II-15.1a sayılı “Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkında SPK Bilgi Notu için tıklayınız.

 

 

15.1a sayılı “Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenleme 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
15.1a sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle;

  1. Özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün izahname/ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.
  2. Sermayeyi temsil eden paylar veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin yanı sıra ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağının da yaptığı işlemlerin kamuya açıklanmasına ilişkin hüküm eklenerek açıklama zorunluluğunu doğuran bir takvim yılı içerisindeki işlem tutarı 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  3. Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcılarının yükümlülüğünün kapsamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu hükümler ile eşitlenmiş, yurt içinde tahsisli olarak sermaye piyasası aracı ihraç eden ortaklıklar da aynı kapsam ile açıklama yükümlüğüne tabi tutulmuştur.
  4. Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda işlem görecek ortaklıkların, Özel Durumlar Tebliği’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesinin çeşitli hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.
  5. Kurulun gerekli görmesi durumunda Türkçe’nin yanı sıra başka dillerde de açıklama yapılmasını talep edebileceği düzenlenmiştir.
  6. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 12 ve 22’nci maddelerinde düzenlenen ortaklıkların sermaye yapısına ve yönetim kontrolü değişikliklerine ilişkin yapılacak açıklamaların saat sınırı 08.00’den 09.00’a çıkarılmıştır.
  7. Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürlerin ihraççının yönetim kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız. Ayrıca, Özel Durumlar Rehberi, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan değişiklikler çerçevesinde güncellenmiş olup, anılan Rehber için tıklayınız.


Kaynak: SPK Resmi Sitesi