İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

 
18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış.
 
Yapılan değişikliklerden öne çıkanlar;
 
Diğer Sağlık Personeli görevlendirme yükümlülüğü artık sadece on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri için geçerlidir.
 
Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili İş sağlığı ve güvenliği Hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) kendileri yürütülebilecektir.
 
Bunun için işveren veya işveren vekillerinin Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlaması gerekmektedir.
İşverenler, işyerlerinde sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunda olacak. Sektörel iş güvenliği uzmanlarına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.
 
OSGB’ler  yol seviyesinden girişi olması kaydıyla zemin katta veya müstakil binalarda kurulacak. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise OSGB’ye ait olmak kaydıyla bodrum katta bulunabilecek. Kat niteliklerinin tespitinde tapu kayıtları esas alınacak.
 

OSGB’lerde adres değişikliği, değişiklik yapılamadan önce veya unvan değişikliği ise değişiklik yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden bildirilecek. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına müteakip işlemler ilk başvuru hükümlerine tabi olarak yürütülecek. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen OSGB’ler, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam edebilecek. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 30 gündür. (Eski düzenlemede adres değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvurusu için de 30 günlük süre öngörülüyordu. Yeni düzenlemede değişiklik yapılmadan önce bildirim yapılması öngörülmüştür.)
 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulacak ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilecek.
 
OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.
 
İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında sözleşme imzalanacak.
 
OSGB ile işveren arasında sözleşme İSG-KATİP sisteminde üzerinden sistemdeki örneğine uygun olarak düzenlenecek ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanacak.
 
İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile işveren arasında sözleşme veya görevlendirme belgesi İSG-KATİP sistemin üzerinden sistemdeki örneğine uygun olarak düzenlenecek ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanacak.
 
Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamayacak ve yetkilerini kullanamayacak.
 
Artık, OSGB’lerce işyerlerine sunulan her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için İSG-KATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılması gerekiyor.
 
OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak. E-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilecek
Yetki belgesi başvurusunda kullanılan numarataj veya adres tespit belgesi ada, pafta, parsel bilgilerini içermek zorunda.
 
Yetki belgesi başvurusunda kullanılan faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi ile birlikte tapu senedi de ibraz edilecek.
 
Yetki belgesi başvurusunda kullanılan faaliyet gösterilecek yere ait olan plan 1/100 ölçeğinde ve inşaat teknikerinin yanı sıra mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanmış olmak zorunda.
 
Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde OSGB’nin faaliyeti yürütülecek ise yetki belgesi başvurusunda buna izin verdiğine ilişkin kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği eklenmek zorunda.
 

Yetki belgelerinin, OSGB ve TSMB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunlu. Bu kurumlar yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi altyapısını kullanarak müracaat edecekler.  Yetki belgesinin askıya alınma süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Buna göre, Bu  süreler içinde müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınacak.   Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilecek. (Eski düzenlemede bu süre altı aydı)
 
 OSGB’lerde unvan değişikliği yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi için Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödenmesi gerekiyor.
 
İhtar puanlarına itiraz müessesi getiriliyor. Buna göre, OSGB’lere uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılacak. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.
 
 OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300’e ulaşması durumunda (Eski düzenlemede 200 puandı.) Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınacak.
 
OSGB’lerin ilgili merkez veya şubelerine verilen yetki belgelerinin geçerliliği ;  (i)Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti halinde üç ay, (Eski düzenlemede bu durumda OSGB’nin yetki belgesi iptal ediliyordu.)  (ii)Şirket ortaklarının uygunsuzluğunun ilgili kuruma bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay, (Eski düzenlemede bu durumda OSGB’nin ilgili biriminin yetki belgesi iptal ediliyordu.) (iii)Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube veya irtibat bürosu açmaları halinde altı ay, (Eski düzenlemede bu durumda OSGB’nin ilgili biriminin yetki belgesi iptal ediliyordu.)  (iv)Yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet verilmesi halinde altı ay, (Eski düzenlemede bu durumda OSGB’nin ilgili biriminin yetki belgesi iptal ediliyordu.)  (v)Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmesi halinde altı ay, (Eski düzenlemede bu durumda OSGB’nin ilgili biriminin yetki belgesi iptal ediliyordu.)  (vi) Genel Müdürlükten onay alınmadan adres değişikliği yapılması veya unvan değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde bir yıl, süreyle askıya alınacak.
 
OSGB’lerin yetki belgesi; (i) yönetmeliğin 16 ncı maddesinde istenen başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, (ii) Bir vize döneminde üç defa askıya alınması halinde, (iii) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti halinde, doğrudan iptal edilecek. İptal için bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi yeterlidir.
 
Yetki Belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi işlemine karşı itiraz müessesi getiriliyor. Yetki belgesinin askıya alınma veya iptaline ilişkin işlemlere itirazlar, işlemlerin tebliğ tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılacak. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak. 
 
 İlgili Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.