Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

19/3/2015 tarihli ve 29300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre;

-Tüzel kişilerin birleşmesi neticesinde hükmi şahsiyeti sona eren tüzel kişi veya kişilerin sahip olduğu lisanslar külli halefiyet yoluyla devralan tüzel kişiye geçecek. Bu bağlamda Kurum tarafından yönetmeliğin 43 üncü maddesi kapsamında yapılacak inceleme neticesinde, devralan tüzel kişinin lisans sahibi olmasına engel bir durum olmadığına Kurul tarafından karar verilmesi halinde, ilgili lisanslar devralan tüzel kişi adına tadil edilecek.

-Tüm lisanslar için; hisse devri, birleşme ve ana sözleşmede yer alan faaliyet konusu değişikliği işlemleri hakkında Kurul onayının alınması sonrasında yapılacak tadiller, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılacak.
 
-Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde Kurul tarafından sonuçlandırılacak. (Eski düzenlemede bu süre altmış gündü.)
 
-Yapılan denetimler sonucu, iletim veya dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin mali durumunun, lisansı kapsamındaki faaliyetini güvenli olarak yürütebilmesi ve/veya üstlenmiş olduğu mali yükümlülüklerini yerine getirmesini tehlikeye düşürecek şekilde bozulduğunda, lisans sahibi tüzel kişinin savunması alındıktan sonra denetim raporuyla söz konusu durum tespit edilecek. Bu durumda tüzel kişinin lisansınd Kurul kararına uygun olarak gereken önlemlerin alınacağı bilgisi yer alacak.
 
-Lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulmuş olması gerekiyor. Bu başvuru kapsamında lisans sahibi tüzel kişinin lisansını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de gerekiyor. Kurulun, sona erdirme talebi hakkında alacağı karar için gereksinim duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler Kurum tarafından ilgili tüzel kişiden istenebilecek.
 
-İletim (LNG) ve CNG lisanslarının sona erdirilmesinde, lisans sahibinin söz konusu lisans kapsamında herhangi bir faaliyetinin olmaması ve yükümlülüğünün bulunmadığının taahhüt edilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen yüzseksen günlük süre uygulanmayacak. Diğer lisans türleri için ise; lisansını sona erdirmek isteyen tüzel kişinin talep etmesi halinde, yüzseksen günlük sürenin uygulanıp uygulanmamasına, Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde Kurul tarafından karar verilecek.
 
-NG satış faaliyeti yapmak üzere lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi almaksızın, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yapamayacak.
 
-İdari yaptırım kararlarına karşı davalar Danıştay’da değil, idare mahkemelerinde açılacak.
 
-Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetlerine ilişkin Kuruma yapacakları bildirimleri Bildirim sistemi kullanım talimatına göre yapacaklar.

 

-Doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayı gerekiyor.


-Doğal gaz toptan satış, iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek.

-Lisans Sahibi, lisans sahibi olmayan Tüzel kişi ile birleştiğinde lisans devralan şirkete geçebilecek. Lisans sahibinin, Lisans sahibi veya lisans sahibi olmayan tüzel kişiler ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi gerçekleşmeden önce Kurul onayı alınması gerekiyor.

-Birleşme işleminin Birleşme işlemine izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde tamamlanması gerekiyor. (Eski düzenlemede bu süre 100 gündü.)


-Birleşme sonrasında Hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin lisans sahibi olması halinde, sahip olduğu lisans veya lisansların, devralan tüzel kişi adına tadil edilmesine ilişkin inceleme, birleşme talebinin Kurul onayına sunulması öncesinde, Kurum tarafından yapılacak. Buna göre;

(i)Devralan tüzel kişinin, ilgili mevzuat kapsamında, söz konusu lisans veya lisanslara sahip olmaya esas şartları taşıması gerekiyor. Bu çerçevede, Kuruma yapılacak başvuruda devralan tüzel kişi tarafından;

1) Bu Yönetmelik Ek-3’ün ilk 9 maddesinde belirtilen bilgi/belgeler ile,
2) Külli halefiyet yoluyla sahibi olacağı lisans/lisanslar kapsamındaki faaliyet/faaliyetlere ilişkin olarak ilgili mevzuata uyacaklarına ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceklerini, aksi takdirde sorumluluğun taraflarına ait olacağına dair taahhütname,
 
Sunulacak.
 
(ii)Devralan tüzel kişinin ana sözleşmesinin bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları içermesi zorunlu olduğundan, birleşme işlemine onay verilmeden önce, Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu tespit edilen eksiklikler ile varsa yerine getirilmesi gereken yükümlülükler devralan tüzel kişiye yazılı olarak bildirilecek. Devralan tüzel kişi tarafından, söz konusu eksiklikler ile yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair bilgi/belgeler, lisans tadil talebi ve lisans tadil bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına dair dekont ile birlikte Kuruma ibraz edilecek.
 
 
(iii)Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulacak. Birleşme onay talebi ile birlikte, hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin sahip olduğu lisansların devralan tüzel kişi adına tadil edilmesi talebi, aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Kurul kararıyla sonuçlandırılacak;

1) İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk,
2) Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki,
3) Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının mali gücü ve finansman kaynakları,
4) Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının; varsa, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki deneyim ve performansı.
 
-Kurul tarafından söz konusu taleplerin reddedilmesi halinde, lisans tadil bedeli ilgili tüzel kişiye iade edilir.
 
İlgili yönetmelik için tıklayınız.