Kamudan Emekli Olacaklara Anayasa Mahkemesinden Güzel Haber-Emeklilik İkramiyesi Hesabında 30 Yıl Sınırı Kalktı.

KAMUDAN EMEKLİ OLACAKLARA ANAYASA MAHKEMESİNDEN GÜZEL HABER-EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESABINDA 30 YIL SINIRI KALKTI

Kamuda tekniker olarak çalışarak emekli bir kişi, 36 yıl çalışmış olmasına rağmen 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi üzerine söz konusu Kuruma kalan 6 yıllık emekli ikramiyesini almak için itirazda bulunmuş, itirazın reddedilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açmıştı. İdare Mahkemesi de 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilenmaddesinde yer alan "…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz" ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş,  Anayasa Mahkemesi de 2013/111 E ve 2014/195 ve 25.12.2014 tarihli kararı ile bu ibarelerinin iptaline karar vermişti. Kararın gerekçesi bugün 07.01.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Kararda, Sosyal Hukuk devletinin somut göstergelerinden biri olan Anayasa ile güvence altına alınan sosyal güvenlik’in herkes için hak ve bunu gerçekleştirmenin Devlet için görev olduğu, kanun koyucunun, Anayasa'nın 60. maddesi uyarınca sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, bu yetkiye dayanarak emekli ikramiyesi ile ilgili keyfi ya da bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenlemeler yapamayacağını belirtilmiştir.

30 yıl ve az çalışanların emekli ikramiyesinin hesabında çalıştıkları sürenin esas alınmasına olanak tanındığı halde amaçla ilgili ya da makul, adil ve haklı bir nedene dayanan bir hal olmamasına rağmen 30 yıldan fazla çalışanların emekli ikramiyesinin 30 yıl ile sınırlanmasının Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu, emeklilik için gerekli yaş sınırı yükseltilmesi nedeniyle emekli olabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalan çalışanlara yapılan bu sınırlamanın hak kaybına neden olduğu belirtilerek itiraz konusu ibarenin, sosyal güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturması gerekçesiyle iptaline karar vermiştir.