Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda Kabul edildi.

 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda Kabul edildi.

Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. Maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenleniyor.Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak, tespit edilecek.

Komisyon görüşmeleri sırasında teklife 11 madde ihdas edildi. Bu maddelere göre,

Kamu İktisadi teşebbüslerindeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek.

Belediyelerce imara açılıp, satılan arazilerden Hazinenin açtığı davalar sonucu Hazine mülkiyetine geçenler, tekrar kişilere bedelsiz olarak devredilecek.

Teklifle, belirli şartları taşıyan kişilerin açıktan atama yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olabilmesine imkan sağlanıyor.

Buna göre, başkan ve başkan yardımcısı dışında atama ile gelen yönetim kurulu üyeliklerine, memuriyette bulunmamış olanlardan atama veya görevlendirme yapılabilecek. Bu şekilde atanan veya görevlendirilenler için aranacak 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde, bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının en üst yöneticileri için öngörülen hükümler uygulanacak. Ancak yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş olmak, bu kişilere görev süresinin sonunda memuriyete atanma hakkı vermeyecek.

Toplantılara iştirak eden yönetim kurulu başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ödeme yapılacak.

Belirli şartları taşıyan kişilerin açıktan atama yoluyla Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olabilmesi sağlanıyor.

Buna göre, genel müdür dışında atama ile gelen yönetim kurulu üyeliklerine, aynı usulle daha önce memuriyette bulunmayanlardan atama veya görevlendirme yapılabilecek.

Bu şekilde atanan veya görevlendirilenler için aranacak 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde, bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının en üst yöneticileri için öngörülen hükümler uygulanacak. Ancak yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş olmak, bu kişilere görev süresinin sonunda memuriyete atanma hakkı vermeyecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlularından taşınmaz satın alınması suretiyle Kurumun sigorta primi ve idari para cezası alacaklarının tahsilinde, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait taşınmazlardan kaynaklanan kira ve ecrimisil alacaklarını kapsamaması durumu ortadan kaldırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu kapsamdaki alacaklarına karşılık da taşınmaz satın alması mümkün hale getirilecek.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa tabi özel sektör iş yerleri için asgari ücret desteği verilecek gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazancın, diğer iş yerlerinden farklı olarak belirlenebilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

2007 yılında yeniden yapılandırmadan yararlanmadığı için toplu kefalet sorumluluğu süren çiftçilerin toplu kefaret sorumluluğunun kaldırılması için başvuru süresi 31 Aralık 2017 olarak değiştiriliyor.

Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan kullandırılan Irak Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından yargı kararları gereği genel hükümlere göre takip edildiği için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanamayanlar, 6736 Sayılı kanunun, kesinleşmiş alacaklıların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinden faydalanabilecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi bugün itibarıyla geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar yeniden yapılandırılacak.

TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da yeniden yapılandırılacak.

Komisyonda verilen bilgiye göre, 13 bin resmi abonenin 780 milyon lira, tarımsal sulamada da 40 bin abonenin 1 milyar 360 milyon lira borcu bulunduğu, düzenlemenin toplamda 2,2 milyar liralıkk alacağı kapsadığı kaydedildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, kanun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak.

Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6'sı Hazine, yüzde 5'i çiftçi tarafından karşılanacak.

Yapılandırmaya esas tutarın, defaten veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenecek.

Bütün borçluların yapılandırmaya başvurması durumunda Hazineye maliyetinin 825 milyon lira olduğu; bu kapsamda 120 bin kişinin bulunduğu bildirildi.

Vergisini düzenli ödeyene yüzde 5 indirim sağlayan hüküm, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası getiren düzenleme 1 Temmuz'dan, Esnaf Ahilik Sandığı ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili hükümler ise 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: TBMM