2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe Göre;

Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın gümrük vergisinden muaf olarak teminatla yapılan ithalatında, teşvik belgesinin eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 6 ay içinde alınması gerekiyor. Bu süre içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi gerekiyor. Söz konusu 3 aylık süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir.
 

Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği verilecek.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak yatırımlar Sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi teşviklerinden daha uzun süre yararlanacak.

Maden arama yatırımlarında Sigorta primi işveren hissesi desteğine tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilecek.

Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
Öncelik Yatırımlardan çıkarıldı.

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın Öncelikli Yatırım olarak değerlendirilecek.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US- 97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve”353) Öncelikli Yatırım olarak değerlendirilecek.
 
Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları Öncelikli Yatırım olarak değerlendirilecek.
 
2012/3305 sayılı karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için uygulanan gelir veya kurumlar vergisi indirimi, belirli kısaslara uygun olarak yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilecek. 
 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı; Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı; Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı ; İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı sektörlerinde asgari yatırım tutarları 1 inci ve 2 nci bölgeler için 1 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgeler için 500 bin TL’ye indirildi.

4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç) bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacak.

19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimim asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar teşviklerden yararlanabilecek.

İlgili Karar için tıklayınız.