Yargıtay’da Yeni İş Bölümü-Hukuk Daireleri Bilgi Notu

 Yargıtay’da Yeni İş Bölümü-Hukuk Daireleri Bilgi Notu

 

Yeni iş bölümü ile dairesi değiştirilen dava dosyaları, Yargıtay daire başkanları, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağının belirlenmesinden itibaren 10 gün içinde mevcut halleri ile ilgili daireye gönderilecek. Karar düzeltme incelemesi de yeni görevlendirilen daire tarafından yapılacaktır. Diğer bir deyişle dosyalar yeni iş bölümüne göre daireler arasında devredilecektir. (Eski düzenlemede sadece 7.Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu kadastro hukukundan kaynaklanan dava dosyaları 16.Hukuk Dairesine devrediliyordu.)


Dairece hukuki nitelendirmenin yanlışlığı gerekçesiyle bozulan davada, mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine hukuki niteliği değişerek verilen kararın temyiz incelemesi, görevli ilgili dairece yapılacak.


İş Hukukuna ilişkin iş bölümünde il merkezi ve ilçeler üzerinden oluşturulan gruplara göre belirlenen görevlendirme de değişiklik yapılmamış, ancak grupların içeriğinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Eski düzenlemede 2 inci gruba dahil olan, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, , Siirt, Şanlıurfa, ve 3 üncü gruba dahil olan İzmir ve Şırnak illeri, yeni düzenlemede 1 inci gruba dahil edilmiştir.


1 inci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce İş hukuku alanında verilen kararlarda 7. Hukuk dairesi, Ancak; 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.


2 inci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce İş hukuku alanında verilen kararlarda 9. Hukuk Dairesi, Ancak; 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.


3 ünci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce İş hukuku alanında verilen kararlarda 22. Hukuk Dairesi, Ancak; 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

 

Tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 13. Hukuk Dairesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca açılan, tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarda ise 19. Hukuk Dairesi Görevlidir.


Görevli Dairenin Değiştiği Konular;

 

 

Konu

İlgili Yeni Daire

İlgili Eski Daire

4721 sayılı TMK'nın “Miras Hukuku” (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar

 

14. HUKUK DAİRESİ

 

8. HUKUK DAİRESİ

4721 sayılı TMK'nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar.

 

 

14. HUKUK DAİRESİ

 

 

8. HUKUK DAİRESİ

Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

20. HUKUK DAİRESİ

 

5. HUKUK DAİRESİ

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

 

19. HUKUK DAİRESİ

 

13. HUKUK DAİRESİ

Adli Yargı içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),

 

20. HUKUK DAİRESİ

 

17. HUKUK DAİRESİ

Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

20. HUKUK DAİRESİ

 

5. HUKUK DAİRESİ