımlarından önce ölenler, aile kütüklerine tescil edilmeyecek. Ancak; yersel yazımdan önce ölen kişiye ait kimlik ile ölüme ilişkin belge ibrazı halinde kişinin kanuni mirasçılarının kaydına açıklama yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, aile kütüklerinde kayıtlı olanlardan, askerlik çağına giren erkek nüfusun listesini Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alacak.
Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında, sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınacak.
Tasarıyla, nüfus cüzdanlarını kaybedenler ve doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor. 2014 yılı için adres ve evlenme bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 436 TL'den 80 TL'ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari para cezası ise 875 TL'den 500 TL'ye indiriliyor.
TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, İçişleri Bakanlığı, nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumlara ve dış temsilciliklere bu belgeleri elektronik ortamda gönderme veya tescil yetkisi verebilecek.
Yazılı  talepte bulunmak kaydıyla; boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadının evlenmeden önceki soyadını; eşinin  soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının, sadece eşinin soyadını kullanmak istemesi halinde nüfus müdürlüğünce gerekli  işlem yapılacak.
1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ölüm olaylarının tespiti, kurum ve noterler tarafından Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden yapılacak. Bu tarihten önceki  ölüm  olayları nüfus müdürlüğünce ilgili kurumlara gönderilmeye devam edilecek.
Bakanlık adına ihdas edilen Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen kadrolardan bin adedine, Merkezi  Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki sınırlamalara tabi olmaksızın 2015 yılı içinde atama yapılabilecek.
Soyadı Kanunu'nun, "Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz" maddesine aykırı soyadlarıyla, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek.
Soyadı değiştirilen erkekse, kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilecek. Soyadı değiştirilen kadınsa, kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilecek.
Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan, doğum yeri ve tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce düzeltilecek.
MERNİS, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi çalışmalarında genel müdürlük personeline, belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı ve ayda 50 saati geçmemek üzere, 5 yıl süreyle fazla çalışma ücreti ödenmesinde Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlığının kazanılmasında milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek hali bulunan yabancıların taleplerinin İçişleri Bakanlığınca reddedilmesi durumunda açılan idari davalarda idare aleyhine yaşanan hukuki sorunlar gideriliyor.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan evlilik öncesi genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunanlar, vatandaşlık kazanamayacak.
Vatandaşlıktan ıskat edilmiş kişiler, başvurmaları halinde, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına alınabilecek.
18 yaşını tamamladığı halde aile kütüklerine kaydedilmemiş olan kişilerin, anne veya baba, bunların ölmüş olması halinde varsa kardeşleri ile soybağını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri halinde başka bir belge istenmeden tescil işlemi yapılacak.
Demiryolu personeli kimlik belgeleri, anlaşmalarda öngörülen yetkili makamlarca tasdik edilmedikçe pasaport yerine kullanılamayacak.
Devlet Memurları Kanunu'nun pasaport alımında eğitim durumlarına göre yaptığı tasnif, Pasaport Kanunu'nda da geçerli olacak. Buna göre, hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranacak.
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile elektronik imza işlemleri yapabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli olarak yeniden yapılandırılıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatı kadrolarından 500 adedine, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki sınırlamalara tabi olmaksızın 2015 yılı içinde atama yapılabilecek.
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna'na eklenen maddeyle; ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenlerin, görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı; kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklı olacak.
Nüfus cüzdanları 7.5 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ile değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 15 TL bedelle, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ise 50 TL bedelle verilecek.
Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, elektrik ve doğalgaz alımı ile sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri, acil yardım çağrıları hizmetleri,  internet  hizmetleri,  deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri ile elektronik haberleşme hizmetleri alımlarının üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara sari olacak şekilde yüklenilebilecek.
Tasarı ile İçişleri Bakanlığı'na 43 kadro ihdas ediliyor.
 
Plan ve Bütçe Komisyonu :Komisyon, 22.1.2015 tarihinde yaptığı toplantıda, 2/2604 Esas sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 2/2340 Esas sayılı Bazı Dernek Ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun, Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 2/2401 Esas sayılı  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 2/2605 Esas sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiiçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek 2/2616 Esas sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında görüşmeye karar verdi. 29.1.2015 tarihinde yapılan ilk 4 maddenin oylaması tamamlandı. Komisyon görüşmelerine 2.2.2015 tarihinde devam edecek. *
 

*Bu teklif komuoyunda “Torba Kanun Teklifi” olarak nitelendirilmektedir. Teklif  Gençlik ve Spor Bakanlığı, İnternet suçları, İGDAŞ'ın özelleştirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması, Kızılay ve Yeşilay ile ilgili düzenlemeler içermektedir.

**Komisyon, 6.1.2015 tarihli toplantıda Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yapısını değiştiren 1/946 Esas Sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı  ‘nın alt komisyona sevk edilmesine karar vermişti.  Söz konusu tasarının alt komisyonda görüşmeleri devam ediyor.
 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu:   Komisyon, 29.1.2015 tarihli toplantıda 1/1006 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın ilk 35 maddesi kabul edildi. Komsiyon görüşmelerine 3.2.2015 tarihinde devam edilecek.
 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu: Komisyon, 22.1.2015 tarihli toplantısında 1/1012 Esas Sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıkabul etti. İlgili komisyon raporu için tıklayınız.
 
Tasarıya göre;  

Farklı bir grupta yer alan uranyum, toryum, radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler, 4. grup madenlerin içinde yer alacak. 

Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar 2. grup madenler kapsamında bulunacak. 

Yatırım maliyetleri yüksek olan çimento sektöründe ihtiyaç duyulan hammadde güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni bir ruhsat alt grubu oluşturuldu. Bu grupta kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar yer alacak. 

Tasarıyla, "Görünür Rezerv", "Proje", "Ön Arama Faaliyet Raporu", "Genel Arama Faaliyet Raporu", "Detay Arama Faaliyet Raporu" ve "Kaynak" tanımları değiştiriliyor; "Ekonomik Cevher", "Faaliyet Raporu", "Satış Bilgi Formu", "Faaliyet Bilgi Formu" "Teminat" tanımları yürürlükten kaldırılıyor. 

Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı devredilebilecek. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınacak. Devir bakan onayıyla gerçekleşecek. Bakan, bu yetkisini gerekli hallerde devredebilecek.   (Mevcut mevzuatta ruhsat devirleri Maden İşleri Genel Müdürü onayıyla gerçekleşiyor ve ayrıca Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlıktan izin alınması zorunluluğu vardı. Bu maddeyle Maden İşleri Genel Müdürü yerine Bakan onayıyla devredileceğini hükme bağlanıyor)

Tasarıda "yetkilendirilmiş tüzel kişiler" şu şekilde tanımlandı:  "Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilen genel müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama ruhsat sahibi ya da işletmesi olan tüzel kişiler." 
 Yetkilendirmeye ilişkin kriterler, yetkilendirme kriterleri, nitelikleri yönetmelikte belirlenecek. (Komisyon tutanaklarında Yetkilendirilmiş Tüzel kişi kurumunun Sadece ve sadece madencilik projelerinde Bakanlığımıza onay için getirilen işletme projelerinin daha kaliteli, daha güvenilir, kazaları önlemek adına daha güvenilir projeler olması konusunda bir yapı oluşturmak gayesi ile getirildiği belirtilmiştir.) İlgili Tutanak için 
Tıklayınız. (Sayfa 23)

"Fizibilite raporu" ise "Bir cevher kaynağının ekonomik olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve mali etkenlerin önerilen maden projesinde yeterli ayrıntıda incelendiği kapsamlı rapor" olarak tanımlanıyor. 

Süresi içinde proje verilmeyen ruhsatlar için yaptırım uygulanacak. Kanunda belirlenen gruplardaki madenler için gerekli görüldüğünde ruhsat iptaline gidilebilecek. 

Yetkilendirilmiş tüzel kişilere ilişkin uygulamalar, kanunun yayımı tarihinde itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Bir yıllık süre içinde teknik nezaretçinin görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde teknik nezaretçinin tüm görev ve yetkileri bu sürenin sonuna kadar daimi nezaretçi tarafından sürdürülecek. 

Alınması gereken izinler ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinlerin süresi içinde alınarak genel müdürlüğe verilmeyen ruhsatlar hakkında 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. 

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve tüm teknik belgeler ruhsat sahibi tarafından genel müdürlüğe verilecek. Maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılacak. 

Daimi nezaretçiler, işletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisleri olacak. 

Dördüncü grup madenler ile kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçları kapsayan ikinci grup (b) bendi dışındaki madenler ihale yoluyla ruhsatlandırılacak. 

İşletme ruhsat bedelinin yüzde 70'i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, yüzde 30'u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına teminat olarak yatırılacak. Faaliyet sonrası, sahanın çevre ile uyumlu hale getirilmesinin ardından, çevre ile uyum teminatı iade edilecek. 

Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmaması halinde 50 bin TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulacak. Bu ihlallerin 3 yıl içinde 3 kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilecek. 

Ürettiği madeni yurtiçinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için devlet hakkının yüzde 50'sinin alınmayacağına ilişkin hüküm, 2. grupta yer alan kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar, entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar için; kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmayacak. 

Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine kaydetmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılacak. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçi beyanları, bir yıl süreyle geçersiz sayılacak. Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalayacak. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine 20 bin TL idari para cezası verilecek. 

Ruhsat sahibi veya vekilinin, mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde 20 bin TL, bu fiilin tekrarı halinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. 

Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulur. Bu alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştiren ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası uygulanacak. 

Üretim ve sevkıyat ile ilgili para cezalarının oranları azaltılıyor. 

Ruhsat harcı ve teminatı, ruhsat bedeli başlığı altında toplanıyor. 

Çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, yatırılan teminatın yüzde 30'u alınacak. 

Ruhsat bedelleri, mevcut ödenen harç ve teminata göre alan bazlı artırılıyor. 

Devlet hakkı payları, tasarıyla yeniden belirleniyor. 

Ruhsat almak için yapılan ilk müracaat yoluyla arama ve işletme ruhsatı alma uygulaması kaldırılıyor. Maden ruhsatı verilecek alanlar Genel Müdürlükçe ihale edilerek arama ve işletme ruhsatı verilecek. 

Tesis veya altyapı tesisi kurulacak alanlar, ruhsat kapsamında değerlendirilecek. 

Ruhsat dönemlerindeki ara geçişlerde uygulanan teminatları irat kaydedilerek ruhsatların iptali hükümleri yerine idari para cezası getiriliyor. 

Tasarı, maden ruhsatı verilmesine ilişkin esas ve usulleri yeniden düzenliyor. 

Tuğla ve kiremit kili, çimento kili, marn, puzolanik kayaç ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan kayaçlarla mermer, dekoratif taşlar, traverten, kalker, dolomit, kalsit, granit, siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taş madenleri için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsat sahibi tarafından Maden Genel Müdürlüğüne verilecek. Projeyle birlikte projenin uygulanabilmesi için gerekli mali yeterlilik belgeleri ve işletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair belge genel müdürlüğe verilecek. Aksi halde talep reddedilecek. 

Projedeki teknik eksiklikler, vadesi geçmiş borç bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli, bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanacak. Eksikliklerini süresinde tamamlamayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanarak, süre üç ay daha uzatılacak. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmeyecek ve yatırılan işletme ruhsat bedeli iade edilecek. 

Taleplerin uygun görülmesi halinde bir ay içerisinde işletme ruhsatı düzenlenecek. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yeraltı kömür madenciliğine dair rödovans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmeyecek. 

Kil ve kayaçlardan oluşan 1. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi 5 yıl olacak. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, 10 yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenecek. 1. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinin olması ve uygun bulunması halinde uzatılacak. 1. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınacak. Toplam işletme ruhsat süresi 1. Grup madenlerde 30 yılı, 2. Grup madenlerde 40 yılı, diğer grup madenlerde 50 yılı geçemeyecek. 1. Grup madenlerde 30 yıldan, 2. Grup madenlerde 40 yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, diğer grup madenlerde ise 50 yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkili olacak. 

Gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilecek. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınacak. İşletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile genel müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili izinlerin genel müdürlüğe verilmesinden sonra işletme izni düzenlenecek. 

Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50 bin lira idari para cezası verilecek. İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu izinlerden dolayı işletme izninin alınamaması halinde ruhsat süresi uzatılmayacak. 5 yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında 3 yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine 50 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu üç yıllık süre içerisinde yapılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının yüzde 10'undan az olması halinde de bu hüküm uygulanacak. 

İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu düzenlemelere aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi halinde ruhsat iptal edilecek. Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun gerçekleştirildiği tespit edilmişse idari para cezası uygulanmayacak ve ruhsat iptal edilmeyecek. 

İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulmasının tespit edilmesi halinde projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine 6 aya kadar süre verilecek. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması halinde 50 bin lira idari para cezası verilerek, üretim faaliyeti durdurulacak. Projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi halinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulacak. 

İşletme projeleri ve değişikliklerinin, uygulamaya konulmadan önce genel müdürlüğe sunulması zorunlu olacak. Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulacak. İşletme projesinin uygulanması ve faaliyetler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce izlenecek ve izleme raporları Maden Genel Müdürlüğüne sunulacak. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler, işletme açısından tehlike oluşturan projeye aykırı faaliyetleri üç gün içinde genel müdürlüğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, valiliğe ve ruhsat sahibine bildirilecek. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler, ruhsat sahalarındaki faaliyetlerin projesine uygun olarak yürütülmesinin ve izlenmesinden sorumlu olacak. 

Ruhsat sahibi, her yılın nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyetiyle ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yaptıysa bununla ilgili bilgileri Maden Genel Müdürlüğüne verecek. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacak. 

1. Grup (a) bendi maden ruhsat sahibi bu belge ve bilgileri büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine verecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira idari para cezası kesilecek ve yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacak. 

Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına hak sahiplerinin rızasının olması halinde genel müdürlük kararıyla, ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayı ile karar verilebilecek. 

Kum, çakıl, kil ve kayaç türü madenler için maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme gibi hususlar dikkate alınarak madencilik faaliyetleri kısıtlanabilecek. Valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde Maden Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak, maden bölgeleri oluşturulabilecek. Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılacak. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar, rezerv miktarları göz önünde bulundurularak maden bölgelerine taşınarak ruhsatlandırılacak. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerine de yapılabilecek. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin kazanılmış hakları korunacak. Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişkin masraflar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit ettirilecek, kısıtlama ve taşıma işlemini talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından ruhsat sahibine ödenecek. 

Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile 4. grup madernler dışındaki yeni alanlar, ihale yoluyla ruhsatlandırılacak. İhale bedeli, işletme ruhsat taban bedelinde az olmayacak. Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara ruhsat verilmeyecek. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi için uygun büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız alanlar veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilecek. 

Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlarla herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilecek. Bu şekilde ihale edilen sahaların ruhsatlandırılmasında alan sınırlaması aranmayacak. 

Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandırılacak. 

Kaynak tuzlaları hariç maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılacak. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu gözönüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunlu olacak. İstihdam şartlarını sağlamayan işletmelere 30 bin lira idari para cezası verilecek ve maden işletme faaliyetleri durdurulacak. İstihdam şartlarının sağlanması halinde faaliyete izin verilecek. 

Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösteren imalat haritası ve maden jeoloji haritasını genel müdürlüğe vermek suretiyle terk talebinde bulunabilecek. Ruhsat sahibi bu tedbirleri en geç bir yıl içerisinde almak ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirmekle yükümlü olacak. Gerekli güvenlik ve çevresel önlemlerin alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, durum valiliğe bildirilecek. Çevreyle uyum çalışması için gerekli tedbirler, çevreye uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri veya valilikler tarafından yerine getirilecek. Masraflar ruhsat bedelinden çevreyle uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardan karşılanacak. İdare çevreye uyum planı dışında yaptığı masrafları kendisi karşılayacak ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmeyecek. 

Cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cürufları muhafaza etmeyenlere işletme ruhsat taban bedeli kadar idari para cezası verilecek. 

Ereğli Kömür Havzası'ndaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek faaliyetler, tasarıdaki hak düşürücü ve mali hükümlere tabi olmayacak, ruhsat bedeli ve devlet hakkından muaf olacak. Ancak taşkömüründen özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınacak. Diğer madenler için yürütülen faaliyetlerden de devlet hakkı, özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınacak. 

Ruhsat sahipleriyle üçüncü kişiler arasındaki rödövans sözleşmeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iznine tabi olacak. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesiyle yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştirakleri hariç olmak üzere yeraltı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapamayacak. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulacak. 

Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğü 1 Ocak 2016'da başlayacak. Ruhsat bedeli yatırılan ruhsatların ruhsat teminatları iade edilecek. 

Mevcut rödövans sözleşmeleri, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilecek. Aksi takdirde rödövans sözleşmesiyle yapılan madencilik faaliyetleri durdurulacak. Yeraltı kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmeyecek. 

Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan sahalarda, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde daimi nezaretçinin atanması zorunlu olacak. Bu süre içinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi halinde derhal daimi nezaretçi atanacak. Daimi nezaretçi atamayanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek ve ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleri durdurulacak. 

Uranyum, toryum, radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler endüstriyel hammadde maden grubunda ruhsatlandırılacak. 

Kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahaları en fazla 100'er hektarlık alanlar halinde ruhsatlandırılacak. 

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında fazla çalışma ücreti, yıllık izin, çalışma saatlerinin düşürülmesi ve asgari ücret artışından kaynaklanan maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. 

 

 
 

TBMM GENEL KURUL ÇALIŞMALARI:

 

 
Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı : 8.1.2014 tarihinde yapılan TBMM Genel Kurul Toplantısında ilk 19 maddenin oylama işlemi tamamlandı. 3, 6, 7, 10 ve 12 inci maddelerde önerge ile değişiklik yapıldı. 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı :27.1.2015 tarihinde yapılan TBMM Genel Kurul toplantısında kabul edildi.  Tasarının, 1, 2, 6 ve 9 uncu maddeleri önerge ile değiştirildi.
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı: 29.1.2015tarihinde yapılan TBMM Genel Kurul Toplantısında ilk 23 maddenin oylama işlemi tamamlandı. 3, 4, 5, 6, 8, 10 ve 12 inci maddelerde önerge ile değişiklik yapıldı. 11 inci madde de önergenin kabul edilip edilmedi konusunda ihtilaf vardır.
 

Kabul edilen Önergeler ile ; (i)idari para cezalarına ilişkin tutarlar azaltılmıştır.  (ii) Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı devri Bakan onayı yerine Bakanlık onayı ile gerçekleşecektir. (iii)3996 sayılı Kanun kapsamında yer alan YİD projeleri ile sınırlı olmak üzere, hammadde temin yükümlülüğünün görevli şirkete bırakıldığı durumlarda, üretim izninin görevli şirkete verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 
 
 
 
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı : 22.1.2015 tarihinde yapılan TBMM Genel Kurul toplantısında kabul edildi. Tasarının 9, 97, 98 ve 100 üncü maddeleri önerge ile değiştirildi, 15 inci maddesi önerge ile metinden çıkarıldı.

Kabul edilen bu Kanuna Göre;

Mühimmat temizliğine yönelik Milli Mayın Merkezi kurulacak.
Merkez, Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilmesi halinde yurt dışında da faaliyet gösterebilecek.
Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler, bu kanun kapsamı dışında olacak.
Merkez, mayın veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren milli mayın faaliyet planını oluşturacak ve Bakanlar Kurulu'nun onayına sunacak.
Milli mayın faaliyet planını uygulayacak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol edecek, aksaklıklarla ilgili tedbir alacak, milli mayın temizleme standartlarını hazırlayacak, güncelleyecek ve yayımlayacak olan merkez, mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlayacak, mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakanlar Kurulu'na rapor verecek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunacak.
Merkez, mayın veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip edecek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde bulunacak, mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kuracak ve işletecek.
Mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite edecek olan merkez, denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi halinde akreditasyonları iptal edebilecek.
Merkezde, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Toplam sözleşmeli personel sayısı 50'yi geçemeyecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak merkezde görevlendirilebilecek.
Merkezin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderler, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.
Merkez tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve hayvan gümrük vergilerinden muaf olacak.
Bakanlar Kurulu, milli mayın faaliyet planında yer alan projelerin veya projelerin belli bir limite kadar olan kısmının güncelleme yetkisini Milli Savunma Bakanı'na devredebilecek.
Askerlik çağı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok 21 yıl sürecek. Bu süre, Genelkurmay Başkanlığı'nın göstereceği lüzum, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.
Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki yerli yükümlüler gibi yapacak. Geldikleri ülkelerde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 yaşında olanlar askerlik yapmış sayılacak. Bunların askerlikleri, vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren 2 yıl süreyle ertelenebilecek. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görecek ve seferberlik halinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilecekler.
Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak Askerlik Kanunu'nun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları, bu kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılacak.
Yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan vatandaşlığı kazanan Türk vatandaşları, askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilecek veya tabiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmış olduklarını belgeleyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Bunların 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilecek.
Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki asker hastanesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin harcırahı, Harcırah Kanunu'na göre ödenecek.
İzin, İstirahat veya hava değişimine gönderilecek olan erbaş ve erlerin ne kadar süreyle izinli, istirahati veya hava değişimli olduklarını gösterir belge birlik komutanlıklarınca yükümlülere elden verilecek. Bu izinlerin dışında izin vermeye, Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu yetkili sayılacak. Bu izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilecek.
Askeri personele, istihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve teçhizatının cins, miktar ve miadını gösteren listeleri belirlemeye, tespit edilen giyecek ve teçhizata yenilerini eklemeye veya ihtiyaç kalmayanları iptal etmeye Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.
TSK sağlık işlerinde, askerlerin fizik ve moral durumlarının takibi ile koruyucu ve askeri sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esas olacak. Bu hizmetin yerine getirilmesinden kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri sorumlu olacak. TSK sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekat ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülecek.
TSK'de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve madde kullanımının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okul sağlığı, sağlıklı beslenme, barınma ve giyinme, fiziksel performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin diğer tedbirler alınacak.
Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları sağlık açısından, göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne tabi tutulabilecek.
Kıta, karargah ve askeri kurum tabipleri kadrolarda gösterilecek. Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta, karargah veya askeri kurumlarda görevli bir tabip veya Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.
Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personel, hastalıklarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirecek. Amirler öncelikle kendi kıta, karargah ve askeri kurumlarının tabiplerine gönderecek. Acil durumlarda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı olacak. Birinci basamak ve üst basamaklardaki muayene ve tedavilerin safahat ve sonuçları, bizzat veya başka bir vasıta ile amirlere bildirilecek.
Personelin askeri veya sivil sağlık teşkillerindeki muayene ve tedavi sonucunun TSK'deki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargah veya askeri kurum amirleri ile bunların tabipleri tarafından yapılacak.
Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erlerin yurt içinde ve yurt dışında vefatı halinde, genel hükümlere göre belirlenecek cenaze giderleri ile cenazenin talep edilen yere nakli ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak. Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri de ödenecek.
Tasarıda askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hastalar için ayrılan kontenjana tabi olmaksızın muayene ve tedavi edilebilecekler de şöyle sıralandı:
- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, uzman erbaşlar ve bunların emeklileri ile kendi özel kanunlarında belirtilen yükümlülüklerini tamamlayarak istifa eden veya emeklilik mevzuatı gereği, diğer şartları sağlamalarına rağmen yaşla ilgili şartları sağlamamaları nedeniyle emeklilik haklarını elde edemeden ayrılanlar ve vefat etmiş olsalar dahi bunların eş, üstsoy, altsoy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocukları.
- Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedek subay, erbaş ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri.
- Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erlerle bunların sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri ile dul ve yetimleri.
- SGK tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokulları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'na bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrenciler ile bunların sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle okulları ile ilişkileri kesilenlerden ilişkilerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunu giderilinceye kadar tedavisi devam eden askeri öğrenciler.
- TSK'den ayrılan sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile kendi özel kanunları gereği sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri.
- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşleri.
- TSK adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan Emekli Sandığı Kanunu'na göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri ve bunların sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve bu şekilde temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan vazife malulü sayılmalarını gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenler üzerinden dul veya yetim aylığı almakta olanların kendileri.
Yabancı devletlerin silahlı kuvvetler mensupları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uluslararası antlaşmalar ile taraflar arasındaki ikili anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak. Bunların dışında kalan yabancı uyruklu hastalar ise yine aynı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sivil hastalara tanınan kontenjanlar dahilinde sağlık hizmetlerinden yararlanacak.
Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubay, subayların TSK ile ilişiği kesilecek.
TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeyi içeren, askerlik kanunlarında değişiklik yapan ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi.
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, TSK mensupları ile yakınlarının ikinci ve üçüncü basamak muayene ve tedavilerini sağlamak, rapor, muayene ve diğer sağlık hizmetleri ile askerlerin ve adayların sıhhi yeterliklerini tespit etmek, kontenjan dahilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek maksadıyla askeri ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker hastaneleri kurulacak.
Kıta, karargah ve askeri kurumlarda; sağlığa uygun ve temiz olan içme ve kullanma suları ile muayenesi yapılarak temin edilen güvenilir gıda maddeleri tüketime sunulacak. İçme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin temininden tüketimine kadar alınacak gıda ve su güvenlik tedbirleri, TSK gıda kontrol teşkillerince yürütülen kontrol, denetim ve laboratuvar faaliyetleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.
Hayvanların bakımı, barındırılması, beslenmesi, sağlığı ve eğitimi nizamlara uygun olarak yerine getirilecek. Hastalanan hayvanlar derhal kıta, karargah, kurum veya garnizonda görevli TSK mensubu veteriner hekime bildirilecek. TSK mensubu veteriner hekim veya yeterli tedavi ünitesi bulunmayan yerlerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi sırasıyla; bölgedeki askeri hayvan klinikleri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılacak. Bu da yoksa, muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilecek. Bunların yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanacak.
Görev yapabilirlik yeteneklerini kaybeden hizmet hayvanlarının yeniden sahiplenme yapılıncaya kadar geçen süredeki bakımı ve refahı ile ilgili yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanacak.
Asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilecek. Fiili veya hukuki imkansızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması halinde bu görev, baro tarafından belirlenecek bir avukat tarafından yürütülecek. Yasal mirasçıların avukatının gelmesi halinde baro tarafından seçilen avukatın görevi sona erecek. Görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunması zorunlu olacak. Görevlendirilen vekilin ücreti müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
Yargılama sonunda haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin askeri hakimlik sınıfına alınmamaları öngörülüyor.
Buna göre, "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir suçtan hükümlü olmamak, ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak yahut bir suçtan yargılanıp da hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunmamak", askeri hakim ve askeri savcı olmak için aranan genel şartlar içinde yer alıyor.
Uzman doktor sınıfında istihdam edilecek adayların temininde uygulanacak azami yaş sınırı 35'e çıkarılıyor.
Teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki subayların kıta hizmet süreleri, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeliğe bırakılıyor. Verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülecek.
Yeni ceza mevzuatına uyum amacıyla, terfi etmeye engel olmayan haller yeniden düzenleniyor. Kıdem alanlar, kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, fuar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülecek. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyecek.
Harp okullarını bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce kamu davası açılanlardan öğrencilik hukukunu kaybetmeyecek şekilde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin teğmen naspedilebilmelerine imkan tanınması ve yedek subay okullarını bitirenlerin, bu okulları bitirdikleri ayın sonu yerine mezun oldukları tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilmeleri öngörülüyor.
Tasarıyla, nasıp düzenlenmesine engel olmayan hallerin yeni ceza mevzuatıyla uyumu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararlarının nasıp düzeltilmesinde dikkate alınması amaçlanıyor.
Subayların infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk, hükümlülükte geçen sürelerinin açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıktan geçen süreleri, firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararıyla sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemden düşürülecek. Bu işlem, hükmün veya kararın kesinleşmesinin ardından derhal yapılacak.
Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubay ve subayların TSK ile ilişiği kesilecek.
Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda açıklarının kalkmasının gerektiği kanaatine varılması durumunda açıkları kaldırılacak.
Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına, duruşmanın tatiline, davanın düşmesine, kamu davasının reddine veya TSK ile ilişiği kesilmeyenlerin yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeden kaldırılacak.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilecek.
Bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubaylar subaylığa geçemeyecek.
Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel, Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmayacak. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.
Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi, astsubay üst karargah hizmetleri eğitimi, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimleri ile yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimine tabi tutulanların yükümlülüklerinin, benzer eğitime tabi tutulan diğer personel gibi uzatılması imkanı getiriliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları olacak. Bu müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.
Personele, yakınlarının ağır hastalığı nedeniyle verilen üç aylık refakat izni altı aya çıkarılıyor.
TSK personeline yurtdışı izni vermeye yetkili olan makamlar, bu yetkilerini devredebilecek, yurtdışı izin süresi yıllık planlı izin süresi olarak yeniden düzenlenecek. Yıllık izinler senesi içinde kullanılacak. Ancak, hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri gelecek sene içinde verilebilecek. Bu müddet, hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla personel izinden çağrılabilecek.
Aylıksız izin süreleri subay ve astsubayların hizmetinden sayılmayacak.
Savaş, olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde personel izinden çağrılabilecek. Subay ve astsubaylara devlet memurlarına ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı ödeneği verilecek.
Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar; mirasçılardan birine bırakılmamışsa, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu halinde kanuni mirasçılarına intikal edecek.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren, proje ve sempozyumlarda başarılı olan askeri öğrencilere de ödül verilebilecek.
Ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarına yardımcı doçentler, okullar arasına astsubay meslek yüksek okulları da ekleniyor.
Tasarıyla, seferde veya tatbikat maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, özlük haklarının ödenmesinde hangi rütbenin esas alınacağına ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılıyor.
Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden; önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlananlar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanmayacak ve bu aylıkları aynı şekilde ödenecek.
TSK'ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner sermaye gelirlerinden ödenenler de dahil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmayacak.
Subay ve astsubayların nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanı tarafından yapılacak.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı'nın en az dört yıl üye olarak görev yapan hakim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapacak.
TSK uçuş eğitimi teşkilleri dışındaki uçuş okulu veya kurslarında eğitim görenler ile buralardan mezun olanlar, pilot ve pilot adayı sayılarak uçuş tazminatı alabilecek. Bilfiil uçuş gerektirmeyen kadrolara atanan uçuş ekibi personeli, pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına ödenen yıllık uçuş tazminatından yararlandırılacak.
Genelkurmay Başkanlığı'nca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'nca gerekli tedbirler alınacak.
Sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alabilecek. TSK'da Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen sivil pratisyen hekim ile diş hekimleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilecek.
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen uzman erbaş ve uzman jandarmanın sözleşmeleri feshedilecek; bu suçlardan ceza alanlar Harp Akademisine de giremeyecek; öğrenci olanlar ise akademi eğitiminden çıkarılacak.
TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeyi içeren, askerlik kanunlarında değişiklik yapan ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi.
Milli Savunma Bakanlığı ile Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun'un birinci maddesi, "Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki kurumların atıl kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulması, görevleri, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler" şeklinde değiştiriliyor.
Asker hastaneleri için döner sermaye tahsisi ve sermayenin artırıp eksiltilmesi gibi konularda teklifte bulunma yetkisi Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı'na veriliyor.
Demirbaşların bağlı olunan kurum ile birlikte kullanılması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tespit edilememesi durumunda, yıllık satış tutarının yüzde 2'si ilgili saymanlığa yatırılacak.
GATA ve bağlı hastaneler ile diğer kamu hastanelerinde olmayan bina giderlerine katılım payı uygulamasından asker hastaneleri de muaf tutulacak.
Uzman erbaşların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin alma hakları olacak. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.
Yakınları uzun süreli önemli bir hastalığa tutulan uzman erbaşlara verilen 3 aylık izin, istekleri halinde bir katına kadar uzatılabilecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda uzman erbaşların izinden geriye çağrılabilecek.
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen uzman erbaş ve uzman jandarmanın sözleşmeleri feshedilecek; bu suçlardan ceza alanlar Harp Akademisine de giremeyecek; öğrenci olanlar ise akademi eğitiminden çıkarılacak.
Subay ve astsubaylarda olduğu gibi uzman erbaşların istek üzerine emeklilik, adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğü işlemlerinde Milli Savunma ve İçişleri Bakanları, yetkilerini devredebilecek.
Uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirilmeleri, TSK Personel Kanunu çerçevesinde yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın atıl kapasitesi ülke ekonomisi yararına değerlendirilecek. Başkanlığın görevleri arasına depolama ve iletim faaliyetleri de ekleniyor.
Başkanlığın Yönetim Kurulu, en az biri Genelkurmay Başkanlığı'ndan olmak üzere Milli Savunma Bakanı tarafından üç yıllık süre için belirlenecek, beş üyeden oluşacak. Bakan, üyelerden birini Yönetim Kurulu Başkanı seçecek. Başkan ve başkan yardımcıları Bakan tarafından, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanları, bölge ve işletme müdürleri başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından, diğer personel ise başkan tarafından atanacak.
Depolama ve iletim faaliyetleri çerçevesinde Başkanlığa gümrük antreposu işletme yetkisi veriliyor. Başkan yardımcısı sayısı ikiye indiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın depolama ve iletim faaliyetlerine lisans verilmesine ilişkin usul, esas ve muafiyetler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek.
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi halinde, verilecek lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmayacak.
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, yan dal; tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini tamamlayan sözleşmeli subayların sözleşme süreleri, bu eğitimlerde geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu'nda yapılan değişiklikle, zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilebilecek.
Meskun mahal dışında konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle 24 saatten daha uzun süre birliğinden ayrılamayan personelin düzenli ve dengeli beslenme ihtiyacı, tayın bedelinden kesinti yapılmadan karşılanacak.
Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda 30 gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olma veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam 8 defa veya daha fazla disiplin cezası alan erbaş ve erlerin sözleşmesi feshedilecek.
Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamış sayılanlardan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına alınacak.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı olacak. 15 günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün; olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla personel izinden geriye çağrılabilecek.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerindeki Milli Savunma ve İçişleri Bakanları, onay yetkisini devredebilecek.
Üst disiplin amirleri, fiilen sicil verme şartı aranmaksızın ceza verebilecek.
Bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirme durumlarında ceza verme yetkisi, personelin görevlendirildiği birlikteki amire tanınıyor.
Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulunda üye olarak Sicil Kıdem Şube Müdürü ve Yönetim Şube Müdürü yer alacak; Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri arasına Sahil Güvenlik Komutanı da ekleniyor.
Niteliği ve ağırlık derecesine göre izinsizlik cezasını gerektiren bazı disiplinsizlikler, disiplin amiri yerine öğrenci disiplin kurulları tarafından verilecek.
Disiplin kurulu işlemlerinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi amacıyla, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirine, disiplin kurulu tahkikatı işlemlerine ilişkin bazı yetkilerini askeri hakim sınıfından olan disiplin subayına devredebilecek.
Savunma için verilen süre 3-10 işgününden, ayırmayı gerektiren disiplinsizliklerde 3-5 işgününe, diğer disiplinsizliklerde ise 2-5 işgününe indiriliyor.
Verilen cezaya itiraz süresi 3 işgününden 2 işgününe, üst disiplin amirinin itirazı inceleme süresi 5 işgününden 3 işgününe indiriliyor.
TSK Disiplin Kanunu'na göre, gemilerde verilen cezalar ve hukuki yollarla ilgili süreler, geminin bağlı bulunduğu üsse, limana dönmesiyle başlayacak.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar hizmetten men cezasının verilecek.
Bu maddelerin kullanımının aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeniyle, kullanımın tıbbi olarak tespitine yönelik raporun, disiplin soruşturması sırasında aynı konuda adli soruşturma yürüten yetkili savcılıktan istenerek disiplin kurulu dosyasına eklenecek.
Erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerinin özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf tutulacak.
12 Mart 1971 tarihinden, kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararları ile TSK'dan ilişiği kesilenler de Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 100 liralık ek ödemeden yararlanabilecekler.
Sınır birliklerinde görev yapan sözleşmeli erbaşların, operasyon tazminatı ile birlikte aylık 3 bin 174 lira ücret aldıklarını belirten Yılmaz, bunun bir binbaşının maaşı kadar olduğunu söyledi. Yılmaz, sözleşmeli erbaşların, 7 yıllık zorunlu hizmetin ardından aldıkları tazminatın ise 66 bin lira olduğunu kaydetti.
 
HÜKÜMET TARAFINDA TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN TASARILAR
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı : Esas Komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edildi. Tali komisyonlardan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda görüşülmeye başlandı.