Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapıldı.

 

Payları borsada işlem görmeyen bir şirketin devralan taraf olduğu birleşme işlemlerinde devralan ortaklıkların, (Sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamının tamamının karşılıksız kalması durumu hariç olmak üzere) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen Kanun kapsamından çıkma şartlarını sağlamamaları gerektiği şartı getirildi.

 

Düzenleme metninde pay tebliğinin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasına atıf yapılmış; borsada işlem görmeyen devralan ortağın, bu fıkrada belirlenen kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımaması kriterinin getirildiği belirtilmiştir. Atıf yapılan düzenleme 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile pay tebliğine eklenmiştir. Pay Tebliğine yeni eklenen düzenlemede de Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması Ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin (II-16.1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına atıf yapılmış, Ancak, söz konusu fıkranın (b) bendinin yalnızca net satış hasılatı için dikkate alınacağı belirtilmiştir.


Buna göre; Payları borsada işlem görmeyen bir şirketin devralan taraf olduğu birleşme işlemlerinde devralan ortaklıkların;


-Aktif toplamı on milyon Türk Lirasından az olmaması


-Net satış hasılatının her ikisi de beş milyon Türk Lirasından az olmaması


Gerekiyor.


27/2/2015 tarihi itibariyle kurulca karara bağlanmamış başvurularda bu yeni kriter uygulanacaktır.
Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması Ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8 İnci maddesi
MADDE 8 – (1) Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla;
a) Aktif toplamı on milyon Türk Lirasından az olan veya
b) Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de beş milyon Türk Lirasından az olan ya da
c) Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalan
ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkma talebi ile Ek-1’de yer alan belgelerle Kurula başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır.
(2) Ortaklığın yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması halinde özel bağımsız denetim şartı aranmaz.

 

 

 

İlgili değişiklik tebliğ için tıklayınız.