Anayasa’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurul gündeminde. Ayrıntılar için tıklayınız.

Anayasa’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurul gündeminde. 10/3/2015 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan ve 18/3/2015 tarihinde komisyon Raporu dağıtılan teklif ile;

-Siyasî partilerin mali denetiminin Sayıştaya veriliyor.

-Siyasî partilerin kapatılması davasının açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulacak özel bir Komisyonun izin vermesi ve Komisyonun bu kararının da TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olması koşuluna bağlanıyor. Buna göre; Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin dava açılabilmesi için öncelikle dava açılması talebinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaştırılması; oluşturulan komisyonun dava açılmasına izin verilmesi yönünde karar alması ve Komisyon kararının da TBMM Genel Kurul'unda kabul edilmesi gerekiyor.

-Türkiye Büyük Millet Meclisinde izin talebini görüşecek komisyon otuz gün içinde oluşturulacak, kararını kuruluşundan itibaren otuz gün içinde verecek.

-Söz konusu Komisyonda, izin talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaştığı tarihte Mecliste grubu bulunan siyasî partiler, beşer milletvekiliyle temsil edilecek.

-Komisyona, Meclis Başkanı başkanlık edecek ancak oy kullanmayacak ve Komisyon izin konusundaki kararını gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki oy çokluğuyla verecektir.(1)  (Düzenlemeye göre komisyon izin verme kararını da izin vermeme kararını da 3 te 2 çoğunlukla alabilecektir. İzin verilmemesi ve izin verilmesi yönündeki kararların her ikisinin de  3 te 2 oy çokluğuna erişmediği durumun nasıl sonuçlandırılacağı belirsizdir.)

-Komisyon kararı Türkiye Büyük Millet Meclisinde en geç otuz gün içinde görüşülecek, üye tam sayısının üçte ikisi ve gizli oyla karar verilecek. (2) Genel Kurulun bu konudaki kararı, yargı denetimi dışında bırakılıyor.(Düzenlemeye göre komisyonun müspet veya menfi yöndeki her iki kararı da TBMM Genel kurulunda oylanacaktır. Komisyonun “dava açılmasına izin vermeme” kararının TBMM Genel Kurul’unda kabul edilmemesi durumu Soruşturma Komisyonlarının Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddine benzemektedir. Söz konusu durum İçtüzükte ayrıntılandırılmıştır.  Bu düzenlemede de "...izin talebinin görüşülme usul ve esasları Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir." hükmüne yer verilerek, ayrıntılandırmanın içtüzükte yapılacağı düzenlenmektedir.)
 
-Kapatma davası izin talebi konusunda Meclisteki siyasî parti gruplarınca, görüşme yapılamayacak ve karar alınamayacak.

-Komisyonun oluşumuna, izin talebinin görüşülme usul ve esaslarına ilişkin hususların Meclis İçtüzüğüyle düzenlenecek.

-Meclis çalışmalarındaki oy ve sözler, Mecliste ileri sürülen görüş ve düşünceler ile idarenin eylem ve işlemlerinin odak olmanın tespitinde gözetilemeyecek.

-Devlet yardımından yoksun bırakılmanın da, bağlı olduğu kapatma davasının ve kapatma kararının usulüne tabi olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacak.

-Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamayacağına ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırılıyor.

-Bir siyasî partinin kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri için öngörülen siyaset yasağı süresi beş yıldan üç yıla indiriliyor.
 

(1) İlgili tasarı maddesi Komisyon, dava açılmasına izin verilmesi ya da aksi yöndeki kararını kuruluşundan itibaren en geç otuz gün içinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla verir.
 
(2) Komisyonun kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda en geç otuz gün içinde genel görüşmedeki usule göre görüşülerek gizli oyla karara bağlanır.
 
 
İlgili Kanun Teklifi için tıklayınız.