Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 17/3/2015 tarihinde Adalet Komisyonunda görüşülecek. Ayrıntılar için tıklayınız.

Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 17/3/2015 tarihinde Adalet Komisyonunda görüşülecek.

 

 

Teklife göre;

Yerel mahkemeden gönderilen hukuk dava dosyaları öncelikle ilgili hukuk dairesinin önüne gelecek, bu dairenin kendisini görevli görmemesi halinde ise gerekçesiyle birlikte görevli daireyi de belirtmek suretiyle dosyayı Hukuk Ön İnceleme Kuruluna gönderilecek. Hukuk Ön İnceleme Kurulu tarafından yapılan ön İnceleme sonucunda işbölümüne ilişkin verilen kararlar kesin olacak.
 
Yargıtay başkan ve üyeleriyle kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı açılacak tazminat davalarının ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda görülecek, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı temyiz incelemesinin ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak.

Yargılama giderleri hükümden ayrı olarak karara bağlanacak ve salt yargılama giderlerinde yapılan hatadan dolayı kanun yolu olarak itiraz müessesesine başvuralabilecek. Ayrıca, temyiz veya istinaf nedeni yapılmayan yargılama giderlerine ilişkin hukuka aykırılıklar re’sen incelenemeyecek.
 
 
İlgili Teklif için tıklayınız.