Yabancı Sermaye Piyasası Araçları Ve Depo Sertifikaları İle Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (Vıı-128.4)’Nde Değişiklik Yapıldı. Bilgi Notu için tıklayınız.

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları Ve Depo Sertifikaları İle Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (Vıı-128.4)’Nde Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre;


Yabancı devletler ve mahalli idarelerin yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışında, söz konusu işlemlere konu olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul ücreti binde sıfır oranında uygulanacak.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarının ve/veya kuruluşlarının üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı ortaklıklar için bu tebliğin hükümleri uygulanmayacak. Ayrıca bu yabancı ortaklıklar için SPK’nın izahname veya ihraç belgelerinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulmasına ilişkin düzenlemeleri de uygulanmayacaktır. Söz konusu yabancı ortaklıklar isterlerse ihtiyari olarak izahname ya da ihraç belgesi hazırlanabilir. Bu durumda izahname ya da ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmaz ve izahnamenin ya da ihraçbelgesinin SPK tarafından onaylanmadığı ilgili belgelerde açıkça belirtilir. Bu yabancı ortaklıklar, SPK’nın özel durumların kamuya açıklanması, finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine de tabi değildir.


Ancak; Bu yabancı ortaklıkların,


1. Türkiye’de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası aracı satışı gerçekleştirmeleri,


2. Yurt dışında daha önce ihraç ettikleri ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmeye başlaması,


durumlarında yabancı ortaklıklarca işlem öncesinde Kurula bilgi verilmesi zorunludur. Ayrıca Söz konusu ortaklıkların esas borçlusu veya garantörü olduğu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışının gerçekleştirilmesi veya bu araçların borsada işlem görmeye başlaması halinde de yabancı ortaklıklarca işlem öncesinde Kurula bilgi verilmesi zorunludur. Bu işlemlere konu sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul ücreti binde sıfır oranında uygulanacaktır. Ayrıca bu işlemler nedeniyle ortaklık hakkı vermeyen ilgili sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi halinde, ortaklık hakkı vermeyen ilgili sermaye piyasası aracına ve yabancı ortaklığa ilişkin yurt dışında yayımlanmış/yayımlanacak izahname ve/veya diğer kamuyu aydınlatma belgeleri ile finansal raporlar ve özel durum açıklamalarına nerelerden ulaşılacağına dair bilgiler de dahil olmak üzere içeriği borsaca belirlenecek bir duyuru vasıtasıyla borsa tarafından KAP’ta yatırımcıların bilgilendirilmesi zorunludur.

İlgili Tebliğ değişikliği için tıklayınız.