Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’de değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’de değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre;

Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde sahip olunan payların nominal tutarları kadar olan bölümü indirime konu yapılmayacak.

Sermaye yeterliliği tabanı olarak hesaplanan tutar; bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenen asgari özsermaye tutarlarının %60’ından düşük olamayacak.

Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dışındaki diğer türev araçlar da, Özsermaye ve sermaye yeterliliği tabanı hesaplamalarında vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile aynı şekilde hesaplanan cari değerleri dikkate alınarak değerlenecek.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi faaliyetini yürütmek isteyen aracı kurumlar ile müşterilerden gelen emirlerin temsilci sıfatıyla kabul edilmesi ve bu emirlerin gerçekleştirilmek üzere başka kuruluşlara yönlendirilmesi faaliyetini yürütmek isteyen aracı kurumlar için aranan ek özsermaye yükümlülüğü kaldırıldı. Söz konusu faaliyetler içinde artık sadece asgari özsermaye yükümlülüğü aranıyor.

Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanlarının Sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri kaleminden az olmaması koşulu kaldırıldı.

Birden fazla aracı kurumun ilgili mevzuat çerçevesinde birleşme yoluyla oluşturdukları yeni aracı kurumlar ve bir veya birden fazla aracı kurumu devralan aracı kurumlar için, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili düzenlemeleri kapsamında belirli bir anda kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplamı, özsermayenin 4 katı, bir müşteriye açılabilecek kredi tutarı ise özsermayenin %30’u olarak uygulanacak.

Birden fazla aracı kurumun ilgili mevzuat çerçevesinde birleşme yoluyla oluşturdukları yeni aracı kurumlar ve bir veya birden fazla aracı kurumu devralan aracı kurumların, devir ve birleşme sonrasında da Sermayenin güçlendirilmesine ilişkin özel hükümlerden yararlanmaya devam edebilmeleri için öngörülen sahip olmaları gereken özsermaye kriteri, parasal meblağ olarak belirlendi. (Eski düzenlemede özsermaye kriteri asgari sermayenin katları olarak belirlenmişti.)

Pozisyon riski opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinı yanı sıra diğer türev araçlar içinde hesaplanacak. Risk hesapalama yöntemi tebliğn 16 ıncı maddesinde düzenlenmiştir.

Aracı kurumlar, Döviz kuru riskini Tebliğin 6 numaralı ekinde yer alan Döviz Kuru Riski Hesaplama Tablosunu kullanarak hesaplayacak.

İlgili Tebliğ için tıklayınız.