Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

 

 

21/9/2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Maden Yönetmeliği ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği ile Devletin mülkiyetinde olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli bir süreyle hak verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Maden Yönetmeliği' nin tam metni için tıklayınız.