Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Ajansın en üst amiri olan Başkan, Ajansın genel yönetim ve temsilinden sorumlu olacak.

Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. Süresi dolan Başkan yeniden atanabilecek. Başkanın görev ve yetkileri şöyle:

"Kurula başkanlık etmek. Kurul ile Ajans birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını koordine etmek, birimler arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek. Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli işlemleri yapmak ve uygulanmasını izlemek. Birimlerden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak. Ajansın yıllık bütçesini, kesin hesabını, mali tablolarını, yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve kurula sunmak."

Yönlendirme Komitesi, enstitüler, araştırma merkezleri ve laboratuvarlar açısından önem gösteren bilimsel ve teknolojik konularda Kurulun karar almasına görüş ve önerileriyle yardımcı olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları ile kamu veya özel sektörde alanında temayüz etmiş kişiler arasından seçilerek oluşturulacak.

Yönlendirme Komitesine, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından birer temsilci davet edilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü ile Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Yönlendirme Komitesinin doğal üyesi olacak.

Uzay Uygulamalarını Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi, uzay ve havacılık teknolojileri alanında kazanılan kapasite ve kabiliyetlerin sosyal refah ve ülke kalkınmasında kullanılabilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği, koordinasyonu sağlamak üzere Ajans Başkanı ve ikinci başkanının genel koordinesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından en az Müsteşar Yardımcısı düzeyinde belirlenecek birer temsilci ile Genelkurmay Başkanlığını temsilen bir temsilci, TÜBİTAK'tan en az Başkan Yardımcısı, Türksat AŞ'den Genel Müdür düzeyinde bir temsilci ve Meteoroloji Genel Müdüründen oluşacak.

Koordinasyon Komitesi, uzay ve havacılık teknolojileri alanında kazanılan kapasite ve kabiliyetlerin sosyal, ekonomik ve ticari uygulamalarla ülke refah ile kalkınmasında kullanılabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan uydu ve uzay tabanlı verilerin temininde kaynak israfını önleme, farkındalık oluşturma, bilgilendirme, yönlendirme görev ve faaliyetlerinin yanında gerek her bir kurum, kuruluş veya bakanlık nezdinde bu teknolojilere dayalı uygulamaların hayata geçirilebilmesi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla bakanlıklar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütecek.

Ajans bünyesinde araştırma merkezleri, enstitüler, laboratuvarlar, yer gözlem, yönetim ve kontrol merkezleri, uzay parkı, uzay bilim merkezleri, mükemmeliyet merkezi ve benzeri birimler Yönlendirme Komitesinin önerisi ile Kurulun kararı üzerine Başbakan onayı ve uydu fırlatma merkezleri ise Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak.

Bu birimlerin çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesinde bilimsel ile idari özerklik esas olacak.

Ajansın gelirleri ise şunlardan oluşacak:

"Her yıl genel bütçeden aktarılan tutar, işletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler, Ajansa yapılan her türlü yardımlar ve bağışlar, Ajans tarafından yapılan yetkilendirmelere ilişkin gelirler; Ajansa ait taşınır veya taşınmazların gelirleri, Ajans dışına verilen hizmetler karşılığında Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan ücretler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yıllık gelirlerinden o yıla ilişkin her türlü giderlerin karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde 20'sinin aktarılması."

Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Kurul kararı ile çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Tasarıya göre, Türkiye Uzay Ajansı, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü ölçü aletleri, özel nitelikli giysi, araç, gereç, vasıta ve malzemenin yapılması, geliştirilmesi veya satın alınması, gerektiğinde kiralanması veya başka suretle temini konusunda yetkili olacak.

Ajans, kendisine verilen görevlerle ilgili yapacağı her türlü deney, test, imalat, araştırma ve inceleme faaliyetlerinde herhangi bir izne tabi tutulmayacak.

Ajans görev alanına giren konulardaki test ve deneyleri, gözetimi ve denetimi altında Türkiye'de veya bu amaçla yurt dışında kurulu tesis ve laboratuvarlarda yaptırabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı, ülke içinde yapılan test ve deneylerin çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için her türlü önlemi alacak.

Ajans, görev alanına giren hususları, araştırma ve inceleme amaçlı olarak gerekli gördüğü bilgileri, mesleki ve ticari sırlara ilişkin mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerden isteyecek. Bu şekilde sağlanan bilgilerden devlet sırrı niteliğindekilerin gizliliğine uyulacak.

Türkiye Uzay Ajansınca desteklenen projeler ile ajansın yürüttüğü dış destekli projeler için ön ödeme yapılabilecek.

Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Ajansa makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Türkiye Uzay Ajansı vergi, harç, katılma paylarından, damga, veraset, intikal ve emlak vergilerinden, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmadan muaf olacak. Ajansın alacakları, İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılacak.

Ajans tarafından veya ajans adına ithal edilecek, binek araçları hariç her türlü eşya, araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve yedek parçaları KDV ve ÖTV hariç, gümrük vergileri ile fonlardan, damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan istisna olacak, bu eşyanın ithaline ilişkin diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler uygulanmayacak.

Ajans veya Ajansın şirketlerince yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilimsel ve teknolojik projelerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları gibi sınai mülkiyete konu her türlü ürün üzerindeki fikri mülkiyet hakları, Ajansa ait olacak.

Türkiye Uzay Ajansı, bu haklarını bünyesinde oluşturduğu Buluşlar ve Patent Kurulunun önerisi üzerine, üniversiteler, diğer bilimsel araştırma kuruluşları, özel sektör kuruluşlarına devredebilecek, yararlanmalarına açabilecek.

Ajansın ve Ajans payının yüzde 50'nin üzerinde olması kaydıyla bağlı şirketlerinin mali açıdan denetimi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak.

Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olmamak kaydıyla, uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilecek, imal edebilecek, kurabilecek, kullanabilecek ve uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecek.

Uzay ve havacılık teknolojilerinin gelişimi ve kullanımında özel sektörün önemi göz önünde bulundurulacak. Bakanlar Kurulu, uzay, havacılık sanayi ve ilgili sektörlerin uluslararası rekabet edebilirliğinin, teknik yeteneklerinin güçlendirilmesi amacıyla özel işletmecilerin kabiliyetleri kullanılarak ürün ve hizmetlerin sistematik bir şekilde sağlanması, uzay ve havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik araştırma ve geliştirme sonuçlarını özel sektöre transfer edebilecek, özel sektörce kullanılması ve sektöre özel girişimcilerce yapılan yatırımların kolaylaştırılması için finansal veya diğer önlemleri alacak.

Ajans, özel sektör tarafından bağımsız bir şekilde uydular geliştirmek, fırlatmak, işletmek ve benzeri kabiliyetlere sahip olmanın önemini dikkate alarak, gerekli ekipman ve teknolojiler konusunda araştırma ve geliştirme amacıyla tesisler ve yerleşkelerin kurulması, uzaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, uzayın kullanımının teşviki amacıyla gerekli her türlü önlemi alacak.

Uzay ve havacılık faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetleri ve elde ettikleri yetenekleri, uzay ve havacılık politika ve stratejisinin geliştirilmesi çerçevesinde Ajansa bildirecek.

Uzaya yönelik faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerinde kişi, toplum ve çevre sağlığı, güvenliğine yönelik önlem alacak.

Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm uzay sistemleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde milli güvenlik ve milli savunma amaçları doğrultusunda kullanılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaç duyduğu uydu ve uzay kabiliyetlerini kazanmaya yönelik olarak Ar-Ge, projelendirme, üretim, entegrasyon ve tedarik faaliyetlerini yürütebilecek, personel yetiştirebilecek, uzay sistemlerine sahip olabilecek.

Ajans, uzay ve havacılık temel politikası ve programının hazırlanmasında TSK'nın ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde koordinasyonu sağlayacak.

Uzay ve havacılık teknolojileriyle ilgili kritik milli teknolojilerin yabancı bir kuruluş, firma ya da yabancı ortaklı bir firmayla paylaşılması, satılması ve devredilmesi konuları, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli belirlenecek.

Ajans, bir uzay nesnesini fırlatma, komuta etme, fırlatılan uzay nesnesinin komutasını devralma veya bu nesnenin dünyaya geri dönüşünü gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerle ilgili başvuru sahibinin belirli bir zaman diliminde etik, finansal ve profesyonel garantileri sağladığını onaylayan, bildirilen sistem ve prosedürlerin ortaya konan teknik düzenlemelere uygunluğunu tasdikleyen lisanslar verebilecek. Ajans tarafından verilecek lisanslar belli operasyonlar için yetkilendirmelere eşdeğer olabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı, yetkilendirmelerde kişi ve mülk güvenliği, çevrenin ve genel sağlığın korunması, uzay çöpü ile ilgili risklerin sınırlandırılması, milli güvenliğin korunması ve Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine saygılı davranılmasını güvence altına almak amacıyla yükümlülük ve sınırlamalar getirebilecek.

Bir nesneyi, Türkiye'den veya Türk yargısına tabi tesisler ya da araçlardan uzaya fırlatmayı veya uzaydan geri döndürmeyi planlayan uyruğu ne olursa olsun tüm işletmeciler, uzaya fırlatma hizmetlerini sağlamayı ya da bir nesnenin uzayda seyrini komuta etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek ya da merkezi Türkiye'de bulunan tüzel kişiler, ajansça verilen yetki belgesine sahip olmaksızın faaliyette bulunamayacaklar.

Milli güvenlik açısından tehlike doğurabilecek veya Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine aykırı nitelikteki operasyonlara ve sistemlere izin verilmeyecek.

Birincil uzay tabanlı veri işletmecileri, faaliyetlerine başlamadan önce Ajansa bildirecek.

Ajans, yetkilendirmelere uyulup uyulmadığını ve yetki veya lisans sahibinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini her zaman denetleyebilecek. Ajans, aykırılığı tespit ederse, bunun niteliğine göre idari yaptırım uygulayacak.

Yetkilendirmeler, yetki sahibinin yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yetkilendirmenin milli güvenliği veya Türkiye'nin uluslararası taahhütleri açısından saygınlığını tehlikeye atma riski oluşturması halinde Ajans tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.

Tasarıya göre, ajans, uzay ve havacılık teknolojileri alanında yenilik ve tasarım faaliyetleri dahil olmak üzere araştırma ve geliştirme ile ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yıllık olarak veya yıllara sari olabilecek şekilde destek programları uygulayabilecek. Uygulanacak desteğin miktarları ile yararlanma usul ve esasları Uzay Kurulu kararıyla belirlenecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde oluşturulan kaynağın yüzde 20'si, ajans tarafından havacılık ve uzay teknolojileri alanında kullanılmak üzere Başbakanın onayıyla her yıl ocak ayının son gününe kadar ajans hesaplarına aktarılacak.

Ajans, faaliyetlerinin yerine getirilmesinde veya bu amaçla ilişki içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere sözleşmeye tabi olarak iş vermesi durumunda, karşılaşılabilecek zararları ve riskleri telafi etmek veya ettirmek için sigorta yaptırabilecek veya teminat isteyebilecek.

Türkiye Uzay Ajansı deneysel bir hava veya uzay aracı ya da hava veya uzay aracı için yeni bir teknoloji veya prototip geliştirilmesi amacıyla yapacağı anlaşmalar çerçevesinde geliştirilen veya kullanılan deneysel hava veya uzay aracının geliştiricisine, sorumluluk sigortası veya teminat sağlayabilecek.

Ajans, uzay operasyonları veya uzay aracının dünyaya geri dönüşü gibi faaliyetler sonucunda ölüm, fiziksel yaralanma, mülke zarar gelmesi ya da mülkün tamamen kaybedilmesi nedeniyle üçüncü kişiler tarafından yapılan taleplerin tamamının ya da bir kısmının karşılanması için herhangi bir uzay aracının kullanıcısına sorumluluk sigortası sağlayabilecek.

Ajans veya özel sektör ya da ilgili kurum ve kuruluşlarca uydu, uzay ve havacılık teknolojisi ile sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kurulan montaj, entegrasyon ve test merkezleri, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, enstitüler, uçuş pistleri, test alanları, fırlatma rampa ve üsleri ve benzeri altyapı ve tesislerin veya aynı amaçla oluşturulan Ar-Ge merkezleri, kuluçka merkezleri ve benzeri araştırma altyapıları ile uzay ve havacılık teknolojileri ekosistemine dahil şirketler ile kişi ve kuruluşların yer alacağı ihtisas bölgeleri kurulabilecek. İhtisas bölgeleri, ajansın teklifi ve icra kurulunun onayı üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun destek, teşvik, muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümleri, bu kanun kapsamında kurulan ihtisas bölgeleri yönetici şirketleri, bu bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı, Ar-Ge ve destek personeli ile ajans bünyesinde yer alan araştırma merkezleri, fırlatma merkezleri, gözlem yönetim ve kontrol merkezleri, test merkezleri, mükemmeliyet merkezleri, laboratuvarlar ve araştırma enstitülerinde iş mevzuatına tabi olarak çalışan araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanacak. Bu teşvikten yararlanacak destek personeli sayısı araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı ve Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu aşamayacak.

Ajans, ihtisas bölgelerinin yönetimi, ortak ihtiyaçlarının temini, ihtisas bölgesine ilişkin diğer iş ve hizmetlerin yerine getirilmesi gibi hususları, kuruluşunda ihtisas bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile kişi ve kuruluşların da ortak olarak yer alacağı yönetici şirketler eliyle yürütebilecek.

İhtisas bölgelerindeki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri ile uygulama imar planları ve değişiklikleri ajans tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak ve Başbakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.

İhtisas bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, ajansın başvurusu üzerine Maliye Bakanlığınca bedelsiz ajansa tahsis edilecek. İhtisas bölgesi içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Mera Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın Başbakan onayıyla resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek. İhtisas bölgelerinde ihtiyaç duyulan diğer araziler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ajans tarafından kamulaştırılabilecek.

İhtisas bölgesi alanları içinde yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi ve taşınmazlar bu kurum ve kuruluşların onayı üzerine mülkiyeti ilgili kurum ve kuruluşlarda kalmak kaydıyla ajansa tahsis edilebilecek.

Ajans, faaliyetleri açısından gerek görülmesi hallerinde uzay ve havacılık teknolojileri ile sistemleri alanında kurulun önerisi ve İcra Kurulu kararıyla yurt içi ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek, satın alabilecek, kurulu bulunan şirketlere ortak olabilecek, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devredebilecek.

Türkiye Uzay Ajansı, görev alanına giren her türlü tesisin yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi veya tesislerin yapımı için gerekli arazi, binalı ve binasız taşınmazlar ile görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı diğer taşınmazları Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırabilecek. Kamulaştırma bedeli, ajansın bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Ajans, kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı protokollerle bu kurum ve kuruluşlara ait araç, gereç, ekipman ve tesisleri kullanabilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idareler, hizmetleri, ekipmanları, personeli ve tesislerinin kullanımı konusunda ajansla iş birliği yapmaya, havacılık ve uzay araçlarını, fiili kullanımlarındaki teçhizat ve ekipman dışındaki teçhizat ve ekipmanlarını karşılıksız ajansa vermeye veya ajanstan almaya yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan mecburi hizmet yükümlülükleri, yükümlünün istemi, ajansın talebi ve yükümlünün bağlı olduğu kurum ve kuruluşun onayıyla ajansa devredilebilecek.

Ajans tarafından yapılacak başvuru üzerine test veya deneylerin güvenle yapılabilmesi, çevre ve insan sağlığı ile kamu güvenliğinin sağlanabilmesi için belediye veya valiliklerce her türlü kolluk önlemlerinin zamanında alınması zorunlu olacak. Ajans gerektiğinde bu konularda doğrudan İçişleri Bakanlığından yardım talep edebilecek.

Türkiye Uzay Ajansı, sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşan ve Ajans tarafından yıllık veya periyodik planlama ve programların hazırlanmasında, stratejilerin belirlenmesinde çıktılarından faydalanılmak üzere koordinasyon ve istişare amaçlı paydaş ve sektör toplantıları düzenleyebilecek veya istişare kurulları oluşturabilecek.

Birden fazla bakanlık, kurum veya kuruluşların katılımıyla geliştirilecek veya sonuçlarından birden fazla kurum veya kuruluşun yararlanacağı ortak projeler için genel bütçeden ajans bütçesine ödenek aktarılabilecek.

Yetkilendirmeyle ilgili hükümlere uymaksızın faaliyet gösteren veya ajans tarafından yetkilendirilmiş olmakla birlikte yetkilendirildiği hususlar dışında başka bir faaliyeti yetkisiz yürüten işletmeciler hakkında ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 1 milyon lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Ajansa ait herhangi bir laboratuvar, istasyon, üs ya da benzeri tesislerle bunların müştemilatının veya ajansa ait herhangi bir hava aracı, füze, uzay aracı ve benzeri araçların, diğer mülk veya cihazlarının ya da ajansla bir sözleşmesi bulunan yüklenicilerle bunların alt yüklenicisi gerçek ya da tüzel kişiye ait mülkler veya ekipmanların korunması ve güvenliği için ajans tarafından yayınlanan herhangi bir düzenleme ya da talimatı kasıtlı ihlal edenler ajansın talebi üzerine bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Başkan, kurul üyeleri ile ajans personeli, görevleriyle bağlantılı işledikleri veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Soruşturma izni, başkan, kurul üyeleri ve başkan yardımcıları için Başbakan, diğer personel için başkan tarafından verilecek.

Tasarıya göre, Ajansta direktör, başkanlık müşaviri, merkez başkanı veya enstitü müdürlüğü görevlerine atanacakların, yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun, kamu sektöründe veya özel sektörde en az 12 yıl çalışmış olmaları gerekecek. Bu süreler, yüksek lisansı bulunanlar için 10, doktora yapmış olanlar için 8 yıl olarak uygulanacak.

Ajansta uzmanlık isteyen görevlerde istihdam edilen personel, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş adaylar arasından seçilecek.

Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilecek. Ajans bünyesinde istihdam edilecek yabancı uzmanlar hakkında, Uluslararası İşgücü Kanununda öngörülen çalışma izni süre sınırlamaları uygulanmayacak.

Öğretim elemanları ile diğer kamu görevlilerinden gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği veya kurumlarının muvafakatiyle ajansta istihdam edilebilecek. Bu şekilde istihdam edilenlerin kurumlarıyla ilişkileri, ajans ile yapılacak iş sözleşmesi ile son bulacak.

Yükseköğretim Kanununa göre, Ajansta görevlendirilenler görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversiteden ücretli izinli sayılacak. Sorumluluk sigortasına ilişkin düzenleme kanunun yayımından iki yıl sonra yürürlüğe girecek.

Ajansta istihdam edilen yabancı uzmanlar ile toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek şartıyla uzay ve havacılık teknolojileri alanında doktora derecesi almış olanlara, Başkana aylık olarak ödenen net ücretin iki katını geçmemek üzere Kurulca belirlenecek tutarda aylık net ücret ödenecek.

Ajans bütçesinin yürürlüğe konulmasına kadar geçecek sürede ihtiyaç duyulan ödenek ve harcamalar, Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.

Kaldırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ait taşınır araç gereç, malzeme, demirbaşlar ile yürütülmekte olan projeler ve bunlara ilişkin sözleşmeler, her türlü hak ile yükümlülükler ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Ajansa devredilecek. Kaldırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne projeler için ayrılan ödeneklerden kalan tutar, aynı proje ve işlemlerde kullanılmak üzere Ajans bütçesine aktarılacak.

Kaldırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan veya görevlendirilmiş personel, Ajans Başkanlığı ve Kurul üyeliklerine atamalar yapılarak ajansın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar mevcut kadro ve unvanları ile yürütülen proje, iş ve işlemler ile kanunla Ajansa verilmiş görevlerin ifasında istihdam edilmeye devam edilecek.

Uzay Kurulu kararıyla kurumlarına iade edilmesine karar verilenler ise kanunun yayımı tarihindeki mevcut kadro ve unvanları ile kurumlarına iade edilebilecek. Kurul kararıyla Ajans kadrolarında istihdamına devam edilen personel en fazla 5 yıl süreyle kurumlarından aylıksız izinli sayılacak.

Tasarıya göre, uydular ve alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında bir görev sözleşmesi imzalanacak. Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip en geç bir yıl içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilecek.

Tasarıya göre, ilk atanan başkanın görev süresi 6 yıl olacak.

Tasarıda ayrıca Ajansın faaliyete geçmesi ile birlikte aynı konuda yetkili iki ayrı kuruluşun oluşması nedeniyle meydana gelebilecek yetki kargaşasını önlemeye yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet yürütmekte olan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün ve bu enstitü tarafından yürütülmekte olan Ajansın görev alanıyla ilgili milli proje veya çalışmaların Ajansa devri ile ilgili hususlarda karar almaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde toplam 107 kadro ihdas edilecek.

 KAYNAK: TBMM RESMİ SİTESİ