Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapıldı.
 
 
Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlarına yeni bir şart eklendi. Buna göre, Yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan Kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımaması kriteri aranacak. Ancak, söz konusu fıkranın (b) bendinde belirtilen kriter yalnızca net satış hasılatı için dikkate alınacak.

Buna göre Yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların;

-Aktif toplamı on milyon Türk Lirasından az olmaması
 
-Net satış hasılatının her ikisi de beş milyon Türk Lirasından az olmaması

- Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalmamış olması
 
Gerekiyor.
 
Ayrıca Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsuben yerine getirmesinin mümkün olmadığına ilişkin düzenleme yapıldı.


27/2/2015 tarihi itibariyle Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış izahname veya ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasına ilişkin başvurularda bu yeni kriter uygulanacaktır.

 

Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması Ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8 İnci maddesi 
MADDE 8 – (1) Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla;
a) Aktif toplamı on milyon Türk Lirasından az olan veya
b) Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de beş milyon Türk Lirasından az olan ya da
c) 
Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalan
ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkma talebi ile Ek-1’de yer alan belgelerle Kurula başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır.
(2) Ortaklığın yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması halinde özel bağımsız denetim şartı aranmaz.

 


İlgili tebliğ değişikliği için tıklayınız.