5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun md.281/f.1 ikinci cümlesi Anayasa Mahkemesi'nin 2017/113K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

          Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan inceleme neticesinde iptale konu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun md.281/f.1 ikinci cümlesinin Anayasa' nın 36 ncı maddesine aykırı olduğundan İPTALİNE karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde özetle, "İtiraz konusu kural ile kanun koyucu, tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda sanığın istinaf duruşmasına katılmadığı takdirde açtığı istinaf davasının reddedileceğinin ihtar edileceğini düzenlemiştir. Bu hüküm uyarınca davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan tutuksuz sanığın istinaf başvurusunun reddine karar verilecektir. Bununla birlikte kural, istinaf duruşmasına katılmayan tutuksuz sanığın kendisini bir müdafi vasıtasıyla temsil ettirmesi hâline de özel bir düzenleme öngörmemiştir. Başka bir ifade ile istinaf duruşmasına katılmayan sanık, kendisini bir müdafi aracılığıyla o duruşmada temsil ettirse dahi kural gereği istinaf başvurusu reddedilecektir. Bu sonuç da sanığın savunma hakkı kapsamında müdafi yardımından yararlanma hakkını zedelemektedir. İtiraz konusu kuralla kanun koyucunun ceza muhakemesinin temel amacı olan maddi gerçeğe ulaşma amacı karşısında istinaf yargılamasının hızlandırılması amacına öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere bu konudaki tercihin; kişilerin savunma hakkını, bu çerçevede müdafi yardımından yararlanma hakkını kullanılamaz hâle getirmemesi gerekir. Tutuksuz sanığın müdafi yardımından yararlanma hakkını yitirmesine neden olan itiraz konusu kural bu yönüyle adil yargılanma hakkıyla bağdaşma[dığı]" (Karar para.14) belirtilerek iptale karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.