26 Temmuz 2017 Tarihli Anayasa Mahkemesi Toplantı Sonuçları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1.

2017/140

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 75. maddesinin 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasında yer alan “Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin 5237 sayılı Kanun’un 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “tehdit” suçu yönünden yapılmasına,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

2.

2017/141

27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen;

A- Ek 10. maddenin birinci fıkrasının, 20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (c) bendinde yer alan “…müfettiş,…” ibaresinin,

B- (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “…müfettiş,…” ibaresinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

Esasa geçilmesine,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

3.

2017/142

27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun, 28.3.2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 235. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “...eşyanın gümrüklenmiş değerinin…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin bentte yer alan “…uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş…” ibaresi yönünden sınırlı olarak yapılmasına,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

4.

2017/143

18.5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29. maddesine eklenen son fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

5.

2017/144

18.6.2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…orman vasıflılar da dâhil olmak üzere…” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

  

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

6.

2017/145

4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun, 28.3.2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “…8 inci…" ibaresinin, 5015 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrası yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin 5015 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yönünden sınırlı olarak yapılmasına,

 

- 2017/97 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

7.

2017/146

14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun;

A- 17. maddesine, 4.6.2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen (10) numaralı fıkranın,

B- 6719 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle eklenen geçici 20. maddesinin, iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2016/150 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

8.

2017/147

22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. ve 30. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

9.

2017/148

21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, 8.10.2013 tarihli ve 6498 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Verilen Kararın Sonucu

10.

2017/149

21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, 8.10.2013 tarihli ve 6498 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

 
 
KAYNAK: ANAYASA MAHKEMESİ RESMİ WEBSİTESİ