Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

19/3/2015 tarihli ve 29300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre;

-Bandrol almak için Kuruma ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahıslardan bandrolleri teminat karşılığı almak isteyenlerdenTeminat olarak sadece teminat mektubu kabul edilecek.

-3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları ithal edenlere İthal etmiş oldukları cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında bandrol verilecek.
(Hatırlatma: İthal edenler serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburlar.)

-3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları imal edenlere İmal ettikleri cihazlar için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında bandrol verilecek.
(Hatırlatma: İmal edenler satıştan önce bandrol veya etiket almaya mecburlar.)

- İmal ettikleri veya ithal etmiş oldukları bandrole tabi cihazların bandrollerini teminat mektubu karşılığı almak isteyen gerçek ve hükmî şahıslardan; talep ettikleri bandrol bedeli kadar, kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenecek.

- Kurumla bandrol ilişkisi olan gerçek ve hükmî şahısların, bu ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerinin sona ermesi veya bandrol ilişkisi devam etmekle beraber teminatlı alımdan nakit alıma geçmek istemeleri halinde, yazılı olarak talep etmeleri ve Kuruma borçlarının bulunmaması kaydıyla, banka teminat mektupları, hesap mutabakatından sonra kendilerine iade edilecek.

- Gerçek ve hükmî şahısların Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma olan bandrol borçlarını ödememeleri halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilecek. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilerek Kurum alacağı tahsil edilecek. (Eski düzenlemede herhangi bir ihbar, ihtar ve mahkeme kararına gerek kalmaksızın, kişilerin Kuruma verdikleri teminat irat kaydediliyordu.)

- Gerçek ve hükmî şahısların bandrol talepleri merkezde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca, taşrada ise TRT Müdürlüklerince Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının talimatı doğrultusunda yerine getirilecek.
 
İlgili yönetmelik için tıklayınız.