En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi' nin 12.07.2017 T., 2017/122 E., 2017/122 K. sayılı kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun md.31/f.2 ikinci cümlesi iptal edilmiştir.

İdari para cezasının iptali davası sırasında, davanın görüldüğü mahkeme tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun md.31/f.2 ikinci cümlesinin Anayasa' nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı iddiasıyla itiraz yoluna başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir;

"İtiraz konusu kuralda, taksi otomobillerinde taksimetre kullanmayan sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağı düzenleneceği belirtilmekte, araç sahibinin kusurunun bulunup bulunmadığı, taksimetrenin kullanılmaması yönünde sürücüye bir talimat verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulanmaktadır. Bu ise işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanmasına neden olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, aracında taksimetre kullanmayan sürücünün araç sahibi olmaması halinde tescil plakası sahibine sadece ruhsat sahibi olması nedeniyle yaptırım uygulanması cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Öte yandan, Anayasa uyarınca, kişilere ceza verilebilmesi için hukuka aykırı eylemin kanunda belirtilmiş olması ve bu eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. İtiraz konusu kuralda araç sahibinin hangi eyleminin suç sayıldığı açık bir şekilde gösterilmediği gibi araç sahibi olma ile suç arasındaki illiyet bağının ne suretle oluştuğu da belirtilmemiştir. 15. Açıklanan nedenlerle, 2918 sayılı Kanun’un 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, aynı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Birinci fıkranın... (b) bendine göre araçlarında taksimetre,... kullanmayan... sürücüler...” ibaresi yönünden Anayasa’nm 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir."

Kararın tam metni için bknz.