Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

 Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapıldı

Pay Alım Teklifi Tebliğinin uygulanmasında bir ay otuz gün olarak dikkate alınacak.

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı durumlara yenisi eklendi. Buna göre Ortaklığın yönetim kontrolüne sahip ortaklarından paylarının bir kısmının satın alınması sonucunda, satın alanın; ortaklığın oy haklarının yüzde ellisi veya daha azına sahip olması koşuluyla, bir yazılı sözleşme çerçevesinde pay devri öncesinde yönetim kontrolüne sahip ortak ile ortaklığın yönetim kontrolünü eşit veya daha az bir oranla paylaşması durumda da pay alım teklifi yükümlülüğü doğmayacak.

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken  "günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması" yerine "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması" kullanılacak.

hedef ortaklığın pay fiyatının belirlenmesinde “ödenen tutar” değil "Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları" dikkate alınacak.

Hedef ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı belirlenirken, pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödedikleri fiyatta kriter olarak kullanılacak.

Gönüllü pay alım teklifinde bulunan, fiili pay alım teklifi süresinin sona ermesinden bir iş günü öncesine kadar payların bir kısmı için gönüllü pay alım teklifinde bulunulmuş ise payların daha büyük bir kısmı veya payların tamamını içerecek şekilde pay alım teklifini kapsamı genişletilebilecek.

Teklifin kapsamının değişimi öncesi kısmi gönüllü pay alım teklifine cevaben talepte bulunan pay sahipleri pay alım teklifi süresi boyunca taleplerini değiştirebilirler.

Gönüllü pay alım teklifi sürecinde pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesine ilişkin hükümler kaldırıldı.
 
 


İlgili tebliğ değişikliği için tıklayınız.